Europa-Kommissionen > Maritime anliggender > Det europæiske havatlas

Det europæiske havatlas

Udforsk, sammensæt og opret dit eget havkort. Lær mere om Europas have og kyster, deres miljø, relaterede menneskelige aktiviteter og europæiske politikker.

Algeproduktion

Makroalger (tang)

dette datasæt stammer fra BIOMASS-projektet (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Målet er at opbygge en pålidelig database til karakterisering af algesekto...

Mikroalger

dette datasæt stammer fra BIOMASS-projektet (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Målet er at opbygge en pålidelig database til karakterisering af algesekto...

Akvakultur

Akvakultur

akvakultur, også kaldet lungedyrkning, vedrører opdræt af organismer (ferskvand eller saltvand), såsom fisk, bløddyr, krebsdyr og planter, til anvendelse på mennesker eller forbrug, under kontrolle...

Produktion af fisk

finnefisk er en fangst af bony, f.eks. en laks, eller en bruskfisk som f.eks. en haj, navnlig i modsætning til et skaldyrsfiskeri eller andet akvatisk dyr. Datasættet giver oplysninger om pla...

Opdræt af ferskvandsfisk

Datasættet giver oplysninger om placeringen af ferskvandsopdræt i EU og partnerlande, hvor der foreligger data. EU-medlemsstaterne er forpligtet til at opføre alle akvakulturbrug, der er ...

Skaldyrsproduktion

oplysningerne om akvakulturbrugenes placering stilles til rådighed af euroShell.

Kemi

Vandkropsammonium 2010 om vinteren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsammonium 2010 i foråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandvæsen ammonium 2010 om sommeren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsammonium 2010 i efteråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsopløst iltkoncentration 2010 om vinteren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandets koncentration af opløst ilt 2010 i foråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsopløst iltkoncentration 2010 om sommeren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsopløst iltkoncentration 2010 i efteråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropsphosphat 2010 om vinteren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandrecipient 2010 i foråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Water body phosphate 2010 in sommer

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandopløseligt phosphat 2010 til efteråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropssilicat 2010 om vinteren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropssilicat 2010 i foråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandorgansilikat: 2010 om sommeren

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Vandkropssilicat 2010 i efteråret

enheder: rumol/l — metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis)

Beskæftigelse

Bruttonationalprodukt

dette kort viser bruttonationalproduktet i sammenligning med det nationale gennemsnit. Landsgennemsnittet er lig med 100. Når indikatorværdien er ...

Beskæftigelsen i den primære sektor

dette kort viser andelen af primær beskæftigelse i den samlede beskæftigelse i regioner sammenlignet med det nationale gennemsnit. Landsgen...

Beskæftigelse i den sekundære sektor

dette kort viser andelen af primær beskæftigelse i den samlede beskæftigelse i regioner sammenlignet med det nationale gennemsnit. Landsgen...

Beskæftigelse i den tertiære sektor

dette kort viser andelen af beskæftigelse i den tertiære sektor i den samlede beskæftigelse i regioner sammenlignet med det nationale genne...

Beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren efter land

dette kort viser beskæftigelsen i fiskeri- og akvakultursektoren i medlemsstaterne. (enhed: antal fuldtidsækvivalenter pr. mio. erhvervsaktive person...

Indvirkning på havet

befolkning, der påvirkes af maritime aktiviteter: Andel af befolkningen i de EU-regioner, der bor i maritime tjenesteområder. Et havserviceområde ...

Bruttonationalprodukt (BNP) i markedspriser for kystregioner og andre regioner end kystområder

bruttonationalproduktet (BNP) i markedspriser er det endelige resultat af residente producentenheders produktionsaktiviteter. Det defineres som værdien af alle producerede varer og tjenester minus v...

Erhvervsdemografi og højvækstvirksomhed udøvet af kystregioner/ikke-kystområder

erhvervsdemografi giver oplysninger om fødsler, dødsfald og overlevelsesrate for virksomheder samt oplysninger om relaterede beskæftigelsesdata. De to vigtigste beskæftigelsesforanstaltnin...

Beskæftigelse i kystområder/ikke-kystområder

statistikker for beskæftigelsessektoren i EU, som er omfattet af NACE rev. 2.

Bruttoværditilvækst i basispriser opdelt efter kystområder/ikke-kystområder

bruttoværditilvækst (BVT) defineres som produktion (i basispriser) minus forbrug i produktionen (i køberpriser). det er saldoposten på nationalregnskabets produktionskonto. BVT kan opdele...

Energi

Gennemsnitlig vindhastighed og -retning

dette kort viser den gennemsnitlige vindhastighed i alle retninger langs kysten.

Bølgehøjde og -retning

kortet viser den signifikante bølgehøjde langs kysten. (enhed: meter — År: 2005)

Tidevandsamplitude

dette kort viser den gennemsnitlige tidevand i meter langs kysten. De relevante data indsamles med 237 bøjer, der anbringes

med ca. 100 km omkr...

Havenergi — projektlokaliteter

havenergi eller havkraft (også kaldet havenergi, havenergi eller marin og hydrokinetisk energi) refererer til den energi, der transporteres gennem bølger, tidevand, saltholdighed og havtemper...

Havenergi — teststeder

Databasen indeholder polygoner, der repræsenterer havtestanlæg. Hvis de foreligger, har hver polygon følgende egenskaber: kode for afprøvning, navn, beliggenhed, land, havområde...

Offshore anlæg

offshoreanlæg er installation af strukturer og anlæg i et havmiljø, normalt til produktion og transmission af elektricitet, olie, gas og andre ressourcer. Kortet er inspireret af OSPAR&#...

Placering af vindmølleparker (Points)

de steder, hvor havvindmølleparker er beliggende, og havvindmølleparkers status i europæiske farvande er forsynet med følgende egenskaber: Navn, antal møller, status (Godkendte...

Placering af vindmølleparker (Polygons)

databasen over havvindmølleparker i EU blev oprettet i 2014 af CETMAR for det europæiske havobservations- og -datanetværk (EMODnet). Det er resultatet af aggregeringen og harmoniseringen...

Miljø

Store marine økosystemer

Www.oceansatlas.org — Listen viser store marine økosystemer (små og mellemstore virksomheder) — regioner, der omfatter hav- og kystområder, fra flodbækkener og flodmundinger til på havsiden af kontinentalsokler og yderkanten af de store havstrømsystemer.

Beskyttede havområder (efter land)

dette kort viser forholdet mellem det beskyttede havområde og det jordbaserede område i hvert enkelt europæisk land. (enhed: (i procent)

Integreret kystzoneforvaltning

Dette kort præsenterer resultaterne af OURCOAST-projektet for at støtte og sikre udveksling af erfaringer og bedste praksis inden for planlægning og forvaltning af kystområder. (dato: 2016)

Natura 2000-lokaliteter

Natura 2000 er det vigtigste værktøj til beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i Den Europæiske Union. Det er et økologisk net af beskyttede områder, der er oprettet for ...

Kysterosion

En kystlinje er det område, hvor jorden svarer til havet. Kortet viser den europæiske kystlinje, hvad angår følgende karakteristika: erosion (graduering af kysten), omfordeling (graduer...

Vandhuset chlorophyll a 2010 om vinteren

enheder: mg/m ^ 3 — Metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis).

Natriumchlorophyll a 2010 i foråret

enheder: mg/m ^ 3 — Metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis).

Vandhus chlorophyll a 2010 in sommer

enheder: mg/m ^ 3 — Metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis).

Vand- klorofyl -a 2010 i efteråret

enheder: mg/m ^ 3 — Metode: geografisk interpolering fremstillet med DIVA (Data-Interpolating variational Analysis).

Hastighedshastighed

Produktet viser havoverfladestrømstammerne i nærheden af kysten. De aktuelle feltkort (dvs. vandhastighed i havet (m/s) og havvandhastighed (grader)) måles ved hjælp af radarsystemer i nærrealtid. Produktet er ...

Kystmigration — satellitdata 2019

Migrationskortkortet over kystlinjen gør det muligt at visualisere den paneuropæiske kystadfærd i 2007-2017 i forskellige rumlige skalaer. Kortet giver et nyttigt indblik i en af klimaændrin...

Europa

Lande

kortet viser Den Europæiske Unions medlemsstater, kandidatlande og potentielle kandidatlande til EU-medlemskab.

Undersøiske nødhjælpsnavne

Nationalt Geospatial Intelligence Agency. dette kort viser navnene på undersøiske relief.

Kystlinje

EØS " kystlinje med henblik på analyse skabes med henblik på en meget detaljeret analyse, f.eks. 1: 100.000 for det geografiske Europa. Kystlinjen er et hybridprodukt, der stammer fra projekter, der anvender satellitbilleder som datakilde: EUHYDRO og GSHHG. Definitionen af kriterier var højde = 0 fra EUDEM. Ud over dækningen i EUDEM blev kyststrækningen fra GSHHG anvendt u...

Landegrænser

kortet viser de europæiske landes grænser. (år: 2016)

Geografiske netlinjer

et geografisk net er et imaginært netværk af linjer hen over jorden, der fungerer som et referencesystem. Nettet, eller kulancekul, dannes ved breddegraderne og længdegraderne for Jorden.

Havnavne

navnene på havene vedligeholdes og leveres af SeaDataNet.

Fiskeri

Forbrug af fiskevarer og akvakulturprodukter

dette kort viser det årlige forbrug af fiskevarer og akvakulturprodukter pr. indbygger. (enhed: kg pr. indbygger pr. år)

Fællesskabets strukturforanstaltninger

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) giver støtte til fiskeriet og lokalsamfund i kystområder, så de kan tilpasse sig nye vilkår i sektoren og blive økonomisk fleksible og ø...

Kvoter efter land og fiskerizone

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) eller fiskerimuligheder er kendt som fangstbegrænsninger (angivet i ton eller antal) og gælder for de største kommercielle ...

Bestande opdelt efter fiskeriområde

diagrammet viser andel...

Fangster pr. fiskeriområde

dette kort viser alle EU-medlemsstaters samlede fangster i de enkelte større fiskeriområder. (enhed: tusind ton)

Kvoter efter art

dette kort viser fiskekvoterne for de enkelte arter. Vælg en art fra rullemenuen for at vise de kvoter, der er tildelt landene for denne art, som fastsat ved Rådets forordning (EU...

Fiskerizoner (FAO)

FAO — Listen over de internationale fiskerizoner, der er defineret af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO). Til statistiske formål er der hidtil blevet fastsat 27 større fiskeriområder. Der er tale om otte store indlandsfiskeriområder, der omfatter de indre farvande i kontinenterne, og 19 større havfiskeriområder, der omfatte...

Fiskerizoner (ICES)

Dette kort viser de internationale fiskerizoner, der er defineret af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). (år: 2014)

Fangster efter land

kortet viser de samlede fangster pr. medlemsstat. (enhed: tusind ton)

Fiskerihavne, der er udstyret med elektronisk registrering af & Rapporteringssystem (ERS)

kortet viser ERS "s fiskerihavne. Det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS) anvendes til at registrere, rapportere, behandle, lagre og sende fiskeridata (fangst...

Fiskerflåde — Antal fartøjer pr. havn

EU's fortegnelse over fiskerfartøjer, der almindeligvis kaldes "fartøjsfortegnelsen", er et vigtigt redskab til gennemførelse og overvågning af den fælles fiskeripolit...

Fiskerflåde — maskineffekt fordelt på havne

dette kort viser den samlede maskineffekt for fiskerflåden pr. havn. (enhed: kW)

Fiskerflåde — anløb af havne

dette kort viser fiskerflådens samlede tonnage pr. havn. Klik på en havn for at få mere generelle oplysninger om den. (enhed: GT)

Fiskeriintensitet

De data, der analyseres i denne undersøgelse, består af ca. 150 mio. positionsrapporter fra EU-fiskerfartøjer over 15 meter, der opererer i FAO-område 27, 34 og 37, i perioden mellem september 2014...

Styring

Internationale konventioner

dette kort viser de havområder, der er omfattet af internationale konventioner om beskyttelse af havmiljøet. (år: 2010)

Den europæiske havdag

dette kort viser de steder, hvor den årlige konference for interessenter i Den Europæiske Maritime Dag blev lanceret i 2008.

Konferencen af perifere kystregioner i EU

Dette kort viser de regioner, der er medlem af Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR). CPMR handler i retning af at sikre dens medlemmers behov og interesser i EU-institutionerne og de nationale regeringer. I s&#...

Rådgivende råd (akvakultur)

denne form indeholder en liste over de områder, der er omfattet af de regionale rådgivende råd, som polygoner som eksponerede i havatlasset. De rådgivende råd for Sortehavet, a...

Makroregionale strategier og Atlanterhavsstrategien

dette kort præsenterer de makroregionale strategier og den maritime strategi for Atlanterhavsområdet. En "makroregional strategi" er en int...

Europæisk havdag i mit land 2019

Sideløbende med 'den europæiske havdag' afholdes der en række lokale 'europæiske havdagsarrangementer' i hele Europa. Dette gør det muligt for de mange europæ...

Strøelse

Dumpning af restprodukter (point)

ukonsoliderede, tilfældigt blandede sedimenter bestående af sten, jord og/eller materialer med skal, der er udvundet og deponeret under opmudrings-/sandsugningsaktiviteter. Skrabe- skrab skra...

Udgravningssteder med skraber (Polygons)

skrabe- skrab skrabes på naturlig, uforstyrret jord eller regolith og kan danne antropogene jordformer (f.eks. grakester). Former for dumpingwebsteder viser funktioner, der er defineret som enten ...

Dumpet ammunition (Polyglons)

Dumpet ammunition er krigsaffald: udtømning af våben, våben og ammunition i havet.

Udledt affald i havne

geo-databasen over hovedhavne — Affald i havne blev oprettet i 2018 af CETMAR ved brug af de havner2013-data, der er tilgængelige på Eurostats websted (http://ec.europa.eu/eurostat/web/...

Beach Clean Up Events

I forbindelse med den internationale sikkerhedsdag 2018 har omkring 60 EU-delegationer og -repræsentationer sammen med ngo'er, ambassader, skoler og frivil...

Dumpet ammunition

Dumpet ammunition er krigsaffald: udtømning af våben, våben og ammunition i havet.

Strang Litter — Sammensætning af affald efter materialekategorier

Denne officielle overvågning viser materialekategorier for havaffald pr. år pr. strand ved overvågningsundersøgelser. Harmoniseringen af alle data har været den mest udfordrende opgav...

Natur

Floder og søer

kortet viser de vigtigste vandløb og søer i Europa. Dræningsnetværk og tilh...

Flodbækkener

kortet viser de forskellige flodbækkener grupperet efter det hav, hvor de drænede str...

Ændring af havets overflade

dette kort viser den forventede ændring i vandstanden i millimeter pr. år. De relevante data indsamles med 237 bøjer placeret ca. 100 km omkr...

Plantedække

dette kort viser jorddækket i Europa. (år: 2012)

Kontrolpunkter for tsunamier

en tsunami er en bølge af bølger i et vandområde som følge af, at en stor mængde vand, normalt i havet eller i en stor sø, er fordrevet. Begivenheder som jordskælv, vulkanudb...

Kyster ramt af tsunamier

lokaliteter langs de europæiske kyster, der er ramt af tsunamier, hvis oprindelse er ukendt, kortlagt af forskellige nationale og regionale kortlægningsprojekter og genvundet i litteraturen.

Anomalier i Østersøen

en anomali på søniveau (mm/år) afslører den regionale udstrækning af unormal (dvs. afvigelse fra det normale eller forventede) vandniveau i kysthavene i et vist tidsrum. Anomalierne p&...

Relative tendenser på havniveau

den relative ændring i vandstanden (mm/år) tyder på, at højden af havet eller havet falder eller stiger i forhold til arealet på et bestemt sted langs kysten. Det betyder med andre ord...

Tendenser inden for vandløb

tendenserne i vandføringen (m³/sekund) over i de europæiske have. Afstrømning er landvandets bevægelse (i form af floder, søer, vandløb) til have og oceaner.

Globale havområder

navne på havområder i verden.

Indikator for undervandsstøj

det europæiske register for impulsstøj integrerer de europæiske regionale konventioners impulsive Noise Registries: OSPAR (det nordøstlige Atlanterhav), HELCOM (Østersøen) og Barc...

Oceanografiske instrumenter

Flåd til ARGO

EMODnet fysiker DB på ARGO. ARGO er en global vifte af 3,800 fire-drivende profilanalyser, der måler temperaturen og saltindholdet på 2 000 m i havet. Dette giver for første gang ...

Drivbøjer

autonome målesystemer på bøjer gør det muligt at måle de gængse oceanografiske parametre (temperatur, salinitet, strøm) og i visse tilfælde andre parametre, f.eks. turbi...

Ferrybox

FerryBox er en operationel metode til løbende at måle fysiske, kemiske og biologiske parametre om bord, som der er mulighed for. FerryBox er et gennemstrømssystem, der er installeret om bord p&#...

Under vand, svævefly

svæveplaner følger en upand-ned, savværkstlignende profil gennem vandet. Svæveplaner gør typisk målinger såsom temperatur, ledningsevne (til at beregne salinitet), strøm...

HF-radar

højfrekvens-radar er en landstation, der anvendes til måling af overfladestrømsområder nær kysten. De resulterende observationsområder giver en langt højere grad af oplø...

Målestationer til vandløb

en målestation, skræmmealder eller målestation er et sted, der anvendes af hydrologikere eller miljøforskere til at overvåge og teste landforekomster af vand. Hydrometriske målin...

Fortøjningsplatforme

en fortøjning i oceanografi er en samling af udstyr, der er forbundet til en tråd og forankret i havbunden. Det er den europæiske måde at måle havstrømme, da en fortøjning er...

Organisationer og råd

Rådgivende råd

De rådgivende råd ledes af berørte organisationer og fremsætter henstillinger til Kommissionen og EU-landene om fiskeriforvaltning. Henstillingerne kan indeholde fo...

Lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG)

dette kort viser de forskellige lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet, der er mobiliseret gennem gennemførelsen af akse 4 i Den Europæiske Fiskerifond (EFF), med henblik p&...

Producentorganisationer

anerkendte producentorganisationer i fiskeri- og akvakultursektoren. (år: 2013)

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (stærkt vandrende arter)

kortet viser de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO), der forvalter stærkt vandrende arter, navnlig tun. Regionale fiskeriorganisationer er internationale organisationer a...

Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (ikke-stærkt vandrende arter)

kortet viser de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO), der forvalter fiskebestandene fordelt på geografiske områder. Regionale fiskeriorganisationer er internationale ...

Befolkning

Befolkning

den europæiske afregningskort udgør en procentdel af bebygget areal pr. fysisk enhed. (enhed: % — år 2014) Det er et rumraster-datasæt, der kort...

Typologi for byer og landdistrikter

dette kort viser en typologi for byer og landdistrikter i de europæiske regioner. Overvejende byregion: befolkningen i landdistrikterne tegner sig for mindre end 20 % af den samlede befolkning Mell...

Befolkningstæthed

dette kort viser befolkningstætheden i forhold til det nationale gennemsnit. Landsgennemsnittet er lig med 100. Når indikatorværdien er mindre end 100, ligger værdien i regionen under det...

Befolkningsændring

De regionale demografiske statistikker indeholder årlige data om befolkning, vitale hændelser (levendefødte og dødsfald), regioner og de...

Population på 65 år og derover

dette kort viser den andel af befolkningen på 65 år og derover, der sammenlignes med det nationale gennemsnit. Landsgennemsnittet er lig med 1...

Erhvervsaktiv befolkning

dette kort viser den aktive befolknings andel af den aktive befolkning i forhold til det nationale gennemsnit. Landsgennemsnittet er lig med 100. Nå...

Arbejdsløshed

dette kort viser arbejdsløshedstallene i regionerne i forhold til det nationale gennemsnit. Landsgennemsnittet er lig med 100. Når indikatorv...

Befolkningstæthed for kystregioner/ikke-kystområder

befolkningstætheden er forholdet mellem (årligt gennemsnit) befolkningen i en region (land) i regionen; det samlede areal (inklusive indvande) anvendes, når arealer ikke er til rådighed.

Demografisk ligevægt og relative satser for kystregioner/ikke-kystområder

Dette omfatter de seneste opdateringer (eller reviderede data) af den samlede befolkning, fødsler og dødsfald, som indberettes af landene, mens de detaljerede opdelinger efter forskellige variabler i d...

Befolkning pr. 1. januar efter aldersgrupper og køn — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det ...

Fertilitet og dødelighed — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: de...

Befolkningsstruktur — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: de...

Uddannelse — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det ...

Levevilkår — storbyer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: de...

Kultur og turisme — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det ...

Arbejdsmarked — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det...

Befolkning efter statsborgerskab og fødeland — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det...

Satellitbilleder

Chlorophyll koncentration

algebiomasse (chlorophyllinkoncentration, Chla i mgm-3): Chlorophyll er et fotosyntetisk pigment, der almindeligvis forekommer i alle planteplanktonarter. Det anvendes som målestok for fytoplanktonbiomasse. Chlorop...

Anomalier ved klorofyl koncentration

algebiomasse (chlorophyllinkoncentration, Chla i mgm-3): Chlorophyll er et fotosyntetisk pigment, der almindeligvis forekommer i alle planteplanktonarter. Det anvendes som målestok for fytoplanktonbiomasse. Chlorophyllin-koncentration e...

Havoverfladetemperatur

havoverfladetemperatur (SST i grad-C): Havoverfladetemperaturen er den temperatur af vandet, der ligger tæt på havoverfladen. SST er et standardprodukt fra satellitbaserede varmeinfrarøde sensorer og optiske sensorer, der supp...

Fejl ved havoverfladetemperatur

havoverfladetemperatur (SST i grad-C): Havoverfladetemperaturen er den temperatur af vandet, der ligger tæt på havoverfladen. SST er et standardprodukt fra satellitbaserede varmeinfrarøde sensorer og optiske sensorer, der supp...

Vandgennemsigtighed

Vandgennemsigtighed (Differentialets dæmpningskoefficient ved 490 nm, KD490 i m-1): Den diffuse dæmpningskoefficient KD490 måler lysudbredelsen i vandsøjlen ved de blå-grønne bølgel...

Havbund

Kystgeologi

dette kort viser de geologiske mønstre for de europæiske kyster. Dataene består af en segmentering af EURONSION kyst...

Havbundssedimenter

dette kort viser placeringen af havbundssedimentteprøver. (år: 1984-1989)

Mineralske ressourcer i dybhavsfamilien

dette kort viser placeringen af dybhavsmineralprøver. (år: 1984-1989)

Undervandsdybdekonturer

konturlinjer eller somier (dvs. imaginært linjer på et kort, der forbinder alle punkter med samme dybde under vandoverfladen) er baseret på den gennemsnitlige undersøiske dybde, som er t...

Middeldybde under vand

den gennemsnitlige undersøiske dybde (meter), vist her, med en opløsning på 1/8 buemminut (~ 250 meter), var baseret på individuelle batymetriske undersøgelser og sammensatte digita...

Dybdemåling og topografi

den viste værdi er den gennemsnitlige undersøiske dybde (meter) med en opløsning på 1/16 — bueminutter (~ 115 meter) samt landskabets eller jordarealets topografi (meter). Før...

Aktive offshore kulbrintetilladelser

kulbrinter er en primær energikilde for de nuværende civilisationer. Den fremherskende anvendelse af kulbrinter er som en brændbar kilde. Aktive kulbrintetilladelser tildeles licenser (g...

Havsedimentekstraktion

marine aflejringer eller samlede udvindingssteder er områder, hvor marine bjergarter, mineralske partikler eller krystaller kommer fra havbunden. I mineralogi og petrologi er det en masse minerals...

Opmudringsområder

opmudring er en udgravning, der normalt udføres under vandet, på lavt hav eller i ferskvandsområder med det formål at samle bundsedimenter og udvide dem.

Borehuller til offshore kulbrinteudvinding

databasen om offshore kulbrinteudvinding i EU indeholder punkter, der repræsenterer offshore kulbrinteboringer med forskellig status (aktiv, forladt, suspenderet, andet).

Telekommunikationskabler — SIGCare-ruter

kortene viser de faktiske placeringer, ruter og navne på SIGCareer Submarint telecables.

Undersøiske jordskred

et jordskred omfatter en bred vifte af bevægelser på jorden, såsom klippefald, lagskrænter og lavvandede strømme. Jordskred kan også forekomme under vand, som kaldes undersøi...

Emissioner fra undersøiske væsker

undersøiske mudderammer og flydende emissioner af ikke-vulkansk oprindelse, kortlagt af forskellige nationale og regionale kortlægningsprojekter og genvundet i litteraturen.

Tektoniske linjer

tektonomi er den proces, der kontrollerer strukturen og egenskaberne i jordens overflade og dens udvikling gennem tiden. Det forklarer for eksempel de særlige træk ved Jordens overflade i nutiden og ...

Undersøiske vulkaner

undersøiske vulkaner er undersøiske væld eller spanter i Jordens overflade, som magma kan bryde ud af. Et stort antal undersøiske vulkaner ligger i nærheden af tektoniske pladebevæ...

Kulbrintebeholder

carbonhydrider er organiske forbindelser, der dannes over millioner af år, hovedsagelig i sedimentære bassiner. De mest almindelige carbonhydrider er råolie, naturgas, kul og bitumen. carbonhydr...

Havbundssubstrater

Landkortet over havbunden i de europæiske havområder pr. 1: 250 000 omfatter fem havbundsubstrateklasser: Fire substratklasser defineres på grundlag af den modificerede trestrekant (mudder o...

Hårguldslitologi

litologien for en stenenhed er en beskrivelse af de fysiske egenskaber, der er synlige for afgrøder, i hånden eller i kerneprøver eller med lavt forstørrelsesmikroskopi, f.eks. farve, tekst...

Vådgulv stratigrafi

stratigrafi er en gren af geologi, som beskæftiger sig med undersøgelsen af bjergarter (strata) og layering (stratificering). Det anvendes primært i undersøgelsen af sedimentære og lag...

Arrangementer i forbindelse med ulykker til søs

semantisk harmoniseret brug af havbundsgeologi (fjeld) i de europæiske have med semantisk harmoniseret brug af Inspire-dataspecifikationerne for litologi, alder, hændelsesforløb.

Akkumulering af havbundens sediment

Sedimentering er tendensen for partikler i suspension til afvikling af den væske, de er rivet i, og hvile mod en barriere. Dette skyldes, at de bevæger sig gennem væsken som reaktion på...

Oversvømmede landskaber

Det undersøiske landskaber repræsenterer de geologiske, kendte skjulte landskaber i Europa. Det er et helt nyt dataprodukt, der blev udviklet i fase III af EMODnet og frigivet i april 2019.

Livet i havet

Forekomst af dyreplankton (Acartia) i vinteren

dette dataprodukt består af et kvadratnet over Acartia en art indsamlet sammen med Continuous Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, og krebsdyr, der skiller ...

Forekomst af zooplankton (Acartia) i foråret

dette dataprodukt består af et kvadratnet over Acartia en art indsamlet sammen med Continuous Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, og krebsdyr, der skiller ...

Dyreplankton (Acartia) undvæg i sommer

dette dataprodukt består af et kvadratnet over Acartia en art indsamlet sammen med Continuous Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, og krebsdyr, der skiller ...

Forekomst af dyreplankton (Acartia), der er i efteråret

dette dataprodukt består af et oversigtskort med kvadratnet af Acartia a species of copepod indsamlet med Continuous Plankton Recorder (CPR). et "copepod" er en type dyreplankton, som er plankto...

Forekomst af dyreplankton (Calanus finmarchicus) i vinteren

dette dataprodukt består af et kvadratkort over Calanus af Calanus finmarchicus en art copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, ...

Forekomst af dyreplankton (Calanus finmarchicus) i foråret

dette dataprodukt består af et kvadratkort over Calanus af Calanus finmarchicus en art copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, ...

Forekomst af dyreplankton (Calanus finmarchicus) om sommeren

dette dataprodukt består af et kvadratkort over Calanus af Calanus finmarchicus en art copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, ...

Forekomst af dyreplankton (Calanus finmarchicus) i efteråret

dette dataprodukt består af et kvadratkort over Calanus af Calanus finmarchicus en art copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er dyreplankton, ...

Forekomst af dyreplankton (Testian longicornis) i vinterperioden

dette dataprodukt består af et listet abundanskort over Taboran longicornis en art bestående af copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er ...

Forekomst af dyreplankton (Testian longicornis) i foråret

dette dataprodukt består af et listet abundanskort over Taboran longicornis en art bestående af copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er ...

Forekomst af dyreplankton (Testian longicornis) om sommeren

dette dataprodukt består af et listet abundanskort over Taboran longicornis en art bestående af copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er ...

Forekomst af dyreplankton (Teoria longicornis) i efteråret

dette dataprodukt består af et listet abundanskort over Taboran longicornis en art bestående af copepod indsamlet med Continent Plankton Recorder (CPR). A "copepod" er dyreplankton, der er ...

Antal arter og observationer pr. havområde

antal arter og observationer pr. havområde baseret på EurOBIS. (år: 2011)

Havbundslevesteder

Koralline naturtyper

dette datasæt viser modelberegnede geografiske fordelinger af koralline outcrops og mäerl-bedn i hele Middelhavet. Disse biokonstruktioner er typiske undervands- og undervandkapper i Middelha...

Maerl Habitats

dette datasæt viser modelberegnede geografiske fordelinger af mäerl-senge i Middelhavet. Disse biokonstruktioner er typiske undervands- og undervandkapper i Middelhavet, der består af co...

Udbredelse af Posidonia oceanica (havgræserarter)

Posidonia oceanica (almindeligt kendt som Neptune græs eller middelhavsstalweed) er en havgræseart, der er endemisk i Middelhavet. Det danner store undersøiske enge, der er en vigtig del...

EUNIS-klassifikation 2007-11

dette lag er et prædiktiv EUNIS-habitatkort for europæiske have (det europæiske år: 2016). Kortet er i overensstemmelse med EUNIS 2007-11-klassificeringssystemet, hvor det er releva...

Forenklet kortlægning af prædiktive levesteder

dette lag er et prædiktiv EUNIS-habitatkort for europæiske have (det europæiske år: 2016). Kortet er i overensstemmelse med EUNIS 2007-11-klassificeringssystemet, hvor det er releva...

Kortlægning af prognoser for levesteder (MSFD)

dette lag er en prædiktiv kortlægning af havbundens habitat for europæiske have (år: 2016). Laget er dannet ved hjælp af klassificerede habitatdeskriptorer til bestemmelse af d...

Habitat deskriptorer — Biologiske zoner

dette lag viser de beregnede biologiske områder, der anvendes i EUSEMAP-modellen til at drive det endelige habitat-output. Biologiske zoner beregnes ved hjælp af en række fysiske variabl...

Sikkerhed

Ulykkesfrekvens

Dette kort giver et overblik over ulykkestætheden i havene omkring Den Europæiske Union. Faktorer som f.eks. vejret, kystlinjens art og trafiktæthed har en betydelig indvirkning på antallet og ty...

Større olieoprensningshændelser

dette kort viser placeringen af de vigtigste olieforureningshændelser. (enhed: ton — år: 2007-2008)

Olieoprensningsfartøjer

dette kort viser placeringen af havforureningsbekæmpelsesfartøjer og udstyr. Kortet viser kun fartøjer, der er chartret af EMSA (dvs. europæiske fartøjer). (år: 2013)

Integrerede havovervågningsprojekter

dette kort viser placeringen af integrerede havovervågningsprojekter i Europa. Integreret havovervågning handler om at give myndigheder, der er interesserede...

Fyrtårne

et fyrtårn er et tårn, en bygning eller en anden type struktur, der har til formål at udsende lys fra et system af lamper og linser og at fungere som navigationshjælpemidler til s&#...

Fysisk planlægning

Grænser for oceaner og have

Iho.int — Livekortet viser navne på og grænser for verdens største have, som defineret af Den Internationale Hydrografiske Organisation. (år: 1953 — Grænseværdier for havet, særlige bekendtgørelser nr. 23)

Kyst- og havatlas

dette kort viser de regioner, hvor de digitale kystatlas er tilgængelige på internettet. (år: 2014)

Projekter vedrørende maritim fysisk planlægning

dette kort viser placeringen af projekter vedrørende maritim fysisk planlægning (MFP) i Europa. Maritim fysisk planlægning handler om planlægning, n...

Europas havregioner

dette kort viser grænserne for de havregioner og subregioner i Europa, der er opført i havstrategirammedirektivet (artikel 4). (ajourføring: December 2016)

Turisme

Akvarier

Internationalt Aquarium Forum — Livekortet viser de offentlige akvarier, som er anført af International Aquarium Forum (IAF) for Europa (år: 2012)

Maritime museer

Den europæiske maritime kulturarv — Listen viser de vigtigste europæiske søfartsmuseer, herunder dem, der er opført på den europæiske maritime arv (EMH). (år: 2009)

Antal senge pr. kvadratkilometer

antallet af sengepladser i en virksomhed eller bolig bestemmes af antallet af personer, der kan opholde sig natten over i de banker, der er etableret i vi...

UNESCO's verdensarv

UNESCO — Livekortet viser beliggenheden af UNESCO-verdenskulturarven. Verdensarvlisten omfatter ejendomme, der udgør en del af kultur- og naturarven, og som på verdensarvsudvalget betragter som udestående universel værdi (år: 2017)

Land, hvor badevandet er beliggende

geodatabasen med status for saltvands- og overgangsvandsbadeområder i EU er baseret på datasættet "badevandsdirektivet — status for badevand", som Det Europæiske Tem...

Handel

Handel med fiskevarer og akvakulturprodukter (mængde)

EUMOFA — Livekortet viser den samlede import (inden for EU og uden for EU) af import og eksport af fiskevarer og akvakulturprodukter. (enhed: Tusind ton — år: 2013)

Handel med fiskevarer og akvakulturprodukter (værdi)

EUMOFA — Livekortet viser den samlede værdi (inden for EU og uden for EU) af import og eksport af fiskevarer og akvakulturprodukter (enhed: Million euro — År: 2013)

Sektor for forarbejdning af fiskevarer

EUMOFA — Listen viser produktionsværdien af sektoren for forarbejdning af fiskerivarer. (enhed: Million euro — År: 2009)

Transport

Transeuropæiske net for elektricitet

Dette kort viser de transeuropæiske energinet (TEN-E) for elektricitet. TEN-Es udgør en integreret del af Den Europæiske Unions overordnede energipolitiske mål, øger konkurrenceevnen på el- og gasmarkederne, styrker forsyningssikkerheden og beskytter miljøet (år: 2009)

Havne

dette kort viser de europæiske havne, der er opført på FN's kodeliste for handels- og transportlokationer.

Færgeruter

Dette kort viser alle vigtige internationale færgeruter og alle nationale færgeruter af stor betydning for sammenkoblingen af det nationale vejnet eller jernbanenet. (år: Maj 2012)

Motorveje til søs

kortet viser de europæiske motorveje til søs. Motorveje til søs har til formål at fremme grønne, levedygtige, attraktive og effektive havbaserede transportf...

Passagertrafik fordelt på havne

dette kort viser skibstrafikken pr. havn. (enhed: 1000 passagerer)

Godstrafiktrafik pr. havn

kortet viser den samlede bruttovægt * af de varer, der transporteres til og ud af hver havn. (enhed: mio. ton — * Varevarer omfatter også emballage og det køretøj, de transporteres ...

Kort over marine trafiktætheden 2015

Marinecom.com — De opsparede data, der er indsamlet om skibspositioner, gør det muligt at skabe køreplaner, således at alle kan danne sig et billede af de mest rejsende søruter rundt om i verden. (år: 2007-2016)

Telekommunikationskabler — BSH Contis

et undersøisk kommunikationskabel er et kabel, der er lagt på havbunden mellem landbaserede stationer til fremføring af telekommunikationssignaler på tværs af hav- og havomr...

Telekommunikationskabler (skematiske forbindelser)

et undersøisk kommunikationskabel er et kabel, der er lagt på havbunden mellem landbaserede stationer til fremføring af telekommunikationssignaler på tværs af hav- og havomr...

Telekommunikationskabler — Kis Orca undervandskabler

et undersøisk kommunikationskabel er et kabel, der er lagt på havbunden mellem landbaserede stationer til fremføring af telekommunikationssignaler på tværs af hav- og havomr...

Rørledninger og kabler — Landingsstationer

Databasen indeholder linjer og punkter, der repræsenterer kabler og dermed forbundne landingssteder. Kabler repræsenteres som en stiliseret vej, da der i de fleste tilfælde ikke findes fa...

Kabler — Malta

datasættet præsenterer placeringen af undersøiske kabler, som har oprindelse i eller passerer gennem maltesiske farvande.

Offshorerørledninger

en offshore-rørledning (også kendt som marin, undervands- eller undersøisk rørledning) er en rørledning, der er lagt ud på havbunden eller derunder i en grøft. I nogl...

Vigtigste havne (varetrafik)

lokaliteter i EU's største havne, der oplever skibstrafikken. Godstrafikdata indberettes i tusind ton efter fragttype og retning.

Vigtigste havne (lokalisering)

Dette kort omfatter placeringen af EU's vigtigste havne. Den fører til sammenlægning og harmonisering af de datasæt, som er leveret til Eurostat af havne i EU-medlemsstaterne og Norge...

Vigtigste havne (personbefordring)

passagerernes trafikdata indberettes i tusind passagerer (eksklusive krydstogtspassagerer) efter retning og trafiktype.

Vigtigste havne (Fartøjstrafik)

lokaliteter i EU's største havne, der oplever skibstrafikken.

Transport — byer og større byer

indikatoren er udledt af de variabler, der er indsamlet af det europæiske statistiske system. Og der blev indsamlet data om europæiske byer for at bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne: det ...

Fartøjstæthed 2017 (alle)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (andre)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Fiskeri)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Tjeneste)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 ()

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Sejlture)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Fritidsfartøjer)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Højhastighedsfartøj)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (Påhængskøretøjer)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (passager)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (fragt)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (tank)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (militær)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

Fartøjstæthed 2017 (ukendt)

Det blev i 2019 oprettet ved hjælp af Cogea i inden for rammerne af EMODnet-aktiviteter, et initiativ finansieret af EU-Kommissionen. Kortene er baseret på AIS-data købt af CLS og...

© Den Europæiske Union, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close