Europese Commissie > Maritieme Zaken > Europese Zeeatlas

Europese Zeeatlas

Ontdek, kies en maak uw eigen zeekaart. Lees meer over de zeeën en kusten van Europa, het milieu, de activiteiten van de mens en het Europees beleid.

Algenproductie

Macroalgen (zeewieren)

deze dataset is afkomstig van de BIOMASSA (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Het is de bedoeling een betrouwbare databank op te zetten om de algensector te karakteriser...

Microalgen

deze dataset is afkomstig van de BIOMASSA (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Het is de bedoeling een betrouwbare databank op te zetten om de algensector te karakteriser...

Aquacultuur

Aquacultuurproductie

de aquacultuur, ook bekend als aquabewapening, heeft betrekking op aquatische (zoetwater- of zoutorganismen) organismen, zoals vis, weekdieren, schaaldieren en planten, bestemd voor menselijk gebruik of verbruik, onder gecontro...

Vinvis

vis is een vis die vis is, zoals een zalm of een kraakbeenvissen, zoals een haaien, in het bijzonder in het geval van een schelpdier of een ander waterdier. De dataset bevat informatie over de ligging ...

Kwekerijen voor zoetwatervissen

De dataset bevat informatie over de ligging van zoetwatervisbedrijven in de EU en in partnerlanden waar gegevens beschikbaar zijn. De EU-lidstaten zijn verplicht alle erkende aquacultuurlocaties te inve...

Schelpdierproductie

de informatie over de locaties van schelpdierkwekerijen wordt verstrekt door EuroShell.

Werkgelegenheid

Bruto binnenlands product

deze kaart toont het bruto binnenlands product ten opzichte van het nationale gemiddelde. Het nationale gemiddelde bedraagt 100. Wanneer de waarde van de in...

Werkgelegenheid in de primaire sector

deze kaart toont het aandeel van de werkgelegenheid in de primaire sector in de totale werkgelegenheid in de regio’s in vergelijking met het nationale g...

Werkgelegenheid in de secundaire sector

deze kaart toont het aandeel van de werkgelegenheid in de primaire sector in de totale werkgelegenheid in de regio’s in vergelijking met het nationale g...

Werkgelegenheid in de tertiaire sector

deze kaart toont het aandeel van de werkgelegenheid in de tertiaire sector in de totale werkgelegenheid in de regio’s in vergelijking met het nationale ...

Werkgelegenheid in de visserij- en de aquacultuursector per land

deze kaart laat de werkgelegenheid in de visserij- en de aquacultuursector per lidstaat zien. (eenheid: aantal voltijdequivalenten per miljoen actieve personen...

Maritieme impact

bevolking die wordt getroffen door maritieme activiteiten: Deel van de bevolking van de Europese regio’s die in maritieme gebieden wonen. Een maritieme dienst ...

Bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen van kustgebieden/niet-kustgebieden

het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieactiviteit van ingezeten productie-eenheden. Gedefinieerd als de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten...

Bedrijvendemografie en snelgroeiende ondernemingen door kust-/niet-kustregio’s

De bedrijvendemografie bevat informatie over de geboorten, sterfgevallen en overlevingskansen van ondernemingen, alsook informatie over de daarmee verband houdende gegevens over de werkgelegenheid. De twee bel...

Werkgelegenheid in kustgebieden/niet-kustregio’s

statistieken voor de sector van de werkgelegenheid in de EU, die onder de NACE Rev. 2 valt.

Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen per kust-/niet-kustgebied

bruto toegevoegde waarde: output (bruto toegevoegde waarde) minus intermediair verbruik (tegen aankoopprijzen); het is het saldo van de productierekening van de nationale rekeningen. Bruto toegevoegde waarde...

Energie

Gemiddelde windsnelheid en -richting

deze kaart toont de gemiddelde windsnelheid in alle richtingen langs de kust.

Golfhoogte en golfrichting

deze kaart laat de significante golfhoogte in alle richtingen langs de kust zien. (eenheid: meter — Jaar: 2005)

Getijdenamplitude

op deze kaart staan de gemiddelde getijdenamplitude in meters langs de kust. De relevante gegevens worden verzameld door 237 boeien die ongeveer 100 km lang
...

Energie uit de zee — projectlocaties

mariene energie of mariene energie (ook wel ocean energy, ocean power of mariene en hydrokinetische energie genoemd) verwijst naar de energie die wordt vervoerd door middel van mariene golven, getijden...

Energie uit de zee — Testsites

in de databank worden polygonen voor testlocaties voor oceaanenergie opgenomen. Voor zover beschikbaar heeft elke veelhoek de volgende kenmerken: code van de testbaan, naam, locatie, land, zeegebied, a...

Offshore-installaties

de bouw van offshore-constructies is de installatie van structuren en faciliteiten in een mariene omgeving, gewoonlijk voor de productie en transmissie van elektriciteit, olie, gas en andere hulpbronne...

Plaatsen van windmolenparken (punten)

de locaties en de status van offshore windparken in Europese zeeën worden aan de volgende kenmerken toegekend: Naam, aantal turbines, status (geautoriseerd, operationeel, gepland, onder constructie), ...

Windmolenparken (Polygons)

de databank voor offshore-windmolenparken in de EU is in 2014 opgericht door CETMAR voor het Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet). Het is het resultaat van de samenvoeging en harmonisat...

Kerncentrales aan de kust

De kaart inzake kerncentrales aan de kust werd in 2019 in het leven geroepen. Het is het resultaat van de samenvoeging en harmonisatie van de door verschillende EU- en niet-EU-bronnen verstrekte gegevens. Indien voor elke reactor beschikbaar zijn, worden de volgende kenmerken weergegeven: EMODnet-code, naam van de kerncentrale, status (operationeel, permanent uitgeschakeld, gepland, in aanbouw), type, model, brandstoftype, thermische capa...

Milieu

Kustgeologie

op deze kaart staan de geologische patronen van de Europese kust. De gegevens bestaan uit een segmentatie van de EUROSION kustlijn....

Grote mariene ecosystemen

Www.oceansatlas.org — Deze kaart toont grote mariene ecosystemen (LME’s) — regio’s die de oceaan en kustgebieden bestrijken, van rivierbekkens en riviermondingen tot de zee-grens van het continentaal plat en de buitenranden van de belangrijkste stroomsystemen van de oceaan.

Beschermde mariene gebieden (per land)

op deze kaart staan de verhouding tussen het beschermde mariene gebied en het terrestrische gebied voor elk Europees land. (eenheid: percentage)

Geïntegreerd beheer van kustgebieden

Deze kaart geeft de resultaten weer van het OURCO-project ter ondersteuning van de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op het gebied van kustplanning en -beheer. (datum: 2016)

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is het belangrijkste instrument om de biodiversiteit in de Europese Unie in stand te houden. Het is een ecologisch netwerk van beschermde gebieden dat is opgezet om de meest waardevolle soo...

Erosie van de kustlijn

Een kustlijn is het gebied waar land aan de zee of de oceaan voldoet. Deze kaart geeft de migratie van de kust in Europa met betrekking tot de volgende kenmerken weer: erosie (kustlijn met behulp van grada...

Waterlichaam chlorofyl-a 2010 in de winter

eenheden: mg/m ^ 3 — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis).

Waterlichaamchlorofyl-a 2010 in het voorjaar

eenheden: mg/m ^ 3 — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis).

Waterlichaamchlorofyl-a 2010 in de zomer

eenheden: mg/m ^ 3 — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis).

Waterlichaamchlorofyl-a 2010 in de herfst

eenheden: mg/m ^ 3 — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis).

Waterstroomsnelheid van de zee

het product toont het zeeoppervlak aan de kust nabij de kust. De stroomkaarten (d.w.z. watersnelheid (m/s) en richting van de waterstroomsnelheid in de zee (graden)) worden gemeten door radar met hoge frequentie (High Frequency Radar)...

Kustmigratie — satellietgegevens 2019

De kaart van de kust maakt het mogelijk het pan-Europese kustgedrag voor 2007-2017 op verschillende ruimtelijke schalen te visualiseren. De kaart geeft nuttige inzichten in een van de meest evidente effecten va...

Europa

Landen

op deze kaart staan de lidstaten van de Europese Unie, de (potentiële) kandidaat-lidstaten.

Domeinnamen op basis van onderzeese wapens

Nationaal Geospatial-Intelligence Agency — Op deze kaart staan de namen van onderzeese faciliteiten.

Kustlijn

De kustlijn van de EER wordt voor analyse ontwikkeld voor een zeer gedetailleerde analyse, bv. 1: 100.000, voor geografisch Europa. De kustlijn is een hybride product dat wordt verkregen van projecten die gebruikmaken van satellietbeelden als gegevensbron: EUHYDRO en GLHHG. De criteria voor het vaststellen van de criteria liggen op een hoogteniveau van = 0 van de EUDEM. Buiten de EUDEM werd de kustlijn van ...

Landsgrenzen

op deze kaart staan de grenzen van de Europese landen. (jaar: 2016)

Geografische rasterlijnen

een geografisch net is een denkbeeldig net van lijnen op de aarde dat als referentiesysteem fungeert. Het netwerk, of ook graticule, wordt gevormd door de breedtecirkel en de meridianen van de aarde.

Zee-namen

de naam van de zeeën wordt bijgehouden en verstrekt door de SeaDataNet.

Visserij

Verbruik van visserij- en aquacultuurproducten

op deze kaart staan de jaarlijkse consumptie van visserij- en aquacultuurproducten per hoofd van de bevolking. (eenheid: kg per hoofd van de bevolking per jaar)

Structurele steun van de Gemeenschap

Het Europees Visserijfonds (EVF) financiert de visindustrie en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de sector, economisch sterker te staan en duurzaam ...

Quota per land en per visserijzone

totaal toegestane vangsten (TAC’s) en vangstmogelijkheden zijn vangstbeperkingen (uitgedrukt in tonnen of nummers) die zijn ingesteld voor de meeste commerciële visbestanden. De Commissi...

Bestanden per visserijzone

de grafiek toont het a...

Vangsten per visserijzone

Op deze kaart staan de totale vangsten van alle EU-lidstaten in elke belangrijke visserijzone. (eenheid: duizend ton)

Quota per soort

op deze kaart staan de visserijquota per soort. Kies een soort uit de dropdownlijst om de aan de landen toegewezen quota voor deze soort weer te geven, zoals vastgesteld bij de Verordeninge...

Visserijzones (FAO)

FAO — Deze kaart toont de internationale visserijzones die zijn gedefinieerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Voor statistische doeleinden zijn 27 belangrijke visserijzones internationaal vastgesteld. Het gaat hierbij om acht grote binnenvisserijgebieden in de binnenwateren van de continenten en negentien grote mariene visserijgebieden die de Atlantisc...

Visserijzones (ICES)

op deze kaart staan de internationale visserijzones die zijn gedefinieerd door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). (jaar: 2016)

Vangsten per land

op deze kaart zijn de totale vangsten per lidstaat weergegeven. (eenheid: duizend ton)

Vissershavens voorzien van elektronische registratie- of meldsysteem (ERS) voor elektronische registratie

op deze kaart staan de ERS-vissershavens. Het systeem voor elektronische registratie en melding (ERS) wordt gebruikt om visserijgegevens te registreren, te melden, te verwerken, op te ...

Vissersvloot — Aantal vaartuigen in havens

het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot is een essentieel instrument voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het vlootregister is een databank w...

Vissersvloot — Motorkracht door havens

deze kaart toont het totale motorvermogen per haven. (eenheid: kW)

Vissersvloot — Tonnage naar haven

deze kaart toont de totale tonnage van de vloot per haven. Klik op een haven voor meer algemene informatie hierover. (eenheid: BT)

Vistensiteit

de in deze studie geanalyseerde gegevens bestaan uit ongeveer 150 miljoen posities rapporten van EU-vissersvaartuigen met een lengte van meer dan 15 m, in FAO-gebieden 27, 34 en 37, in de periode van september 2014 ...

Bestuur

Internationale verdragen

op deze kaart staan de maritieme regio’s die onder de internationale verdragen inzake de bescherming van het mariene milieu vallen. (jaar: 2010)

Europese maritieme dag

op deze kaart staan de plaatsen voor de jaarlijkse conferentie van belanghebbenden tijdens de Europese maritieme dag sinds de lancering ervan in 2008.

Conferentie van Perifere en Maritieme Regio’s

op deze kaart staan de regio’s van de Conferentie van perifere en maritieme regio’s van Europa (CPMR). De CPMR handelt in het belang van de behoeften en belangen van de lidstaten van de CPMR tussen de EU-instellingen en d...

Adviesraden (aquacultuur)

In deze vorm worden de gebieden opgesomd die door de regionale adviesraden (RAR’s) worden bestreken als veelhoek zoals deze in de zeeatlas worden belicht. De adviesraden voor de Zwarte Zee, de aquacul...

Macroregionale strategieën en de Atlantische strategie

deze kaart bevat macroregionale strategieën en de maritieme strategie voor het gebied van de Atlantische Oceaan. Een macroregionale strategie is een door de E...

Europese Dag van de zee 2019

Parallel aan de „Europese Dag van de zee” worden in heel Europa een reeks lokale evenementen in verband met de „Europese Dag van de zee” georganiseerd. Dit maakt h...

Zeeafval

Baggerspecie (Punten)

niet-geconsolideerde, willekeurig gemengde sedimenten die zijn samengesteld uit gesteente, grond en/of materiaal van de schelp dat is geëxtraheerd en afgezet tijdens bagger- en dumpingactiviteiten. Ba...

Stortplaatsen (Polygons)

baggerspecie is onvermoeibaar op natuurlijke, onverstoorde grond of regolith en kan antropogene landvormen kunnen vormen (bijvoorbeeld op baggerspecie). Vormen met betrekking tot stortplaatsen tonen ke...

Gedumpte munitie

Gedumpte munitie is oorlogsmaterieel: bewapening, wapens en munitie die op zee worden geloosd.

In havens gestort afval

de geodatabank inzake havens — afval in havens werd in 2018 opgericht door CETMAR op basis van de gegevens van de havens van Eurostat op de website van Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main...

Beach Clean Up Events

Ter gelegenheid van de Dag van de Cleanup 2018 hebben zo’n 60 EU-delegaties en -vertegenwoordigingen zich gebogen over ngo’s, ambassades, scholen e...

Gedumpte munitie

Gedumpte munitie is oorlogsmaterieel: bewapening, wapens en munitie die op zee worden geloosd.

Strandafsluiting - Samenstelling van het strooisel volgens materiaalcategorieën

Deze officiële monitoring toont het percentage van de categorieën zwerfvuil op zee per jaar per strand tijdens monitoringonderzoeken. De harmonisatie van alle gegevens was de meest uitdagende taak, ...

Zwerfafval op de zeebodem — dichtheid van plastic zakken (Nb. items/km²)

De kaartlaag toont de dichtheid van plastic zakken per trawl per jaar. Sinds begin 2018 zijn in de „Marine Chemistry Marine Litter” databank (MLDB) gegevens over zwerfafval op de zeebodem verzamel...

Natuur

Rivieren en meren

op deze kaart staan de belangrijkste Europese rivieren en meren. Drainagenetwerken en bijbehorende...

Stroomgebieden

deze kaart toont de verschillende rivierbekkens, gegroepeerd naar zee waar ze stromen. (jaar: 07/2...

Verandering zeeniveau

deze kaart laat de voorspelde verandering van het zeeniveau in millimeter per jaar zien. De relevante gegevens worden verzameld door 237 boeien die ongeveer 100...

Landbedekking

deze kaart toont de landbedekking in Europa. (jaar: 2012)

Punten met betrekking tot de oorsprong van de tsunami’s

een tsunami is een reeks golven in een waterlichaam ten gevolge van de verplaatsing van een grote hoeveelheid water, over het algemeen in een oceaan of een groot meer. Gebeurtenissen zoals aardbevingen, vulkaa...

Kust getroffen door tsunami’s

locaties van de belangrijkste punten langs de Europese kusten waarop tsunami’s van toepassing zijn en waarvan de oorsprong onbekend is, in kaart gebracht door verschillende nationale en regionale karteringsp...

Afwijkingen op het niveau van het zeeniveau

een afwijking op zeeniveau (mm/jaar) geeft de regionale omvang van de afwijkende wateren aan (dat wil zeggen afwijken van de normale of verwachte) waterniveaus in de kustzeeën gedurende een bepaalde periode. ...

Relatieve tendensen op het niveau van de zeespiegel

De relatieve verandering op zeeniveau (mm/jaar) geeft aan dat de hoogte van de oceaan of zee daalt of stijgt ten opzichte van het land op een bepaald kustgebied. Het betreft met andere woorden de wijziging van ...

Tendensen in de rivierstroom

de trends in de stroming (m³/seconde) van het water in de Europese zeeën. Waterafvloeiing is de verplaatsing van het landwater (in de vorm van rivieren, meren en stromen) tot de zeeën en oceanen.

Zeebekkens van de rest van de wereld

de namen van de zeebekkens van de wereld.

Onderwatergeluidsbelastingsindicator

in het register voor Europese impulsgeluiden wordt de Impulsieve geluidsemissieregister van de regionale zeeverdragen van de Europese zee opgenomen: OSPAR (noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan), HELC...

Oceanografische instrumenten

Vlotters (ARGO)

EMODnet-DB van het ARGO. ARGO is een geheel van 3,800 vrij drijvende profileringsdrijvers die de temperatuur en het zoutgehalte van de bovenste 2 000 meter van de oceaan meten. Hierdoor wordt voor het eerst v...

Drijvende boeien

autonome meetinstallaties op boeien maken het meten van standaard oceanografische parameters (temperatuur, zoutgehalte, stroomsterkte) en, in sommige gevallen, andere parameters, bv. troebelingsgraad, zuurstof...

Ferrybox

FerryBox is een operationele methode om de fysische, chemische en biologische parameters aan boord van de schepenvan te meten. FerryBox is een doorstroomsysteem dat zich aan boord van een schip bevindt (veerbo...

Onder water glider

zweefvliegtuigen volgen een opstijgend, gezaagd, in de vorm van een zaagvormig profiel. Zweefvliegtuigen maken gewoonlijk metingen zoals temperatuur, geleidbaarheid (voor het berekenen van saliniteit), stromin...

High Frequency Radar

hoogfrequente radar is een landstation dat wordt gebruikt om de stroomsnelheden aan de oppervlakte nabij de kust te meten. De resulterende oppervlakte biedt een veel hogere resolutie in de ruimte dan in eerder...

Meetstations in rivieren

een stroommeter, wimpels of peilstations is een locatie die door hydrologist of door milieuwetenschappers wordt gebruikt om terrestrische waterlichamen te monitoren en te testen. Over het algemeen worden hydr...

Meerperrons

afmeren in de oceanografie is een verzameling hulpmiddelen die verbonden zijn met een draad en die op de zeebodem zijn bevestigd. Het is de Euleriische manier om de oceaanstromen te meten, aangezien een ligpla...

Organisaties en raden

Adviesraden

de adviesraden (AR’s) zijn organisaties geleid door belanghebbenden die de Commissie en de EU-landen voorzien van aanbevelingen op het gebied van visserijbeheer. Het kan gaan over i...

Plaatselijke actiegroepen visserij (FLAG’s)

uit deze kaart blijken de verschillende plaatselijke actiegroepen voor de visserij (FLAG’s) die door de uitvoering van zwaartepunt 4 van het Europees Visserijfonds (EVF) zijn ingezet o...

Telersverenigingen

erkende producentenorganisaties in de visserij- en aquacultuursector. (jaar: 2013)

Regionale organisaties voor visserijbeheer (over grote afstanden trekkende soorten)

deze kaart toont de regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB) die over grote afstanden trekkende soorten, voornamelijk tonijn, beheren. ROVB’s zijn internationale organisaties die ...

Regionale organisaties voor visserijbeheer (landen die niet over grote afstanden trekken)

deze kaart toont de regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB) die visbestanden per geografisch gebied beheren. ROVB’s zijn internationale organisaties die zijn opgericht door lande...

Vervoer

Telecommunicatiekabels — BSH Contis

een onderzeese communicatiekabel is een onder de zeebodem gelegen kabel tussen landstations voor het vervoer van telecommunicatiesignalen over verschillende delen van de oceaan en over zee. De onderlig...

Telecommunicatiekabels (schematische voorstelling van de verbinding)

een onderzeese communicatiekabel is een onder de zeebodem gelegen kabel tussen landstations voor het vervoer van telecommunicatiesignalen over verschillende delen van de oceaan en over zee. De dataset ...

Pijpleidingen en kabels

Pijpleidingen en kabels - landingsstations

De database bevat lijnen en punten die kabels en bijbehorende aanlandingsplaatsen vertegenwoordigen. Kabels worden weergegeven als gestileerde paden, aangezien in de meeste gevallen geen feitelijke loca...

Vervoer

Kabels — Malta

De dataset bevat de locatie van onderzeese kabels die afkomstig zijn van of gaan door de Maltese wateren.

Pijpleidingen op zee

een offshore pijpleiding (ook wel zee, onderzeese of onderzeese pijpleiding genoemd) is een pijpleiding die op de zeebodem wordt gelegd of eronder bevindt binnen een sleuf. In sommige gevallen bevindt ...

Zeebodem

Telecommunicatiekabels — SIGKabelroutes

op deze kaarten worden feitelijke locaties, routes en namen van de submariene telecommunicatiekabels van de SIGCable weergegeven.

Bevolking

Bevolking

Het Europese draaiboek geeft een percentage van de dekking van de bebouwde oppervlakte per ruimtelijke eenheid weer. (eenheid: % — Jaar 2014) Het is een ruimtelijk raste...

Stedelijk-landelijke typologie

op deze kaart staan de landelijke typologie van de Europese regio’s. Overwegend stedelijk gebied: de plattelandsbevolking vertegenwoordigt minder dan 20 % van de totale bevolking; Tussenliggend gebied: d...

Bevolkingsdichtheid

deze kaart toont de bevolkingsdichtheid ten opzichte van het nationale gemiddelde. Het nationale gemiddelde bedraagt 100. Wanneer de waarde van de indicator minder dan 100 bedraagt, ligt de waarde in de regi...

Bevolkingsontwikkeling

de regionale demografische statistieken verstrekken jaarlijkse gegevens over de bevolking, levensgebeurtenissen (levendgeborenen en sterfgevallen), de tota...

Bevolking van 65 jaar en ouder

deze kaart toont het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder ten opzichte van het nationale gemiddelde. Het nationale gemiddelde bedraagt 100. Wan...

Actieve bevolking

deze kaart toont het aandeel van de actieve bevolking per regio in vergelijking met het nationale gemiddelde. Het nationale gemiddelde bedraagt 100. Wan...

Werkloosheid

op deze kaart zijn de werkloosheidscijfers in de regio’s vergeleken ten opzichte van het nationale gemiddelde. Het nationale gemiddelde bedraagt 100. Wan...

Bevolkingsdichtheid door kust- en niet-kustgebieden

bevolkingsdichtheid is de verhouding tussen de (jaargemiddelde) bevolking van een regio tot het (land) gebied van de regio; de totale oppervlakte (met inbegrip van de binnenwateren) wordt gebruikt wanneer geen...

Demografisch evenwicht en ruwe cijfers in kust- en niet-kustgebieden

dit omvat de laatste actualiseringen (of herziene gegevens) over de totale bevolking, geboorten en sterfgevallen gemeld door de landen, terwijl de gedetailleerde uitsplitsingen naar verschillende in de rest van...

Bevolking op 1 januari van leeftijdsgroepen en geslacht — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ...

Vruchtbaarheid en sterfte — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwalitei...

Bevolkingsstructuur — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwalitei...

Onderwijs — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ...

Levensomstandigheden — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwalitei...

Cultuur en toerisme — steden en steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ...

Arbeidsmarkt — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit...

Bevolking naar staatsburgerschap en land van geboorte — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit...

Satellietbeelden

Chlorofylconcentratie

algenbiomassa (chlorofylconcentratie, Chla in mg m-3): Chlorofyl is een fotosynthetisch pigment dat gewoonlijk in alle fytoplanktonsoorten voorkomt. Het wordt gebruikt als proxy voor de fytoplankton-biomassa. Chlorofylc...

Anomalieën van de chlorofylconcentratie

algenbiomassa (chlorofylconcentratie, Chla in mg m-3): Chlorofyl is een fotosynthetisch pigment dat gewoonlijk in alle fytoplanktonsoorten voorkomt. Het wordt gebruikt als proxy voor de fytoplankton-biomassa. Chlorofylconcentratie is een sta...

Oppervlaktetemperatuur van het zeeoppervlak

Temperatuur van het zeeoppervlak (SST in graden C): De oppervlaktetemperatuur van het zeeoppervlak is de temperatuur van het dicht bij het zeeoppervlak gelegen water. SST is een standaardproduct van infraroodsensoren met behulp van satelliete...

Afwijkingen van de oppervlaktetemperatuur van het zeeoppervlak

Temperatuur van het zeeoppervlak (SST in graden C): De oppervlaktetemperatuur van het zeeoppervlak is de temperatuur van het dicht bij het zeeoppervlak gelegen water. SST is een standaardproduct van infraroodsensoren met behulp van satelliete...

Watertransparantie

Temperatuur van het watertransparantie (Diffuse dempingscoëfficiënt bij 490 nm, KD490 in m-1): De diffuse dempingscoëfficiënt KD490 meet de lichtpenetratie in de waterkolom bij de blauwgroene golflengten (ca. 490 nm)...

Zeebodem

Sedimenten van de zeebodem

op deze kaart staan de plaats van de sedimentmonsters van de zeebodem. (jaar: 1984-1989)

Delfstoffen op diepzeesoorten

op deze kaart is de locatie van diepzee-monsters van mineralen aangegeven. (jaar: 1984-1989)

Vierdiepte voor de diepte bij water

hoogtelijnen of isoen (d.w.z. denkbeeldige lijnen op een kaart die alle punten met dezelfde diepte onder het wateroppervlak verbinden) zijn gebaseerd op de gemiddelde onderwaterdiepte, die onder water wordt...

Gemiddelde diepte onder water

de gemiddelde onderwaterdiepte (meter), die hier is weergegeven met een resolutie van 1/8 boogminuten (~ 250 meter), was gebaseerd op afzonderlijke dieptemetingen en samengestelde Digital Terrain Data/Model...

Bathymetrie en topografie

getoond is de gemiddelde diepte onder water (meter) met een resolutie van 1/16 — boogminuten (~ 115 meter) en de topografie van het terrein of het terrestrische gebied (meter). De eerste is gebaseerd op a...

Actieve winning van koolwaterstof op zee

koolwaterstoffen zijn een primaire energiebron voor de huidige beschavingen. Het overheersende gebruik van koolwaterstoffen is een bron van brandstof. Vergunningen voor actieve koolwaterstoffen worden ...

Winning van zwerfvuil op zee

mariene sediment- of aggregatielocaties zijn gebieden waar het mariene gesteente, minerale deeltjes of uit de zeebodem genomen minerale bestanddelen worden genomen. In mineralogie en petrologie is een ...

Baggerwerken

baggeren is een uitgravingsactiviteit die meestal onder water wordt uitgevoerd, in ondiepe zeeën of zoetwatergebieden om bodemsedimenten op te halen en uit te breiden.

Boringen voor de winning van koolwaterstoffen op zee

Het gegevensbestand betreffende de winning van koolwaterstoffen op zee in de EU bevat punten die betrekking hebben op offshore-koolwaterstofboringen met verschillende status (actief, achtergelaten, gesc...

Onderzeese aardverschuivingen

een verschuiving op het vasteland omvat allerlei grondbewegingen, zoals een val, diep falen van hellingen en ondiepe brokstukken. Er kunnen zich ook aardverschuivingen voordoen onder water, de zogenaamde aardv...

Emissies onder onderzeese vloeibare gassen

onderzeese moddervulkanen en vloeibare emissies van niet-vulkanische oorsprong die in kaart zijn gebracht door middel van verschillende nationale en regionale karteringsprojecten, en die in de literatuur zijn ...

Tectonische lijnen

tectonica is het proces waarbij de structuur en de eigenschappen van de krokant door de tijd worden beïnvloed. Zo worden de kenmerken en het verloop van het aardoppervlak in het heden en in het verleden uitge...

Onderzeese vulkanen

onderzeese vulkanen van de aarde bevinden zich onder water in het aardoppervlak, waaruit magma kan uitbreken. Een groot aantal onderzeese vulkanen bevindt zich nabij de tektonische plaat beweging. Hoewel de me...

Koolwaterstofreservoir

koolwaterstoffen zijn organische verbindingen die over miljoenen jaren bestaan, voornamelijk in sedimentbekkens. De meest voorkomende soorten koolwaterstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool en bitumen.Koolw...

Bodemlagen voor de zeebodem

de zeebodemsublandkaart van de Europese mariene gebieden op 1: 250 000 schaal omvat vijf bodemsubstraatklassen: Vier substraatklassen worden gedefinieerd op basis van de gewijzigde driehoekige driehoek (slik ...

Lithologie van de zeebodem

de lithologie van een rotseenheid is een beschrijving van de fysieke kenmerken van het product die zichtbaar zijn bij een bovengewas, in hand- of kernmonsters of bij een lage vergrouurmicroscoop, zoals kleur, ...

Zee-etage stratigrafisch

stratigrafisch is een geologie van geologie in verband met de studie van rotslagen (strata) en lagen (stratificatie). Het wordt in de eerste plaats gebruikt bij de studie van sedimentaire en gelaagde vulkanisc...

Proces van het vervoer over zee

compilatie van de geologische bodem van de Europese zeeën, semantisch geharmoniseerd met de Inspire-specificaties voor lithologie, leeftijd, omstandigheden van het evenement.

Accumulatiepercentages van de zeebodem

Sedimentatie is de neiging om deeltjes in suspensie te brengen om de vloeistof te bezweren tegen een barrière. Dit is toe te schrijven aan hun motie door de vloeistof in reactie op de krachten die op hen ...

Landschappen onder water

De cultuurlandschappen onder water staan voor de geologische bekende „verborgen landschappen” in Europa. Het is een geheel nieuw product dat in fase III van EMODnet is gecreëerd en in april 201...

Het leven van de zee

Populaties zoöplankton (Akarplankton (Acartia) in winter

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Acartia een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een planktonische sch...

Het geval van zoöplankton (Acartia) in de lente

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Acartia een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een planktonische sch...

Dieren in de vorm van zoöplankton (Acartia) in de zomer

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Acartia een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een planktonische sch...

Gevallen van zoöplankton (Acartia) in het najaar

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Acartia een soort copetterd die is verzameld met de Continued Plankton Recorder (CPR). een coproductie is een soort zoöplankton, een planktonische schaalsc...

Zeezoöplankton (Calanus finmarchicus) in de winter

dit gegevensproduct bestaat uit een raster met gerasterde kaart van Calanus finmarchicus een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöpla...

Overvloed aan zoöplankton (Calanus finmarchicus) in het voorjaar

dit gegevensproduct bestaat uit een raster met gerasterde kaart van Calanus finmarchicus een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöpla...

Overvloed aan zoöplankton (Calanus finmarchicus) in de zomer

dit gegevensproduct bestaat uit een raster met gerasterde kaart van Calanus finmarchicus een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöpla...

Overvloed van zoöplankton (Calanus finmarchicus) in de herfst

dit gegevensproduct bestaat uit een raster met gerasterde kaart van Calanus finmarchicus een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöpla...

Zeezoöplanktplankton (Tomora longicornis) in de winter

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Temora longicornis een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een plankt...

Zeezoöplanktplankton (Tomora longicornis) in de lente.

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Temora longicornis een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een plankt...

Zeezoöplanktplankton (Toora longicornis) in de zomer

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Temora longicornis een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een plankt...

In de herfst bezit van zoöplankton (Toora longicornis)

dit dataproduct bestaat uit een gerasterde kaart van Temora longicornis een soort covanttige die is verzameld met het Continued Plankton Recorder (CPR). Een coproductie ’is een soort zoöplankton, een plankt...

Aantal soorten en waarnemingen per zeegebied

aantal soorten en waarnemingen per zeegebied op basis van EurOBIS. (jaar: 2011)

Waarnemingen van zeevogels

De waarnemingen van zeevogels zijn beschikbaar in de EurOBIS-databank. Het European Node of the International Ocean Biogeografisch Information System (OBIS) publiceert distributiegegevens over mariene soorten, die bi...

Zeebodemhabitats

Natuurlijke habitats

in deze dataset worden de ruimtelijke verdelingen van koralide gewassen en kalkwierbedden in de Middellandse Zee gemodelleerd. Deze bioconstructies zijn typische zeekasertjes in de Middellandse Zee, me...

Maserl Habitats

in deze dataset worden de ruimtelijke verdelingen van kalkwierbedden in de Middellandse Zee gemodelleerd. Deze bioconstructies zijn typische zeekasertjes in de Middellandse Zee, met koraalalgenkaders d...

Distributie van Posidonia oceanica (zeegrasvelden)

Posidonia oceanica (algemeen bekend als Neptune of Mediterranean lintplant) is een zeegrassoort die endemisch is in de Middellandse Zee. Het vormt grote onderwatervelden die een belangrijk onderdeel zi...

Classificatie van habitats door EUNIS 2019

deze laag is een voorspellende kaart van de zeebodemkaart van de EUNIS voor de Europese zeeën (Jaar: 2019). De kaart volgt het EUNIS 2019-classificatiesysteem, waar van toepassing, en wordt weerge...

Voorspellende habitat kaart (KRMS)

deze laag is een voorspellende kaart van de zeebodemkaart voor de Europese zeeën (Jaar: 2016). De laag is aangemaakt met behulp van gerubriceerde habitatdescriptoren om de uiteindelijke habitat te bep...

Habitat Descriptors — Biologische zones

deze laag toont de berekende biologische zones die in het EUSEAP-model worden gebruikt om de uiteindelijke habitat te besturen. Biologische zones worden berekend aan de hand van diverse natuurlijke var...

Veiligheid

Dichtheid van het ongeval

deze kaart geeft een overzicht van de verkeersdichtheid in de zeeën van de Europese Unie. Factoren zoals het weer, de kustlijn en de verkeersdichtheid hebben een aanzienlijk effect op het aantal en de soorten onge...

Zware olievlekken

op deze kaart staan de plaats waar de zware olievlekken zich voordoen. (eenheid: ton — Jaar: 2007-2008)

Reactievaartuigen van olievlekken

op deze kaart staat de plaats van vaartuigen en uitrusting voor de bestrijding van verontreiniging van de zee. De kaart toont alleen schepen die door het EMSA zijn gecharterd (d.w.z. Europese vaartuigen). (jaar: 20...

Geïntegreerde maritieme bewakingsprojecten

deze kaart toont de locatie van geïntegreerde maritieme bewakingsprojecten (Integrated Maritime Surveillance — IMS) in Europa. Geïntegreerd maritiem toezicht betek...

Vuurtorens

een vuurtoren is een vuurtoren, een gebouw of een andere constructie die is ontworpen om licht uit een systeem van lampen en lenzen uit te stralen en die dienst doet als navigatiehulpmiddel voor mariti...

Ruimtelijke ordening

Grenzen van de oceanen en zeeën

Iho.int — Deze kaart toont de namen en grenzen van ’s werelds belangrijkste oceanen en zeeën, zoals gedefinieerd door de Internationale Hydrografische Organisatie. (jaar: 1953 — Limietwaarden voor de oceanen & zee, speciale publicatie nr. 23)

Kust- en maritieme atlassen

op deze kaart staan de regio’s waar digitale kustlijnen op het internet beschikbaar zijn. (jaar: 2014)

Projecten voor maritieme ruimtelijke ordening

op deze kaart staan de projecten voor maritieme ruimtelijke ordening (MRP) in Europa. Maritieme ruimtelijke ordening gaat over planning wanneer en waar menselijke activite...

Mariene regio’s van Europa

deze kaart bevat de grenzen van de mariene regio’s en subregio’s van Europa zoals vermeld in de kaderrichtlijn mariene strategie (artikel 4). (update: December 2016)

Toerisme

Openbare aquaria

Internationaal Aquariumforum — Deze kaart toont de publieke aquaria van het internationale aquariumforum (IAF) voor Europa (jaar: 2012)

Maritieme musea

Europees maritiem erfgoed — Op deze kaart zien we de belangrijkste Europese maritieme musea, waaronder die van het Europees maritiem erfgoed (EMH). (jaar: 2009)

Aantal bedden per vierkante kilometer (1990-2011)

het aantal bedden in een inrichting of woning wordt bepaald door het aantal personen dat een nacht kan overnachten in de bedden die in de inrichting (de w...

Unesco werelderfgoed

Unesco — deze kaart toont de locatie van de Werelderfgoedeigenschappen van de UNESCO. De Werelderfgoedlijst bevat eigendommen die deel uitmaken van het cultureel en natuurlijk erfgoed en die volgens het World Heritage Committee geen universele waarde hebben (jaar: 2017)

Toestand van het zwemwater

de geodatabank over de toestand van de kustwateren en de overgangsbinnenwateren in de EU is gebaseerd op de zwemwaterrichtlijn — Status van zwemwater van het European Topic Centre on Water en beschik...

Aantal bedrijven, kamers en bedden door kust- en niet-kustgebieden

Aantal bedrijven, kamers en bedden door kust- en niet-kustgebieden (from 2012 onwards). Aantal overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven met kust/niet-kustgebieden (vanaf 2012). EUMOFA — deze kaart toont het totale volume (binnen en buiten de EU) van de in- en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten. (eenheid: Duizend ton — jaar: 2013)

Handel in visserij- en aquacultuurproducten (waarde)

EUMOFA — deze kaart toont de totale waarde (binnen en buiten de EU) van de in- en uitvoer van visserij- en aquacultuurproducten (eenheid: Miljoen euro — Jaar: 2013)

Sector verwerking van visserijproducten

EUMOFA — deze kaart toont de productiewaarde van de visverwerkende sector. (eenheid: Miljoen euro — Jaar: 2009)

Vervoer

Trans-Europese netwerken voor elektriciteit

Op deze kaart staan de trans-Europese energienetwerken (TEN-E) voor elektriciteit. TEN-E’s zijn een integrerend onderdeel van de algemene doelstellingen van het energiebeleid van de Europese Unie, het vergroten van het concurrentievermogen op de elektriciteits- en gasmarkten, het versterken van de voorzieningszekerheid en het beschermen van het milieu (Jaar: 2009)

Havens

op deze kaart staan de Europese havens die zijn opgenomen in de codelijst van de Verenigde Naties voor handels- en vervoerslocaties.

Veerverbindingen

Geografies.org — Deze kaart toont alle belangrijke geregelde internationale veerverbindingen en alle nationale veerverbindingen die van groot belang zijn voor de verbinding van het nationale wegennet of het nationale spoorwegnet. (jaar: Mei 2012)

Snelwegen van de zee

deze kaart toont de Europese snelwegen op zee. De snelwegen op zee hebben tot doel groene, levensvatbare, aantrekkelijke en efficiënte verkeersverbindingen op zee te bevorderen die...

Verkeer van passagiers naar haven

deze kaart laat het verkeer van passagiers per haven zien. (eenheid: 1000 passagiers)

Verkeer van goederen naar haven

Deze kaart toont het totale brutogewicht * van de goederen die naar en uit elke haven worden vervoerd. (eenheid: miljoenen to...

Kaart 2015 van de zeeverkeersdichtheid

Marinetraffic.com — De verzamelde gegevens over de posities van schepen maken het mogelijk om densiteit op te stellen zodat iedereen een beeld kan krijgen van de meest vaarroutes over de hele wereld. (jaar: 2007-2016)

Belangrijkste havens (goederenverkeer)

locaties van de belangrijkste EU-havens die te maken hebben met het scheepvaartverkeer over zee. De goederenverkeersgegevens worden gerapporteerd in duizend ton per vrachttype en richting.

Belangrijkste havens (locaties)

deze kaart omvat de locaties van de belangrijkste EU-havens. Het resultaat van de samenvoeging en harmonisatie van de gegevensverzamelingen die door de havens van de EU-lidstaten en Noorwegen aan Euros...

Belangrijkste havens (passagiers)

passagiersvervoersgegevens worden gerapporteerd in duizend passagiers (exclusief cruisepassagiers) per richting en per soort verkeer.

Belangrijkste havens (scheepsverkeer)

locaties van de belangrijkste EU-havens die te maken hebben met het scheepvaartverkeer over zee.

Vervoer — steden en grotere steden

de indicator wordt afgeleid uit de variabelen die door het Europees statistisch systeem zijn verzameld. En er werden gegevens over Europese steden verzameld om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit ...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (alle)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (andere)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Visserij)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Dienst)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Baggeren)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Zeilen)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Pleziervaartuigen)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Hogesnelheidsvaartuig)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (Aanhangwagens)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (passagier)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (vracht)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (tanker)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (militaire)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Dichtheid van vaartuigen 2017 (onbekend)

In 2019 zijn in het kader van de menselijke activiteiten van EMODnet een door de Commissie gefinancierd initiatief van EMODnet in het leven geroepen. De kaarten zijn gebaseerd op door de JDR aan...

Wateranalyse

Water body ammonium-2010 in de winter

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body ammonium-2010 in het voorjaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body ammonium-2010 in de zomer

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body ammonium-2010 in de herfst

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body opgeloste zuurstofconcentratie 2010 in de winter

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body opgeloste zuurstofconcentratie 2010 in het voorjaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body opgeloste zuurstofconcentratie 2010 in de zomer

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body opgeloste zuurstofconcentratie 2010 in de herfst

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Water body fosfaat 2010 in winter

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaamfosfaat 2010 in het voorjaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaamfosfaat 2010 in zomer

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaamfosfaat 2010 in het najaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaam silicaat 2010 in winter

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaam silicaat 2010 in het voorjaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaam silicaat 2010 in zomer

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

Waterlichaam silicaat 2010 in het najaar

eenheden: umol/l — Methode: met DIVA geproduceerde ruimtelijke interpolatie (Data Interpolating variational Analysis)

© Europese Unie, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close