Sivusto on arkistoitu (02/08/2012)
02/08/2012

Navigointipolku

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Suhteet neuvostoon

Yksi pääsihteeristön linjoista vastaa yleisesti suhteista neuvostoon. Se vastaa myös yhteispäätösmenettelyn hallinnoinnin vaatimasta koordinoinnista. Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat suhteet neuvostoon ja suhteet Euroopan parlamenttiin. Tähän sisältyy erityisesti koordinointi- ja tiedotustehtäviä, joita ovat:

 • komission eri pääosastojen toimien koordinointi neuvostossa niin, että varmistetaan komission yhtenäinen asema samoin kuin toimielinten työnjaon ja menettelytapojen asianmukainen toteutuminen
 • ministerineuvostossa sekä pysyvien edustajien komitean (Coreper I ja II) ja maatalouden erityiskomitean (SCA) valmistelevissa kokouksissa käydyistä keskusteluista tiedottaminen komissiolle.

Linjaan kuuluu kolme yksikköä, joista yksi vastaa Coreper I:stä, yksi Coreper II:sta ja yksi yhteispäätösmenettelystä sekä institutionaalisia suhteita käsittelevän ryhmän (GRI) sihteeristön toiminnasta yhteistyössä suhteista Euroopan parlamenttiin vastaavan linjan kanssa. Linjan toimintaan kuuluu myös koordinoida komission osallistumista G8-maiden toimintaan.

Suhteista neuvostoon vastaavat yksiköt on järjestetty neuvoston organisaation mukaisesti, ja niiden tehtävät jakautuvat komission edustusta Coreperin kokouksissa koskevien komission määräysten mukaisesti.

Vaikka neuvosto on muodollisesti yksi kokonaisuus, käytännössä se kokoontuu erilaisissa kokoonpanoissa. Perustamissopimuksen 207 artiklan mukaan "komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista, huolehtii neuvoston työn valmistelusta sekä suorittaa neuvoston sille antamat toimeksiannot". Coreper kokoontuu kahdessa kokoonpanossa: Coreper I (pysyvien edustajien sijaiset) ja Coreper II (suurlähettiläät), jotka jakavat keskenään neuvoston yhdeksässä eri kokoonpanossa käsiteltävät asiat:

Coreper II:ssa valmisteltavat asiat:

 • 1. Yleiset asiat ja ulkosuhteet (myös eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja kehitysyhteistyö)
 • 2. Talous- ja rahoitusasiat (myös talousarvio)
 • 3. Oikeus- ja sisäasiat (myös pelastuspalvelu)

Coreper I:ssa valmisteltavat asiat:

 • 4. Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
 • 5. Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja matkailu)
 • 6. Liikenne, televiestintä ja energia
 • 7. Maatalous* ja kalastus
 • 8. Ympäristö
 • 9. Koulutus, nuoriso ja kulttuuri (myös audiovisuaaliala)

(* Eläinten terveys ja hyvinvointi, elintarvikkeiden turvallisuus, eläinlääkintä ja kasvinsuojelualat. Muut maatalouteen liittyvät asiat valmistellaan maatalouden erityiskomiteassa.)

Komissiota edustaa Coreper II:n kokouksissa apulaispääsihteeri ja Coreper I:n kokouksissa suhteista neuvostoon pääsihteeristössä vastaava johtaja yhteistyössä käsiteltävästä asiasta vastaavien pääosastojen kanssa.

Yksikkö, joka vastaa yhteispäätösmenettelyn hallinnoinnin vaatimasta koordinoinnista, vastaa myös institutionaalisia suhteita käsittelevän ryhmän (GRI) sihteeristön toiminnasta.