Navigatsioonitee

Sotsiaalkaitsesüsteemid – MISSOC

Mis on MISSOC?

ELi vastastikuses sotsiaalkaitsealases infosüsteemis (MISSOC) jagatakse üksikasjalikku, võrreldavat ja korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkaitsesüsteemide kohta inglise, prantsuse ning saksa keeles.

MISSOC avaldab võrdlevaid tabeleid sotsiaalkaitse kohta, mis hõlmab:

  • 32 riiki: ELi 28 liikmesriiki ning Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi;
  • 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, emadus-, invaliidsus-, vanadus-, töötus-, pere-, toitjakaotushüvitised, töökohal saadud vigastused ning kutsehaigused, garanteeritud miinimumvahendid ning pikaajaline hooldus;
  • enam kui 300 üksikasjalikku kategooriat.

Võrdlevaid tabeleid käsitlevate ning mitut valdkonda hõlmavate tutvustuste kaudu esitatakse lisaks ka piiriüleseid lähenemisviise iga sotsiaalkindlustuse haru peamiste mõistete ning põhimõtete kohta. Alates 2011. aastast on MISSOC samuti vastutav riikide sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevate juhiste ajakohastamise eest. Need on mõeldud Euroopas ringi liikuvate kodanike teavitamiseks.

MISSOCi raames avaldatakse ka MISSOCi analüüsi, iga-aastast teabebülletääni ning muid konkreetseid valdkondi käsitlevaid väljaandeid. MISSOCi tegevust käsitlev arhiivimaterjal on kättesaadav MISSOCi sekretariaadi vahendusel.

Kes on MISSOCi kasutajad?

MISSOCit kasutavad peamiselt

  • ELi liikmesriikide poliitikakujundajad ja ametnikud;
  • teadlased ja üliõpilased;
  • inimesed, kes liiguvad ühest Euroopa riigist teise, et seal elada ja töötada.

Kuidas teavet ajakohastatakse?

MISSOCit koordineerib Euroopa Komisjon koos tema poolt selleks määratud sekretariaadiga. Iga asjaomase süsteemiga hõlmatud riik määrab ühe või kaks sotsiaalkindlustuse valdkonna eest vastutavat kontaktisikut riiklikest ministeeriumidest või asutustest. Vastutavad isikud ajakohastavad korrapäraselt võrdlevaid tabeleid ning riikide sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevaid juhiseid.