Komisja Europejska > Gospodarka morska > Europejski atlas mórz

Europejski atlas mórz

Przeglądaj, łącz i twórz swoją własną mapę morza. Dowiedz się więcej na temat europejskich mórz i wybrzeży, ich środowiska, działalności człowieka oraz polityki europejskiej w tej dziedzinie.

Produkcja alg

Glony makroskopowe (wodorosty morskie)

Zbiór danych wynika z projektu BIOMASA (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jego celem jest stworzenie rzetelnej bazy danych w celu scharakteryzowania sektora alg ora...

Mikroalgi

Zbiór danych wynika z projektu BIOMASA (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jego celem jest stworzenie rzetelnej bazy danych w celu scharakteryzowania sektora alg ora...

Akwakultura

Produkcja akwakultury

akwakultura, znana również jako uzbrojenie, odnosi się do hodowli organizmów wodnych (słodkowodnych lub morskich), takich jak ryby, mięczaki, skorupiaki i rośliny, przeznaczone do spożyci...

Produkcja ryb

ryby to ryby pozbawione kości, takie jak łosoś lub ryby chrzęstnoszkieletowe, takie jak rekiny, w szczególności w przeciwieństwie do skorupiaków i innych bezkr&#...

Gospodarstwa słodkowodne ryb

Zbiór danych zawiera informacje na temat lokalizacji gospodarstw ryb słodkowodnych w UE i krajach partnerskich, w których dostępne są dane. Państwa członkowskie UE s&#...

Produkcja skorupiaków

informacje na temat miejsc hodowli skorupiaków dostarczane są przez EUROShell.

Chemia

Wodnica amonowa 2010 zimą

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodzian organizmu wodnego, amon 2010, na wiosnę

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Woda-amonowa 2010 latem

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodnica amonowa 2010 jesienią

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

W zimie stężenie tlenu rozpuszczonego przez organizm wodny 2010

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wiosną 2010 na wiosnę zbiornika wodnego

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Latem stężenie tlenu rozpuszczonego tlenu 2010

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Na jesieni stężenie tlenu rozpuszczonego w ciele 2010

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodorofosforan (2010-) zimą

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodorofosforan (2010R) organizmu wodnego, wiosenna

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Z latem 2010 w porcie jednolitej części wód

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Fosforan 2010- w ciele wodnym na jesieni

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodzian jednolitej części wód 2010 w okresie zimowym

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Krzemian 2010 części wód źródlanych

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Wodzian jednolitej części wód w okresie letnim w 2010 r.

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Krzemian 2010 na jesieni

jednostki: metoda umol/l – metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpollacing variation Analysis)

Zatrudnienie

Produkt krajowy brutto

Mapa ta pokazuje produkt krajowy brutto w porównaniu ze średnią krajową. Średnia krajowa jest równa 100. Jeżeli wartoś...

Zatrudnienie w sektorze pierwotnym

Mapa obrazuje udział zatrudnienia w sektorze pierwotnym w ogólnym zatrudnieniu w regionach w porównaniu ze średnią krajową. &...

Zatrudnienie w sektorze wtórnym

Mapa obrazuje udział zatrudnienia w sektorze pierwotnym w ogólnym zatrudnieniu w regionach w porównaniu ze średnią krajową. &...

Zatrudnienie w sektorze usług

mapa pokazuje udział zatrudnienia w sektorze usług w ogólnym zatrudnieniu w regionach w porównaniu ze średnią krajową. ...

Zatrudnienie w sektorze rybołówstwa i akwakultury w podziale na kraje

Na mapie tej przedstawiono zatrudnienie w sektorach rybołówstwa i akwakultury według państw członkowskich. (jednostka: liczba ekwiwalen...

Skutki dla gospodarki morskiej

ludność, na którą ma wpływ działalność morska: Odsetek ludności w regionach UE mieszkających na obszarach us...

Produkt krajowy brutto (PKB) w bieżących cenach rynkowych w regionach przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

produkt krajowy brutto (PKB) w cenach rynkowych jest końcowym wynikiem działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Jest ona definiowana jako wartoś&#...

Demografia przedsiębiorstw i przedsiębiorstwa o wysokim wzroście w regionach przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

Demografia przedsiębiorstw dostarcza informacji na temat urodzeń, zgonów i wskaźników przetrwania przedsiębiorstw, jak również informacji na temat powiązanych danyc...

Zatrudnienie w regionach przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

dane statystyczne dotyczące sektora działalności zawodowej w UE, objęte NACE Rev. 2.

Wartość dodana brutto w cenach bazowych według regionów przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

wartość dodana brutto (WDB) jest definiowana jako produkcja globalna (w cenach bazowych) minus zużycie pośrednie (w cenach nabycia); jest to pozycja bilansująca rachunku produkcji ra...

Energii

Średnia prędkość i kierunek wiatru

Mapa ta pokazuje średnią prędkość wiatru we wszystkich kierunkach na wybrzeżu.

Wysokość fali i kierunek

Mapa ta pokazuje znaczącą wysokość fali we wszystkich kierunkach na wybrzeżu. (jednostka: metry – rok: (NP. 2005)

Amplituda pływów

Mapa ta pokazuje średnią amplitudę pływów w metrach wzdłuż wybrzeża. Odpowiednie dane zbierane są przez 237 boi umies...

Energia mórz i oceanów – lokalizacje projektów

Energia morska lub energia morska (zwana również czasem energia mórz i oceanów, energia mórz i oceanów lub energia hydrokinetyczna) odnosi się do energii fal oceaniczn...

Energia mórz i oceanów – stanowiska badawcze

Baza danych zawiera szereg poligonów reprezentujących tereny badań energetycznych mórz i oceanów. Każdy wielobok posiada następujące atrybuty, o ile są one d...

Instalacje morskie

budowa typu offshore jest instalacją struktur i obiektów w środowisku morskim, zazwyczaj do celów produkcji i przesyłu energii elektrycznej, ropy naftowej, gazu i innych zasob&...

Lokalizacja farm wiatrowych (punkty)

lokalizacje punktów i status morskich farm wiatrowych na morzach europejskich otrzymują następujące atrybuty: Nazwa, numer turbin, status (dopuszczone, operacyjne, planowane, w budo...

Lokalizacje farm wiatrowych (Polygons)

baza danych dotyczących morskich farm wiatrowych w UE została utworzona w 2014 r. przez CETMAR na potrzeby europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet). Jest...

Środowisko

Duże ekosystemy morskie

Www.oceansatlas.org — mapa obrazuje duże ekosystemy morskie (LME) – regiony obejmujące obszary oceaniczne i przybrzeżne, od dorzeczy i obszarów przyujściowych do morskich granic szelfu kontynentalnego i zewnętrznych krawędzi głównych systemów oceanicznych.

Morskie obszary chronione (wg kraju)

W mapie przedstawiono wskaźnik chronionych obszarów morskich i obszarów lądowych w odniesieniu do każdego państwa europejskiego. (j...

Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

W planie tym przedstawiono wyniki projektu OURCOAST mającego na celu wspieranie i zapewnienie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie planowania obszarów przybrzeżnych i zarządzania nimi. (dnia: (NP. 2016)

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest instrumentem o kluczowym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej. Jest to ekologiczna sieć obszarów chronionych, aby zapewnić...

Erozja linii brzegowej

Linia brzegowa to obszar, na którym lądzie styka się z morzem lub oceanem. Mapa ta przedstawia migrację na linię brzegową w Europie w odniesieniu do następujących at...

Jednolita część wód chlorofilu „a” 2010 w zimie

jednostki: mg/m ^ 3 – Metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpolling various variation Analysis).

Jednolita część wód chlorofilu „a 2010”

jednostki: mg/m ^ 3 – Metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpolling various variation Analysis).

Jednolita część wód chlorofilu „a” – 2010 latem

jednostki: mg/m ^ 3 – Metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpolling various variation Analysis).

Jednolita część wód chlorofilu „a” – 2010 jesienią

jednostki: mg/m ^ 3 – Metoda: interpolacja przestrzenna wyprodukowana z DIVA (Interpolling various variation Analysis).

Prędkość przepływu wody na morzu

na opakowaniu produktu znajdują się obecne pola prędkości morza w pobliżu wybrzeża. Obecne mapy pola terenowej (tj. prędkość wody na morzu (m/s) i kierunek przepływu wody morskiej (sto...

Migracja przybrzeżna – dane satelitarne 2019

Mapa migracji linii brzegowej umożliwia wizualizację ogólnoeuropejskiego zachowania na wybrzeżu w latach 2007 – 2017 w różnych skalach przestrzennych. Mapa zawiera przydatne ...

Europa

Kraje

Mapa obrazuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do członkostwa w UE.

Nazwy nadmiarowe podmorskie

Krajowa agencja geoprzestrzenno-wywiadowcza – mapa obrazuje nazwy podwód.

Linia brzegowa

Dla wysoce szczegółowej analizy, np. 1: 100.000, dla Europy geograficznej tworzy się linię brzegową EOG. Linia brzegowa jest produktem hybrydowym otrzymywanym z projektów wykorzystujących obrazy satelitarne jako źródło danych: EUHYDRO i GSHHG. Kryteria definiujące były na poziomie wysokości bezwzględnej = 0 z EUDEM. Poza zasięgiem EU...

Granice kraju

ta mapa obrazuje granice państw europejskich. (rok: (NP. 2016)

Geograficzne linie siatki

sieć geograficzna jest wyobrażoną siecią linii nakładanych na Ziemię, służącą za system odniesienia. Sieć, a także siatce, tworzą analogie sz...

Nazwy morskie

nazwy mórz są prowadzone i zapewniane przez SeaDataNet.

Rybołówstwa

Konsumpcja produktów rybołówstwa i akwakultury

Mapa ta pokazuje roczne zużycie produktów rybołówstwa i akwakultury w przeliczeniu na mieszkańca. (jednostka: kg na osobę rocznie)

Pomoc strukturalna Wspólnoty

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) zapewnia sektorowi rybołówstwa i społecznościom nadbrzeżnym finansowanie, które ma im pomóc w dostosowaniu do zmieniających si...

Kontyngenty według kraju i strefy połowów

całkowity dopuszczalny połów (TAC) lub też możliwości połowowe to limity połowowe (wyrażone w tonach lub liczbowo), które przyjmuje się...

Stada w podziale na obszary połowowe

Na wykresie przedstawio...

Połowy w podziale na obszary połowowe

Mapa ta pokazuje łączne połowy wszystkich państw członkowskich UE w każdym głównym obszarze połowowym. (jednostka: (w tys. ton)

Kwoty w podziale na gatunki

Mapa obrazuje kwoty połowowe według gatunków. Wybrać gatunek z rozwijanego menu w celu wyświetlenia kwot przydzielonych krajom tego gatunku, zgodnie z rozporząd...

Obszary połowowe (FAO)

FAO — Ta mapa obrazuje międzynarodowe strefy połowowe określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Do celów statystycznych ustalono, że do tej pory 27 głównych stref połowowych zostało ustanowionych na szczeblu międzynarodowym. Obejmują one osiem głównych obszarów...

Obszary połowowe (ICES)

Mapa obrazuje międzynarodowe strefy połowowe określone przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). (rok: (NP. 2014)

Połowy według kraju

Mapa ta pokazuje całkowite połowy dokonane przez państwa członkowskie. (jednostka: (w tys. ton)

Porty rybackie wyposażone w system elektronicznej rejestracji & raportowania (ERS)

Mapa obrazuje porty rybackie ERS. Elektroniczny system rejestrowania i przekazywania danych (ERS) stosowany jest do rejestrowania, raportowania, przetwarzania, przechowywania i wysy ...

Flota rybacka – Liczba statków w portach

Rejestr floty rybackiej Wspólnoty, zwany powszechnie „rejestrem floty”, jest podstawowym narzędziem wdrażania i monitorowania wspólnej polityki rybołówstwa. Rejestr ...

Flota rybacka – moc silnika w portach

Mapa ta pokazuje łączną moc silników statków rybackich w podziale na porty. (jednostka: kW)

Flota rybacka – pojemność portów

Mapa obrazuje całkowity tonaż floty rybackiej według portów. Kliknij na „port”, aby uzyskać ogólne informacje na jego temat. (jednostka: GT)

Intensywność połowów

dane przeanalizowane w niniejszym badaniu obejmują około 150 mln stanowisk ze statków rybackich UE o długości powyżej 15 m, działających na obszarach FAO 27, 34 i 37, w ok...

Zarządzanie

Umowy międzynarodowe

Mapa obrazuje regiony morskie objęte międzynarodowymi konwencjami o ochronie środowiska morskiego. (rok: (NP. 2010)

Europejski Dzień Morza

Mapa ta przedstawia miejsca konferencji zainteresowanych stron, która odbyła się w 2008 r. w ramach dorocznej europejskiej konferencji zainteresowanych stron z okazji Dnia ...

Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy

Mapa obrazuje regiony członkowskie Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE). Konferencja Peryferyczna Nadmorskich Europy działa na rzecz zaspokojenia potrzeb i interesów regionów c...

Komitety doradcze (akwakultura)

ten kształt zawiera wykaz obszarów pokrytych przez Regionalne Komitety Doradcze (RAC) jako obszary narażone w atlasie mórz. Dodano komitety doradcze ds. akwakultury, Morza Czarnego,...

Strategie makroregionalne i strategia atlantycka

mapa przedstawia strategie makroregionalne i strategię morską dla obszaru Oceanu Atlantyckiego. „Strategia makroregionalna” to zintegrowa...

Europejski Dzień Morza w moim kraju 2019

Równolegle z Europejskim Dniem Morza zorganizowano w całej Europie szereg wydarzeń związanych z Europejskim Dniem Morza. Dzięki temu wiele europejskich region...

Ściółka

Drabinka dumpingowa (punkty)

niezespolony, losowo mieszany osad składający się ze skał, gleby i/lub materiałów łupkowych wydobywany i osadzony podczas pogłębiania i działalnoś...

Obszary wysypiska śmieci z dragą (Polygons)

łyżki dragi nie są zgodne z naturalną, nienaruszoną glebą czy regolenem i mogą tworzyć antropogeniczne formy własności (np. marmurski bank gruzu). Kszt...

Amunicja zatopiona (Polygons)

Zatopiona broń to materiały wojenne: uzbrojenie, broń i amunicja zrzucana do morza.

Odpady zrzucane do portów

baza danych geodanych dotyczących portów głównych – odpadów w portach została utworzona w 2018 r. przez CETRMAR za pomocą danych z portów z 2013 r. dost...

Beach Clean Up Events

Z okazji 'Światowego Dnia Sprzątania' 2018, około 60 delegatur i przedstawicielstw UE zawiązało się z organizacjami pozarząd...

Amunicja zatopiona

Zatopiona broń to materiały wojenne: uzbrojenie, broń i amunicja zrzucana do morza.

Odpady plażowe – skład odpadów według kategorii materiałów

To oficjalne monitorowanie pokazuje procentowy udział odpadów wyrzucanych do morza rocznie na plażę podczas monitorowania. Harmonizacja wszystkich danych była najtrudniejszym zadaniem...

Charakter

Rzeki i jeziora

Mapa obrazuje europejskie rzeki i jeziora. Sieci odwadniające i powiązane dorzecza tworz&...

Dorzecza

Mapa obrazuje różne dorzecza, pogrupowane w zależności od morza, z którego...

Zmiana poziomu morza

Mapa ta przedstawia przewidywaną zmianę poziomu morza w milimetrach na rok. Odpowiednie dane zbierane są przez 237 boi umieszczonych w odległo...

Użytkowanie terenu

Mapa ta pokazuje pokrycie terenu w Europie. (rok: (NP. 2012)

Punkty pochodzenia tsunami

tsunami to seria fal w wodzie, której przyczyną jest przemieszczenie dużej ilości wody, na ogół w oceanie lub dużym jeziorze. Wydarzenia, takie jak trzęsienia ziemi, eru...

Obszary przybrzeżne dotknięte tsunami

Główne punkty położone wzdłuż wybrzeży europejskich, na których występują tsunami, których pochodzenie jest nieznane i które są odwzorowywane w o...

Anomalie na poziomie morza

Anomalia na poziomie morza (mm/rok) ukazuje regionalny zasięg anomalii (tj. odbiegający od normalnych lub spodziewanych poziomów wody w morzach przybrzeżnych przez pewien okres czasu). Niepr...

Względne tendencje na poziomie morza

względna zmiana poziomu morza (mm/rok) wskazuje, że wysokość oceanu lub morza spada lub wzrasta w stosunku do ziemi znajdującej się w określonym położeniu nadbrze&#...

Tendencje dotyczące spływu rzeki

tendencje w przepływie wody rzecznej (m³/sekundę) na morzach europejskich. Odpływ wody to przepływ wód gruntowych (w postaci rzek, jezior, strumieni) na morzach i oceanach.

Globalne baseny morskie

nazwy basenów morskich świata.

Podwodny wskaźnik hałasu

Europejski rejestr zdarzeń związanych z hałasem impulsowym łączy badanie dotyczące hałasu zgodnie z europejskimi konwencjami regionalnymi w zakresie ochrony przed hałase...

Wagi oceanograficzne

ARGO pływackie

Projekt w dziedzinie fizyki EMODnet w odniesieniu do programu ARGO. Program ARGO składa się z 3,800 bezpłatnych systemów profilowania, które służą do pomiaru temperatury ...

Boje dryfujące

autonomiczne systemy pomiarowe na bojach pozwalają na pomiar znormalizowanych parametrów oceanograficznych (temperatura, zasolenie, prądy) oraz, w niektórych przypadkach, z innych parametr&...

Ferrybox

FerryBox jest metodą operacyjną pozwalającą na ciągłe pomiary parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych na pokładzie statków. FerryBox to system przecinaj&...

Glina podwodna

szybowce poruszają się w dół i kurczy się za pomocą wody. Szybowce zazwyczaj dokonują pomiarów takich jak temperatura, przewodność (w celu obliczenia zasolenia...

Radar przy wysokiej częstotliwości

Radar wysokiej częstotliwości to stacja gruntowa stosowana do pomiaru bieżących pól prędkości w pobliżu wybrzeża. Powstałe działki stanowią o wiele wy...

Stacje do pomiaru rzek

miernik strumieni, wstążki płoszącej lub tłok jest miejscem stosowanym przez hydrologów lub naukowców zajmujących się środowiskiem do monitorowania i testowan...

Urządzenia cumownicze

cumowanie w oceanografii to zbiór urządzeń połączony z drutem i zakotwiczony na dnie morskim. Jest to metoda Eulerian, polegająca na pomiarze prądów oceanicznych, poniew...

Organizacje i rady

Komitety doradcze

Komitety doradcze (KD) są organizacjami zrzeszającymi zainteresowane strony, które przekazują Komisji i państwom członkowskim zalecenia dotyczące zar...

Rybackie lokalne grupy działania (RLGD)

Mapa ta przedstawia różne rybackie lokalne grupy działania (RLGD) uruchomione w ramach realizacji osi 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF) w celu opracowania i wdro...

Organizacje producentów

uznane organizacje producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. (rok: (NP. 2013)

Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (gatunki masowo migrujące)

mapa pokazuje regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), którymi zarządzają wysoce migrujące gatunki, głównie tuńczyk. RFMO...

Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (gatunki niemasowo migrujące)

mapa pokazuje regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO), które zarządzają zasobami rybnymi według obszarów geograficznych. RFMO to or...

Liczba ludności

Liczba ludności

na mapie Europa przypada odsetek pokrycia terenu zabudowanego na jednostkę przestrzenną. (jednostka: % – Rok 2014) Jest to przestrzenny zbiór danych ...

Typologia obszarów miejskich i wiejskich

Mapa obrazuje typologię obszarów miejskich i wiejskich dla regionów europejskich. Obszar w przeważającej części miejski, odsetek ludności wiejskiej wynosi mniej niż...

Gęstość zaludnienia

Mapa ta przedstawia gęstość zaludnienia w porównaniu ze średnią krajową. Średnia krajowa jest równa 100. Jeżeli wartość wskaźnika jest niż...

Przyrost ludności

regionalne statystyki demograficzne dostarczają rocznych danych na temat ludności, najważniejszych wydarzeń (żywe urodzenia i zgon...

Liczba ludności w wieku 65 lat i więcej

Mapa ta przedstawia udział populacji w wieku 65 lat i powyżej średniej w porównaniu ze średnią krajową. Średnia k...

Ludność aktywna zawodowo

Mapa obrazuje odsetek ludności aktywnej zawodowo w poszczególnych regionach w porównaniu ze średnią krajową. Średnia k...

Bezrobocie

mapa pokazuje poziomy bezrobocia w regionach w porównaniu ze średnią krajową. Średnia krajowa jest równa 100. Jeżeli war...

Gęstość zaludnienia w regionach przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

gęstość zaludnienia to stosunek (średniej rocznej) populacji danego regionu do obszaru (lądowego) regionu; całkowity obszar (łącznie z wodami śródlądowymi...

Saldo demograficzne i surowe wskaźniki w regionach przybrzeżnych i innych niż przybrzeżne

Obejmuje to najnowsze aktualizacje (lub zaktualizowane dane) dotyczące całkowitej liczby ludności, urodzeń i zgonów zgłaszane przez państwa, natomiast szczegółowe pod...

1 stycznia ludność według grup wiekowych i płci – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miastac...

Współczynnik dzietności i umieralność – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miast...

Struktura populacji – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miast...

Edukacja – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miasta...

Warunki życia – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w mias...

Kultura i turystyka – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miasta...

Rynek pracy – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miast...

Ludność według obywatelstwa i kraju urodzenia – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miast...

Zdjęcia satelitarne

Stężenie chlorofilu

biomasa glonów (stężenie chlorofilu, Chla w mgm-3): Chlorofil jest fotosyntetyczny pigment powszechnie występujący na wszystkich gatunkach fitoplanktonu. Jest on stosowany jako wskaźnik zas...

Anomalie w koncentracji chlorofilu

biomasa glonów (stężenie chlorofilu, Chla w mgm-3): Chlorofil jest fotosyntetyczny pigment powszechnie występujący na wszystkich gatunkach fitoplanktonu. Jest on stosowany jako wskaźnik zastępczy dla biomas...

Temperatura powierzchni morskiej

temperatura powierzchni morskiej (SST w stopniowaniu C): Temperatura powierzchni morskiej to temperatura wody w pobliżu powierzchni morza. SST to standardowy produkt pochodzący z czujników satelitarnych na podczerwień, a ...

Anomalie w temperaturze powierzchni morskiej

temperatura powierzchni morskiej (SST w stopniowaniu C): Temperatura powierzchni morskiej to temperatura wody w pobliżu powierzchni morza. SST to standardowy produkt pochodzący z czujników satelitarnych na podczerwień, a ...

Przejrzystość wody

przejrzystość wody (współczynnik łagodzenia tłumienia przy 490 nm, KD490 w m-1): Współczynnik rozproszonego współczynnika tłumienia KD490 mierzy przenikanie św...

Dno morskie

Geologia przybrzeżna

mapa pokazuje strukturę geologiczną europejskiej linii brzegowej. Dane składają się z segmentacji linii br...

Osady z dna morskiego

Mapa obrazuje lokalizację próbek osadu dna morskiego. (rok: 1984 – 1989)

Zasoby głębokomorskie surowców mineralnych

Mapa obrazuje lokalizację głębinowych próbek mineralnych. (rok: 1984 – 1989)

Linie konturowe głębokości podwodnej

konturowe linie lub izobaty (tj. wyobrażalne linie na mapie łączącej wszystkie punkty o takiej samej głębokości, poniżej powierzchni wody) opierają się na &...

Średnia głębokość podwodna

średnia głębokość podwodna (licznik), przedstawiona w tym miejscu rezolucją rzędu 1/8 łukiem łuku (~ 250 metr kwadratowy), opierała się na indywidualny...

Batymetria i topografia

pokazana jest średnia głębokość podwodna (miernik) z rozdzielczością 1/16 – minutę łuku (~ 115 metr), jak również topografię obszaru lą...

Aktywne licencje na działalność związaną z wydobyciem węglowodorów ze złóż podmorskich

węglowodory są podstawowym źródłem energii dla obecnego cywilizacyjnego. Źródłem przeważającej ilości węglowodorów jest palne źr...

Wydobywanie osadu morskiego

Osady morskie lub obszary wydobycia kruszywa są to obszary, w których skały morskie, cząstki mineralne lub kryształy pochodzące z dna morskiego. W mineralogii i przemyś...

Obszary pogłębiania

pogłębianie odbywa się zazwyczaj w warunkach podwodnych, w płytkich morzach lub na wodach słodkich, w celu zebrania osadów dennych i poszerzenia.

Odwierty wydobycia węglowodorów na morzu

baza danych na temat odwiertów wydobycia węglowodorów na morzu w UE zawiera punkty stanowiące przybrzeżne odwierty węglowodorowe o różnym statusie (aktywnym, opu...

Kable telekomunikacyjne – trasy SIGCables

Mapy te wyświetlają rzeczywiste miejsca, trasy i nazwy urządzeń telekomunikacyjnych podmorskich SIGL.

Osuwiska podmorskie

osunięcie się ziemi obejmuje szeroki zakres ruchów naziemnych, takich jak upadki, głęboka awaria zboczy oraz płytkie przepływy odpadów. Osuwiska może równie...

Emisje z podmorskiego płynu

okręty podwodne – wulkany oraz emisje płynne pochodzenia niewulkanicznego, na które składają się różne krajowe i regionalne projekty w zakresie tworzenia map, odzy...

Linie tektoniczne

chodzi o tenikę to proces, który ma na celu kontrolę struktury i własności skorupiaków oraz ich ewolucji w czasie. Na przykład w komunikacie wyjaśniono cechy i rozwó...

Wulkany okrętowe

wulkany podwodny znajdują się pod wodą i znajdują się na powierzchni Ziemi, z której może wybuchać magmy. Wiele podwodnych wulkanów jest położonych w pobl...

Zbiornik węglowodorów

węglowodory są związkami organicznymi, tworzonymi przez miliony lat głównie w zbiornikach osadowych. Najbardziej powszechne rodzaje węglowodorów to ropa naftowa, gaz ziemny, ...

Substraty dna morskiego

Mapa substratów dna morskiego w europejskich obszarach morskich na 1: 250 000 skala obejmuje pięć klas substratów dna morskiego: Cztery klasy podłoży definiuje się na pod...

Litologia dna morskiego

litologia jednostki skalnej jest opisem jego właściwości fizycznych widocznych na przeroślinie, w ręku lub w rdzeniu lub z wykorzystaniem mikroskopii o niskim powiększeniu, takich...

Stratygrafia dna morskiego

stratygrafia jest gałęzią geologii związaną ze studiowaniem warstw skalnych (warstw) i warstwowaniem (stratyfikacja). Jest on stosowany głównie w badaniach osadowych i wielow...

Przebieg wydarzenia na dnie morza

zestawienie geologii dna morskiego (podłoże skalne) mórz europejskich, semantycznie zharmonizowane korzystanie ze specyfikacji danych INSPIRE odnoszących się do litologii, wieku, ś...

Tempo akumulacji osadu na dnie morskim

Sedymentacja jest tendencją umożliwiającą osadzenie się cząstek stałych w zawiesinie, w której następuje porywanie i odpoczynek w oparciu o barierę. Wynika...

Zalane krajobrazy

Zanurzone mapy krajobrazowe stanowią geo znane ukryte krajobrazy w Europie. Jest to zupełnie nowy produkt danych utworzony na etapie III sieci EMODnet, opublikowany w kwietniu 2019 r.

Życie morskie

Zimowa obfitość zooplanktonu (Actia)

ten rodzaj danych składa się w postaci mapy obfitości, o której mowa w tabeli, dotyczącej gatunku Akaria, gatunku copepod zebranego na podstawie notowań ciągłych Plankt ...

Zooplankton (Acaria) w zasobach wiosennych

ten rodzaj danych składa się w postaci mapy obfitości, o której mowa w tabeli, dotyczącej gatunku Akaria, gatunku copepod zebranego na podstawie notowań ciągłych Plankt ...

Zooplankton (Acaria) zasoby w okresie letnim

ten rodzaj danych składa się w postaci mapy obfitości, o której mowa w tabeli, dotyczącej gatunku Akaria, gatunku copepod zebranego na podstawie notowań ciągłych Plankt ...

Zooplankton (Acarii) zasoby B dotyczące planktonu

ten rodzaj danych składa się z mapy gatunku Akaria, która jest siatką zbieraną z gatunku copepod zebranego przy użyciu ciągłego wycięcia Planktanowego (CPR). gatune...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) obfitujący w zooplankton

dane, o których mowa, składają się z mapy występowania Calanus finmarchicus, gatunku copze, zebranego za pomocą ciągłego urządzenia do sadzenia Planktanów (CPR...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) obfitował w liczebność wiosną

dane, o których mowa, składają się z mapy występowania Calanus finmarchicus, gatunku copze, zebranego za pomocą ciągłego urządzenia do sadzenia Planktanów (CPR...

Z letniego zooplanktonu (Calanus finmarchicus)

dane, o których mowa, składają się z mapy występowania Calanus finmarchicus, gatunku copze, zebranego za pomocą ciągłego urządzenia do sadzenia Planktanów (CPR...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) obfitował w liczebność jesienią

dane, o których mowa, składają się z mapy występowania Calanus finmarchicus, gatunku copze, zebranego za pomocą ciągłego urządzenia do sadzenia Planktanów (CPR...

Zooplankton (Tremora longornis) z zimna

W ten sposób dane składają się z mapy obfitości o nazwie „Temora longicornis”, którą to mapa zbiegła się z gatunkiem kopze zbieranym za pomocą notow...

Zooplankton (Temora longornis) obfitość wiosenna

W ten sposób dane składają się z mapy obfitości o nazwie „Temora longicornis”, którą to mapa zbiegła się z gatunkiem kopze zbieranym za pomocą notow...

Zooplankton (emora longornis) obfitość latem

W ten sposób dane składają się z mapy obfitości o nazwie „Temora longicornis”, którą to mapa zbiegła się z gatunkiem kopze zbieranym za pomocą notow...

Zooplankton (emorą longornis) obfitość jesienna

W ten sposób dane składają się z mapy obfitości o nazwie „Temora longicornis”, którą to mapa zbiegła się z gatunkiem kopze zbieranym za pomocą notow...

Liczba gatunków i obserwacji w danym regionie morskim

liczba gatunków i obserwacji według regionu na podstawie EurOBIS. (rok: (NP. 2011)

Siedliska dna morskiego

Coralliny Siedlisk

ten zbiór danych pokazuje modelowane rozmieszczenie przestrzenne skupisk koralowców i skupisk mäerl na całym Morzu Śródziemnym. Te biokonstrukcje są charakterystyczne...

Maerl (siedliskowa)

ten zbiór danych wskazuje na modelowane rozmieszczenie przestrzenne łóżek mäerl na Morzu Śródziemnym. Te biokonstrukcje są charakterystyczne dla śródzi...

Posidonia oceanica (gatunki trawy morskiej)

Posidonia oceanica (powszechnie znana jako chwastów Neptune) jest gatunkiem trawy morskiej, który ma charakter endemiczny dla Morza Śródziemnego. Tworzy duże podwodne skupiska,...

Klasyfikacja siedlisk przez EUNIS w latach 2007 – 11

Poziom ten to predyktywna mapa siedlisk na dnie mórz europejskich pod dnem mórz europejskich (rok: 2 016 EUR). Mapa nawiązuje do systemu klasyfikacji EUNIS 2007-11, tam gdzie ma...

Uproszczona orientacyjna mapa siedlisk

Poziom ten to predyktywna mapa siedlisk na dnie mórz europejskich pod dnem mórz europejskich (rok: 2 016 EUR). Mapa nawiązuje do systemu klasyfikacji EUNIS 2007-11, w stosownych...

Mapa siedlisk predykcyjnych (MSFD)

ta warstwa stanowi predyktywną mapę siedlisk na dnie morskim dla mórz europejskich (rok: 2 016 EUR). Warstwa została utworzona przy użyciu deskryptorów siedlisk ...

Wskaźniki siedliska – strefy biologiczne

Poziom ten pokazuje obliczone strefy biologiczne stosowane w modelu EUSEAMAP w celu ukierunkowania ostatecznego wyjścia siedliska. Strefy biologiczne oblicza się przy użyciu róż...

Bezpieczeństwa

Gęstość wypadków

na tej mapie znajduje się przegląd zagęszczenia wypadków na morzach wokół Unii Europejskiej. Czynniki takie jak pogoda, linia brzegowa i natężenie ruchu mają znaczą...

Incydenty związane z wyciekiem ropy naftowej

Na mapie tej znajdują się informacje o miejscu, w którym znajdują się poważne incydenty związane z wyciekiem ropy naftowej. (jednostka: tony – Rok: 2007 – 2008)

Statki do reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej

Mapa obrazuje lokalizację jednostek i urządzeń służących do reagowania na zanieczyszczenia morskie. Mapa pokazuje wyłącznie statki czarterowane przez EMSA (tj. statki europejs...

Projekty dotyczące zintegrowanego nadzoru morskiego

Mapa obrazuje lokalizację projektów zintegrowanego nadzoru morskiego (IMS) w Europie. Zintegrowany nadzór morski ma na celu umożliwienie zainteresow...

Latarnie

latarnia morska to konstrukcja wieży, budynku lub innego typu konstrukcji zaprojektowana, aby emitować światło z systemu lamp i soczewek oraz służyć jako pomoc nawiga...

Planowanie przestrzenne

Granice oceanów i mórz

Iho.int — mapa wyświetla nazwy i granice głównych oceanów i mórz świata zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. (rok: 1953 – Limity of Oceans & Seas, specjalna publikacja nr 23)

Atlasy nadmorskie i morskie

Mapa obrazuje regiony, w których cyfrowe struktury nadmorskie są dostępne w internecie. (rok: (NP. 2014)

Projekty planowania przestrzennego obszarów morskich

Mapa obrazuje lokalizację projektów w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM) w Europie. Planowanie przestrzenne obszarów morskich p...

Morskie regiony Europy

Mapa ta przedstawia granice regionów i podregionów morskich Europy wymienionych w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej (art. 4). (aktualizacja: Grudnia 2016 r.)

Turystyka

Wodociągi publiczne

Międzynarodowe forum Aquarium — Mapa ta pokazuje publiczne akwaria wymienione przez Międzynarodowe Forum Aquarium (IAF) dla Europy (rok: (NP. 2012)

Muzea morskie

Europejskie dziedzictwo morskie — mapa obrazuje główne europejskie muzea morskie, w tym europejskie europejskie dziedzictwo morskie (European Maritime Heritage, EMH). (rok: (NP. 2009)

Liczba łóżek na kilometr kwadratowy

liczba miejsc do spania w zakładzie lub w mieszkaniu uzależniona jest od liczby osób, które mogą pozostawać z noclegiem na d...

Światowe dziedzictwo UNESCO

UNESCO — mapa obrazuje lokalizację światowego dziedzictwa UNESCO. Wykaz dziedzictwa światowego obejmuje nieruchomości stanowiące część dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które Komitet Dziedzictwa Światowego uznaje za posiadające wyjątkową wartość uniwersalną. (rok: (NP. 2017)

Stan wód w kąpieliskach

baza danych geobaz na temat statusu kategorii wód przybrzeżnych i przejściowych w kąpieliskach w UE opiera się na zbiorze danych dotyczących dyrektywy w sprawie jakoś...

Handlu

Handel produktami rybołówstwa i akwakultury (wielkość)

EUMOFA — ta mapa obrazuje całkowitą wielkość (wewnątrzunijną i pozaunijną) przywozu i wywozu produktów rybołówstwa i akwakultury. (jednostka: W tys. ton – rok: (NP. 2013)

Handel produktami rybołówstwa i akwakultury (wartość)

EUMOFA — Mapa ta pokazuje całkowitą wartość (wewnątrzunijną i pozaunijną) przywozu i wywozu produktów rybołówstwa i akwakultury (jednostka: Mln euro – rok: (NP. 2013)

Sektor przetwórstwa produktów rybołówstwa

EUMOFA — Ta mapa obrazuje wartość produkcji sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa. (jednostka: Mln euro – rok: (NP. 2009)

Transport

Sieci transeuropejskie w zakresie energii elektrycznej

Na mapie przedstawiono Transeuropejskie Sieci Energetyczne (TEN-E) dla energii elektrycznej. Transeuropejskie sieci transportowe stanowią integralną część ogólnych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, zwiększają konkurencyjność na rynkach energii elektrycznej i gazu, zwiększają bezpieczeństwo dostaw oraz chronią środowisko (rok: (NP. 2009)

Porty

mapa pokazuje porty europejskie wymienione w wykazie kodów Organizacji Narodów Zjednoczonych na potrzeby handlu i transportu.

Trasy promowe

eurogeographs.org” – Ta mapa obrazuje wszystkie ważne międzynarodowe linie promowe i wszystkie krajowe linie promowe, które mają istotne znaczenie dla połączenia krajowej sieci drogowej lub kolejowej. (rok: Maj 2012 r.).

Autostrady morskie

mapa pokazuje europejskie autostrady morskie. Celem autostrad morskich jest promowanie ekologicznych, opłacalnych, atrakcyjnych i wydajnych połączeń transportowy...

Ruch pasażerów według portu

Mapa ta pokazuje ruch pasażerów w poszczególnych portach. (jednostka: 1000 pasażerów)

Transport towarów według portów

Mapa ta przedstawia całkowitą masę brutto * towarów przewożonych do i z każdego portu. (jednostka: miliony ton – * Waga towarów brutto, obejmuje również opak...

Mapa gęstości ruchu morskiego w 2015 r.

MarineHandils” – „Dane zgromadzone na temat pozycji statków” umożliwiają tworzenie map gęstości zaludnienia, tak aby każdy mógł uzyskać obraz najbardziej podróżujących tras morskich na całym świecie. (rok: 2007 – 2016)

Kable telekomunikacyjne – BSH Contis

Kabel komunikacyjny podmorski to kabel położony na dnie morskim pomiędzy stacjami naziemnymi w celu przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych na odcinkach oceanów i mor...

Kable telekomunikacyjne (szlaki schematyczne)

Kabel komunikacyjny podmorski to kabel położony na dnie morskim pomiędzy stacjami naziemnymi w celu przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych na odcinkach oceanów i mor...

Kable telekomunikacyjne – kable podmorskie Orki

Kabel komunikacyjny podmorski to kabel położony na dnie morskim pomiędzy stacjami naziemnymi w celu przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych na odcinkach oceanów i mor...

Stacje rozrządowe i rurociągi

Baza danych zawiera linie i punkty przedstawiające kable i powiązane punkty wyładunkowe. Kable są przedstawiane w postaci stylizowanych ścieżek, ponieważ w większ...

Kable – Malta

Zestaw danych przedstawia lokalizację kabli podmorskich pochodzących lub przechodzących przez wody maltańskie.

Morskie trasy rurociągów

gazociąg morski (znany także jako rurociąg morski, podmorski lub podwodny) jest rurociągiem, który znajduje się w dnie morskim lub poniżej jego biegu. W niektóry...

Główne porty (ruch towarowy)

lokalizacja głównych portów UE, w których znajduje się ruch statków. Dane o ruchu towarów podaje się w tys. ton według rodzaju ładunku i kierunku.

Główne porty (lokalizacje)

Mapa ta obejmuje lokalizacje głównych portów UE. Wynika to z agregacji i harmonizacji zestawów danych dostarczanych Eurostatowi przez porty w państwach członkowskich UE i w...

Główne porty (ruch pasażerski)

Dane dotyczące ruchu pasażerskiego są zgłaszane w tysiącach pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych) według kierunkó...

Porty główne (ruch statków)

lokalizacja głównych portów UE, w których znajduje się ruch statków.

Transport – miasta i większe miasta

Wskaźnik ten wywodzi się ze zmiennych zebranych przez Europejski System Statystyczny. Zebrano dane na temat europejskich miast, aby przyczynić się do poprawy jakości życia w miastac...

Gęstość statków 2017 (wszystkie)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (inne)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Rybołówstwo)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Usługi)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Pogłębianie)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Żeglarstwo)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Rekreacyjne jednostki pływające)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Statek do jazdy z dużą prędkością)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (Przyczepy)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (pasażerski)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (ładunek)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (zbiornikowiec)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (wojskowy)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

Gęstość statków 2017 (nieznany)

Sieć EMODnet powstała w 2019 r. przez Cogea w ramach działalności człowieka w ramach EMODnet, która to inicjatywa została sfinansowana przez Komisję UE. M...

© Unia Europejska, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close