Στη χώρα μου

Βουλγαρία © Shutterstock

 

 

Εθνική ιστοσελίδα bg

Εθνικό Πρόγραμμα en bg

Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας: Ministry of Labour and Social policy ; Directorate European Funds, International Programmes and Projects

Διεύθυνση: 2, Triaditza Str, 1051, Sofia

Τηλέφωνο: 359 28 11 96 45

Μέλος επιτροπής: Ms Elena Kremenlieva, Ministry of Labor and Social Policy