Στη χώρα μου

Ηνωμένο Βασίλειο © Shutterstock

 

 

Εθνική ιστοσελίδα en

Εθνικό Πρόγραμμα en

Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας: Department for Work and Pensions; European Social Inclusion Team

Διευθύνσεις: Caxton House, Tothill Street, London SW1H 9NA

Τηλέφωνο: +44 207 449 5627

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 2010.EY2010@DWP.GSI.GOV.UK

Μέλος επιτροπής: Mr Hugh Allen, Department for Work and Pensions, European Social Inclusion Team