Deze website is gearchiveerd sinds 02/08/2012
02/08/2012

Kruimelpad

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Betrekkingen met de Raad

Binnen het Secretariaat-generaal draagt een van de directoraten de algemene verantwoordelijkheid voor de betrekkingen met de Raad. Dit directoraat is eveneens belast met de algemene bevoegdheid voor het coördineren van het beheer van de medebeslissingsprocedure, die zowel de betrekkingen met de Raad als met het Europees Parlement omvat. Dit behelst een tweeledige coördinerende en voorlichtingsfunctie:

 • het optreden van de vertegenwoordigers van de directoraten-generaal in de organen van de Raad moet worden gecoördineerd om ervoor te zorgen dat het standpunt van de Commissie coherent is en institutioneel en procedureel aan de voorschriften voldoet;
 • de Commissie moet worden ingelicht over de debatten in de Raad zelf en de besprekingen tijdens de bijeenkomsten van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper I en II) en het Speciaal Comité voor de landbouw (SCL).

Bedoeld directoraat bestaat uit drie eenheden, een voor elk Coreper en een derde voor de medebeslissingsprocedure, die ook het secretariaat van de Groep interinstitutionele betrekkingen (GRI) verzorgt, in nauwe samenwerking met het directoraat dat belast is met de betrekkingen met het Europees Parlement. Ook de deelname van de Commissie aan de werkzaamheden van de G8 wordt binnen dit directoraat gecoördineerd. De eenheden die zich bezighouden met de betrekkingen met de Raad zijn zodanig gestructureerd dat zij de organisatie van de Raad en de regelingen van de Commissie voor haar vertegenwoordiging in de vergaderingen van het Coreper weerspiegelen.

Hoewel de Raad officieel één instelling is, vergadert hij in de praktijk volgens verschillende samenstellingen. Krachtens artikel 207 van het Verdrag heeft een "comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten, ... tot taak de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren". Het Coreper komt bijeen als twee instanties, het zogeheten Coreper I (adjunct- permanente vertegenwoordigers) en het zogeheten Coreper II (ambassadeurs), die de taak van de Raad in zijn negen samenstellingen onderling verdelen:

Voorbereiding door Coreper II :

 • 1. Algemene zaken en buitenlandse betrekkingen (met inbegrip van het veiligheids- en defensiebeleid en ontwikkelingssamenwerking)
 • 2. Economische en financiële zaken (met inbegrip van de begroting)
 • 3. Justitie en binnenlandse zaken (met inbegrip van de civiele bescherming)

Voorbereiding door Coreper I :

 • 4. Werkgelegenheid, sociale zaken, gezondheid en consumentenzaken
 • 5. Concurrentievermogen (interne markt, industrie, onderzoek, toerisme)
 • 6. Vervoer, telecommunicatie en energie
 • 7. Landbouw* en visserij
 • 8. Milieu
 • 9. Onderwijs, jeugdzaken en cultuur (met inbegrip van de audiovisuele sector)

(* Enkel op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren, de voedselveiligheid en veterinaire en fytosanitaire voorschriften. De andere dossiers inzake landbouw worden voorbereid door het Speciaal Comité landbouw.)

De Commissie wordt op de vergaderingen van Coreper II vertegenwoordigd door haar adjunct-secretaris-generaal, en bij Coreper I door de directeur die binnen het Secretariaat-generaal belast is met de betrekkingen met de Raad, in overleg met de directoraten-generaal die bevoegd zijn voor de dossiers welke worden behandeld.

De eenheid die zorgt voor de coördinatie van het beheer van de medebeslissingsprocedure verzorgt ook voor het secretariaat van de Groep GRI.