εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 23/09/2021

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να μη μείνει κανένα άτομο και καμία περιφέρεια στο περιθώριο κατά τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Περιλαμβάνει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (στο εξής: ΤΔΜ), το οποίο θα επενδύσει 17,5 δισ. EUR κατά την περίοδο 2021-2027 για τη στήριξη των εδαφών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Ο κανονισμός ΤΔΜ άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2021. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ήδη τα οικεία εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και τα σχετικά προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή, με βάση το παράρτημα Δ της οικείας έκθεσης χώρας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του Φεβρουαρίου 2020.

Το παρόν έγγραφο εκφράζει την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής και δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να ερμηνεύει έγκυρα το δίκαιο της Ένωσης.

More information :

Publications