Συχνές ερωτήσεις
 
 

Το ΕΚΤ εν συντομία

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ή ΕΚΤ, ιδρύθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης.
 • Το ΕΚΤ είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., και το σημαντικότερο εργαλείο για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
 • Κατά την περίοδο 2007-2013, το ΕΚΤ θα επενδύσει περίπου 75 δις € σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί με περίπου 50 δις € σε εθνικές δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι από τα μέτρα αυτά θα επωφεληθούν πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες.

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΚΤ;

Ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε περίπου 75 δις €, πάνω από 10 δις € το χρόνο. Χάρη στην εθνική δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για μέτρα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ ανέρχονται σε πάνω από 117 δις €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ συμβουλευθείτε τη σελίδα δαπανών του ΕΚΤ

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται το ΕΚΤ;

Το ΕΚΤ υποστηρίζει μέτρα όπως τα εξής:

 • δια βίου μάθηση και κατάρτιση εργαζομένων,
 • οργάνωση εργασίας,
 • υποστήριξη υπαλλήλων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης,
 • υπηρεσίες απασχόλησης,
 • ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας,
 • μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • δικτύωση κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ,
 • κατάρτιση στις δημόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προτεραιότητες του ΕΚΤ, συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «προτεραιότητες» του ΕΚΤ.

Πού θα βρω βιβλιογραφία για το ΕΚΤ;

Το κεφάλαιο «βιβλιοθήκη» του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις μας σε μορφή PDF.

Ποιους τύπους έργων συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ;

Έργα που παρέχουν λύσεις σε διάφορους τομείς που αφορούν την απασχόληση. Εξαρτάται από τις προτεραιότητες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη.

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «προτεραιότητες» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χρηματοδοτούμενους τομείς.

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «έργα» για να μάθετε περισσότερα για τα απτά έργα που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Ποιος ευνοείται από το ΕΚΤ;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι πολίτες δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από οργανισμούς ή εταιρίες.

Πληροφορίες σχετικά με το πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε διατίθενται στη σελίδα http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_el.htm.  

Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει έναν κατάλογο δικαιούχων του ΕΚΤ.

Τι είναι η Διαχειριστική Αρχή;

Οι Διαχειριστικές Αρχές του ΕΚΤ έχουν εθνικά και περιφερειακά γραφεία. Διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΤ, λαμβάνουν και αξιολογούν αιτήσεις. Είναι επίσης υπεύθυνες για τη διανομή της χρηματοδότησης και την παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων.

Μπορεί ένα έργο να συνεργαστεί με άλλα κράτη μέλη;

Το ΕΚΤ υποστηρίζει έργα που συνεργάζονται με έργα ή οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο Πεδία δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνικότητα

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «έργα» για να μάθετε περισσότερα για τα διασυνοριακά έργα που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Τι είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης;

Οι επιτροπές παρακολούθησης επιβλέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΚΤ. Αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, του εκπαιδευτικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς θα εξασφαλίσω χρηματοδότηση;

Η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε πώς θα ωφεληθείτε από την υποστήριξη του ΕΚΤ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα ή την περιφέρειά σας.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο κεφάλαιο κρατών μελών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Το ΕΚΤ παρέχει οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές;

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΚΤ με προτεραιότητα την παιδεία μπορεί να χρηματοδοτεί υποτροφίες φοιτητών. 

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «προτεραιότητες» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προώθηση της παιδείας με το ΕΚΤ

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε επίσης την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus που επιτρέπει σε φοιτητές να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό κάθε χρόνο: http://ec.europa.eu/education

Ένας από τους υπαλλήλους μας θα λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Τι υποστήριξη μπορούμε να λάβουμε εμείς ως εργοδότες, και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Κατ’ αρχήν, το ΕΚΤ μπορεί να υποστηρίξει την κατάρτιση υπαλλήλων. Ωστόσο, η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για υποστήριξη από το ΕΚΤ στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα στοιχεία θα βρείτε στο κεφάλαιο κρατών μελών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Θέλουμε να ιδρύσουμε ένα κέντρο κατάρτισης. Μπορεί να μας βοηθήσει το ΕΚΤ;

Κατ’ αρχήν, το ΕΚΤ μπορεί να υποστηρίξει κέντρα κατάρτισης.

Ωστόσο, η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για υποστήριξη από το ΕΚΤ στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα στοιχεία θα βρείτε στο κεφάλαιο κρατών μελών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Μπορεί το ΕΚΤ να στηρίξει ένα έργο στην Αφρική;

Το ΕΚΤ παρέχει υποστήριξη εντός της Ε.Ε.

Για εξωτερική αρωγή, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της Europeaid και άλλων αναπτυξιακών επιχορηγήσεων.

Ο οργανισμός μας συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ποιο λογότυπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην αλληλογραφία μας;

Το ΕΚΤ δεν έχει δικό του λογότυπο. Συνήθως χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή σημαία, ακολουθούμενη από τη φράση «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».