Ścieżka nawigacji

Systemy ochrony socjalnej − MISSOC

Czym jest MISSOC?

MISSOC to unijny system informacji o ochronie socjalnej zapewniający szczegółowe, regularnie aktualizowane i porównywalne informacje na temat krajowych systemów opieki socjalnej. Jest on dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W jego ramach dwa razy w roku (w styczniu i lipcu) publikowane są zaktualizowane informacje na temat systemów ochrony socjalnej 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Informacje te obejmują:

  • tabele porównawcze obejmujące 12 głównych obszarów opieki socjalnej: finansowanie, opiekę zdrowotną, choroby, macierzyństwo, inwalidztwo, podeszły wiek, renty rodzinne, obrażenia przy pracy i choroby zawodowe, rodzinę, bezrobocie, emeryturę, gwarantowane środki minimalne i opiekę długoterminową,
  • schematy organizacyjne i krótkie opisy struktury ochrony socjalnej w 32 państwach uczestniczących,
  • krótkie opisy głównych zasad ochrony socjalnej w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek.

MISSOC odpowiada również za coroczną aktualizację szeregu przewodników po krajowych systemach opieki socjalnej, które są przeznaczone dla osób przeprowadzających się z jednego kraju UE do innego.

Kto korzysta z systemu?

Z systemu MISSOC korzystają:

  • osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i urzędnicy,
  • naukowcy i studenci,
  • osoby przeprowadzające się do innego kraju UE z zamiarem podjęcia studiów lub pracy.

Jak aktualizowane są informacje?

Systemem zarządza Komisja Europejska przy pomocy specjalnie powołanego w tym celu sekretariatu. Każde państwo uczestniczące w systemie wyznacza jednego lub dwóch korespondentów, którymi są pracownicy ministerstw lub instytucji odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne. Korespondenci okresowo aktualizują tabele porównawcze oraz przewodniki po krajowych systemach opieki społecznej.