Skupna ribiška politika (SRP)

Skupna ribiška politika (SRP)

Skupna ribiška politika (SRP)

Skupna ribiška politika (SRP)

Upravljanje ribištva v EU

Kaj je skupna ribiška politika

Skupna ribiška politika je sveženj pravil za urejanje evropskih ribiških flot in ohranjanje ribjih staležev. EU želi z ribiško politiko zagotoviti upravljanje skupnega vira ter vsem evropskim ribiškim flotam omogočiti enak dostop do voda in ribolovnih območij EU, ribičem pa zagotoviti pošteno konkurenco.

Staleži rib se sicer lahko obnovijo, vendar so omejeni. Nekateri staleži so prelovljeni. Države članice EU so zato sprejele ukrepe za razvoj trajnostne evropske ribiške industrije, ki dolgoročno ne bi ogrožala velikosti in produktivnosti ribje populacije.

Skupna ribiška politika je bila uvedena v 70. letih prejšnjega stoletja in je bila od takrat večkrat posodobljena, nazadnje 1. januarja 2014.

Cilji skupne ribiške politike

Skupna ribiška politika si prizadeva za okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostno ribištvo in ribogojstvo, državljanom EU pa želi zagotoviti zdravo ponudbo hrane. Spodbuja tudi dinamičen razvoj ribiške industrije in ribiškim skupnostim zagotavlja dostojen življenjski standard.

Čeprav vemo, kako pomemben je čim večji ulov, ga moramo omejiti. Zagotoviti moramo, da ribolovne prakse ne bodo ovirale ustreznega razmnoževanja ribje populacije. V skladu z veljavnimi pravili je treba med letoma 2015 in 2020 določiti takšne omejitve ulova, ki bodo trajnostne in ki bodo dolgoročno omogočale ohranitev ribjih staležev.

Vpliva ribolova na občutljivo morsko okolje zaenkrat še ne razumemo povsem. Prav zaradi tega je EU v okviru skupne ribiške politike oblikovala previden pristop, ki priznava vplive človeških dejavnosti na vse vidike morskega ekosistema. Prizadeva si za razvoj ribolovne flote, ki bi uporabljala selektivnejše ribolovne metode, in postopno odpravo zavržkov neželenega ulova.

Prenovljen je tudi način upravljanja skupne ribiške politike, saj imajo zdaj države EU več pristojnosti na nacionalni in regionalni ravni.

Najpomembnejša področja skupne ribiške politike:

Skupna ribiška politika zajema tudi pravila o ribogojstvu in vključevanju deležnikov.

Osnovni podatki o novi skupni ribiški politiki

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 Sustainable tools for the world's largest seafood market

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020

Sustainable tools for the world's largest seafood market

Uradni dokumenti

POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o prenosu pooblastil iz člena 11(2), člena 15(2), (3), (6) in (7) ter člena 45(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki

Uredba (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES.