Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (02/08/2012)
02/08/2012

Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Σχέσεις με το Συμβούλιο

Μία από τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας είναι γενικά υπεύθυνη για τις σχέσεις με το Συμβούλιο των Υπουργών. Έχει επίσης τη γενική ευθύνη για το συντονισμό της διαχείρισης της διαδικασίας συναπόφασης, που συνεπάγεται σχέσεις αφενός με το Συμβούλιο και αφετέρου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της αναλογούν ως εκ τούτου διπλά καθήκοντα συντονισμού και πληροφόρησης:

• απαιτείται συντονισμός των δράσεων των εκπροσώπων των Γενικών Διευθύνσεων ενώπιον του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή έχει θέσεις, αφενός, συνεπείς και, αφετέρου, ορθές από θεσμική και διαδικαστική άποψη•

• απαιτείται η ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις συζητήσεις τόσο στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών όσο και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper I και II) και της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA).

Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τρεις μονάδες, μία για κάθε ένα από τα Coreper και μία τρίτη για τη διαδικασία συναπόφασης και για την εκτέλεση των καθηκόντων γραμματείας για την ομάδα διοργανικών σχέσεων (GRI), σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, η Διεύθυνση αυτή συντονίζει επίσης τη συμμετοχή της Επιτροπής στην ομάδα των 8 (G8). Η οργάνωση των μονάδων που είναι αρμόδιες για τις σχέσεις με το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει την οργάνωση του ίδιου του Συμβουλίου και τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η Επιτροπή όσον αφορά την εκπροσώπησή της στις συνεδριάσεις του Coreper.

Αν και, επισήμως, το Συμβούλιο αποτελεί ενιαίο σώμα, στην πράξη συνεδριάζει με διάφορες συνθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 207 της Συνθήκης, «μία επιτροπή αποτελούμενη από τους Μονίμους Αντιπροσώπους των κρατών μελών έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου και την εκτέλεση των εντολών που της ανατίθεται από το Συμβούλιο». Το Coreper συνεδριάζει σε δύο τμήματα, το Coreper I (Αναπληρωτές Μόνιμοι Αντιπρόσωποι) και το Coreper II (Πρέσβεις), μεταξύ των οποίων κατανέμονται τα θέματα των εννέα συνθέσεων του Συμβουλίου:

Προετοιμασία από το Coreper II :

• 1. Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της αναπτυξιακής συνεργασίας)

• 2. Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού)

• 3. Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας)

Προετοιμασία από το Coreper I :

• 4. Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές

• 5. Ανταγωνιστικότητα (εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα, τουρισμός)

• 6. Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια

• 7. Γεωργία * και Αλιεία

• 8. Περιβάλλον

• 9. Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισμός (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα)

(* Πρόκειται για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων, τον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα. Αρμόδια για την προετοιμασία των υπόλοιπων γεωργικών θεμάτων είναι η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας).

Η Επιτροπή εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Coreper II από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στις συνεδριάσεις του Coreper I από τον Διευθυντή που είναι υπεύθυνος, στη Γενική Γραμματεία, για τις σχέσεις με το Συμβούλιο, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για τα υπό εξέταση θέματα. Η μονάδα που συντονίζει τη διαχείριση της διαδικασίας συναπόφασης διασφαλίζει επίσης και τη γραμματεία της ομάδας διοργανικών σχέσεων (GRI).