Európska komisia > Námorné záležitosti > Európsky atlas morí

Európsky atlas morí

Preskúmajte, založte a vytvorte vlastnú námornú mapu. Získajte viac informácií o európskych moriach a pobrežiach, ich prostredí, súvisiacich ľudských činnostiach a európskych politikách.

Produkcia rias

Makroriasy (morské riasy)

tento súbor údajov vychádza z projektu BIOHTE (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jej cieľom je vytvoriť spoľahlivú databázu na c...

Mikroriasy

tento súbor údajov vychádza z projektu BIOHTE (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jej cieľom je vytvoriť spoľahlivú databázu na c...

Akvakultúra

Akvakultúra

akvakultúra, známa aj ako akvadolming, sa vzťahuje na chov vodných (sladkovodných alebo morských) organizmov, ako sú ryby, mäkkýše, kôrovce a rastliny, na použitie ale...

Výroba rýb

plutvovce sú jediní ryby, napríklad losos, alebo chrupavkovité ryby, napríklad žraloky, najmä na rozdiel od vodných schránkovcov a kôrovcov alebo in...

Chov rýb v sladkých vodách

Súbor údajov poskytuje informácie o polohe fariem s chovom sladkovodných rýb v EÚ a partnerských krajinách, v ktorých sú k dispozícii údaje. &...

Produkcia mäkkýšov

informácie o miestach chovu vodných schránkovcov a kôrovcov poskytuje spoločnosť euroShell.

Chémia

Vodný útvar amónny 2010 v zime

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar amónny 2010 na jar

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar amónny 2010 v lete

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar amónny 2010 na jeseň

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Koncentrácia rozpusteného kyslíka 2010 vo vode v zime

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Koncentrácia rozpusteného kyslíka 2010 vo vode na jar

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Koncentrácia rozpusteného kyslíka v vodnom útvare v lete 2010

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Na jeseň 2010 sa koncentrácia kyslíka rozpustila

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar fosfát 2010 v zime

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar fosfát 2010, na jar

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar fosfát 2010 v lete

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Vodný útvar fosfát 2010 na jeseň

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

V zime 2010 kremičitan vodných útvarov

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Na jar 2010 kremičitan vodný recipient

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

V lete 2010 kremičitan vodným recipientom

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Na jeseň 2010 kremičitan vodný

jednotky: mol/l – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (variačné variačné kurzy)

Zamestnanosť

Hrubý domáci produkt

táto mapa znázorňuje hrubý domáci produkt v porovnaní s národným priemerom. Národný priemer sa rovná ...

Zamestnanosť v primárnom sektore

V tejto mape sa uvádza podiel zamestnanosti v primárnom sektore na celkovej zamestnanosti v regiónoch v porovnaní s národným ...

Zamestnanosť v sekundárnom sektore

V tejto mape sa uvádza podiel zamestnanosti v primárnom sektore na celkovej zamestnanosti v regiónoch v porovnaní s národným ...

Zamestnanosť v terciárnom sektore

V tejto mape sa uvádza podiel zamestnanosti v terciárnom sektore na celkovej zamestnanosti v regiónoch v porovnaní s národným...

Zamestnanosť v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa jednotlivých krajín

na tejto mape sú znázornené pracovné miesta v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa členských štátov. (je...

Námorný vplyv

počet obyvateľov ovplyvnený námornými činnosťami: Podiel obyvateľov regiónov EÚ žijúcich v oblastiach...

Hrubý domáci produkt (HDP) v bežných trhových cenách v pobrežných/nepobrežných regiónoch

hrubý domáci produkt (HDP) v trhových cenách je konečným výsledkom výrobnej činnosti rezidentských výrobných jednotiek. Definuje sa ako hodnota v&#...

Demografia podnikov a podnik s vysokým rastom v pobrežných/nepobrežných regiónoch

Demografia podnikov poskytuje informácie o narodení, počte úmrtí a miere prežitia podnikov, ako aj informácie o súvisiacich údajoch o zamestnanosti. Dve hlavné...

Zamestnanosť v pobrežných/nepobrežných regiónoch

štatistika za sektor služieb zamestnanosti v EÚ, na ktorú sa vzťahuje NACE Rev. 2.

Hrubá pridaná hodnota v základných cenách v pobrežných/nepobrežných regiónoch

hrubá pridaná hodnota (HPH) je definovaná ako výstup (v základných cenách) mínus medzispotreba (v nákupných cenách); je bilančnou položkou v&#...

Energia

Priemerná rýchlosť a smer vetra

táto mapa zobrazuje priemernú rýchlosť vetra vo všetkých smeroch pozdĺž pobrežia.

Výška a smer vlny

táto mapa zobrazuje charakteristickú výšku vlny vo všetkých smeroch pozdĺž pobrežia. (jednotka: metre – rok: (...

Amplitúdová amplitúda

táto mapa zobrazuje priemernú amplitúdu prílivu v metroch pozdĺž pobrežia. Príslušné údaje sa zbierajú...

Energia z oceánov – projektové lokality

morská energia alebo morská energia (niekedy sa označuje aj ako energia z oceánov, energia z oceánov alebo morská a vodná energia) sa vzťahuje na energiu pren...

Energia oceánu – skúšobné miesta

táto databáza obsahuje polygóny predstavujúce skúšobné miesta pre energiu z oceánov. Každý polygón má tieto vlastnosti, ak sú k dispoz&#...

Inštalácie na šírom mori

Výstavba na mori je inštalácia štruktúr a zariadení v morskom prostredí, zvyčajne na výrobu a prenos elektrickej energie, ropy, zemného plynu a iný...

Miesta veterných parkov (body)

body bodu a stav veterných parkov na mori v európskych moriach sú vybavené týmito atribútmi: Názov, počet turbín, stav (schválené, prevádzkov...

Miesta veterných parkov (polygons)

databáza veterných parkov na mori v EÚ bola vytvorená v roku 2014 prostredníctvom CETMAR pre Európsku námornú monitorovaciu a dátovú sieť (EMODnet...

Životné prostredie

Veľké morské ekosystémy

Www.oceansatlas.org — táto mapa zobrazuje veľké morské ekosystémy (LME) – regióny zahŕňajúce oceánske a pobrežné oblasti, z povodí riek a ústí riek až po hranice kontinentálnych šelfov smerom na more a vonkajšie okraje hlavných prúdov oceánov.

Chránené morské oblasti (podľa krajín)

v tejto mape je uvedený pomer chránenej morskej oblasti a suchozemskej oblasti za každú európsku krajinu. (jednotka: (v percentách...

Integrovaný manažment pobrežnej zóny

V tejto mape sú uvedené výsledky projektu OURCOAST na podporu a zabezpečenie výmeny skúseností a najlepších postupov v oblasti pobrežného plánovania a manažmentu. (dátum: (NAPR. 2016)

Lokality Natura 2000

Natura 2000 je dôležitým nástrojom na ochranu biodiverzity v Európskej únii. Je to ekologická sústava chránených oblastí, ktorá bola vytvoren...

Erózia pobrežia

Pobrežie je oblasť, v ktorej sa nachádza more alebo oceán. Táto mapa predstavuje migráciu na pobreží Európy v súvislosti s týmito vlastnosťami: e...

Vodný útvar chlorofyll-a 2010 v zime

jednotky: mg/m ^ 3 – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (fázová analýza premenných).

Vodný útvar chlorofyll-a 2010 na jar

jednotky: mg/m ^ 3 – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (fázová analýza premenných).

Vodný útvar chlorofyll-a 2010 v lete

jednotky: mg/m ^ 3 – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (fázová analýza premenných).

Vodný útvar chlorofyll-a 2010 na jeseň

jednotky: mg/m ^ 3 – Metóda: priestorová interpolácia vyrobená pomocou DIVA (fázová analýza premenných).

Rýchlosť morskej vody

tento výrobok znázorňuje súčasné rýchlosti hladiny mora v blízkosti pobrežia. Súčasné mapy polí (t. j. rýchlosť morskej vody (m/s) a smer rýchlosti a smer...

Pobrežná migrácia – satelitné údaje za rok 2019

Migračná mapa pobrežnej čiary umožňuje vizualizáciu celoeurópskeho pobrežného správania na obdobie rokov 2007 – 2017 v rôznych priestorovýc...

Európa

Krajiny

na tejto mape sú zobrazené členské štáty Európskej únie, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny na členstvo v EÚ.

Názvy podmorskej pomoci

Národná geopriestorová spravodajská služba – táto mapa zobrazuje názvy podmorských úľav.

Pobrežie

Pobrežie EHP pre analýzu je vytvorené pre veľmi podrobnú analýzu, napr. 1: 100.000 pre geografickú Európu. Pobrežie je hybridný produkt získaný z projektov využívajúcich satelitné snímky ako zdroj údajov: EUHYDRO a GSHHG. Určujúcimi kritériami bola úroveň nadmorskej výšky = 0 z EUDEM....

Štátne hranice

táto mapa zobrazuje hranice európskych krajín. (rok: (NAPR. 2016)

Línie geografických sietí

zemepisná sieť je imaginárna sieť tratí pod povrchom Zeme, ktorá slúži ako referenčný systém. Mriežka alebo tiež mriežka je tvorená...

Názvy morí

názvy morí sú udržiavané a poskytované spoločnosťou SeaDataNet.

Rybolov

Spotreba produktov rybolovu a akvakultúry

Na tejto mape sa uvádza ročná spotreba produktov rybolovu a akvakultúry na obyvateľa. (jednotka: kg na obyvateľa za rok)

Štrukturálna pomoc Spoločenstva

Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa poskytujú prostriedky, ktoré rybársky priemysel a pobrežné komunity potrebujú na prispôsobenie sa meniacim po...

Kvóty podľa krajín a oblastí rybolovu

celkový povolený výlov (TAC) alebo rybolovné možnosti sú obmedzenia výlovu (vyjadrené v tonách alebo číslach), ktoré sú stan...

Zásoby podľa rybolovnej oblasti

Graf znázorňu...

Úlovky podľa rybolovnej oblasti

na tejto mape sú znázornené celkové úlovky všetkých členských štátov EÚ v každej hlavnej rybolovnej oblasti. (jednotka: tisíc ton)

Kvóty podľa druhov

na tejto mape sú uvedené rybolovné kvóty podľa druhov. Z rozbaľovacej ponuky vyberte druh na zobrazenie kvót pridelených krajinám pre tento druh...

Rybolovné pásma (FAO)

Organizácia FAO — táto mapa zobrazuje medzinárodné rybolovné pásma definované Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Na štatistické účely bolo doteraz zavedených 27 hlavných rybolovných oblastí. Patria sem osem hlavných vnútrozemských rybolovných z...

Rybolovné zóny (ICES)

táto mapa zobrazuje medzinárodné rybolovné pásma definované Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES). (rok: (NAPR. 2014)

Úlovky podľa krajín

v tejto mape sa zobrazujú celkové úlovky členských štátov. (jednotka: tisíc ton)

Rybárske prístavy vybavené systémom elektronického nahlasovania údajov (Electronic Record & System – ERS)

na tejto mape sú znázornené rybárske prístavy ERS. Systém elektronického zaznamenávania a podávania správ (ERS) sa používa n...

Rybárska flotila – počet plavidiel v prístavoch

Základným nástrojom na vykonávanie a monitorovanie spoločnej rybárskej politiky je register rybárskej flotily Spoločenstva, ktorý sa bežne nazýva „...

Rybárska flotila – výkon motora v prístavoch

na tejto mape je zobrazený celkový výkon motora rybárskej flotily podľa prístavu. (jednotka: kW)

Rybárska flotila – tonáž prístavov

na tejto mape je znázornená celková tonáž rybárskej flotily podľa prístavu. Ak chcete získať všeobecnejšiu informáciu, kliknite na príst...

Intenzita rybolovu

údaje analyzované v tejto štúdii pozostávajú z približne 150 miliónov pozícií správ od rybárskych plavidiel EÚ s dĺžkou nad 15 m, ktor&#...

Riadenie

Medzinárodné dohovory

táto mapa zobrazuje námorné regióny, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory o ochrane morského prostredia. (rok: (NAPR. 2010)

Európsky námorný deň

na tejto mape sú zobrazené miesta každoročnej konferencie zainteresovaných strán v rámci Európskeho námorného dňa od jej spustenia ...

Konferencia okrajových prímorských regiónov

na tejto mape sú zobrazené členské regióny Konferencie okrajových prímorských regiónov (CPMR). Konferencia CPMR je zameraná na zabezpečenie potrieb a záujmov čl...

Poradné rady (akvakultúra)

V tomto tvare je uvedený zoznam oblastí, ktoré patria do pôsobnosti regionálnych poradných rád (RAC), ako tých, ktorí sú ožiarení v atlase mor...

Makroregionálne stratégie a stratégia pre Atlantik

táto mapa obsahuje makroregionálne stratégie a námornú stratégiu pre oblasť Atlantického oceánu. „Makroregio...

Európsky námorný deň v mojej krajine 2019

Súbežne s „Európskym námorným dňom“ sa v celej Európe organizuje séria miestnych podujatí s názvom „Európsky n...

Podstielka

Dumping vybagrovanej hlušiny (body)

nekonsolidované, náhodne zmiešané sedimenty zložené z hornín, pôdy a/alebo krycích materiálov extrahované a uložené počas bagrovani...

Skládky vybagrovanej hlušiny (polygons)

dredž dredže sa neskresľujú na prírodnej, nenarušenej pôde alebo v regolite a môžu vytvárať antropogénne pozemné formy (napr. dredž...

Dumpingová munícia (polygons)

Za sypkú muníciu sú vojnové materiály: výzbroje, zbrane a strelivo, ktoré sa vypúšťajú do mora.

Odpad vypúšťaný do prístavov

geodatabáza hlavných prístavov – odpad v prístavoch vznikla v roku 2018 prostredníctvom CETMAR za použitia údajov o prístavoch 2013, ktoré sú dos...

Beach Clean Up Events

Pri príležitosti Svetového dňa upratovania 2018 sa zúčastnilo približne 60 delegácií a zastúpení EÚ...

Dumpingová munícia

Za sypkú muníciu sú vojnové materiály: výzbroje, zbrane a strelivo, ktoré sa vypúšťajú do mora.

Litter Litter – Zloženie odpadu podľa kategórií materiálov

V rámci tohto úradného monitorovania sa počas monitorovacích prieskumov zobrazujú kategórie materiálu morského odpadu v percentách za rok na jednu plá...

Charakter

Rieky a jazerá

na tejto mape sú zobrazené hlavné európske rieky a jazerá. Odvodňova...

Povodia riek

v tejto mape sú uvedené rôzne povodia riek zoskupených podľa mora, do kto...

Zmeny morskej hladiny

v tejto mape je znázornená predpokladaná zmena hladiny mora v milimetroch v jednotlivých rokoch. Príslušné údaje sa zbier...

Pokrytie pôdy

táto mapa zobrazuje pôdnu pokrývku v Európe. (rok: (NAPR. 2012)

Body pôvodu tsunami

tsunami je séria vĺn v vodnom útvare, ktoré sú spôsobené premiestnením veľkého množstva vody, zvyčajne v oceáne alebo veľké jazero. Ud...

Pobrežie ovplyvnené cunami

umiestnenie hlavných bodov na európskych pobrežiach postihnutých tsunami, ktorých pôvod je neznámy, zmapované rôznymi vnútroštátnymi a regionáln...

Anomálie morského prostredia

Anomália hladiny mora (mm/rok) odhaľuje regionálny rozsah nezvyčajnej hodnoty (t. j. odchýlenie sa od bežnej alebo očakávanej) úrovne vody v pobrežných mor...

Trendy v relatívnej hladine mora

Zmena relatívnej hladiny mora (mm/rok) naznačuje, že výška oceánu alebo mora patrí k pôde alebo stúpa v súvislosti s pôdou v konkrétnom pobrežnom...

Riečne odtoky riek

trendy v toku (m³/sekunda) riečnej vody do európskych morí. Odtok do vody (v podobe riek, jazier, jazier, riek) do morí a oceánov.

Globálne morské oblasti

názvy morských oblastí sveta.

Indikátor podmorského hluku

V rámci európskeho systému impulzných hluku sa integrujú komplexné hlukové registre európskych regionálnych dohovorov: OSPAR (severovýchodný Atlantik), HEL...

Oceánografické nástroje

Plaváky ARGO

databáza fyziky na základe siete EMODnet v rámci programu ARGO ARGO je globálnym súborom 3,800 voľne unášaných profilov plavákov, ktoré merajú teplot...

Unášané bóje

autonómne meracie systémy na bójach umožňujú meranie štandardných oceánografických parametrov (teplota, slanosť, prúdy) a v niektorých príp...

Ferrybox

FerryBox je operačná metóda na nepretržité meranie fyzikálnych, chemických a biologických parametrov na palube plavidla miest. Ferrybox je systém priamych tokov in&...

Podmorský klzák

prídavky na klzáky (up-and-down), profil píly pomocou vody. Vetrone zvyčajne vykonávajú merania, ako je teplota, vodivosť (na výpočet slanosti), prúdy, chlorof...

Vysokofrekvenčný radar

vysokofrekvenčný radar je pozemná stanica používaná na meranie rýchlosti prúdenia povrchu v blízkosti pobrežia. Výsledné povrchové plochy poskyt...

Riečne meracie stanice

kalibrovací a manometer alebo kalibrovacia stanica sú miesto, ktoré hydrológovia alebo environmentálni vedci používajú na monitorovanie a testovanie suchozemských ...

Kotvové plošiny

zakotvenie v oceánografii je súbor pomôcok pripojený ku drôte a ukotvený na morskom dne. Je to Eulerian spôsob merania oceánskych prúdov, keďže zakotvenie...

Organizácie a rady

Poradné rady

poradné rady sú organizácie vedené zainteresovanými stranami, ktoré poskytujú Komisii a členským štátom EÚ odporúč...

Rybárske miestne akčné skupiny (FLAG)

v tejto mape sú znázornené rôzne rybárske miestne akčné skupiny (FLAG), ktoré sa mobilizujú prostredníctvom implementácie osi 4 Eur...

Organizácie výrobcov

uznané organizácie výrobcov v odvetví rybolovu a akvakultúry. (rok: (NAPR. 2013)

Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (druhy migrujúce na veľké vzdialenosti)

táto mapa poukazuje na regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (ďalej len „RFMO“), ktoré riadia druhy rýb migrujúcich na veľk&#...

Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (druhy, ktoré nie sú vysoko sťahovavé)

táto mapa poukazuje na regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (ďalej len „RFMO“), ktoré riadia populácie rýb podľa zemepisn...

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Európsky plán vyrovnania predstavuje percentuálny podiel pokrytia zastavanej plochy na jednu priestorovú jednotku. (jednotka: % – rok 2014) Je t...

Typológia mesta a vidieka

v tejto mape sa ukazuje typológia mesta a vidieka pre európske regióny. Prevažne mestský región: vidiecke obyvateľstvo predstavuje menej ako 20 % celkového obyvat...

Hustota obyvateľstva

táto mapa zobrazuje hustotu obyvateľstva v porovnaní s národným priemerom. Národný priemer sa rovná 100. Ak je hodnota ukazovateľa nižšia ako 100, hodno...

Zmena populácie

regionálne demografické štatistiky poskytujú ročné údaje o obyvateľstve, životných udalostiach (poče...

Počet obyvateľov vo veku 65 rokov a viac

V tejto mape sa uvádza podiel obyvateľov vo veku 65 rokov a viac v porovnaní s celoštátnym priemerom. Národný priemer ...

Aktívne obyvateľstvo

V tejto mape sa uvádza podiel aktívneho obyvateľstva podľa regiónov v porovnaní s národným priemerom. Národn...

Nezamestnanosť

v tejto mape sú zaznamenané úrovne nezamestnanosti v regiónoch v porovnaní s celoštátnym priemerom. Národný pr...

Hustota obyvateľstva v pobrežných/nepobrežných regiónoch

hustota obyvateľstva je pomer (ročného priemeru) populácie regiónu k (pozemkovej) oblasti regiónu; celková plocha (vrátane vnútrozemských vôd) sa použ...

Demografická rovnováha a miera hrubého zisku zo strany pobrežných/nepobrežných regiónov

to zahŕňa najnovšie aktualizácie (alebo revidované údaje) o celkovej populácii, narodení a počte úmrtí, o ktorých informovali krajiny, pričom pod...

Počet obyvateľov k 1. januáru podľa vekových skupín a pohlavia – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&#...

Pôrodnosť a úmrtnosť – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep...

Štruktúra obyvateľstva – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep...

Vzdelávanie – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&#...

Životné podmienky – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep...

Kultúra a cestovný ruch – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&#...

Trh práce – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&...

Obyvateľstvo podľa občianstva a krajiny narodenia – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&...

Satelitné snímky

Koncentrácia chlorofylu

biomasa rias (koncentrácia chlorofylu, Chla v mg.m-3): Chlorofyl je fotosyntetický pigment bežne prítomný pri všetkých druhoch fytoplanktónu. Používa sa ako náhradn...

Anomálie koncentrácie chlorofylu

biomasa rias (koncentrácia chlorofylu, Chla v mg.m-3): Chlorofyl je fotosyntetický pigment bežne prítomný pri všetkých druhoch fytoplanktónu. Používa sa ako náhradný ukazovateľ...

Teplota hladiny mora

Teplota hladiny mora (SST v stupňoch C): Teplota hladiny mora je teplota vody v blízkosti morského dna. SST je štandardný produkt zo satelitných snímačov tepelnej infračervenia a optické sn...

Teplota hladiny mora pri teplotných anomáliách

Teplota hladiny mora (SST v stupňoch C): Teplota hladiny mora je teplota vody v blízkosti morského dna. SST je štandardný produkt zo satelitných snímačov tepelnej infračervenia a optické sn...

Transparentnosť vody

transparentnosť vody (koeficient útlmu difrakcie pri 490 nm, KD490 v m-1): Koeficient útlmu zvuku KD490 meria prienik svetelného zdroja do vodného stĺpca pri vlnových dĺžkach...

Morské dno

Pobrežné geológia

táto mapa zobrazuje geologické modely európskeho pobrežia. Údaje pozostávajú z rozdelenia pobre&...

Sedimenty morského dna

na tejto mape je znázornená poloha vzoriek sedimentu z morského dna. (rok: 1984 – 1989)

Hlbokomorské nerastné zdroje

na tejto mape sa nachádza poloha hlbokomorských minerálnych vzoriek. (rok: 1984 – 1989)

Podmorské hĺbky izofóny

čiary vrstevníc alebo izobatcov (t. j. pomyselné čiary na mape spájajúcu všetky body s rovnakou hĺbkou pod hladinou vody) sú založené na priemernej h&#...

Stredná ponorná hĺbka

priemerná hĺbka pod vodou (elektromer) uvedená v tomto bode s rozlíšením 1/8 minúty (~ 250 meter) vychádzala z jednotlivých batymetrických prieskumov a zlo&...

Batymetria a topografia

uvedená priemerná hĺbka pod vodou (elektromer) s rozlíšením 1/16 – minúty (~ 115 meter), ako aj topografiou pôdy alebo zemskými oblasťami (elektromer)...

Aktívne licencie na ťažbu uhľovodíkov na mori

uhľovodíky sú primárnym zdrojom energie pre súčasné civilizácie. Prevládajúce používanie uhľovodíkov je ako spáliteľn...

Extrakcia morského sedimentu

morské usadeniny alebo lokality ťažby kameniva sú oblasti, kde sa z morského dna oceňovali morské kamene, minerálne častice alebo kryštály. V mine...

Oblasti bagrovania pod vodou

bagrovacie činnosti sú výkopové práce, ktoré sa zvyčajne vykonávajú pod vodou, v plytkých vodách alebo sladkovodných oblastiach s cieľom...

Ťažba uhľovodíkov na mori

databáza vrtov na ťažbu uhľovodíkov na mori v EÚ obsahuje body, ktoré reprezentujú príbrežné uhľovodíkové vrty na mori s rôzny...

Telekomunikačné káble.

na týchto mapách sa zobrazujú skutočné miesta, trasy a názvy podmorských submorských telekomunikačných zariadení.

Podmorské zosuvy pôdy

k zosuvom pôdy patrí široká škála pozemných pohybov, ako sú padacie ryby, hlboká porucha svahov a plytké úlomky. Môžu sa objaviť aj zosuvy ...

Emisie podmorských kvapalín

podmorské mi-sopky a emisie tekutín nesopečného pôvodu, ktoré boli zmapované rôznymi vnútroštátnymi a regionálnymi mapovacími projektmi a ktor&#...

Tektonické riadky

metóda tektika je proces, ktorý kontroluje štruktúru a vlastnosti kôry Zeme a jej vývoja cez čas. Vysvetľuje napríklad črty a tematika povrchu Zeme v sú&#...

Podmorské sopky

podmorské sopky sú podvodné prieduchy alebo rozštiepenia na zemskom povrchu, z ktorého môže vypuknúť magma. Veľký počet podmorských sopiek sa na...

Rezervoár uhľovodíkov

uhľovodíky sú organické zlúčeniny, vytvorené v priebehu miliónov rokov, ktoré sa vyskytujú najmä v sedimentárnych nádržiach. Najbežnej...

Substráty morského dna

Mapa substrátu morského dna v európskych morských oblastiach v roku 1: Stupnica 250 000 zahŕňa päť tried substrátu morského dna: Štyri stupne substr&#...

Litografická litológia morskej hladiny

litológia horniny je opis jej fyzikálnych vlastností, ktoré sú viditeľné v exteriéri, ručne alebo v kmeňových vzorkách, alebo pri nízkej mikrosk...

Časť morského dna – stratigrafia

stratigrafia je príslušnou geológiou, ktorá sa zaoberá štúdiou vrstiev hornín (vrstvy) a layering (stratifikácia). Primárne sa používa v štú...

Proces morského dna

zostavenie geológie morského dna (skalné podložie) európskych morí, sémanticky harmonizovaná pomocou špecifikácií údajov INSPIRE pre litológiu, ...

Miery akumulácie sedimentu z morského dna

Sedimentácia je tendencia, aby častice v suspenzii vymizli z tekutiny, v ktorej sa strhávajú a prídu na zvyšok do bariéry. Je to spôsobené pohybom cez tekutinu ...

Ponorná krajina

Geologická mapa krajiny reprezentuje geologickú skrytú krajinu v Európe. Ide o úplne nový dátový produkt vytvorený vo fáze III EMODnet a uverejnený v apr&#...

Morský život

Výskyt zooplanktónu (Acaria) v zimnom období

tento dataprodukt pozostáva zo mriežkovej mapy druhu Acetia a druhov kopetarovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý je planktonickým k...

Zooplanktón (Acaria) vo veľkom množstve na jar

tento dataprodukt pozostáva zo mriežkovej mapy druhu Acetia a druhov kopetarovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý je planktonickým k...

Zooplanktón (Acaria) vo veľkých sériách v lete

tento dataprodukt pozostáva zo mriežkovej mapy druhu Acetia a druhov kopetarovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý je planktonickým k...

Zooplanktón (Accaria), početnosť na jeseň

tento dataprodukt pozostáva zo zosieťovanej mapy hojdacieho mapy druhov kopetín zozbieraných pomocou Reclačka Plananton (CPR). časť „copepod“ je typom zooplankt&#...

Výskyt zooplanktónu (Calanus finmarchicus) v zime

tento dataprodukt pozostáva z mriežkovej mapy Calanus finmarchicus, druhov kopetarových druhov zozbieraných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktor...

Abundancia zooplanktónu (Calanus finmarchicus) na jar

tento dataprodukt pozostáva z mriežkovej mapy Calanus finmarchicus, druhov kopetarových druhov zozbieraných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktor...

Výskyt zooplanktónu (Calanus finmarchicus) v lete

tento dataprodukt pozostáva z mriežkovej mapy Calanus finmarchicus, druhov kopetarových druhov zozbieraných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktor...

Abundancia zooplanktónu (Calanus finmarchicus) na jeseň

tento dataprodukt pozostáva z mriežkovej mapy Calanus finmarchicus, druhov kopetarových druhov zozbieraných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktor...

Zooplanktón (Temora longicornis) v zime

tento dataprodukt pozostáva zo zosieťovanej mapy výskytu Temora longicornis s druhmi kopeštovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý j...

Zooplanktón (Temora longicornis) abundancia na jar

tento dataprodukt pozostáva zo zosieťovanej mapy výskytu Temora longicornis s druhmi kopeštovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý j...

Zooplanktón (Temora longicornis) v lete

tento dataprodukt pozostáva zo zosieťovanej mapy výskytu Temora longicornis s druhmi kopeštovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý j...

Zooplanktón (Temora longicornis) abundancia na jeseň

tento dataprodukt pozostáva zo zosieťovanej mapy výskytu Temora longicornis s druhmi kopeštovaných s Continuous Plankton Recorder (CPR). Kopepod je druh zooplanktónu, ktorý j...

Počet druhov a pozorovania na každú morskú oblasť

počet druhov a pozorovaní podľa oblasti mora na základe databázy EurOBIS. (rok: (NAPR. 2011)

Biotopy na morskom dne

Koralové biotopy

tento súbor údajov ukazuje modelovú priestorovú distribúciu koralových porastov a mäerlskeho postu v celom Stredozemnom mori. Tieto biokonštrukcie sú typick...

Druh voľne žijúcich druhov (maerl habitat)

tento súbor údajov ukazuje modelované priestorové rozloženie postelí v Stredozemnom mori. Tieto biokonštrukcie sú typické stredozemné morské oblas...

Posidonia oceanica (druh zarastený trávou)

Posidonia oceanica (všeobecne známa ako Neptune tráva alebo Stredozemné pásominy) je druh zarastený morskou trávou, ktorý je endemický pre Stredozemné ...

Klasifikácia habitatov EUNIS 2007 – 11

táto vrstva je mapa biotopu na morskom dne EUNIS pre európske moria (rok: 2 016 EUR). Mapa sa v prípade potreby riadi systémom klasifikácie EUNIS 2007 – 11 a zo...

Zjednodušená prognostická mapa biotopov

táto vrstva je mapa biotopu na morskom dne EUNIS pre európske moria (rok: 2 016 EUR). Mapa sa v prípade potreby riadi systémom klasifikácie EUNIS 2007 – 11 a zo...

Prediktívna mapa biotopov (MSFD)

táto vrstva je prediktívna mapa biotopu morského dna pre európske moria (rok: 2 016 EUR). Vrstva bola vytvorená s použitím klasifikovaných deskriptorov...

Deskriptory – biologické pásma

táto vrstva zobrazuje vypočítané biologické zóny používané v modeli EUSEAP na vedenie konečného biotopu produkcie. Biologické zóny sa vy...

Bezpečnosť

Hustota nehôd

Na tejto mape nájdete prehľad stavu nehodovosti v moriach okolo Európskej únie. Faktory ako počasie, povaha pobrežia a hustoty premávky majú významný vplyv na po...

Mimoriadne udalosti pri ropení ropy

na tejto mape je znázornené miesto výskytu závažných únikov ropy. (jednotka: t – rok: 2007 – 2008)

Nádoby na reakciu na ropnú škvrnu

na tejto mape vidieť umiestnenie lodí a zariadení na reakciu znečistenia morí. Na mape sú uvedené iba plavidlá prenajaté EMSA (t. j. európske plavidlá). (rok: ...

Projekty integrovaného námorného dohľadu

na tejto mape je znázornené umiestnenie integrovaných projektov námorného dozoru (IMS) v Európe. Účelom integrovaného n...

Majáky

maják je veža, budova alebo iný typ konštrukcie určeného na vyžarovanie svetla zo systému lámp a šošoviek a slúži ako navigačná...

Priestorové plánovanie

Hranice oceánov a morí

Iho.int — V tejto mape sú zobrazené názvy a hranice hlavných svetových oceánov a morí, ako ich definuje Medzinárodná hydrografická organizácia. (rok: 1953 – Limity oceánov &, osobitná publikácia č. 23)

Pobrežné a námorné atlasy

táto mapa zobrazuje regióny, pre ktoré sú digitálne pobrežné atlasy dostupné na internete. (rok: (NAPR. 2014)

Projekty námorného priestorového plánovania

na tejto mape je znázornené umiestnenie projektov námorného priestorového plánovania (NPP) v Európe. Námorné priestorové ...

Morské regióny Európy

v tejto mape sú uvedené hranice morských regiónov a subregiónov Európy, ktoré sú uvedené v rámcovej smernici o morskej stratégii (článok 4). (aktualiz&...

Cestovný ruch

Verejné akváriá

Medzinárodné fórum Aquarium – táto mapa zobrazuje verejné akváriá uvedené Medzinárodným Aquarium Forum (IAF) pre Európu (rok: (NAPR. 2012)

Námorné múzeá

Európske námorné dedičstvo — táto mapa zobrazuje hlavné európske námorné múzeá vrátane tých, ktoré sú uvedené v Európskom námornom dedičstve (EMH). (rok: (NAPR. 2009)

Počet lôžok na kilometer štvorcový

počet lôžok v zariadení alebo byte je určený počtom osôb, ktoré môžu zostať cez noc v lô&...

Svetové dedičstvo UNESCO

UNESCO — na tejto mape vidieť umiestnenie pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Zoznam svetového dedičstva zahŕňa nehnuteľnosti, ktoré sú súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré Výbor pre svetové dedičstvo považuje za „výnimočnú“ univerzálnu hodnot...

Stav vôd určených na kúpanie

geodatabáza kategórií pobrežných a prechodných vôd určených na kúpanie v EÚ vychádza zo súboru údajov „smernica o vode na k&#...

Obchod

Obchod s produktmi rybolovu a akvakultúry (objem)

EUMOFA — v tejto mape sa uvádza celkový objem dovozu a vývozu produktov rybolovu a akvakultúry (v rámci EÚ a mimo EÚ). (jednotka: Tisíc ton – rok: (NAPR. 2013)

Obchod s produktmi rybolovu a akvakultúry (hodnota)

EUMOFA — táto mapa zobrazuje celkovú hodnotu dovozu a vývozu produktov rybolovu a akvakultúry (v rámci EÚ a mimo EÚ) (jednotka: Mil. EUR – Rok: (NAPR. 2013)

Sektor spracovania produktov rybolovu

EUMOFA — táto mapa zobrazuje výrobnú hodnotu odvetvia spracovania produktov rybného hospodárstva. (jednotka: Mil. EUR – Rok: (NAPR. 2009)

Doprava

Elektrina Trans-európske siete

Táto mapa zobrazuje transeurópske energetické siete (TEN-E) pre elektrickú energiu. TEN-E sú neoddeliteľnou súčasťou celkových cieľov Európskej únie v oblasti energetickej politiky, zvyšovania konkurencieschopnosti na trhoch s elektrinou a plynom, posilnenia bezpečnosti dodávok a ochrany životného prostredia (rok: (NAPR. 2009)

Prístavy

na tejto mape sú zobrazené európske prístavy uvedené v zozname kódov Organizácie Spojených národov pre obchodné a dopravné lokality.

Trajektové trasy

Eugeograficky s.org – táto mapa zobrazuje všetky dôležité pravidelné medzinárodné trasy trajektov a všetky vnútroštátne prevozné trasy, ktoré majú veľký význam pri prepájaní vnútroštátnej cestnej alebo železničnej siete. (rok: Máj 2012)

Námorné diaľnice

táto mapa zobrazuje európske námorné diaľnice. Námorné diaľnice sa zameriavajú na podporu ekologických, životaschopných, ...

Preprava cestujúcich podľa prístavu

na tejto mape je znázornená premávka cestujúcich v prístavoch. (jednotka: 1000 cestujúcich)

Preprava tovaru podľa prístavu

na tejto mape je znázornená celková hrubá hmotnosť tovaru prepraveného do každého prístavu a z neho. (jednotka: milióny ton – * Hrubá hmotnosť...

Mapa hustoty námornej dopravy 2015

Marinetraur.com — Znazhromaždené údaje o polohe lodí umožňujú vytvoriť mapy hustoty, aby každý mohol získať obraz o najcestujúcejších námorných trasách na celom svete. (rok: 2007 – 2016)

Telekomunikačné káble – BSH Contis

podmorský komunikačný kábel je kábel umiestnený na morskom dne medzi pozemnými stanicami na prenos telekomunikačných signálov cez úseky oceán...

Telekomunikačné káble (schematické trasy)

podmorský komunikačný kábel je kábel umiestnený na morskom dne medzi pozemnými stanicami na prenos telekomunikačných signálov cez úseky oceán...

Telekomunikačné káble – podmorské káble KIS Orca

podmorský komunikačný kábel je kábel umiestnený na morskom dne medzi pozemnými stanicami na prenos telekomunikačných signálov cez úseky oceán...

Potrubie a káble – pristávacie stanice

Databáza obsahuje riadky a body predstavujúce káble a súvisiace miesta vylodenia. Káble sú znázornené ako štylizované dráhy, keďže skuto&...

Káble – Malta

V súbore údajov sa uvádza umiestnenie podmorských káblov, ktoré pochádzajú z maltských vôd alebo ktoré prechádzajú cez maltské vody.

Trasy plynovodov na mori

diaľkové potrubie (známe aj ako morské, podmorské alebo podmorské potrubie) je potrubie, ktoré je položené na morskom dne alebo pod ním v rámci z&...

Hlavné prístavy (preprava tovaru)

umiestnenie hlavných prístavov EÚ, ktoré sa nachádzajú v lodnej doprave. Údaje o preprave tovaru sa vykazujú v tisícoch ton podľa druhu nákladu a ...

Hlavné prístavy (miesta)

táto mapa zahŕňa umiestnenie hlavných prístavov EÚ. IT výsledky agregácie a harmonizácie súborov údajov, ktoré Komisii poskytujú prí...

Hlavné prístavy (osobná doprava)

Údaje o preprave cestujúcich sa udávajú v tisícoch cestujúcich (okrem cestujúcich na rekreačnej plavbe) podľa smeru a typu dopravy.

Hlavné prístavy (Vessel Traffic)

umiestnenie hlavných prístavov EÚ, ktoré sa nachádzajú v lodnej doprave.

Doprava – mestá a väčšie mestá

ukazovateľ je odvodený z premenných, ktoré vyberá Európsky štatistický systém. A zber údajov o európskych mestách s cieľom prispieť k zlep&#...

Hustota plavidiel 2017 (všetky)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (iné)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Rybolov)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Služba)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Bagrovanie)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Plachetník)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Rekreačné plavidlá)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Plavidlo s vysokou rýchlosťou)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (Remorkéry)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (cestujúci)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (náklad)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (tanker)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (armáda)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

Hustota plavidiel 2017 (neznáme)

Mapa hustoty plavidiel v rámci siete EMODnet vznikla v roku 2019 v rámci siete EMODnet pre ľudské činnosti, čo je iniciatíva financovaná Komisiou EÚ....

© Európska únia, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close