Denna webbplats arkiverades den (02/08/2012)
02/08/2012

Sökväg

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Kontakter med rådet

Inom generalsekretariatet har ett av direktoraten det allmänna ansvaret för kontakterna med ministerrådet. Det har också ett allmänt ansvar för samordningen av medbeslutandeförfarandet, som innebär kontakter med rådet och Europaparlamentet. Detta inbegriper

 • att samordna verksamheten vid kommissionens generaldirektorat så att politiken inför rådet är samlad och såväl institutionellt som förfarandemässigt korrekt och
 • att informera kommissionen om de diskussioner som förts i själva ministerrådet och när frågorna bereds i Ständiga representanternas kommitté (Coreper I och II) samt i Särskilda jordbrukskommittén.

Direktoratet består av tre enheter, en vardera för Coreper I och Coreper II samt en tredje för medbeslutandeförfaranden, som också står för sekretariatet för Gruppen för interinstitutionella kontakter, som i nära samarbete med direktoratet som sörjer för kontakterna med Europaparlamentet. Samma direktorat samordnar även kommissionens arbete inom G8.

Organisationen av de enheter som är ansvariga för kontakterna med rådet speglar rådets organisation och de bestämmelser som kommissionen antagit för representationen vid Corepers sammanträden.

Även om rådet formellt sett endast är ett till antalet sammanträder det i praktiken olika konstellationer. I artikel 207 i fördraget står att "en kommitté som består av medlemsstaternas ständiga representanter skall ha till uppgift att förbereda rådets arbete och att utföra de uppdrag som rådet ger den". Coreper sammanträder i två delar, i den så kallade första avdelningen (ambassadörernas ställföreträdare) och andra avdelningen (ambassadörer). Dessa två avdelningar fördelar mellan sig arbetet som bedrivs i rådets nio olika konstellationer enligt följande:

Frågor som bereds av Coreper II :

 • 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser (inklusive den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken samt utvecklingssamarbete)
 • 2. Ekonomiska och finansiella frågor (inklusive budget)
 • 3. Rättsliga och inrikes frågor (inklusive civilskydd)

Frågor som bereds av Coreper I :

 • 4. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
 • 5. Konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och turism)
 • 6. Transport, telekommunikation och energi
 • 7. Jordbruk* och fiske
 • 8. Miljö
 • 9. Utbildning, ungdom och kultur (inklusive audiovisuella frågor)

(* Frågor som rör djurs hälsa och välbefinnande, livsmedelssäkerhet samt veterinära frågor och växtskyddsfrågor. Övriga jordbruksfrågor bereds av Särskilda jordbrukskommittén.)

Kommissionen företräds vid möten i Coreper II av vice generalsekreteraren och vid möten i Coreper I av den direktör som inom generalsektetariatet ansvarar för kontakterna med rådet, i samråd med de generaldirektorat som handlägger de ärenden som behandlas.

Den enhet som sköter samordningen av medbeslutandeförfarandet står också för sekretariatet för Gruppen för interinstitutionella kontakter.