Διαδρομή πλοήγησης

Συστήματα κοινωνικής προστασίας - MISSOC

Τι είναι το MISSOC;

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική Προστασία (MISSOC) παρέχει λεπτομερή, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα στοιχεία, στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Το MISSOC εκδίδει συγκριτικούς πίνακες για την κοινωνική προστασία που καλύπτουν:

  • 32 χώρες: τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία
  • 12 βασικούς τομείς κοινωνικής προστασίας: χρηματοδότηση, υγειονομική περίθαλψη, ασθένεια, μητρότητα, αναπηρία, γήρας, επιζώντες, εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, οικογενειακές παροχές, ανεργία, εγγυημένα ελάχιστα εισοδήματα και μακροχρόνια περίθαλψη
  • πάνω από 300 αναλυτικές κατηγορίες.

Επιπλέον, οι γενικές εισαγωγές στους συγκριτικούς πίνακες παρέχουν μια διεθνική προσέγγιση των βασικών εννοιών και αρχών κάθε κλάδου κοινικής προστασίας. Από το 2011, το MISSOC θα αναλάβει επίσης την επικαιροποίηση μιας σειράς οδηγών για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, που προορίζονται ειδικά για την ενημέρωση των πολιτών οι οποίοι μετακινούνται εντός της Ευρώπης.

Το MISSOC εκδίδει επίσης την "Ανάλυση MISSOC", ένα ετήσιο ενημερωτικό φυλλάδιο, και άλλες εξειδικευμένες εκδόσεις. Αρχειακό υλικό σχετικό με τις δραστηριότητες του MISSOC είναι διαθέσιμο μέσω της Γραμματείας του MISSOC.

Ποιος χρησιμοποιεί το MISSOC;

Το MISSOC χρησιμοποιούν κυρίως:

  • Αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής και υπάλληλοι των χωρών της ΕΕ
  • Ερευνητές και σπουδαστές
  • Άτομα που μετακινούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να ζήσουν ή να εργαστούν

Με ποιον τρόπο επικαιροποιούνται οι πληροφορίες;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει το MISSOC με τη βοήθεια μιας Γραμματείας. Κάθε μία από τις χώρες που καλύπτει το σύστημα ορίζει έναν ή περισσότερους ανταποκριτές από τα εθνικά υπουργεία ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την κοινωνική ασφάλιση. Οι ανταποκριτές ενημερώνουν σε τακτική βάση τους συγκριτικούς πίνακες και τους οδηγούς των εθνικών συστήματων κοινωνικής ασφάλισης.