Bekæmpelsen af fattigdom

Hvem risikerer at rammes af fattigdom, og hvad gøres der?

Alle kan blive ramt af fattigdom på ét eller andet tidspunkt i livet. Der er imidlertid visse grupper af mennesker, som har større risiko for at rammes af fattigdom, såsom familier med børn - især store familier og enlige forældre - ældre, handicappede og indvandrere. I alle kategorier er kvinder mere sårbare end mænd.

Fattigdom rammer mennesker på mange forskellige måder, og den går hånd i hånd med social udstødelse. Foruden de mest kendte problemer, såsom dårlige boligforhold eller hjemløshed, oplever fattige mennesker også ofte:

 • Dårligt helbred og begrænset adgang til sundhedspleje
 • Begrænset adgang til undervisning, uddannelse og fritidsaktiviteter
 • Økonomisk udstødelse og overdreven gældssætning
 • Begrænset adgang til moderne teknologi, såsom Internettet

For at tackle disse og andre tilknyttede spørgsmål fastsætter EU nogle rammer inden for hvilke medlemsstaterne kan udvikle deres egne prioriteringer og strategier. Disse EU-rammer tager højde for fattigdommens flerdimensionale karakter og fokuserer samtidig på at:

 • Udrydde børnefattigdom og fattigdom i familier
 • Lette adgangen til arbejdsmarkedet, undervisning og uddannelse
 • Overvinde forskelsbehandling og tage fat på fattigdommens køns- og aldersmæssige aspekter
 • Bekæmpe økonomisk udstødelse og overdreven gældssætning
 • Bekæmpe dårlige boligforhold og udelukkelse fra boligmarkedet
 • Fremme social integration af sårbare grupper

Fakta og tal om fattigdom i EU en
Nøgleindikatorer pr. land PDF en

Børnefattigdom

Omkring 19 millioner børn lever i fattigdom i EU. Børn der vokser op i fattige hjem, har større risiko for at blive fanget i fattigdom resten af deres liv, og det samme har deres efterkommere.

Børn der liver i fattigdom, står over for flere indbyrdes forbundne problemer, bl.a. dårlige boligforhold og utilstrækkelig sundhedspleje, begrænsede uddannelsesmuligheder og mangel på sunde fødevarer og tøj.

I 2006 satte det Europæiske Råd udryddelsen af børnefattigdom øverst på EU's politiske dagsorden. Som et resultat heraf har medlemsstaternes regeringer forpligtet sig til at udvikle langsigtede strategier, der omfatter en lang række sociale, kulturelle og økonomiske politiske tiltag til forebyggelse og udryddelse af børnefattigdom.

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden

Hjemløshed

Adgangen til en bolig er en grundlæggende ret, og alle har brug for et sikkert tag over hovedet. Ikke desto mindre har tusinder af europæere ikke noget sted at bo.

Folk kan blive hjemløse af mange årsager, fra at miste deres arbejde til at flygte fra vold i hjemmet. Desuden risikerer mange mennesker, der lever på gaden, at rammes af sindssygdom eller blive afhængige af stoffer eller alkohol. Hjemløse mennesker er blandt de mest udstødte og sårbare i samfundet.

Foruden hjemløshed kan dårlige boligforhold eller en overdrevne boligudgifter i en husstands budget føre til yderligere social udstødelse.

Indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet bygger på EU's strategi for social beskyttelse og social integration, som har til formål at koordinere medlemsstaternes tiltag og opfordre til udveksling af bedste praksis.

En fælles definition af hjemløshed er under udarbejdelse, såvel som udviklingen af fælles indikatorer. Et bedre kendskab til dette spørgsmål og dets sammenhæng vil gøre det muligt at udvikle bedre værktøjer til bekæmpelse af hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet. Disse værktøjer skal hjælpe EU og medlemsstaterne til at udarbejde en mere effektiv politik for at hjælpe de hjemløse.

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden

Sårbare grupper

Visse befolkningsgrupper har større risiko for at rammes af fattigdom og social udstødelse, såsom familier med børn - især store familier og enlige forældre - ældre, handicappede og indvandrere.

Disse sårbare grupper lider ofte under en lavere beskæftigelsesgrad, en højere frafaldsprocent i skolen og er i større risiko for økonomisk udstødelse end andre befolkningsgrupper.

EU ønsker at opnå en bedre forståelse af, hvorfor netop disse grupper ofte rammes af fattigdom, og hvordan de bedst muligt kan integreres i samfundet. Fælles mål og indikatorer er nødvendige for en klar forståelse af dette problem. EU har truffet foranstaltninger, der er lige så mangeartede som de problemer disse grupper oplever.

Målet er at forbedre disse gruppers situation ved at:

 • Støtte integrationen af indvandrere og etniske mindretal på arbejdsmarkedet
 • Fremme beskæftigelsen af handicappede
 • Indføre regler om lige behandling for at bekæmpe forskelsbehandling

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden

Økonomisk udstødelse

Mange europæere - navnlig de der oplever fattigdom - har i dag ingen adgang til finansielle tjenesteydelser, såsom indlåns- og transaktionskonti. De har også vanskeligt ved at opnå opsparings-, kredit-, forsikrings- og betalingsydelser.

I det moderne samfund er adgangen til finansielle tjenesteydelser afgørende for borgernes økonomiske og sociale integration. Det er også en nødvendighed for beskæftigelse, økonomisk vækst, bekæmpelse af fattigdom og social integration.

I visse tilfælde er folk, der lever i nød, forhindret i at oprette en bankkonto, hvilket fører til yderligere økonomisk udstødelse. For at håndtere disse spørgsmål koordinerer EU politikken og andre tiltag mellem de involverede parter og medlemsstaternes regeringer.

I 2009 lancerede Europa-Kommission to offentlige høringer med henblik på at fastsætte regler, der skal sikre, at de fleste mennesker kan få adgang til en almindelig bankkonto:

 • Økonomisk integration en fr de
 • Ansvarlig långivning og -tagning en fr de

De gennemførte foranstaltninger fokuserer på støtte til gældsrådgivning samt oplysnings- og uddannelsesprogrammer.

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden

Et rummeligt arbejdsmarked

Gode beskæftigelsesbetingelser er den vigtigste faktor med henblik på at løfte folk ud af fattigdom og skabe social integration.

Problemet er, at de mest sårbare grupper i samfundet - såsom enlige forældre, indvandrere, ældre, unge, lavtkvalificerede og handicappede - som regel er de, der har ringest mulighed for at finde sikker og varig beskæftigelse. De har også størst sandsynlighed for at blive ramt af økonomiske konjunkturnedgange, som den Europa oplever i øjeblikket.

EU råder over en række politiske og finansielle værktøjer til forbedring af beskæftigelsesudsigterne for socialt udstødte grupper. For eksempel fokuserer den Europæiske Beskæftigelsesstrategi på udviklingen af flere og bedre jobs for alle europæere. Samtidig yder den Europæiske Socialfond og andre EU-programmer økonomisk støtte til undervisning, uddannelse og støtte på arbejdspladsen for specifikt at hjælpe sårbare mennesker til at finde eller beholde et arbejde.

Yderligere oplysninger

Til toppen af siden

Aktiv integration

Som et led i den fælles stræben efter at overvinde fattigdom og social udstødelse opfordrer EU medlemsstaterne til at iværksætte en aktiv integrationspolitik. Aktiv integration fokuserer på at få så mange mennesker i arbejde som muligt, samtidig med, at de der står udenfor arbejdsmarkedet, sikres praktisk støtte, så de kan leve et værdigt liv.

Aktiv integration bygger på tre fælles principper:

 • Ydelse af passende indkomststøtte for at undgå social udstødelse
 • Fremme af rummelige arbejdsmarkeder, således at de arbejdsdygtige kan få adgang til et job og beholde det
 • Forbedring af adgangen til sociale tjenesteydelser, såsom boligstøtte, sundhedspleje og børnepasning

EU tilskynder til udviklingen af aktiv integration ved at koordinere tiltag over hele Europa og ved at hjælpe medlemsstaterne til at lære af hinanden.

Yderligere oplysninger en fr de

Til toppen af siden