Veelgestelde vragen
 
 

Het ESF in het kort

 • Het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 1957 ingesteld door het Verdrag van Rome.
 • Het ESF is een van de structuurfondsen van de EU en vormt het belangrijkste instrument voor de creatie van meer en betere banen in Europa.
 • In de periode van 2007 tot 2013 zal het ESF verspreid over de hele Europese Unie om en bij de 75 miljard euro investeren. Dat bedrag zal nog worden aangevuld met ongeveer 50 miljard euro overheidsfinanciering van de lidstaten. De Commissie schat dat meer dan 70 miljoen burgers de vruchten van deze maatregelen zullen plukken.

Wat is de totale begroting van het ESF?

Voor de periode van 2007 tot 2013 beschikt het ESF over een begroting van om en bij de 75 miljard euro, ofwel meer dan 10 miljard euro per jaar. Met de aanvullende nationale particuliere en overheidsfinanciering is in totaal meer dan 117 miljard euro beschikbaar voor maatregelen die voor ESF-financiering in aanmerking komen.

Meer informatie over de ESF-begroting vindt u in de rubriek ESF-uitgaven.

Op welke gebieden is het ESF actief?

Het ESF ondersteunt onder meer maatregelen op het gebied van:

 • een leven lang leren en opleiding van werknemers;
 • werkorganisatie;
 • ondersteuning van werknemers in het kader van herstructureringen;
 • diensten voor arbeidsvoorziening;
 • integratie van kansarmen op de arbeidsmarkt;
 • hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels;
 • totstandbrenging van netwerken van sociale partners en ngo’s;
 • opleiding in overheidsadministraties en -diensten.

Voor meer informatie over de ESF-prioriteiten kunt u de prioriteitendatabank raadplegen.

Waar kan ik documentatie over het ESF vinden?

De rubriek Bibliotheek op deze website bevat een PDF-versie van al onze publicaties.

Wat voor projecten worden door het ESF medegefinancierd?

Projecten die op verschillende aan werkgelegenheid gerelateerde gebieden oplossingen aanreiken, afhankelijk van de door de lidstaten vastgestelde prioriteiten.

Raadpleeg de prioriteitendatabank voor meer informatie over de voor financiering in aanmerking komende gebieden.

Raadpleeg de projectendatabank voor meer informatie over concrete door het ESF medegefinancierde projecten.

Wie wordt door het ESF gesteund?

Zowel particuliere ondernemingen als openbare instanties en non-profitorganisaties kunnen een beroep doen op het ESF. Individuele personen komen niet in aanmerking voor ESF-financiering. Organisaties en ondernemingen moeten een aanvraag indienen.

Op http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_nl.htm wordt toegelicht met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie over de manier waarop financiering dient te worden aangevraagd.

Elke lidstaat maakt een lijst van ESF-begunstigden bekend.

Wat is een beheersautoriteit?

ESF-beheersautoriteiten hebben nationale en regionale kantoren. Zij verspreiden informatie over het ESF en ontvangen en beoordelen financieringsaanvragen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de verdeling van de geldmiddelen en de monitoring van de goedgekeurde projecten.

Kan een project samenwerken met andere lidstaten?

Het ESF ondersteunt projecten die samenwerken met projecten of organisaties in andere EU-lidstaten.

Ga naar de rubriek Werkterreinen voor meer informatie over transnationale projecten.

Raadpleeg de projectendatabank voor meer informatie over grensoverschrijdende door het ESF ondersteunde projecten.

Wat is een toezichtcomité?

Toezichtcomités waken over de correcte tenuitvoerlegging van het ESF-programma. Zij zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, sociale partners, ngo’s, het onderwijsstelsel en de Commissie.

Hoe kan ik ESF-financiering krijgen?

Het ESF wordt op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om te weten te komen hoe u een beroep kunt doen op ESF-financiering.

U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek ESF in de lidstaten op deze website.

Biedt het ESF financiële steun aan studenten?

Operationele programma’s van het ESF die onderwijs als prioriteit hebben, kunnen studiebeurzen financieren.

Raadpleeg de prioriteitendatabank voor meer informatie over de bevordering van het onderwijs door het ESF.

Surf ook naar de website van het Erasmusprogramma, dat elk jaar opnieuw studenten de mogelijkheid biedt in het buitenland te studeren en te werken (http://ec.europa.eu/education).

Een van onze werknemers gaat een opleiding volgen. Welke steun kunnen wij als werkgever uit het ESF ontvangen en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Het ESF kan in beginsel de opleiding van werknemers ondersteunen. Het ESF wordt echter op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om na te gaan of u in aanmerking komt voor ESF-financiering. U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek ESF in de lidstaten op deze website.

We willen een opleidingscentrum opzetten. Kan het ESF ons daarbij helpen?

Het ESF kan in beginsel opleidingscentra ondersteunen.

Het ESF wordt echter op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om na te gaan of u in aanmerking komt voor ESF-financiering. U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek ESF in de lidstaten op deze website.

Kan het ESF een project in Afrika ondersteunen?

Het ESF ondersteunt projecten binnen de EU.

Raadpleeg voor buitenlandse hulp de website van EuropeAid en andere regelingen inzake ontwikkelingssteun.

Onze organisatie wordt medegefinancierd door het ESF. Welk logo kunnen we op onze documenten gebruiken?

Het ESF heeft geen eigen logo. Doorgaans wordt de Europese vlag met het onderschrift “Europees Sociaal Fonds” gebruikt.