Evropska komisija > Pomorske zadeve > Evropski atlas morij

Evropski atlas morij

Proučujte, zbirajte podatke in ustvarite svoj zemljevid morja. Bolje spoznajte morja in obale Evrope, njihovo okolje, povezane človekove dejavnosti in evropske politike.

Proizvodnja alg

Makroalge (morske alge)

ta niz podatkov izhaja iz projekta BIOMAH (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Njen cilj je vzpostaviti zanesljivo zbirko podatkov za opredelitev sektorja alg in podpreti...

Mikroalge

ta niz podatkov izhaja iz projekta BIOMAH (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Njen cilj je vzpostaviti zanesljivo zbirko podatkov za opredelitev sektorja alg in podpreti...

Ribogojstvo

Ribogojstvo

ribogojstvo, znano tudi kot oboroževanje, se nanaša na gojenje vodnih (sladkovodnih ali morskih) organizmov, kot so ribe, mehkužci, raki in rastline, za uporabo v humani medicini ali prehrano ljudi pod nadzorovan...

Proizvodnja rib kostnic

ribe kostnice so bony, kot je losos, ali hrustančnice, kot je morski pes, zlasti v nasprotju z lupinarji ali drugo vodno živaljo. Nabor podatkov zagotavlja informacije o lokaciji kmetij za lo...

Sladkovodne ribe kostnice

Nabor podatkov zagotavlja informacije o lokaciji sladkovodnih rib kostnic v EU in državah partnericah, v katerih so na voljo podatki. Države članice morajo v skladu z Direktivo Sveta 2006...

Gojenje lupinarjev

informacije o krajih gojenja školjk zagotavlja euro Shell.

Zaposlovanje

Bruto domači proizvod

ta zemljevid prikazuje bruto domači proizvod v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povprečje znaša 100. Če je vrednost ...

Zaposlenost v primarnem sektorju

ta zemljevid prikazuje delež zaposlitev v primarnem sektorju v splošnem zaposlovanju v regijah v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacio...

Zaposlenost v sekundarnem sektorju

ta zemljevid prikazuje delež zaposlitev v primarnem sektorju v splošnem zaposlovanju v regijah v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacio...

Zaposlenost v terciarnem sektorju

ta zemljevid prikazuje delež zaposlitev v terciarnem sektorju na splošno v regijah v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povpre...

Zaposlovanje v sektorjih ribištva in akvakulture po državah

zemljevid prikazuje zaposlenost v ribiškem in ribogojskem sektorju po državah članicah. (enota: število ekvivalenta polnega delovnega č...

Vpliv na pomorstvo

prebivalstvo, ki so ga prizadele pomorske dejavnosti: Delež prebivalstva regij EU, ki živijo na morskih območjih. Območje pomorskih storitev ...

Bruto domači proizvod (BDP) v tekočih tržnih cenah za obalne/neobalne regije

bruto domači proizvod (BDP) po tržnih cenah je končni rezultat proizvodne dejavnosti rezidenčnih proizvodnih enot. Opredeljen je kot vrednost vsega proizvedenega blaga in storitev, zmanj&...

Demografija podjetij in visoko gospodarsko rast s strani obalnih/neobalnih regij

Demografija podjetij zagotavlja informacije o stopnjah rojstva, smrti in preživetja podjetij ter informacije o povezanih podatkih o zaposlenosti. Glavna ukrepa za zaposlovanje sta število zaposlenih ...

Zaposlovanje v obalnih/neobalnih regijah

statistike za sektor zaposlovanja v EU, kot jih zajema NACE Rev. 2.

Bruto dodana vrednost v osnovnih cenah v obalnih/neobalnih regijah

bruto dodana vrednost (BDV) je opredeljena kot proizvodnja (v osnovnih cenah) minus vmesna potrošnja (v kupčevih cenah); je izravnalna postavka v računu proizvodnje nacionalnega računa. B...

Energija

Povprečna hitrost in smer vetra

ta zemljevid prikazuje povprečno hitrost vetra v vseh smereh vzdolž obale.

Višina in smer valov

ta zemljevid prikazuje značilno višino valov v vseh smereh vzdolž obale. (enota: v metrih – leto: +2005)

Amplituda bibavice

ta zemljevid prikazuje srednjo amplitudo bibavice v metrih vzdolž obale. Ustrezni podatki se zberejo do 237 boj, ki so približno 100 do 100 km odd...

Energija oceanov – lokacije projektov

energija morja ali morska energija (včasih imenovana tudi energija oceanov, energija oceanov ali morska in hidrokinetična energija) se nanaša na energijo, ki se prenaša z oceanom, p...

Energija oceanov – Preskusne lokacije

podatkovna zbirka vsebuje mnogokotnike, ki predstavljajo mesta za preskušanje energije morja. Vsak poligon, če je na voljo, ima naslednje lastnosti: koda območja preskusa, ime, lokacija,...

Objekti in naprave na morju

gradnja objektov na morju je postavitev objektov in naprav v morskem okolju, običajno za proizvodnjo in prenos električne energije, nafte, plina in drugih virov. Zemljevid je oblikovan na pod...

Lokacije vetrnih elektrarn (točke)

lokacije in stanje vetrnih elektrarn na morju v evropskih morjih imajo naslednje lastnosti: Ime, št. enot turbin, status (pooblaščene, operativne, načrtovane, v okviru gradnje), dr&...

Lokacije vetrnih elektrarn (poligonske)

podatkovna zbirka o vetrnih elektrarnah na morju v EU je leta 2014 vzpostavila CETMAR za evropsko mrežo za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet). To je rezultat združevanja in usklajevanja...

Okolje

Obalna geologija

ta zemljevid prikazuje geološke vzorce evropske obale. Podatki vključujejo delitev obale EUROSION. Vsakemu segmentu se do...

Veliki morski ekosistemi

Www.oceansatlas.org — Ta zemljevid prikazuje velike morske ekosisteme – regije, ki obsegajo oceanska in obalna območja, povodja in estuariji, meje celinskih polic proti morju in zunanje meje glavnih oceanskih sistemov.

Zaščitena morska območja (po državah)

ta zemljevid prikazuje razmerje med zaščitenim morskim območjem in kopenskim območjem za vsako evropsko državo. (enota: odstotek)

Celovito upravljanje obalnega pasu

Ta zemljevid prikazuje rezultate projekta OURCOAST, da se podpre in zagotovi izmenjava izkušenj in najboljših praks na področju obalnega načrtovanja in upravljanja. (z dne +2016)

Območja Natura 2000

Natura 2000 je ključni instrument za zaščito biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Je ekološka mreža zaščitenih območij, namenjena zagotavljanju preživet...

Obalna erozija

Obala je območje, na katerem ležijo tla ali ocean. Ta zemljevid predstavlja obalo migracij v Evropi v zvezi z naslednjimi značilnostmi: erozija (obalno retrogradništvo), akrecija (obaln...

Vodno telo klorofila a 2010 pozimi

enote: mg/m ^ 3 – metoda: prostorska interpolacija, nastala z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA)).

Vodno telo klorofila a 2010 spomladi

enote: mg/m ^ 3 – metoda: prostorska interpolacija, nastala z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA)).

Vodno telo klorofila a 2010 poleti

enote: mg/m ^ 3 – metoda: prostorska interpolacija, nastala z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA)).

Vodno telo klorofila a 2010 jeseni

enote: mg/m ^ 3 – metoda: prostorska interpolacija, nastala z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA)).

Hitrost morja v morju

Proizvod prikazuje hitrostna polja morske površine blizu obale. Zemljevida polj (tj. hitrost morske vode (m/s) in smer hitrosti vodne vode (v stopinjah)) se meri z radarskim radarjem v skoraj realnem času. Proizvod vključ...

Obalna migracija – satelitski podatki 2019

Načrt prehoda obrežja omogoča vizualizacijo vseevropskega obalnega vedenja za obdobje 2007–2017 na različnih prostorskih ravneh. Zemljevid ponuja koristen vpogled v enega najbolj o...

Evropa

Države

ta zemljevid prikazuje države članice Evropske unije, države kandidatke in potencialne države kandidatke za članstvo v EU.

Imena podmorskih pomoči

Nacionalna agencija za geoprostorsko in obveščevalno dejavnost – ta zemljevid prikazuje imena podmorskih olajšav.

Obala

Za analizo je na voljo obala iz Evropske agencije za okolje, ki je namenjena podrobni analizi, npr. 1: 100.000, za geografsko Evropo. Obala je hibridni proizvod, pridobljen iz projektov, ki uporabljajo satelitske posnetke kot vir podatkov: EUHYDRO in GSHHG. Merila za določanje so bila višina nadmorske višine = 0 iz EUDEM. Zunaj področja uporabe EUDEM je bila brez sprememb uporabljena oba...

Državne meje

zemljevid prikazuje meje evropskih držav. (leto: +2016)

Geografske omrežne proge

geografska mreža je navidezna mreža vodov, postavljenih na Zemljo, ki služi kot referenčni sistem. Mreža, pa tudi grajena, se oblikuje z vzporednicami in poldnevnicami za Zemljo.

Imena Sea

imena morij vodi in navede SeaDataNet.

Ribištvo

Poraba proizvodov v ribištvu in ribogojstvu

ta zemljevid prikazuje letno porabo ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva na prebivalca. (enota: kg na prebivalca na leto)

Strukturna pomoč Skupnosti

S sredstvi Evropskega sklada za ribištvo se lahko ribiška industrija in obalne skupnosti prilagodijo na spremenjene razmere v ribiškem sektorju in na okolju prijazen način gospodarsko ...

Kvote po državah in ribolovnem območju

Pri celotnem dovoljenem ulovu gre za omejitve ulova (v tonah ali številkah), ki se določijo za večino komercialnih staležev rib. Evropska komisija oblikuje predloge na po...

Staleži glede na ribolovno območje

V grafu je prikazan del...

Ulov na ribolovnem območju

ta zemljevid prikazuje skupni ulov vseh držav članic EU na vsakem večjem ribolovnem območju. (enota: tisoč ton)

Kvote po vrstah

ta zemljevid prikazuje ribolovne kvote po vrstah. Izberite vrsto iz spustnega seznama za prikaz kvot, dodeljenih državam za to vrsto, kot je določeno v uredbah Sveta (EU). (enote:...

Ribolovne cone (FAO)

FAO — ta zemljevid prikazuje mednarodna ribolovna območja, ki jih je opredelila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Za statistične namene je bilo doslej mednarodno vzpostavljenih 27 večjih ribolovnih območij. Te obsegajo osem glavnih celinskih ribolovnih območij, ki pokrivajo celinske vode celin, in devetnajst glavnih morskih ri...

Ribolovna območja (ICES)

ta zemljevid prikazuje mednarodna ribolovna območja, ki jih je opredelil Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES). (leto: +2016)

Ulov po državah

na zemljevidu so prikazani skupni ulovi po državah članicah. (enota: tisoč ton)

Ribiška pristanišča, opremljena s sistemom za elektronsko zapisovanje & poročil (ERS)

na zemljevidu so prikazana ribiška pristanišča ERS. Sistem za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS) se uporablja za beleženje, obdelovanje, shranjevanje i...

Ribiška flota – število plovil po pristaniščih

Register ribolovne flote Skupnosti, imenovan „register flote“, je bistveno orodje za izvajanje in spremljanje skupne ribiške politike. Register flote je podatkovna zbirka, v kateri morajo bi...

Ribiška flota – moč motorja po pristaniščih

ta zemljevid prikazuje skupno moč motorja ribiške flote glede na pristanišče. (enota: kW)

Ribiška flota – tonaža v pristaniščih

ta zemljevid prikazuje skupno tonažo ribiškega ladjevja po pristaniščih. Za več splošnih informacij kliknite na pristanišče. (enota: BT)

Intenzivnost ribolova

podatki, analizirani v tej študiji, zajemajo približno 150 milijonov poročil o pozicijah za ribiška plovila EU, daljša od 15 metrov, ki delujejo na območjih FAO 27, 34 in 37, v obdobju m...

Upravljanje

Mednarodne konvencije

ta zemljevid prikazuje pomorske regije, zajete v mednarodnih konvencijah o varstvu morskega okolja. (leto: +2010)

Evropski dan pomorstva

ta zemljevid prikazuje mesta za letno konferenco zainteresiranih strani evropskega dneva pomorstva od njene uvedbe leta 2008.

Konferenca obrobnih obmorskih regij

zemljevid prikazuje regije, ki so članice Konference obrobnih obmorskih regij (CPMR). Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR) deluje v smeri zagotavljanja potreb in interesov svojih regij med institucijami EU in nacio...

Svetovalni sveti (akvakultura)

ta oblika navaja območja, ki jih pokrivajo regionalni svetovalni sveti kot poligoni, ki so izpostavljeni v atlasu morij. Svetovalni sveti za Črno morje, ribogojstvo, trge in najbolj oddaljene...

Makroregionalne strategije in atlantska strategija

ta zemljevid predstavlja makroregionalne strategije in pomorske strategije za območje Atlantskega oceana. „Makroregionalna strategija“ je celo...

Evropski dan pomorstva v moji državi 2019

Ob „evropskem dnevu pomorstva“ se po vsej Evropi organizirajo številni lokalni dogodki, povezani z dnevom pomorstva. To številnim evropskim regijam, ki se ukvarjajo ...

Stelja

Odmetavanje strgače (Točke)

nekonsolidirana, naključno mešana sedimenta, sestavljena iz kamnin, tal in/ali materialov iz lupine, ekstrahiranih in deponiranih pri poglabljanju dna in odmetavanju. Šita strgača n...

Deponija za strgače (poligons)

šita strgača neskladna z naravnimi, neoviranimi tlemi ali regoleni in lahko tvorijo antropogene reliefne oblike (npr. strgače, pridobljena s strgačo). Oblike v zvezi z dampingom pri...

Odvrženo strelivo (poligons)

Vojni strelivo so materiali, ki so v vojni: orožja, orožja in streliva, ki se odvajajo v morje.

Odpadki, ki se odvajajo v pristanišča

geopodatkovna zbirka o glavnih pristaniščih – odpadki v pristaniščih so leta 2018 ustvarili CETMAR ob uporabi podatkov o pristaniščih iz leta 2013, ki so na voljo na...

Beach Clean Up Events

Ob svetovnem dnevu Cleanup 2018 je približno 60 delegacij in predstavništev EU skupaj z nevladnimi organizacijami, veleposlaništvi, šolami ...

Odvrženo strelivo

Vojni strelivo so materiali, ki so v vojni: orožja, orožja in streliva, ki se odvajajo v morje.

Plapetanje na plažah – sestava odpadkov glede na kategorije materiala

To uradno spremljanje prikazuje odstotek kategorij materialov za morske odpadke na plažo na plaži na plažo med pregledi spremljanja. Uskladitev vseh podatkov je bila najtežavnejša nal...

Morsko dno z morskimi vrečkami – gostota plastičnih vrečk (Nb. postavke/km²)

Na ravni zemljevida je prikazana gostota plastičnih vrečk na vlečno mrežo na leto. Od začetka leta 2018 so bili zbrani podatki o odpadkih morskega dna, zbranih v okviru mednar...

Narava

Reke in jezera

zemljevid prikazuje glavne evropske reke in jezera. Drenažna omrežja in pripadajoči...

Povodja

zemljevid prikazuje različna povodja, združena po morju, v katerega se odteka. (leto: 07...

Sprememba nadmorske višine

zemljevid prikazuje predvideno spremembo morske gladine v milimetrih po letih. Ustrezni podatki se zberejo do 237 boj, ki so približno 100 do 100 km od...

Površina zemljišča

zemljevid prikazuje pokritost tal v Evropi. (leto: +2012)

Kritične točke v zvezi s cunamijem

cunami je niz valov v vodnem telesu, ki ga povzroča izpodrivanje velike količine vode, običajno v oceanskem ali velikem jezeru. Pri dogodkih, kot so potresi, vulkanski izbruhi, zemeljski plazovi...

Obale, na katere je vplivala cunamija

lokacije glavnih točk vzdolž evropske obale, na katere vplivajo cunamiji in katerih izvor ni znan, kartirati pa ga morajo različni nacionalni in regionalni projekti vzporejanja in zajeti v liter...

Nepravilnosti na ravni morja

Nepravilnosti v zvezi z morsko gladino (mm/leto) kažejo regionalni obseg izjemnih primerov (tj. odstopanja od običajnih ali pričakovanih) ravni vode v obalnih morjih za določeno časovno...

Relativna gibanja na ravni morja

relativna sprememba gladine morja (mm/leto) pomeni, da se višina oceana ali morja pade ali dvigne glede na zemljišče na določeni obalni lokaciji. To pomeni, da kaže na spremembo gladin...

Trendi v zvezi z odtekanjem rek

gibanja pretoka (m³/sekundo) rečne vode v evropska morja. Odtekanje vode je pretok vode v morje (v obliki rek, jezer, potokov) v morja in oceane.

Svetovni morski bazeni

imena morskih bazenov na svetu.

Indikator podvodnega hrupa

Register prireditev evropskega impulznega hrupa združuje registre hrupnih hrupa iz regionalnih konvencij o evropskem morju: OSPAR (severovzhodni Atlantik), HELCOM (Baltsko morje) in Barcelona ter ACCOBAMS ...

Oceanografski instrumenti

Plovci ARGO

dokumentacijo za fiziko mreže EMODnet v programu ARGO. ARGO je svetovni niz 3,800 brezplačnih plavajočih profilov, ki omogočajo merjenje temperature in slanosti zgornjega dela 2 000...

Viseči boj

avtonomni merilni sistemi na boj omogočajo merjenje standardnih oceanografskih parametrov (temperatura, slanost, tokovi) in v nekaterih primerih tudi druge parametre, npr. motnost, kisik in klorofilna flu...

Ferrybox

Ferrybox je operativna metoda za stalno merjenje fizikalnih, kemičnih in bioloških parametrov na krovu plovila. Ferrybox je sistem pretoka, ki se uporablja na krovu priložnosti (trajekt, ladja z...

Podvodna glider

jadralna letala sledijo navzgor in navzdol, žaga v vodi skozi vodo. Zmaji običajno opravljajo meritve, kot so temperatura, prevodnost (za izračun slanosti), tokovi, klorofilna fluorescenca, opti...

Radar za visoke frekvence

visokofrekvenčni radar je kopenska postaja, ki se uporablja za merjenje hitrosti površine toka v bližini obale. Tako dobljena površina zagotavlja veliko večjo ločljivost v prostor...

Rečne preskusne postaje

merilnik toka, zastavica ali merilna postaja je lokacija, ki jo uporabljajo hidrologi ali okoljski znanstveniki za spremljanje in preskušanje kopenskih vodnih teles. Hidrometrične meritve nadmorske ...

Ploščadi za privez

oprema za privez v oceanografiji je zbirka naprav, ki je povezana z žico in zasidrana na dnu morja. Je evropski način merjenja morskih tokov, saj privez na fiksni lokaciji miruje. V nasprotju s tem p...

Organizacije in sveti

Svetovalni sveti

Svetovalni sveti so organizacije deležnikov, ki Evropski komisiji in državam EU dajejo priporočila v zvezi z upravljanjem ribištva. Svetujejo lahko glede ohranjanja...

Lokalne akcijske skupine za ribištvo

ta zemljevid prikazuje različne lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki se aktivirajo z izvajanjem osi 4 Evropskega sklada za ribištvo (ESR) za oblikovanje in izvajanje c...

Organizacije proizvajalcev

priznane organizacije proizvajalcev v sektorju ribištva in akvakulture. (leto: +2013)

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (izrazito selivske vrste)

zemljevid prikazuje regionalne organizacije za upravljanje ribištva, ki upravljajo izrazito selivske vrste, predvsem tuna. Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so mednar...

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (neizrazito selivske vrste)

zemljevid prikazuje regionalne organizacije za upravljanje ribištva (RFMO), ki upravljajo staleže rib po geografskih območjih. Regionalne organizacije za upravljanje ribiš...

Prevoz

Telekomunikacijski kabli – BSH Contis

podmorski komunikacijski kabel je kabel na morskem dnu med kopenskimi postajami za prenos telekomunikacijskih signalov prek odsekov oceanov in morja. Osnovni podatki se zbirajo iz različnih virov:...

Telekomunikacijski kabli (shematske poti)

podmorski komunikacijski kabel je kabel na morskem dnu med kopenskimi postajami za prenos telekomunikacijskih signalov prek odsekov oceanov in morja. Nabor podatkov vključuje vsak kabel, ki pre...

Cevovodi in kabli

Cevovodi in kabli – Kanalske postaje

podatkovna zbirka vsebuje vrstice in točke, ki predstavljajo kable in s tem povezane pristajalne točke. V večini primerov so kabli izraženi kot stilizirane poti, saj dejanski prosto...

Prevoz

Kabli – Malta

Nabor podatkov prikazuje položaj podmorskih kablov, ki izvirajo ali padejo skozi malteške vode.

Proge za cevovode na morju

plinovod na morju (znan tudi kot morski, podmorski ali podmorski plinovod) je plinovod, ki je nameščen na morskem dnu ali pod njim znotraj jarka. V nekaterih primerih je cevovod večinoma...

Morsko dno

Telekomunikacijski kabli – Signalovi poti

na podlagi teh kart so prikazane dejanske lokacije, poti in imena multimedijskih telekomunikacijskih prizemnih telekomunikacijskih kablov.

Prebivalstvo

Prebivalstvo

Evropski načrt poravnav predstavlja delež pokritosti pozicijskega območja na prostorsko enoto. (enota: % – leto 2014). je prostorski nabor podatkov, ...

Mestno-podeželske tipologije

zemljevid med mesti in podeželjem prikazuje tipologijo evropskih regij. Pretežno mestna regija: podeželsko prebivalstvo predstavlja manj kot 20 % celotnega prebivalstva; Vmesna regija: d...

Gostota prebivalstva

ta zemljevid prikazuje gostoto prebivalstva v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povprečje znaša 100. Če je vrednost kazalnika nižja od 100, je vrednost v regiji pod nac...

Demografske spremembe

regionalna demografska statistika zagotavlja letne podatke o prebivalstvu, ključnih dogodkih (živorojeni in smrtni), skupnih in kopenskih obmo...

Prebivalstvo, staro 65 let in več

zemljevid prikazuje delež prebivalstva, starega 65 let in več, v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povprečje znaš...

Aktivno prebivalstvo

zemljevid prikazuje delež aktivnega prebivalstva po regijah v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povprečje znaša 100. &...

Brezposelnost

ta zemljevid prikazuje stopnje brezposelnosti v regijah v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Nacionalno povprečje znaša 100. Če je vr...

Gostota prebivalstva v obalnih/neobalnih regijah

gostota prebivalstva je razmerje med prebivalstvom (letnim povprečjem) regije in (zemljiščem) regije; skupna površina (vključno s celinskimi vodami) se uporabi, kadar površine nis...

Demografsko ravnovesje in surove stopnje s strani obalnih/neobalnih regij

to vključuje zadnje posodobitve (ali revidirane podatke) o celotnem prebivalstvu, rojstvu in smrti, ki so jih sporočile države, medtem ko se lahko podrobne razčlenitve po različnih zna&...

Število prebivalcev 1. januarja po starostnih skupinah in spolu – Mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenjav...

Plodnost in smrtnost – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenj...

Struktura prebivalstva – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenj...

Izobraževanje – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenjav...

Življenjski pogoji – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenj...

Kultura in turizem – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenjav...

Trg dela – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenja...

Prebivalstvo glede na državljanstvo in državo rojstva – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenja...

Satelitske slike

Koncentracija klorofila

biomasa alg (koncentracija klorofila, hla in mmm-3): Klorofil je fotosintetični pigment, ki je običajno prisoten v vseh vrstah fitoplanktona. Uporablja se kot približek za biomaso fitoplanktona. Koncentra...

Nepravilnosti v zvezi s koncentracijo klorofil

biomasa alg (koncentracija klorofila, hla in mmm-3): Klorofil je fotosintetični pigment, ki je običajno prisoten v vseh vrstah fitoplanktona. Uporablja se kot približek za biomaso fitoplanktona. Koncentracija klorofila je stan...

Temperatura morske gladine

Temperatura morja (SST v stopinjah C): Temperatura morja je temperatura vode v bližini morske gladine. SST je standardni produkt, od infrardečih infrardečih senzorjev in optičnih senzorjev, ki jih dopolnjujejo infrarde...

Odstopanja temperature površine morja

Temperatura morja (SST v stopinjah C): Temperatura morja je temperatura vode v bližini morske gladine. SST je standardni produkt, od infrardečih infrardečih senzorjev in optičnih senzorjev, ki jih dopolnjujejo infrarde...

Preglednost vode

transparentnost vode (koeficient slabitve razpršitve pri 490 nm, KD490 v m-1): S koeficientom razpršenega dušenja KD490 se meri prepustnost svetlobe v vodnem stolpu pri modro-zelenih valovnih dolžina...

Morsko dno

Usedline morskega dna

ta zemljevid prikazuje lokacijo vzorcev usedline na morskem dnu. (leto: 1984–1989)

Globokomorski viri rudnin

zemljevid prikazuje vzorce globokomorskih mineralnih vzorcev. (leto: 1984–1989)

Izomere podvodnega globine

plastnice ali izoborine (tj. navidezne črte na zemljevidu, ki povezujejo vse točke z isto globino pod vodno gladino) temeljijo na povprečni podvodni globini, ki je podvodni ekvivalent topogra...

Srednja globina pod vodo

povprečna podvodna globina (merilnik), prikazana tukaj z ločljivostjo 1/8 oblok (~ 250 meter), je temeljila na posamičnih globinskih anketah in podatkih/vzorcih iz kompozitnih materialov (cDT...

Batimetrija in topografija

prikazana je povprečna podvodna globina (merilnik) z ločljivostjo 1/16 (~ 115 meter) in topografijo kopenskih ali zemeljskih površin (vodomer). Prvi temelji na posamičnih globinskih anke...

Dovoljenja za pridobivanje ogljikovodikov na odprtem morju

ogljikovodiki so primarni vir energije za sedanje civilizacije. Prevladujoča uporaba ogljikovodikov je gorljiv vir goriva. Za pridobivanje licenc za aktivni ogljikovodik je treba izdati dovoljenja...

Ekstrakcija morskih usedlin

morska ali združena območja črpanja so območja, na katerih so morske kamnine, delci mineralov ali kristali, kadar so vzeti iz morskega dna. V mineralogiji in petrologiji je agregat ...

Območja za poglabljanje dna

Čiščenje in poglabljanje morskega dna je izkopavanje, ki se običajno izvaja pod vodo, v plitvih vodah ali na sladkovodnih območjih z namenom nabiranja sedimentov na dnu in š...

Pridobivanje ogljikovodikov na morju

zbirka podatkov o vrtin za pridobivanje ogljikovodikov na morju v EU vsebuje točke, ki predstavljajo vrtine za pridobivanje ogljikovodikov na morju z različnimi statusi (aktivno, opuš...

Podmorski plazovi

zemeljski plaz vključuje širok spekter premikov na tleh, kot so podori, globoke odpovedi pobočij in plitvi drobir. Pojavi se lahko tudi vodni plazovi, ki se imenujejo podmorski plazovi. Ta zemlj...

Emisije podmorskih tekočin

podmorski mižni vulkanski vulkani in emisije tekočin, ki niso vulkanskega izvora, razporedijo pa jih različni nacionalni in regionalni projekti vzporejanja in zbrani v literaturi.
tekmika je proces, ki s časom nadzira strukturo in lastnosti Zemlje ter njen razvoj. Na primer, pojasnjuje značilnosti in pojav zemeljske površine v sedanjosti in preteklosti. Tektonski tokovi z...

Podmorski vulkani

podmorski vulkani so podvodni prezračevalniki ali reže na zemeljski površini, iz katere lahko izbruhne magma. Veliko število podmorniških vulkanov se nahaja v bližini območij...

Rezervoar za ogljikovodike

ogljikovodiki so organske spojine, ki so nastale v milijonih let in so večinoma v sedimentnih bazenih. Najpogostejše vrste ogljikovodikov so nafta, zemeljski plin, premog in katranski ogljikovodiki s...

Podlage za morsko dno

Zemljevid substrata morskega dna evropskih morskih območij ob 1: Lestvica za leto 250 000 vključuje pet razredov substrata morskega dna: Štirje razredi substrata so določeni na podlagi ...

Litologija morskega dna

litologija skalovne enote je opis njenih fizikalnih lastnosti, ki so vidne v zunanji obliki, v rokah ali v osnovnih vzorcih ali z mikroskopijo z nizko povečavo, kot so barva, tekstura, velikost zrn ali se...

Stratigrafija morskega dna

stratigrafija je veja geološke sestave, ki se ukvarja s proučevanjem plasti (stratumi) in plastičnosti (stratifikacija). Uporablja se predvsem v študiji sedimentnih in večplastnih vulk...

Proces morskega dna

sestavljanje geologije (žive osnove) evropskega morja, ki je pomensko usklajena z uporabo podatkovnih specifikacij INSPIRE za litologijo, starost, okolje dogodka, proces dogodka.

Stopnje akumulacije usedline na morskem dnu

Sedimentacija se za delce zadrži v suspenziji, tako da se usede iz tekočine, v kateri se odrijejo in zaženejo v pregrado. Do tega pride zaradi gibanja skozi tekočino v odziv na njihove ...

Potopljena pokrajina

Potopljena karta pokrajine predstavlja geološke znane pokrajine v Evropi. Gre za popolnoma nov produkt podatkov, ustvarjen v fazi III EMODnet, ki je bil objavljen aprila 2019.

Življenje v morju

Številčnost zooplanktona (Ascartia) v zimskih razmerah

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida obilice mreže Acartia a vrste kopestroka, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki je tesno povezana...

Spring thatplankton (Acartia) razširjenosti

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida obilice mreže Acartia a vrste kopestroka, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki je tesno povezana...

Poletne bolezni (Acartia)

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida obilice mreže Acartia a vrste kopestroka, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki je tesno povezana...

Jesenske prisotnosti zooplanktona (Ascartia)

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida številčnosti mreže Acartia, ki je vrsta kopestrojev, zbranih s stalnim plovnim mestom v Plankton Recordu (CPR). ‚cpestroy‘ je tip zooplanktona,...

Številčnost zooplanktona (Calanus finmarchicus)

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida izčrpanih mrež Calanus finmarchicus vrsta kopestron, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki j...

Številčnost zooplanktona (Calanus finmarchicus)

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida izčrpanih mrež Calanus finmarchicus vrsta kopestron, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki j...

Številčnost zooplanktona (Calanus finmarchicus), poleti

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida izčrpanih mrež Calanus finmarchicus vrsta kopestron, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki j...

Številčnost zooplanktona (Calanus finmarchicus) v jeseni

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida izčrpanih mrež Calanus finmarchicus vrsta kopestron, zbranih s stalnim plovnim nalogom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske rakov, ki j...

Številčnost zooplanktona (Temora longicornis) na zimskem

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida številčnosti mreže Temorsa longicornis vrste kopestron, zbranih s stalnim Reckastim Recortom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske ...

Spomladanska številčnost „zooplankton“ (Temora longicornis).

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida številčnosti mreže Temorsa longicornis vrste kopestron, zbranih s stalnim Reckastim Recortom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske ...

Številčnost zooplanktona (Temora longicornis) poleti

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida številčnosti mreže Temorsa longicornis vrste kopestron, zbranih s stalnim Reckastim Recortom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske ...

Številčnost „zooplankton“ (Temora longicornis) jeseni.

ta izdelek je sestavljen iz zemljevida številčnosti mreže Temorsa longicornis vrste kopestron, zbranih s stalnim Reckastim Recortom (CPR). „cpestron“ je tip zooplanktona, skaktonske ...

Število vrst in opazovanj po morju

število vrst in opazovanj po morju na podlagi EurOBISA. (leto: +2011)

Ugotovitve morskih ptic

Opažanja v zvezi z morskimi pticami so na voljo v podatkovni zbirki EurOBIS. Evropsko vozlišče mednarodnega informacijskega sistema za oceane (OBIS) objavlja podatke o razširjenosti morskih vrst, ...

Habitati morskega dna

Koralni naravni habitati

ta niz podatkov prikazuje modelirane prostorske porazdelitve koralnih kolin in nad maerlom v Sredozemskem morju. Te biološke konstrukcije so značilne sredozemske morske spake, ki vključu...

Več vrst pri maerlu

ta niz podatkov prikazuje modelirane prostorske porazdelitve površin z maerlom po celotnem Sredozemskem morju. Te biološke konstrukcije so značilne sredozemske morske spake, ki vklju...

Porazdelitev po vrsti Posidonia oceanica (vrste morske trave)

s pozejdonko (Posidonia oceanica) (splošno znane kot neptunska trava ali morska trava v Sredozemskem morju) je morska trava z morsko travo, ki je endemična za Sredozemsko morje. Raste v velik...

Klasifikacija habitatov s strani EUNIS 2019

ta plast je napovedna karta življenjskega prostora morskega dna EUNIS za evropska morja (leto: 2019). Zemljevid je v skladu s sistemom klasifikacije EUNIS za obdobje 2019, kjer je to ustrezno, in ...

Napovedni habitatni zemljevid (okvirna direktiva o morski strategiji)

ta plast je napovedna karta habitata morskega dna za evropska morja (leto: 2016). Za določitev končnega habitata je bila oblikovana plast z razvrstitvami habitatov. Zemljevid po potrebi upo&#...

Deskriptorji habitatov – biološka območja

ta plast prikazuje izračunana biološka območja, uporabljena v EUSEAMAP, za pogon končnega habitata. Biološka območja se izračunajo na podlagi različnih fizič...

Varnost

Gostota nesreč

zemljevid prikazuje gostoto nesreč v morjih po Evropski uniji. Dejavniki, kot so vreme, narava obale in gostota prometa, močno vplivajo na število in vrste nesreč, ki se zgodijo v regiji. (leto:...

Večji incidenti izlitja nafte

zemljevid prikazuje lokacijo večjih nesreč zaradi razlitja nafte. (enota: ton – Leto: 2007–2008)

Plovila za ukrepanje po razlitju nafte

zemljevid prikazuje lokacijo plovila in opreme za odzivanje na onesnaženje morja. Zemljevid prikazuje samo plovila, ki jih najame EMSA (tj. evropska plovila). (leto: +2013)

Integrirani projekti pomorskega nadzora

ta zemljevid prikazuje lokacijo integriranih projektov pomorskega nadzora v Evropi. Celostni pomorski nadzor je namenjen organom, ki se zanimajo ali ukvarjajo s pomors...

Svetilniki

svetilnik je stolp, stavba ali druga oblika, zasnovana za svetlobo iz sistema svetilk in leč ter za plovbo kot navigacijska pomoč za pomorske pilote na morju ali po celinskih plovnih poteh. S...

Prostorsko načrtovanje

Omejitve oceanov in morij

Iho.int — ta zemljevid prikazuje imena in meje svetovnih oceanov in morij, kot jih je opredelila Mednarodna hidrografska organizacija. (leto: 1953 – Mejne vrednosti oceanov & morij, posebna publikacija št. 23)

Atlasi na obali in na morju

ta zemljevid prikazuje regije, za katere so digitalni obalni atlasi na voljo na internetu. (leto: +2014)

Projekti pomorskega prostorskega načrtovanja

zemljevid prikazuje lokacijo projektov pomorskega prostorskega načrtovanja v Evropi. Pomorsko prostorsko načrtovanje vključuje načrtovanje, kdaj in kje...

Morske regije Evrope

ta zemljevid prikazuje meje morskih regij in podregij Evrope, kot so navedene v okvirni direktivi o morski strategiji (člen 4). (posodobitev: December, 2016)

Turizem

Javni akvariji

Mednarodni forum Aquacrija (International Aquarium Forum) – ta zemljevid prikazuje javna akvarija, ki jih je navedel mednarodni forum Aquacrija (IAF) za Evropo (leto: +2012)

Pomorski muzeji

Evropska pomorska dediščina — ta zemljevid prikazuje glavne evropske pomorske muzeje, vključno s tistimi, ki so našteti v evropski pomorski dediščini. (leto: +2009)

Število postelj na kvadratni kilometer (1990-2011)

število ležišč v ustanovi ali stanovanju je določeno s številom oseb, ki lahko prenočijo v posteljici, vzpostavljenem v...

Svetovna dediščina Unesca

UNESCO — zemljevid prikazuje lokacijo Unescove svetovne dediščine. Seznam svetovne kulturne dediščine vključuje lastnosti, ki so del kulturne in naravne dediščine, za katero je po mnenju Odbora za svetovno dediščino še potrebna splošna vrednost (leto: +2017)

Stanje kopalnih voda

geopodatkovna zbirka o statusu obalnih in prehodnih kategorij kopalnih voda v EU temelji na naboru podatkov o kopalnih vodah – stanje kopalnih voda, ki ga je pripravil Evropski tematski center za...

Število obratov, sob in mest za obalna in neobalna območja

Število obratov, sob in mest za obalna in neobalna območja (from 2012 onwards). Prenočitve v turističnih nastanitvenih zmogljivostih obalnih/neobalnih regij (od leta 2012). EUMOFA — ta zemljevid prikazuje celotni obseg (znotraj in zunaj EU) uvoza in izvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. (enota: Tisoč ton – leto: +2013)

Trgovina z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva (vrednost)

EUMOFA — ta zemljevid prikazuje celotno vrednost (znotraj in zunaj EU) uvoza in izvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (enota: V milijonih EUR – leto: +2013)

Sektor predelave ribiških proizvodov

EUMOFA — ta zemljevid prikazuje proizvodno vrednost sektorja predelave ribiških proizvodov. (enota: V milijonih EUR – leto: +2009)

Prevoz

Električna energija za vseevropska omrežja

Ta zemljevid prikazuje vseevropska energetska omrežja (TEN-E) za električno energijo. TEN-E so sestavni del splošnih ciljev energetske politike Evropske unije, povečujejo konkurenčnost trgov z električno energijo in plina, krepijo zanesljivost oskrbe in varujejo okolje (leto: +2009)

Pristanišča

ta zemljevid prikazuje evropska pristanišča, navedena v seznamu Združenih narodov za trgovinske in prometne lokacije.

Trajektne poti

Ligeograph.org — ta zemljevid prikazuje vse pomembne redne mednarodne trajektne poti in vse nacionalne trajektne poti, ki so zelo pomembne za povezovanje nacionalnega cestnega ali železniškega omrežja. (leto: Maj 2012)

Pomorske avtoceste

zemljevid prikazuje evropske pomorske avtoceste. Cilj pomorskih avtocest je spodbujati zelene, vitalne, privlačne in učinkovite povezave na morju, povezane s celotno prome...

Potniški promet po pristanišču

ta zemljevid prikazuje promet potnikov po pristanišču. (enota: 1000 potnikov)

Tovorni promet blaga po pristanišču

ta zemljevid prikazuje skupno bruto težo * blaga, ki se prevaža v vsako pristanišče in iz njega. (enota: ...

Zemljevid gostote pomorskega prometa 2015

marinetraffic.com – zbrani podatki, zbrani na položajih ladij, omogočajo izdelavo kart gostote, tako da lahko vsakdo dobi sliko o pomorskih poteh, ki so najbolj potovale po vsem svetu. (leto: 2007–2016)

Glavna pristanišča (promet blaga)

lokacije glavnih pristanišč EU, ki imajo morski ladijski promet. Podatki o prometu blaga so sporočeni v tisoč tonah po vrsti tovora in smeri.

Glavna pristanišča (lokacije)

zemljevid prikazuje lokacije glavnih pristanišč EU. Zagotavlja združevanje in usklajevanje podatkovnih nizov, ki jih pristanišča zagotavljajo pristanišča v držav...

Glavna pristanišča (potniški promet)

o prometu potnikov se poroča na tisoč potnikih (brez potnikov na križarjenju) po navodilih in vrsti prometa.

Glavna pristanišča (plovila za prevoz plovil)

lokacije glavnih pristanišč EU, ki imajo morski ladijski promet.

Promet – mesta in večja mesta

kazalnik izhaja iz spremenljivk, ki jih zbere evropski statistični sistem. Zbrani so bili podatki o evropskih mestih, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v mestih: podpira izmenjav...

Gostota plovil 2017 (vse)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (drugo)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Ribolov)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Storitev)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Poglabljanje dna)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Jadranje)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Plovila za rekreacijo)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Ladja za visoke hitrosti)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (Vlačilci)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (potnik)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (tovor)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (za prevoz plina)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (vojska)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Gostota plovil 2017 (neznano)

Zemljevid gostote plovil mreže EMODnet je ustvaril Cogea leta 2019 v okviru človeške dejavnosti mreže EMODnet, pobude, ki jo je financirala Komisija EU. Karte temeljijo na po...

Analiza vode

Vodni organ2010 v zimskem času

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo: amonijev 2010 spomladi

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodni korpus amonij 2010 poleti

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo – amonij 2010 jeseni

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo, koncentracija raztopljenega kisika 2010 v zimskem času.

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo spomladi 2010 koncentracija raztopljenega kisika.

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo – koncentracija raztopljenega kisika 2010 poleti

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo jesen koncentracija raztopljenega kisika 2010

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodni organfosfat 2010 pozimi

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo fosfat 2010 spomladi

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo fosfat 2010 poleti

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodno telo fosfat 2010 jeseni

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodna karoserija silikata 2010 pozimi

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodni korpus, silikat 2010, spomladi

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodni korilsilikat 2010, poleti

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

Vodni korpus, silikat 2010, jeseni

enote: umol/l – metoda: prostorska interpolacija, proizvedena z metodo DIVA (podatkovna zbirka podatkovnih variacij (DIVA))

© Evropska unija, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close