Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Digitaliserad samordning av de sociala trygghetssystemen

Enligt EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen ska medlemsländerna använda den senaste tekniken för utbyte, åtkomst och behandling av de samordnade uppgifterna och erbjuda användarvänliga tjänster över gränserna. 

Genom att utbyta socialförsäkringsuppgifter över gränserna på elektronisk väg kan de nationella försäkringskassorna snabbare och smidigare hantera socialförsäkringsärenden (t.ex. om arbetslöshetsersättning, ersättning för vårdkostnader, familjeförmåner och ålderspension).

Reglerna bygger på kommissionens digitala strategi där man formulerar mål och åtgärder för att göra de offentliga förvaltningarna digitala, få dem att fungera över gränserna och förenkla kontakterna med vanliga människor.

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (Eessi)

Eessi är ett it-system som hjälper försäkringskassorna i EU att snabbare och säkrare utbyta information om tillämplig lagstiftning och förmåner vid sjukdom, arbetsolycka, yrkessjukdom, pensionering, arbetslöshet och familjebildning, i enlighet med EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Tidigare var informationsutbytet mest pappersbaserat. Nu blir det allt mer elektroniskt i och med att ländernas försäkringskassor ansluter sig till Eessi.

Så här fungerar Eessi

De nationella försäkringskassorna kan sköta all kommunikation om socialförsäkringsärenden över gränserna via Eessi genom att skicka strukturerade elektroniska handlingar till varandra enligt gemensamma rutiner. Eessi ser till att handlingarna hamnar hos rätt myndighet i det andra landet.

Ett register över nationella socialförsäkringsinstitutioner hjälper försäkringskassornas personal att hitta rätt mottagare i andra länder.

Bakgrund

Det första strukturerade elektroniska utbytet om ett konkret socialförsäkringsärende som gällde en EU-medborgare ägde rum i januari 2019. Det var ett stort steg för Eessi-projektet efter många års intensivt arbete.

Sedan dess har de deltagande länderna börjat koppla upp sig till systemet. Kommissionen fortsätter att stödja och bevaka medlemsländernas ansträngningar för att säkerställa att alla 32 länder så snart som möjligt kan använda Eessi fullt ut.

Fördelar

Snabbare och smidigare informationsutbyte mellan socialförsäkringsinstitutioner gör det enklare att bo och arbeta utomlands

  • Eessi underlättar myndigheternas kommunikation om socialförsäkringsärenden (t.ex. om arbetslöshetsersättning, familjeförmåner, pensioner och sjukvårdsförmåner). Ärendena kan handläggas smidigare, och förmånerna kan beräknas och utbetalas fortare.
  • På så sätt skyddas människors socialförsäkringsrättigheter bättre när de flyttar eller jobbar utomlands.

Tillförlitligare uppgifter

  • Ländernas försäkringskassor använder standardiserade elektroniska handlingar som översatts till det egna språket för att underlätta kommunikationen över språkgränserna.
  • Handläggningen optimeras genom att försäkringskassorna använder samma it-rutiner, vilket bidrar till en korrekt tillämpning av reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Bedrägeribekämpning

  • Eessi har skyddsmekanismer som ser till att uppgifterna är korrekta och fullständiga för att undvika fel och bedrägerier.

Bättre skydd för personuppgifter

  • Eessi använder en gemensam och säker infrastruktur för försäkringskassornas utbyte av uppgifter över gränserna.
  • De kan skicka meddelanden till varandra men det finns ingen databas som sparar meddelandena eller personuppgifterna centralt. Bara de berörda försäkringskassorna har tillgång till uppgifterna. Medlemsländerna fortsätter att själva ansvara för ett starkt dataskydd i enlighet med EU:s regler. 
  • Eessi uppfyller de senaste standarderna för it-säkerhet.

Statistik om samordningen av de sociala trygghetssystemen

  • Med Eessi kan man samla in statistik om försäkringskassornas informationsutbyte.

Verifiering av socialförsäkringsrättigheter

  • Försäkringskassorna i Europa kan också utbyta relevant information om personer som jobbar eller bor utomlands för att verifiera vad de har rätt till.

Dela den här sidan