Dette websted blev arkiveret den (02/08/2012)
02/08/2012

Sti

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Forbindelserne med Rådet

Et af generalsekretariatets direktorater har det overordnede ansvar for forbindelserne med Ministerrådet. Dette direktorat har også koordineringsansvaret for den fælles beslutningsprocedure, der involverer både forbindelserne til Rådet og til Europa-Parlamentet. Direktoratet skal således både koordinere og informere:

 • Det arbejde, der varetages af generaldirektoraternes repræsentanter i Rådets instanser, skal koordineres, således at Kommissionens holdning er konsekvent og korrekt i både institutionel og proceduremæssig henseende.
 • Kommissionen skal orienteres om drøftelserne i selve Ministerrådet og møderne i De Faste Repræsentanters Komité (Coreper I og II) og i Specialkomitéen for Landbrug.

Det pågældende direktorat består af tre kontorer, ét for hver Coreper og ét for den fælles beslutningsprocedure, som også fungerer som sekretariat for gruppen for forbindelserne mellem institutionerne (GRI) i nært samarbejde med det direktorat, der er ansvarlig for forbindelserne med Europa-Parlamentet. Samordningen af Kommissionens deltagelse i G8-møderne varetages også af det omhandlede direktorat. Opdelingen mellem de kontorer, der varetager forbindelserne til Rådet, afspejler således Rådets organisation og ordningerne for, hvordan Kommissionen skal repræsenteres i Corepers møder.

Formelt er Rådet nok én enkelt instans, men i praksis afholdes Rådets møder i forskellige sammensætninger. I traktatens artikel 207 hedder det, at "en komité, der sammensættes af medlemsstaternes faste repræsentanter, har til opgave at forberede Rådets arbejde og udføre de hverv, der tildeles den af Rådet". Coreper mødes i to sammensætninger, nemlig som Coreper I (stedfortrædende faste repræsentanter) og Coreper II (ambassadørerne). De sager, som Rådet behandler i sine ni sammensætninger, fordeles således mellem Coreper I og II:

Coreper II forbereder sager vedrørende:

 • 1. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser (herunder EU's sikkerheds- og forsvarspolitik og udviklingssamarbejdet)
 • 2. Økonomiske og finansielle anliggender (herunder budgettet)
 • 3. Retlige og indre anliggender (herunder civilbeskyttelse)

Coreper I forbereder sager vedrørende:

 • 4. Beskæftigelse samt social-, sundheds- og forbrugerpolitik
 • 5. Konkurrence (indre marked, industri, forskning, turisme)
 • 6. Transport, telekommunikation og energi
 • 7. Landbrug* og fiskeri
 • 8. Miljø
 • 9. Uddannelse, ungdom og kultur (herunder av-området)

(* Dyresundhed og -velfærd, fødevaresikkerhed, samt dyre- og plantebeskyttelse. Andre landbrugsanliggender varetages af Specialkomitéen for Landbrug.)

Ved møderne i Coreper II repræsenteres Kommissionen af den assisterende generalsekretær og ved møderne i Coreper I af den direktør i generalsekretariatet, der er ansvarlig for forbindelserne med Rådet, i samråd med de generaldirektorater, der er ansvarlige for de pågældende sager.

Det kontor, der koordinerer den fælles beslutningsprocedure, varetager også sekretariatsfunktionen for GRI.