Najczęściej zadawane pytania
 
 

EFS w skrócie

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został założony w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego.
 • EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE oraz najważniejszym instrumentem na rzecz tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy w Europie.
 • W latach 2007-2013 EFS zainwestuje w całej Unii Europejskiej około 75 mld euro. Kwocie tej towarzyszyć będzie około 50 mld euro środków krajowych. Komisja szacuje, że korzyści z finansowanych przez EFS projektów odniesie ponad 70 mln ludzi.

Jaki jest całkowity budżet EFS?

Budżet EFS na lata 2007-2013 wynosi około 75 mld euro, tj. ponad 10 mld rocznie. Po uwzględnieniu współfinansowania ze środków krajowych i prywatnych całkowita kwota dostępna na projekty w ramach EFS sięga ponad 117 mld euro.

Więcej informacji na temat budżetu EFS można znaleźć w dziale Wydatki EFS.

W których obszarach działa EFS?

EFS wspiera działania w dziedzinach takich jak:

 • uczenie się przez całe życie i szkolenia pracowników;
 • organizacja pracy;
 • wsparcie dla pracowników w kontekście restrukturyzacji;
 • pośrednictwo pracy;
 • integracja osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;
 • reformy systemów edukacji i szkolenia;
 • tworzenie sieci współpracy partnerów społecznych i organizacji pozarządowych;
 • szkolenie pracowników administracji państwowej i służb publicznych.

Więcej informacji na temat priorytetów EFS można znaleźć w naszej bazie danych priorytetów.

Jak znaleźć materiały informacyjne na temat EFS?

W dziale Biblioteka znajdują się wszystkie nasze publikacje w formacie PDF.

Jakiego rodzaju projekty współfinansuje EFS?

EFS wspiera projekty oferujące rozwiązania w różnych dziedzinach związanych z zatrudnieniem, w zależności od priorytetów poszczególnych państw członkowskich.

Więcej informacji na temat rodzaju finansowanych projektów można znaleźć w bazie danych priorytetów.

Więcej informacji na temat konkretnych projektów wspieranych przez EFS można znaleźć w bazie danych Projekty.

Kto korzysta z EFS?

O środki z EFS ubiegać się mogą przedsiębiorstwa prywatne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowanie nie jest przyznawane osobom prywatnym. Organizacje i firmy powinny złożyć odpowiedni wniosek.

Punkty kontaktowe, w których można uzyskać informacje o sposobie składania wniosków, wymieniono na stronie http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_pl.htm.

Każde państwo członkowskie publikuje listę beneficjentów EFS.

Czym jest instytucja zarządzająca?

Instytucja zarządzająca EFS posiada oddziały krajowe i regionalne. Zajmują się one rozpowszechnianiem informacji o EFS oraz przyjmowaniem i ocenianiem wniosków. Odpowiadają także za rozdzielanie środków i kontrolę zatwierdzonych projektów.

Czy projekt może być prowadzony we współpracy z innym państwem członkowskim?

EFS wspiera także projekty prowadzone w połączeniu z projektami lub we współpracy z organizacjami z innych państw członkowskich UE.

Więcej informacji na temat projektów o zasięgu międzynarodowym można znaleźćw dziale Zakres działań.

Więcej informacji na temat międzynarodowych projektów wspieranych przez EFS można znaleźć w bazie danych Projekty.

Czym jest komitet monitorujący?

Komitet monitorujący nadzoruje wdrażanie programów EFS. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, oświaty oraz Komisji Europejskiej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby uzyskać informacje na temat korzystania ze środków EFS, należy skontaktować się z odpowiednią instytucją zarządzającą EFS w danym kraju lub regionie.

Informacje kontaktowe można znaleźć na tej stronie w dziale EFS w państwach członkowskich.

Czy EFS oferuje pomoc finansową dla uczniów i studentów?

Możliwe jest dofinansowanie dotacji dla uczniów i studentów poprzez program operacyjny EFS, którego priorytetem jest edukacja. 

Więcej informacji na temat promowania edukacji przez EFS można znaleźć w bazie danych priorytetów.

Warto zapoznać się także ze stroną programu Erasmus, który każdego roku umożliwia studentom odbycie części kształcenia i pracę za granicą: http://ec.europa.eu/education

Jeden z naszych pracowników ma brać udział w szkoleniu. Jakiego rodzaju wsparcie możemy – jako pracodawca – otrzymać z EFS i na jakich warunkach?

Z zasady EFS może wspierać szkolenie pracowników. Jednakże EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, prosimy skontaktować się odpowiednią instytucją zarządzającą w swoim kraju. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale EFS w państwach członkowskich.

Chcemy założyć ośrodek szkoleniowy. Czy EFS może nam pomóc?

Z zasady EFS może wspierać ośrodki szkoleniowe.

Jednakże EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, prosimy skontaktować się odpowiednią instytucją zarządzającą w swoim kraju. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale EFS w państwach członkowskich.

Czy EFS może wesprzeć projekt prowadzony w Afryce?

EFS oferuje dofinansowanie na terenie UE.

Aby uzyskać informacje o pomocy udzielanej poza UE, prosimy odwiedzić stronę EuropeAid oraz stronę poświęconą innym dotacjom rozwojowym.

Nasza organizacja otrzymuje dofinansowanie z EFS. Czy możemy używać logo EFS na naszych dokumentach?

EFS nie posiada logo jako takiego. Powszechnie wykorzystuje się symbol flagi europejskiej i umieszcza poniżej tekst „Europejski Fundusz Społeczny”.