Sti

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette site er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Vi tilstræber, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, søger vi at rette dem. Kommissionen påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på webstedet.

Oplysningerne på webstedet:

 • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
 • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Kommissionen ikke har kontrol med, og som den ikke påtager sig noget ansvar for
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun Den Europæiske Unions Tidende (papirudgaven eller, siden 1. juli 2013, den elektroniske udgave, som findes på EUR-Lex-websitet) er autentisk og har retsvirkninger.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde, der strider med eventuelle krav ifølge gældende national ret eller at udelukke Europa-Kommissionens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2016

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse er fastsat i en afgørelse af 12. december 2011 [728KB] .

Det generelle princip om videreanvendelse kan være underlagt særlige betingelser angivet i særskilte meddelelser om ophavsret. Det anbefales derfor at læse den enkelte meddelelse om ophavsret på de enkelte websites under domænet Europa og for de enkelte dokumenter. Reglerne om videreanvendelse gælder ikke for dokumenter, der er underlagt tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder.

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred.
Politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne" er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 [233 KB] af 18. december 2000.
Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder i eu-domænet.
Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred.
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

EU-institutionernes websteder i eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for eu-domænet. Da disse websteder ikke kontrolleres af EU, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?
En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på EUROPA:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter.
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene.
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Information, der indgår i specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred
En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige med dette.
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvordan man kan se sine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem berigtiget. Som registreret har man også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at ens persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som man er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som man udtrykkeligt har givet sit samtykke til.
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller for behandlingen af henvendelsen.
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang;
 • Hvem man skal kontakte, hvis man har spørgsmål eller klager.

Europa Analytics

Europa Analytics er den tjeneste, som måler, hvor effektivt EU-Kommissionens websites på EUROPA fungerer.

Mere om Europa Analytics

Hvorledes behandles modtagne e-mails?

Mange websider på Europa har en "kontakt"-knap, som aktiverer din e-mail-software og opfordrer dig til at sende dine kommentar til en bestemt postkasse.

Hvis du sender en meddelelse, registreres der kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail om, hvor dit spørgsmål sendes hen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?