Euroopa Komisjon > Merendus > Euroopa mereatlas

Euroopa mereatlas

Uuri ja võrdle andmeid ning loo oma merekaart. Õpi tundma Euroopa meresid ja rannikuid, nende keskkonda, asjaomast inimtegevust ja Euroopa poliitikat.

Vetikate tootmine

Makrovetikad (merevetikad)

see andmekogum tuleneb BIOMSI projektist (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Selle eesmärk on luua usaldusväärne andmebaas, et iseloomustada vetikasektori...

Mikrovetikad

see andmekogum tuleneb BIOMSI projektist (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Selle eesmärk on luua usaldusväärne andmebaas, et iseloomustada vetikasektori...

Vesiviljelus

Vesiviljelustootmine

vesiviljelus, mida nimetatakse ka akvareaks, viitab vees (magevees või merevees) elavatele organismidele, näiteks kaladele, molluskitele, koorikloomadele ja taimedele, inimtoiduks või tarbimisele, kontrollitud ti...

Kalade tootmine

merikogerlased on bony kalad, nagu lõhe, või kõhrkalad, nagu hai, eriti karpidest või muudest veeloomadest. Andmekogu annab teavet merevee asukoha kohta ELis ja partnerriikides. Lii...

Kalakasvatus mageveekogudes

Andmekogu annab teavet mageveekogude kalakasvanduste asukoha kohta ELis ja partnerriikides, kus andmed on kättesaadavad. ELi liikmesriikidel on kohustus loetleda kõik loa saanud vesiviljelusal...

Karpide tootmine

Karpide farmide kohta annab teavet euroShelli.

Keemia

Veekogu ammoonium-2010 talvel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu ammoonium-2010 kevadel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu ammoonium-2010 suvel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu ammoonium-2010 sügis

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu lahustunud hapniku kontsentratsioon talvel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu lahustunud hapniku kontsentratsioon kevadel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu lahustunud hapniku kontsentratsioon suvel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu lahustunud hapniku kontsentratsioon sügisel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu fosfaadisisaldus talvel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu fosfaat kevadel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu fosfaat suvel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekogu fosfaat sügisel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekeresilikaat talvel 2010

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekeresilikaat 2010 kevadel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekeresilikaat 2010 suvel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Veekeresilikaat 2010 sügisel

ühikud: umool/l — meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetud ruumiline interpoleerimine (DIVA)

Tööhõive

Sisemajanduse koguprodukt

see kaart näitab sisemajanduse koguprodukti kui riigi keskmist. Riigi keskmine on 100. Kui näitaja väärtus on alla 100, on selle piirkon...

Tööhõive primaarsektoris

see kaart näitab primaarsektori tööhõive osakaalu piirkondade üldises tööhõives võrreldes riigi keskmisega. R...

Tööhõive sekundaarsektoris

see kaart näitab primaarsektori tööhõive osakaalu piirkondade üldises tööhõives võrreldes riigi keskmisega. R...

Tööhõive teenindussektoris

kaardil on näha teenindussektori tööhõive osakaal piirkondades võrreldes riigi keskmisega. Riigi keskmine on 100. Kui näitaj...

Tööhõive kalandus- ja vesiviljelussektoris riikide kaupa

kaardil on näha tööhõive kalandus- ja vesiviljelussektoris liikmesriikide kaupa. (ühik: täistööaja ekvivalendi arv milj...

Mõju merekeskkonnale

merendustegevusest mõjutatud elanikkond: Merendusteenuste alal elavate ELi piirkondade elanikkonna osakaal. Mereveoteenuste valdkonda on võimalik saavu...

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) praeguste turu- ja muude piirkondade turuhindades

sisemajanduse koguprodukt (SKP) turuhindades on residendist tootmisüksuste tootmistegevuse lõpptulemus. See on määratletud kui kõikide kaupade ja teenuste väärtus, millest ...

Ettevõtluse demograafia ja suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted rannikualade/muude piirkondade kui rannikualade järgi

ettevõtluse demograafia annab teavet ettevõtete sündide, surmade ja ellujäämise määra kohta, samuti teavet asjaomaste tööhõiveandmete kohta. Kaks peamist t...

Tööhõive ranniku-/rannikupiirkondades

statistika ELi tööhõive valdkonna kohta NACE Rev. 2 alusel.

Kogulisandväärtus rannikualadel/väljaspool rannikupiirkonda asuvates baashindades

kogulisandväärtus on määratletud toodanguna (alushindades) miinus vahetarbimine (ostjahindades); see on rahvamajanduse arvepidamise tootmiskonto tasakaalustav kirje. Kogulisandvä...

Energia

Keskmine tuule kiirus ja suund

kaardil on näidatud keskmine tuulekiirus kõikides rannikul asuvates suundades.

Lainekõrgus ja suund

kaardil on näha oluline lainekõrgus kõigis rannikul asuvates suundades. (ühik: meetrid — Aasta: (NT 2005)

Loodete amplituud

kaardil on keskmine loodete amplituud piki rannikut meetrites. Asjaomased andmed kogutakse 237 poide kohta, mis ulatuvad umbes

100 km kaugusele umbe...

Ookeanienergia — projektide asukohad

Mereenergia või —energia (mida mõnikord nimetatakse ka ookeani-, ookeani- või mere- ja hüdrokineetiliseks energiaks) viitab energiale, mida veavad ookeanilained, mõõt...

Ookeanienergia — Katsekohad

Andmebaas sisaldab ookeanienergia katsekohti esindavaid polügoniid. Võimaluse korral on igal harul järgmised tunnused: katsekoha kood, nimi, asukoht, riik, vesistu, kaugus rannikust (meet...

Avamererajatised

avamere ehitamine on rajatiste ja rajatiste ehitamine merekeskkonnas, tavaliselt elektri, nafta, gaasi ja muude ressursside tootmiseks ja edastamiseks. Kaart on koostatud avamererajatisi käsitleva...

Tuuleparkide asukohad (punktid)

Avamere tuuleparkide asukohtade ja staatuse saamiseks Euroopa meredes kasutatakse järgmisi atribuute: Nimi, turbiinide arv (Lubatud, rakenduslik, plaanipärane, ehitusvaldkond), riik, aasta, ve...

Tuuleparkide asukohad (Polygons)

Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgule (EMODnet) loodi 2014. aastal Euroopa Liidu avamere tuuleparkide andmebaas. See tuleneb mitmest allikast pärit andmekogumite koondamisest ja ühtlustam...

Keskkond

Suured mereökosüsteemid

Www.oceansatlas.org — see kaart näitab, et suured mereökosüsteemid (LER) — piirkonnad, mis hõlmavad ookeani ja rannikualasid, jõgede vesikondadest ja suudmealasid kuni mandrilavade merepoolse piiriga, ning ookeani praeguste suurte voolusüsteemide välispiirid.

Merekaitsealad (riikide kaupa)

kaardil on näidatud merekaitsealade ja maismaa pindala suhe iga Euroopa riigi puhul. (ühik: osakaal)

Rannikualade integreeritud majandamine

Kaardil on esitatud OURCOASTi projekti tulemused, millega toetatakse ja tagatakse kogemuste ja parimate tavade vahetus rannikualade planeerimise ja majandamise alal. (kuupäev: (NT 2016)

Natura 2000 alad

Natura 2000 võrgustik on ELi põhiline bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise vahend. See on kaitsealade ökoloogiline võrgustik, mis on loodud Euroopa kõige väärtuslikum...

Ranniku erosioon

Rannik on ala, kus toimub mere või ookeani piirkond. Kaardil on kujutatud Euroopa rannajoone, mis on seotud järgmiste omadustega: erosioon (ranniku taastamine), ladestumine (rannajoon) ja stabiil...

Veekeha talvistes klorofüll a 2010

ühikud: mg/m ^ 3 — Meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetav ruumiline interpoleerimine (DIVA).

Vee-korpus on klorofüll a 2010 kevadel

ühikud: mg/m ^ 3 — Meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetav ruumiline interpoleerimine (DIVA).

Veekehal klorofüll a 2010 suvel

ühikud: mg/m ^ 3 — Meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetav ruumiline interpoleerimine (DIVA).

Veekehal klorofüll a 2010 sügisel

ühikud: mg/m ^ 3 — Meetod: DIVA (kolmandate riikide vahel) abil toodetav ruumiline interpoleerimine (DIVA).

Merevee kiirus

Toode näitab mere pinna voolu kiiruse välju ranniku lähedal. Voolu välikaarte (merevee kiirus (m/s) ja merevee kiiruse suund (kraadides)) mõõdetakse kõrgsagedusliku radari abil peaaegu reaalajas. Tood...

Rannikuränne — satelliidiandmed 2019

Kaldajoone migratsiooni kaart võimaldab visualiseerida 2007. — 2017. aastaks kogu Euroopat hõlmavat rannikukäitumist eri ruumialadel. Kaart annab kasulikku teavet kliimamuutuse kõige i...

Euroopa

Riigid

kaardil on kujutatud Euroopa Liidu liikmesriike, kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike.

Merealuste kergendusnimed

Riiklik Geostia-Intelligence Agency — see kaart näitab veealuste soodustuste nimesid.

Rannajoon

Euroopa Majanduspiirkonna rannik analüüsiks on loodud geograafilise Euroopa jaoks väga üksikasjalikuks analüüsiks, nt 1: 100.000. Rannajoon on hübriidtoode, mis on saadud satelliidifotosid kasutavatest projektidest andmeallikana: EUHYDRO ja GSHHG. Määratlemiskriteeriumid olid kõrgustik = 0 EUDEMi. Väljaspool EUDEMi hõlmatust kasutati ilma muudatust...

Riigipiirid

kaardil on kujutatud Euroopa riikide piirid. (aasta: (NT 2016)

Geograafilised võrguliinid

geograafiline ruutvõrk on Maa külge ühendatud joonte kujuteldav võrgustik, mis toimib võrdlussüsteemina. Ruutvõrk või ka okulaarne, koosneb laiuskraadist ja maakera p...

Merelised nimetused

Merede nimesid hooldatakse ja tagatakse SeaDataNet.

Kalandus

Kalandus- ja vesiviljelustoodete tarbimine

kaardil on näha, milline on kalandus- ja vesiviljelustoodete tarbimine inimese kohta aastas inimese kohta. (ühik: kg inimese kohta aastas)

Ühenduse struktuuriabi

Euroopa Kalandusfond (EKF) rahastab kalandussektorit ja rannikuasumeid eesmärgiga aidata neil kohaneda sektoris toimuvate muutustega ning muutuda majanduslikult paindlikuks ja ökoloogiliselt j&...

Riikide ja kalapüügipiirkondade kvoodid

lubatud kogupüügid või kalapüügivõimalused on püügi piirnormid (väljendatud tonnides või numbriliselt), mis kehtestatakse enamiku tö&#...

Kalavarude püügipiirkond

Joonisel on näha, ...

Püügipiirkond püügipiirkondade kaupa

kaardil on näidatud kõigi ELi liikmesriikide kogusaak igas suurimas kalapüügipiirkonnas. (ühik: tuhat tonni)

Kvoodid liikide kaupa

kaardil on näha püügikvoodid liikide kaupa. Valige rippmenüüst liik, et näha riikidele ette selle liigi jaoks eraldatud kvoodid, mis on kindlaks määr...

Kalastusvööndid (FAO)

FAO — see kaart näitab rahvusvahelisi kalastuspiirkondi, mille on määratlenud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO). Statistika eesmärgil on praeguseks loodud rahvusvaheliselt 27 olulist kalapüügipiirkonda. Nende hulka kuuluvad kaheksa olulist siseveekalapüügi piirkonda, mis hõlmavad mandrite siseveekogusid, ja 19 suurt m...

Kalapüügipiirkonnad (ICES)

kaardil on näidatud Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) määratletud rahvusvahelised kalastusvööndid. (aasta: (NT 2014)

Saak riikide kaupa

kaardil on esitatud kogusaak, mille on välja andnud liikmesriik. (ühik: tuhat tonni)

Elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemiga (ERS) varustatud kalasadamad

kaardil on kujutatud ERSi kalasadamad. Elektroonilise registreerimis- ja aruandlussüsteemi kasutatakse kalandusandmete (saagi, lossimise, müügi ja ümberlaadimise) r...

Kalalaevastik — laevade arv sadamate lõikes

ühenduse kalalaevastiku register, mida tavaliselt nimetatakse laevastikuregistriks, on oluline vahend ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja järelevalveks. Laevastikuregister on andmebaas, ...

Kalalaevastik — mootorivõimsus sadamate kaupa

kaardil on näidatud kogu kalalaevastiku aastane mootorivõimsus. (ühik: kW)

Kalalaevastik — sadamate tonnaaž

kaardil on näidatud kogu kalalaevastiku tonnaaž. Lisateabe saamiseks klõpsake nupul Sadam. (ühik: GT)

Kalapüügi osatähtsus

Käesolevas uuringus analüüsitud andmed hõlmavad umbes 150 miljonit töökohta, mis on koostatud üle 15 meetri pikkuste ELi kalalaevade kohta ning mis tegutsevad FAO piirkondades 27, 34...

Juhtimine

Rahvusvahelised konventsioonid

kaardil on kujutatud merepiirkondi, mis on hõlmatud merekeskkonna kaitset käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonidega. (aasta: (NT 2010)

Euroopa merenduspäev

kaardil on näha Euroopa merenduspäeva sidusrühmade konverentsi toimumiskohad alates selle käivitamisest 2008. aastal.

Euroopa Mereliste Äärealade Konverents

kaardil on kirjas Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi (CPMR) liikmespiirkonnad. Euroopa Mereliste Äärealade Konverents tagab oma liikmespiirkondade vajaduste ja huvide tagamise ELi institutsioonide ja ...

Nõuandekomisjonid (vesiviljelus)

Selles vormis on loetletud piirkonnad, mida piirkondlikud nõuandekomisjonid (edaspidi RAC) kuuluvad mitme mere atlases märgitud polügoonina. Musta mere, vesiviljeluse, turgude ja ä&#...

Makropiirkondlikud strateegiad ja Atlandi strateegia

nimetatud kaardil on esitatud makropiirkondlikud strateegiad ja Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia. Makropiirkondlik strateegia on Euroopa Ülemkogu ...

Euroopa merenduspäev minu riigis 2019

Paralleelselt Euroopa merenduspäevaga korraldatakse kogu Euroopas mitmeid kohalikke Euroopa merenduspäeva üritusi. See võimaldab paljudel merekultuuril olevatel Euroop...

Mere pesakond

Laevatragi rekreatsioonimurd (punktid)

kividest, mullast ja/või süvendustööde ja dumpingutegevuse käigus sadestatud kividest, pinnasest ja/või kestadest moodustatud tasakihilised segasetted. Tragimispoid on loo...

Laevatragi kaevandamine (Polygons)

tragimispoid on looduslikult, häirimata või regoliitidega, mis võivad moodustada inimtekkelised pinnavormid (nt tragimis-rikastub pank). Kujude kaadamate kohta on kujutatud kas polü...

Dumpinguhinnaga laskemoon (Polygons)

Dumpinguhinnaga laskemoon on sõjamaterjal: relv, relvad ja laskemoon, mis lastakse merre.

Sadamates lossitavad jäätmed

Peamiste sadamate geoandmebaas — 2018. aastal loodi sadamates jäätmete jäätmeid käsitlev CETMAd, kasutades Eurostati veebisaidil avaldatud 2013. aasta sadamate andmeid (ht...

Beach Clean Up Events

Ülemaailmse koristuspäeva 2018 puhul on ligikaudu 60 ELi delegatsiooni ja esindust valitsusväliste organisatsioonide, saatkondade, koolide ja vab...

Dumpinguhinnaga laskemoon

Dumpinguhinnaga laskemoon on sõjamaterjal: relv, relvad ja laskemoon, mis lastakse merre.

Ranna Litter — pesakonna koostis vastavalt materjalikategooriatele

Selline ametlik seire näitab mereprahi materjali kategooriate protsendimäära aasta kohta rannaalade kohta seireuuringute käigus. Kõigi andmete ühtlustamine on olnud kõige ra...

Loodus

Jõed ja järved

kaardil on kujutatud peamised Euroopa jõed ja järved. Drenaaživõrgud ja seondu...

Vesikonnad

kaardil on kujutatud eri vesikondi, mis on rühmitatud mere järgi, kuhu need voolavad. (a...

Merepinna taseme muutus

see kaart näitab prognoositud merevee taseme muutust millimeetrites aasta kaupa. Asjaomased andmed kogutakse 237 poide kohta, mis asuvad umbes 100 km k...

Maakate

see kaart näitab maakatet Euroopas. (aasta: (NT 2012)

Tsunamid

tsunami näol on tegemist veekoguga, mille veekogus on põhjustatud suure hulga veekoguse nihkumisest, üldiselt ookeanil või suures järves. Tsunamid, näiteks maavärinad, vulkaa...

Rannikualad

Euroopa rannikualade põhipunktide asukohad, mida mõjutavad tsunamid, mille päritolu on teadmata ja mis on kaardistatud erinevate riiklike ja piirkondlike kaardistavate projektide raames ning mis ...

Meretaseme anomaaliad

Anomaalia (mm/aasta) näitab anomaalset piirkondlikku ulatust (st kalduvad kõrvale sellest, mis on normaalsed või eeldatavad) merevee tasemed rannikuäärsetel meredel teatava ajavahemiku ...

Suundumused merepinna suhtes

suhteline meretaseme muutus (mm aastas) näitab, et mere või mere kõrgus langeb või tõuseb konkreetses rannikul asuva maa suhtes. See tähendab, et see näitab meretaseme muutus...

Jõe äravoolust tulenevad suundumused

Jõgede voolusuunda (m³/sekund) Euroopa meredesse. Äravool on merevesi (jõgede, järvede, ojade kujul) meredele ja ookeanidele.

Ülemaailmsed vesikonnad

Maailma merebasseinide nimed.

Veealuse müra indikaator

Euroopa impulssmüra juhtumite register integreerib Euroopa piirkondlike konventsioonide Impulsiivse Müra registrid: OSPAR (Kirde-Atlandil), HELCOM (Läänemeri) ja Barcelona ning ACCOBAMS (Va...

Okeanograafilised instrumendid

ARGO-ujukid

ARGO võrgustik ( EMODnet) Argo on ülemaailmne 3,800 vaba triivivat ujukit, mis mõõdab ookeani ülemise 2 000 m temperatuuri ja soolsust. See võimaldab esimest korda pideva...

Triivivad poid

autonoomsed mõõtesüsteemid poid võimaldavad mõõta okeanograafilisi parameetreid (temperatuur, soolsus, hoovused) ja mõnel juhul ka muid parameetreid, näiteks hägusu...

Ferrybox

Ferrybox on operatiivne meetod, mille abil mõõta pidevalt laeva võimaluste pardal olevaid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi parameetreid. Ferrybox on otsevoolusüsteem, mis on...

Veealune glistid

purilennukid juhivad üles-udustumist, saehamba samasugust profiili vee kaudu. Purilennukid teevad tavaliselt mõõtmisi, näiteks temperatuuri, elektrijuhtivuse (soolsuse arvutamisel), voolu, ...

Kõrgsagedusel töötavad radarid

kõrgsageduslik radar on maajaam, mida kasutatakse maapinna lähedal asuvate voolukiirusega väljade mõõtmiseks. Tulemuseks saadud pinnaproovitükid tagavad palju suurema eralduspinna...

Jõele määratud mõõtejaamad

voolusäng, page või gabariidid on asukoht, mida kasutavad hüdrologistid või keskkonnateadlased, kes jälgivad ja katsetavad maapealseid veekogumeid. Veepinna kõrguse (edaspidi eta...

Sildumisplatvormid

Okeanograafias on sildumine vahendite komplekt, mis on ühendatud traadiga ja kinnitatud merepõhja. See on Euleri meetod ookeanihoovuste mõõtmiseks, kuna sildumine on püsivas asukohas st...

Organisatsioonid ja nõukogud

Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid on sidusrühmade juhitavad organisatsioonid, mis annavad komisjonile ja ELi riikidele soovitusi kalavarude majandamise küsimustes. See võib hõ...

Kalanduse kohalikud tegevusrühmad

kaardil on välja toodud kalanduse kohalikud tegevusrühmad, mis on kasutusele võetud Euroopa Kalandusfondi 4. telje rakendamisel, et töötada välja ja rakenda...

Tootjate organisatsioonid

tunnustatud tootjaorganisatsioonid kalandus- ja vesiviljelussektoris. (aasta: (NT 2013)

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid (siirdekalade liigid)

kaardil on näha piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, mis haldavad pika rändega liike, peamiselt tuuni. Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on rahvusvahelised organisatsioonid...

Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid (mittesuure rändega liigid)

kaardil on näha piirkondlikud kalandusorganisatsioonid, mis majandavad kalavarusid geograafiliselt alalt. Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on rahvusvahelised organisatsioonid, mil...

Rahvaarv

Rahvaarv

Euroopa arvelduskaart kajastab hoonestatud ala katvuse protsenti ühe ruumiühiku kohta. (ühik: % — 2014. aasta). tegemist on ruumilise raaterandmetega...

Linna- ja maapiirkondade tüpoloogia

kaardil on kujutatud Euroopa piirkondade linna- ja maapiirkondade tüpoloogia. Valdavalt linnapiirkond: maaelanikkond moodustab vähem kui 20 % kogurahvastikust; Vahepealne piirkond: maapiirkond...

Elanikkonna tihedus

see kaart näitab rahvastikutihedust võrreldes riigi keskmisega. Riigi keskmine on 100. Kui näitaja väärtus on alla 100, on selle piirkonna väärtus alla riigi keskmise. Kui ...

Populatsiooni muutumine

Piirkondlik rahvastikustatistika sisaldab andmeid 35 riigi NUTS. tasandi ja NUTS-3 piirkondade ja statistiliste piirkondade elanike, rahvastikusündmust...

Üle 65-aastased inimesed

see kaart näitab 65aastaste ja vanemate elanike osakaalu võrreldes riigi keskmisega. Riigi keskmine on 100. Kui näitaja väärtus...

Aktiivne rahvastik

see kaart näitab aktiivse elanikkonna osakaalu piirkonna kaupa võrreldes riigi keskmisega. Riigi keskmine on 100. Kui näitaja vä...

Töötus

see kaart näitab piirkondade tööpuuduse taset võrreldes riigi keskmisega. Riigi keskmine on 100. Kui näitaja väärtus on ...

Rahvastikutihedus rannikuäärsete/rannikuväliste piirkondade lõikes

rahvastikutihedus on piirkonna (aasta keskmine) rahvaarvu ja piirkonna (maa) piirkonna suhe; maa-ala (sh siseveekogud) kasutatakse juhul, kui maa pindala ei ole kättesaadav.

Demograafiline tasakaal ja toornafta hinnad rannikualade/muude piirkondade lõikes

See hõlmab värskeimaid ajakohastatud andmeid (või muudetud andmeid) kogu elanikkonna, sündide ja surmade kohta, millest riigid on teatanud, samal ajal kui piirkondade tabelite ülejä...

Rahvaarv 1. jaanuaril vanuserühmade ja soo kaupa — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eur...

Fertiilsus ja suremus — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist E...

Rahvastiku struktuur — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist E...

Haridus — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eur...

Elutingimused — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist E...

Kultuur ja turism — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eur...

Tööturg — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eu...

Rahvastik kodakondsuse ja sünniriigi järgi — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eu...

Satelliidifotod

Klorofülli kontsentratsioon

vetikate biomass (klorofülli kontsentratsioon, Chla, mg.-3): Klorofüll on fotosünteetiline pigment, mida esineb tavaliselt kõigis fütoplanktoni liikide hulgas. Seda kasutatakse fütoplankton...

Klorofülli sisalduse anomaaliad

vetikate biomass (klorofülli kontsentratsioon, Chla, mg.-3): Klorofüll on fotosünteetiline pigment, mida esineb tavaliselt kõigis fütoplanktoni liikide hulgas. Seda kasutatakse fütoplanktoni biomassi asendajana....

Merepinna temperatuur

merepinna temperatuur (Se ja C): Merepinna temperatuur on merevee temperatuuri lähedal veepinna temperatuur. SST on standardtoode, mis on saadud satelliidipõhiste infrapunaandurite abil, ning optilised andurid, mida on täienda...

Anomaaliad merepinna temperatuuri anomaaliates

merepinna temperatuur (Se ja C): Merepinna temperatuur on merevee temperatuuri lähedal veepinna temperatuur. SST on standardtoode, mis on saadud satelliidipõhiste infrapunaandurite abil, ning optilised andurid, mida on täienda...

Vee läbipaistvus

vee läbipaistvus (Diffuse sumbumiskoefitsient on 490 nm juures, KD490, m-1): Hajutustegur KD490 mõõdab valgesse valgesse läbitungimist sinakasrohelistel lainepikkustel (u 490 nm). See on vee läb...

Sea alumine serv

Ranniku geoloogia

kaardil on kujutatud Euroopa rannajoone geoloogilised mustrid. Andmed koosnevad EUROSIONi rannikust. Igale segmendile mää...

Põhjasetted

kaardil on näha merepõhja setteproovide asukoht. (aasta: 1984-1989)

Süvamerevarud

kaardil on näha süvamere-mineraalsete proovide asukoht. (aasta: 1984-1989)

Veealuse sügavusega kontuurid

samakõrgusjooned või samasügavusid (st kujutletavad read kaardil, mis ühendab kõiki punkte, millel on sama sügavus veepinnast allpool), põhinevad keskmisel veealustel s...

Keskmine veealune sügavus

Keskmine veealune sügavus (meetrites), mis on siin esitatud 1/8 kaareminuti täpsusega (~ 250 meetrit), põhines individuaalsetel batümeetriuuringutel ja digitaalsete Terrabiaandmete/mudeli...

Batümeetria ja topograafia

näidatud keskmine veealune sügavus (meeter) resolutsiooniga 1/16 — kaareminutit (~ 115 meetrit), samuti maa-ala topograafia (mõõtur). Esimene põhineb individuaalsetel batü...

Avamere süsivesinikulitsentsid

süsivesinikud on praeguse tsivilisatsiooni peamine energiaallikas. Süsivesinikke kasutatakse peamiselt põlevate kütuseallikatena. Aktiiviklitsentse antakse (maa või mere geogra...

Setete ammutamine merest

meresette või täitematerjalide kaevandamiskohad on alad, kus merepõhjast lähtuvad kivimid, mineraalosakesed või kristallid. Mineraloogis ja petroloogis on täitematerjal mi...

Süvendustööd

süvendustööd on tavaliselt veealune väljakaevamine madalas meres või mageveekogudes, eesmärgiga koguda põhjassetet ja laiendada süvendustöid.

Avamere süsivesinike ammutamispuuraugud

ELis asuvate avamere süsivesinike ammutamise puuraukude andmebaas sisaldab punkte avamere puuraukudest, millel on erinev seisund (aktiivne, mahajäetud, peatatud, muu).

Telekommunikatsioonikaablid — SIGCabersid

kaartidel on esitatud SIGCabs-Sub-Secretariat Sub-Telecommunications Cables tegelikud asukohad, marsruudid ja nimed.

Veealused maalihked

maalihe hõlmab mitmesuguseid maapealseid liigutusi, näiteks nototeeni, suurte nõlvade riket ja pinnalähedast prügi. Maalihete võib läbi maalida ka veealune maalihe. Kaardil o...

Allveelaevavedeliku heide

Varupäritud vulkaanilise päritoluga allveelaevad ja mittevulkaanilise päritoluga heited, mis on kaardistatud erinevate riiklike ja piirkondlike kaardistavate projektide abil ning kogutud kirjand...

Tektoonilised read

tektoraat on protsess, mis kontrollib Maa koorikute struktuuri ja omadusi ning selle muutumist aja jooksul. See selgitab näiteks Maa pinna omadusi ja teket nii olevikus kui ka minevikus. Eelkõige kir...

Allveealused vulkaanid

veealused vulkaanid on Maa pinnal asuvad veealused vulkaanid või matriitsid, mida võib purustada magma. Suur hulk veealuseid vulkaane paikneb tektooniliste bakterite liikumise läheduses. Kuigi e...

Süsivesinike mahuti

süsivesinikud on orgaanilised ühendid, mis on moodustunud miljonite aastate jooksul peamiselt settebasseinides. Kõige tavalisemad süsivesinikud on nafta, maagaas, kivisüsi ja biumet.s&...

Merepõhja substraadid

merepõhja aluspinna kaart Euroopa merealadel kell 1: 250 000 skaala hõlmab viit merepõhja substraadist: Neli põhikategooriat määratletakse muudetud Folk kolmnurga (hiivava mu...

Merepõhja litoloogiat

kivimurru litoloogiline kirjeldus on selle füüsikaliste omaduste kirjeldus, mis on nähtav üleviljas, kas põhiproovides või väikese suurendusega mikroskoobiga, nagu värvu...

Merepõhja stratigraafia

stratigraafia on geoloogiaharu, mis on seotud kivikihi kihtide (kihtide) ja liigutamisega (kihistumine). Seda kasutatakse peamiselt settekivimite settekivimite ja kihiliste kivimite uurimisel.

Merepõhja ürituste protsess

Euroopa merede merepõhja geoloogia (aluspõhjakivim) koostamine, semantiliselt ühtlustatud, kasutades litoloogiat, vanust, sündikatet ja sündmuse kulgu käsitlevaid INSPIRE andmeid.

Setete akumuleerumise määr merepõhjas

Settimine on suundumus, et hõljuvates osakestes lastakse settida vedelikust, kuhu need on jäänud, ja seista vastu tõkkekihi vastu. See on tingitud sellest, et nad liiguvad läbi ved...

Sukeldusmaastikud

Veealune maastikkaart kujutab endast Euroopas geoloogiliselt tuntud varjatud maastikke. See on täiesti uus andmetoode, mis on loodud Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgu (EMODnet) III etapi käigus ...

Mereelu

Zooplankton (Acartia) arvukus talitluses

Selle andmetedise puhul on tegemist kartia ruudustikuga, mis on Acartia liigist, mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Loodumatult zooplankton (Acartia)

Selle andmetedise puhul on tegemist kartia ruudustikuga, mis on Acartia liigist, mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Zooplankton (Acartia) suveaeg.

Selle andmetedise puhul on tegemist kartia ruudustikuga, mis on Acartia liigist, mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Loomaplanktoni arvukus (Acartia) sügis.

See andmedtoode on Pidemakakkinga (CPR). copepostad on rasterdatud Acartia liigi planaded, mida on kasutatud koos pidevketiga (CPR). tegemist on zooplanktoni tüüpi planktonist, mis on planktoni vä...

Zooplankton (Calanus finmarchicus), arvukus

see andmetetoode koosneb rasteriseeritud arvukast Calanus finmarchicus’est (Calanus finmarchicus’e liigist), mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni k...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) arvukus kevadel

see andmetetoode koosneb rasteriseeritud arvukast Calanus finmarchicus’est (Calanus finmarchicus’e liigist), mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni k...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) arvukus suvel

see andmetetoode koosneb rasteriseeritud arvukast Calanus finmarchicus’est (Calanus finmarchicus’e liigist), mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni k...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) arvukus sügisel

see andmetetoode koosneb rasteriseeritud arvukast Calanus finmarchicus’est (Calanus finmarchicus’e liigist), mida kasutatakse koos pidevketiga (CPR). copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni k...

Zooplankton (Tomora lonicornis) arvukus talitluses

see andmetoode koosneb ruudustikuga, mis on jagatud pidevketiga (CPR) kogutud toote mora longanicornis’e levihast. copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Zoopera (tomora lonicornis) arvukus kevadel

see andmetoode koosneb ruudustikuga, mis on jagatud pidevketiga (CPR) kogutud toote mora longanicornis’e levihast. copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Zoopera (tomora lonicornis) arvukus suvel

see andmetoode koosneb ruudustikuga, mis on jagatud pidevketiga (CPR) kogutud toote mora longanicornis’e levihast. copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Zootsiplankton (mora loniricornis) arvukus sügisel

see andmetoode koosneb ruudustikuga, mis on jagatud pidevketiga (CPR) kogutud toote mora longanicornis’e levihast. copeana on zooplanktplanktoni liik, planktoni koorikloomadest koosnev koorikloom, mis on...

Liikide arv ja vaatlused iga merepiirkonna kohta

EUROOBil põhinevate liikide ja vaatluste arv mere kohta. (aasta: (NT 2011)

Merepõhja elupaigad

Korallilised looduslikud elupaigad

see andmestik sisaldab modelleeritud ruumilisi jaotusi, mis on jaotatud Vahemere piirkonnas asuvate koralliliste koristajate ja mäenõllatega. Need biokonstruktsioonid on Vahemere piirkonna ve...

Maerl (elupaikade direktiiv)

see andmestik on välja toonud mäeral voorude modelleeritud ruumijaotuse Vahemere piirkonnas. Need biokonstruktsioonid on Vahemere piirkonna veealused veealused veealad, mis sisaldavad koralli...

Posidonia oceanica (mererohuga kaetud liigid)

Posidonia oceanica (mis on tuntud kui Neptune rohi või Mediterranean paelusca) on mererohu liik, mis on Vahemere piirkonnas endeemiline. See moodustab suuri veealuseid mererohuvaipu olles oluline ...

ELi võrgu- ja infoturbe (EUNIS) 2007-11 kohane elupaikade liigitus

see kiht on ennustav ELi võrgu- ja infoturbe merepõhja elupaikade kaart Euroopa merel (aasta: 2016). Kaardil järgitakse EUNIS-2007-11 klassifitseerimissüsteemi, kui see on asjakohan...

Lihtsustatud ennustav elupaikade kaart

see kiht on ennustav ELi võrgu- ja infoturbe merepõhja elupaikade kaart Euroopa merel (aasta: 2016). Kaardil järgitakse EUNIS-2007-11 klassifitseerimissüsteemi, kui see on asjakohan...

Ennustav elupaikade kaart (merestrateegia raamdirektiiv)

see kiht on ennustav merepõhja elupaikade kaart Euroopa merel (aasta: 2016). See kiht on loodud, kasutades elupaiga liigitatud tunnuseid, et teha kindlaks lõplik elupaik. Kaart järgib va...

Bioloogilised tunnused — bioloogilised tsoonid

see kiht näitab arvutuslikke bioloogilisi vööndeid, mida on kasutatud ELi SEADMP-mudeli puhul, et juhtida lõplikku elupaigaväljundit. Biotsoonide arvutamisel kasutatakse mitmes...

Turvalisus

Õnnetusjuhtumite tihedus

kaardil on ülevaade õnnetusjuhtumite tihedusest Euroopa Liidu ümbritsevates meredes. Sellised tegurid nagu ilm, rannajoon ja liiklustihedus mõjutavad oluliselt piirkonnas toimuvate õnnetust...

Suured naftareostuse juhtumid

kaardil on näha suurte naftareostuse juhtumite asukoht. (ühik: tonni — aasta: 2007-2008)

Naftareostusele reageerimise laevad

kaardil on kujutatud merereostustõrjevahendite ja -seadmete asukohta. Kaardil on näha ainult EMSA prahitud laevad (st Euroopa laevad). (aasta: (NT 2013)

Integreeritud mereseire projektid

kaardil on näha integreeritud mereseire (IMS) projektid Euroopas. Integreeritud mereseire ülesanne on anda mereseirest huvitatud või sellega tegelevatel...

Tuletornid

majakas on torn, ehitis või muud tüüpi ehitis, mis kiirgab valgust lampide ja läätsede süsteemist ning toimib merepilootidel merel või siseveekogudel navigatsiooniabi...

Ruumiline planeerimine

Ookeanide ja merede piirid

Iho.int kuvab Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni määratluse kohaselt maailma suuremate ookeanide ja merede nimed ja piirid. (aasta: 1953 — The Limit of Oceans & Seas, Special väljaanne nr 23)

Ranniku- ja mereatlased

kaardil on näidatud piirkonnad, mille kohta on internetis kättesaadavad digitaalsed rannikuäärsed atlased. (aasta: (NT 2014)

Mereala ruumilise planeerimise projektid

kaardil on näidatud mereruumi planeerimise projektid Euroopas. Mereala ruumiline planeerimine hõlmab planeerimist, millal ja kus inimtegevus merel toimub, et tag...

Euroopa merepiirkonnad

kaardil on esitatud Euroopa merepiirkondade ja allpiirkondade piirid, nagu on loetletud merestrateegia raamdirektiivis (artikkel 4). (ajakohastamine: Detsember 2016)

Turism

Avalikud akvaariumid

Rahvusvaheline akvaariumifoorum — see kaart näitab rahvusvahelist akvaariumit, mis on loetletud International Aquarium Forum (IAF) poolt Euroopas (aasta: (NT 2012)

Meremuuseumid

Euroopa merepärand — Kaardil on kujutatud peamisi Euroopa meremuuseume, sealhulgas Euroopa merepärandi nimekirja kuuluvaid muuseume. (aasta: (NT 2009)

Voodikohtade arv ruutkilomeetri kohta

Käitises või eluruumis olevate voodikohtade arvu määrab kindlaks nende isikute arv, kes võivad viibida ettevõttes (eluruumis)...

UNESCO maailmapärand

UNESCO — See kaart näitab UNESCO maailmapärandi omaduste asukohta. Maailmapärandi nimekirja kuuluvad hooned, mis moodustavad osa kultuuri- ja looduspärandist, mida maailmapärandi komitee loeb üldiseks väärtuseks (aasta: (NT 2017)

Suplusvee kvaliteet

ELi ranniku- ja üleminekuvee kategooriate staatust käsitlev geoandmebaas põhineb andmekogumil suplusvee direktiiv — suplusvee seisund, mille esitas Euroopa veeteema teemakeskus ja m...

Kaubandus

Kalandus- ja vesiviljelustoodetega kauplemine (maht)

EUMOFA — see kaart näitab kalandus- ja vesiviljelustoodete impordi ja ekspordi kogumahtu (ELi sees ja väljaspool ELi). (ühik: Tuhat tonni — aasta: (NT 2013)

Kalandus- ja vesiviljelustoodetega kauplemine (väärtus)

EUMOFA — see kaart näitab kalandus- ja vesiviljelustoodete impordi ja ekspordi koguväärtust (ELi piires ja väljaspool ELi). (ühik: Miljonit eurot — aasta: (NT 2013)

Kalandustoodete töötlemise sektor

EUMOFA — See kaart näitab kalandustoodete töötlemise sektori toodangu väärtust. (ühik: Miljonit eurot — aasta: (NT 2009)

Transport

Elektrivõrgud Üleeuroopalised võrgud

Kaardil on esitatud üleeuroopalised energiavõrgud (TEN-E). Üleeuroopalised võrgud on Euroopa Liidu üldiste energiapoliitika eesmärkide, elektri- ja gaasiturgude konkurentsivõime suurendamise, varustuskindluse suurendamise ja keskkonnakaitse (aasta: (NT 2009)

Sadamad

kaardil on kujutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni koodide loetelus (Trade and Transport Loctions for Trade and Transport Loctions) loetletud Euroopa sadamad.

Parvlaevaliinid

Eurogeograafis.org — See kaart näitab kõiki olulisi rahvusvahelisi liinilaevateid ja kõiki riiklikke praamiteid, millel on suur tähtsus riikliku maantee- või raudteevõrgustiku ühendamisel. (aasta: Mai 2012)

Meremagistraalid

kaardil on kujutatud Euroopa meremagistraale. Meremagistraalide eesmärk on edendada keskkonnahoidlikku, elujõulist, atraktiivset ja tõhusat merel toimuvat transpordi&...

Reisijate vedu sadamate kaupa

kaardil on näidatud reisijate vedu sadamate kaupa. (ühik: 1000 reisijat)

Kaupade vedu sadamate kaupa

kaardil on näidatud iga sadamasse veetud ja sealt välja veetud kauba brutokaal *. (ühik: miljonites tonnides — * Kaupade brutokaal hõlmab ka pakendit ja sõidukit, milles kaupa ...

Mereliikluse tiheduse kaart 2015

Marinetraffi.com — Laevade seisudele kogutud kogutud andmed võimaldavad luua tiheduse kaardid, mis võimaldavad saada pildi kõige reisivatest merereisimarsruutidest üle kogu maailma. (aasta: 2007-2016)

Telekommunikatsioonikaablid — BSH Contis

merealune sidekaabel on kaabel, mis on rajatud merepõhjas paiknevatele jaamadele, et edastada signaale ookeani- ja merealadel. Alusandmeid kõrvutatakse erinevatest allikatest: SIG-Cables (hal...

Telekommunikatsioonikaablid (skemaatilised liinid)

merealune sidekaabel on kaabel, mis on rajatud merepõhjas paiknevatele jaamadele, et edastada signaale ookeani- ja merealadel. Andmekogum hõlmab mis tahes kaablit, mis läbib ELi vesi (me...

Telekommunikatsioonikaablid — Kis Orca merealused kaablid

merealune sidekaabel on kaabel, mis on rajatud merepõhjas paiknevatele jaamadele, et edastada signaale ookeani- ja merealadel.

Torujuhtmed ja kaablid — maandumisjaamad

Andmebaas sisaldab kaableid ja punkte, mis esindavad kaableid ja nendega seotud maandumispunkte. Kaablid on kujutatud stiliseeritud radadena, kuna enamikul juhtudel ei ole võimalik kaabliteede asuk...

Trossid — Malta

Andmekogumis on esitatud merealuste kaablite asukoht, mis pärinevad Malta vetest või läbivad seda.

Avamere torujuhtmete marsruudid

avamere torujuhe (tuntud ka kui meri, veealune või veealune torujuhe) on torujuhtmel, mis on asetatud merepõhja või sellest allapoole kraavi sisse. Mõnel juhul on torujuhet enamasti...

Põhisadamad (kaubavedu)

Merelaevade liiklust kogevate ELi peamiste sadamate asukoht. Andmed kaupade kohta esitatakse tuhandetes tonnides lasti liigi ja suuna kaupa.

Põhisadamad (asukoht)

kaardil on kujutatud ELi põhisadamate asukohad. Selle tulemuseks on EUROSTATile ELi liikmesriikide ja Norra sadamate poolt edastatud andmekogumite summeerimine ja ühtlustamine.

Põhisadamad (reisijate arv)

reisijate andmed on esitatud tuhandetes reisijates (v.a ristlusreisijad) suuna ja liikluse liigi järgi.

Peamised sadamad (laevaliiklus)

Merelaevade liiklust kogevate ELi peamiste sadamate asukoht.

Transport — linnad ja suuremad linnad

näitaja tuletatakse Euroopa statistikasüsteemi kogutud muutujatest. Ning koguti andmeid Euroopa linnade kohta, et aidata kaasa elukvaliteedi parandamisele linnades: see toetab kogemuste vahetamist Eur...

Laevade tihedus 2017 (kõik)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (muu)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Kalapüük)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Teenus)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Süvendustööd)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Purjetamine)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Väikelaevad)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Kiirlaevad)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (Haagised)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (reisija)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (last)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (tanker)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (militaar)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

Laevade tihedus 2017 (tundmatu)

Euroopa Komisjoni rahastatav algatus EMODnet laevade tiheduse kohta 2019. aastal Euroopa merevaatlus- ja andmevõrku (EMODnet) käsitleva algatuse raames. Kaardid põhinevad CLS pool...

© Euroopa Liit, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close