Eiropas Komisija > Jūrlietas > Eiropas jūru atlants

Eiropas jūru atlants

Izpētīt, salīdzināt un veidot savu jūras karti. Uzziniet vairāk par Eiropas jūrām un piekrastēm, to vidi, saistīto cilvēka darbību un Eiropas politiku.

Aļģu ražošana

Makroaļģes (jūras aļģes)

šis datu kopums izriet no BIOmasas projekta (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Tās mērķis ir izveidot uzticamu datubāzi, lai raksturotu aļ...

Mikroaļģes

šis datu kopums izriet no BIOmasas projekta (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Tās mērķis ir izveidot uzticamu datubāzi, lai raksturotu aļ...

Akvakultūra

Akvakultūras ražošana

akvakultūra, ko dēvē arī par akvakultūru, attiecas uz tādu ūdens (saldūdens vai sālsūdens) organismu, piemēram, zivju, mīkstmiešu, vēžveidīgo un au...

Zivju produkcija

zivis, piemēram, lasis, vai skrimšļzivis, piemēram, haizivis, ir zivis, piemēram, haizivis, īpaši atšķirībā no gliemenēm vai citiem ūden...

Saldūdens zivju audzētavas

Datu kopa sniedz informāciju par saldūdens zivju audzētavu atrašanās vietu ES un partnervalstīs, par kurām dati ir pieejami. ES dalībvalstīm ir pienākum...

Gliemeņu ražošana

informāciju par gliemju audzēšanas saimniecību atrašanās vietām sniedz eiroShell.

Nodarbinātība

Iekšzemes kopprodukts

šajā kartē redzams iekšzemes kopprodukts salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju. Valsts vidējai...

Nodarbinātība primārajā sektorā

šajā kartē parādīts primārās nozares nodarbinātības īpatsvars kopējā nodarbinātīb...

Nodarbinātība sekundārajā sektorā

šajā kartē parādīts primārās nozares nodarbinātības īpatsvars kopējā nodarbinātīb...

Nodarbinātība terciārajā sektorā

šajā kartē parādīts pakalpojumu nozares nodarbinātības īpatsvars kopējā nodarbinātībā re&...

Nodarbinātība zivsaimniecības un akvakultūras nozarē pa valstīm

šajā kartē ir parādīta dalībvalsts nodarbinātība zivsaimniecības un akvakultūras nozarē. (vienība: ...

Ietekme uz jūru

Jūrniecības darbību ietekmētais iedzīvotāju skaits: To ES reģionu iedzīvotāju īpatsvars, kuri dzīvo jū...

Iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās tirgus cenās piekrastes/nepiekrastes reģionos

Iekšzemes kopprodukts (IKP) pēc tirgus cenām ir rezidentražotāju vienību ražošanas darbības galīgais rezultāts. To definē kā visu saražoto...

Uzņēmējdarbības demogrāfija un straujas izaugsmes uzņēmums, ko veic piekrastes/nepiekrastes reģioni

uzņēmējdarbības demogrāfija sniedz informāciju par dzimstību, nāves un izdzīvošanas rādītājiem uzņēmumos, kā arī inform...

Nodarbinātība, ko veic piekrastes/nepiekrastes reģioni

statistika par nodarbinātības darbību nozari ES, uz ko attiecas NACE 2. red.

Bruto pievienotā vērtība bāzes cenās, ko veic piekrastes/nepiekrastes reģioni

bruto pievienoto vērtību (BPV) definē kā izlaidi (bāzes cenās), atskaitot starppatēriņu (pēc pircēja cenām); tas ir nacionālo kontu ražoš...

Enerģētika

Vidējais vēja ātrums un virziens

kartē ir attēlots vidējais vēja ātrums visos virzienos gar krastu.

Viļņu augstums un virziens

kartē parādīts nozīmīgais viļņu augstums visos virzienos gar krastu. (vienība: metri — gads: (PIEM. 2005)

Plūdmaiņu amplitūda

šajā kartē attēlota vidējā plūdmaiņu amplitūda metros gar krastu. Attiecīgos datus vāc ar 237 stoderē...

Okeāna enerģija — projekta vietas

jūras enerģija vai jūras jauda (ko dažkārt sauc arī par okeāna enerģiju, okeāna enerģiju vai jūras un hidrokinētisko enerģiju) attiecas ...

Okeāna enerģija — Pārbaudes vietas

datubāzē atrodas Okeāna enerģijas testa vietu daudzstūris. Ja iespējams, katram daudzstūrim ir šādas pazīmes: testa vietas kods, nosaukums, atraša...

Ārzonas iekārtas

jūras būvniecība ir būvju un iekārtu uzstādīšana jūras vidē, parasti elektroenerģijas, naftas, gāzes un citu resursu ražošanai un p...

Vēja parku atrašanās vietas (punkti)

Jūras vēja ģeneratoru parkiem Eiropas jūrās ir šādas vietas un statuss, un tiem ir šādas pazīmes: Nosaukums, turbīnu skaits, statuss (Atļaut&#...

Vējparku atrašanās vietas (polgons)

Datubāze par jūras vēja enerģijas parkiem Eiropas Savienībā 2014. gadā tika izveidota ar CETMAR Eiropas jūras novērojumu un datu tīklu (EMODnet). Tas ir...

Piekrastes kodolspēkstacijas

Karte par piekrastes kodolspēkstacijām tika izveidota 2019. gadā. Tas ir vairāku ES un trešo valstu avotu sniegto datu apkopošanas un saskaņošanas rezultāts. Ja pieejams katram reaktoram, izstāda šādus atribūtus: EMODnet kods, kodoliekārtas nosaukums, statuss (Operational — Pastāvīgi slēgts, plānotais, plānotais būvniecība), tips...

Vide

Piekrastes ģeoloģija

šajā kartē redzami Eiropas piekrastes ģeoloģiskie modeļi. Dati ietver Euroloop krasta segmentāci...

Lielas jūras ekosistēmas

Www.oceansatlas.org. šajā kartē redzamas lielas jūras ekosistēmas (MMVU) — reģioni, kas aptver okeāna un piekrastes zonas, upju baseini un estuāri, līdz kontinentālo šelfu robežām un lielāko okeānu pašreizējo sistēmu ārējās malas.

Aizsargājamās jūras teritorijas (pa valstīm)

šajā kartē ir parādīta aizsargājamās jūras teritorijas un sauszemes zonas attiecība pret katru Eiropas valsti. (vie...

Integrētas piekrastes zonas pārvaldība

Šajā plānā izklāstīti OURCOAST projekta rezultāti, lai atbalstītu un nodrošinātu pieredzes un paraugprakses apmaiņu piekrastes plānošanā un pārvaldībā. (datums: (PIEM. 2016)

Natura 2000 teritorijas

Natura 2000 ir nozīmīgākais instruments bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai Eiropas Savienībā. Tas ir ekoloģisks aizsargājamo teritoriju tī...

Krasta erozija

Krasta līnija ir teritorija, kurā zeme šķērso jūru vai okeānu. Šī karte simbolizē Eiropas piekrastes migrāciju attiecībā uz šādiem...

Hlorofils-2010 — ziemas

vienības: mg/m ^ 3 — Method: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze).

Hlorofils- — 2010

vienības: mg/m ^ 3 — Method: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze).

Hlorofils-, 2010, vasarā

vienības: mg/m ^ 3 — Method: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze).

Hlorofils-2010 (. gada rudens)

vienības: mg/m ^ 3 — Method: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze).

Jūras ūdens ātrums

produkts uzrāda jūras virsmas straumes ātruma laukus netālu no krasta. Pašreizējās lauka kartes (t. i., jūras ūdens ātrumu (m/s) un jūras ūdens ātruma virzienu (gr&...

gada piekrastes migrācija — satelītdati 2019

Krasta līnijas migrācijas karte ļauj vizualizēt Eiropas piekrastes uzvedību 2007-2017. gadā dažādos telpiskajos mērogos. Karte sniedz noderīgu ieskatu vienā...

Eiropa

Valstis

šajā kartē parādītas Eiropas Savienības dalībvalstis, kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis dalībai ES.

Zemjūras atvieglojumu nosaukums

Valsts Geospatial-Intelligence Agency — Šajā kartē norādīti zemjūras atlaižu nosaukumi.

Piekraste

EEZ krasta līnija ir izveidota, lai veiktu ļoti sīku analīzi, piemēram, 1: 100.000, attiecībā uz ģeogrāfisko Eiropu. Krasta līnija ir hibrīda produkts, ko iegūst no projektiem, kuros kā datu avotu izmanto satelītattēlus: EUHYDRO un GSHHG. Kritēriji bija absolūtā augstuma līmenis = 0 no EUDEM. Ārpus EUDEM p...

Valstu robežas

šajā kartē ir redzamas Eiropas valstu robežas. (gads: (PIEM. 2016)

Ģeogrāfisko koordinātu tīklu pozīcijas

ģeogrāfiskais tīkls ir iedomāta līniju tīkls, kas atrodas uz Zemes un kalpo par atsauces sistēmu. Režģis vai arī optiskā tīkliņš ir veid...

Jūru nosaukumi

Jūru nosaukumus saglabā un nodrošina SeaDataNet.

Zivsaimniecība

Zvejas un akvakultūras produktu patēriņš

šajā kartē ir norādīts zivsaimniecības un akvakultūras produktu patēriņš uz vienu iedzīvotāju gadā. (vienība: kg uz vienu iedzīvot...

Kopienas struktūrpalīdzība

no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmai&#...

Kvotas pa valstīm un zvejas zonām

kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) jeb zvejas iespējas ir nozvejas ierobežojumi, kas izteikti tonnās vai skaitļos un ir noteikti lielākajai daļ...

Krājumi pa zvejas zonām

Diagramma rāda, ci...

Nozvejas, iedalot pēc zvejas zonas

šajā kartē attēlota visu ES dalībvalstu kopējā nozveja katrā lielajā zvejas zonā. (vienība: (tūkstošos tonnu)

Kvotas pa sugām

šajā kartē ir norādītas zvejas kvotas pa sugām. Izvēlieties kādu sugu nolaižamajā izvēlnē, lai parādītu šo sugu va...

Zvejas zonas (FAO)

FAO — šajā kartē parādītas starptautiskās zvejas zonas, ko noteikusi ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO). Statistikas vajadzībām līdz šim ir izveidotas 27 lielas zvejas zonas. Tās ietver astoņas lielas iekšzemes zvejas zonas, kas aptver iekšzemes ūdeņus, un deviņpadsmit g...

Zvejas zonas (ICES)

šajā kartē parādītas starptautiskās zvejas zonas, ko noteikusi Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES). (gads: (PIEM. 2016)

Nozveja pa valstīm

šajā kartē redzama kopējā nozveja, ko veic dalībvalsts. (vienība: (tūkstošos tonn...

Zvejas ostas, kas aprīkotas ar Electronic Recording & Reporting System (ERS)

šī karte parāda ERS zvejas ostas. Elektroniskā reģistrācijas un ziņošanas sistēma (ERS) tiek izmantota, lai reģistrētu, ziņo...

Zvejas flote — kuģu skaits ostās

Kopienas zvejas flotes reģistrs, ko parasti sauc par „Flotes reģistru”, ir svarīgs kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas un uzraudzības instru...

Zvejas flote — dzinēju jauda ostās

šajā kartē parādīta kopējā zvejas flotes dzinēja jauda katrā ostā. (vienība: kW)

Zvejas flote — Tonnāžas ostās

šajā kartē ir parādīta kopējā zvejas flotes tonnāža pa ostām. Noklikšķiniet uz ostas, lai iegūtu vispārīgāku informāciju ...

Zvejas intensitāte

Šajā pētījumā analizētie dati ietver aptuveni 150 miljonus atrašanās vietas ziņojumu no ES zvejas kuģiem, kuru garums pārsniedz 15 m un kas darbojas FAO 27.,...

Pārvaldība

Starptautiskās konvencijas

šajā kartē attēloti jūras reģioni, uz kuriem attiecas starptautiskās konvencijas par jūras vides aizsardzību. (gads: (PIEM. 2010)

Eiropas Jūras diena

šajā kartē ir redzamas gada Eiropas Jūras dienas ieinteresēto personu konferences norises vietas kopš tās atklāšanas 2008. gadā.

Eiropas Perifēro piejūras reģionu konference

plānā norādīti Eiropas Perifēro piejūras reģionu konferences (CPMR) dalībnieki. CPMR darbojas, lai nodrošinātu ES dalībvalstu un dalībvalstu valdību vajadzī...

Konsultatīvās padomes

šī forma norāda apgabalus, uz kuriem reģionālās konsultatīvās padomes (RAC) attiecas kā daudzstūrus saskaņā ar jūru atlantu. Ir pievieno...

Makroreģionālās stratēģijas un Atlantijas stratēģija

šajā kartē izklāstītas makroreģionālās stratēģijas un Atlantijas okeāna reģiona jūrlietu strat...

Eiropas jūras diena manā valstī 2019

Līdztekus „Eiropas Jūras dienai” visā Eiropā tiek organizēti vairāki ar Eiropas jūras dienu saistīti pasākumi. Tas ļauj Eirop...

Pakaiši

Bagarēta grunts dempings (punkti)

nekonsolidēti, nejauši sajaukti nosēdumi, kas sastāv no iežiem, augsnes un/vai čaulas materiāliem, kas ekstrahēti un nogulsnēti bagarēšanas un izg...

Dragas, kas grunts nogremdē (polgons)

bagarēšana nav mazticama gan dabīgajā, neskartā augsnē, gan regolā, un tā var veidot antropogēnas (piemēram, dragas) zemes formas. Veidnes par dempinga...

Nogremdējums (Poligons)

Par dempinga cenām nogremdētā munīcija ir kara materiāli: jūrā izkrautie ieroči, ieroči un munīcija.

Ostās novadītie atkritumi

Galvenās ostas — dati par atkritumiem ostās 2018. gadā tika izveidota ar CETMAR palīdzību, izmantojot 2013. ostu datus, kas pieejami Eurostat tīmekļa vietnē...

Beach Clean Up Events

Saistībā ar 2018. gada World Cleaning Day, aptuveni 60 ES delegācijas un pārstāvniecības sadarbojas ar NVO, vēstniecīb&...

Nogremdējums

Par dempinga cenām nogremdētā munīcija ir kara materiāli: jūrā izkrautie ieroči, ieroči un munīcija.

Pludmales latter — pakaišu sastāvs pēc materiālu kategorijām

Veicot šo oficiālo uzraudzību, uzraudzības apsekojumu laikā katrā pludmalē ir redzama jūras piedrazojuma kategorijas procentuālā daļa gadā. Visu dat...

Jūras dibena pakaiši — plastmasas maisiņu blīvums (Nb pozīcijas/km²)

Kartes slānis parāda plastmasas maisiņu blīvumu vienam tralim gadā. Kopš 2018. gada sākuma dati par jūras gultnes drazu, kas savākti, veicot starptautiskus zivju t...

Daba

Upes un ezeri

kartē redzamas galvenās Eiropas upes un ezeri. Drenāžas tīkli un ar tiem ...

Upju baseini

šajā kartē attēloti dažādi upju baseini, kas sagrupēti pa j$...

Jūras līmeņa izmaiņas

šajā kartē parādītas paredzamās jūras līmeņa izmaiņas milimetros pa gadiem. Attiecīgos datus vāc ar 2...

Zemes segums

kartē ir redzams zemes segums Eiropā. (gads: (PIEM. 2012)

Cunami un cunami

cunami ir virkne viļņu ūdenstilpē, ko izraisa liela ūdens tilpuma pārvietošana, parasti okeānā vai lielā ezerā. Tādi notikumi kā zemestrīce...

Cunami skartie piekrastes apgabali

Galveno punktu atrašanās vietas gar cunami skartajiem Eiropas krastiem, kuru izcelsme nav zināma un kurus aptver dažādi valstu un reģionālie kartēšanas projekti un k...

Jūras līmeņa anomālijas

jūras līmeņa anomālija (mm/gadā) atklāj anomālu (t. i., novirzes no normāla vai paredzama) ūdens līmeņa piekrastes jūrās konkrētā...

Relatīvā jūras līmeņa tendences

relatīvā jūras līmeņa izmaiņas (mm/gadā) norāda, ka okeāna vai jūras relatīvais augstums samazinās vai palielinās attiecībā pret zemi ...

Upju noteces tendences

Upes ūdens plūsmas tendences (m³/sekundē) uz Eiropas jūrām. Notece ir virszemes ūdeņu (upju, ezeru, ūdensteču formā) kustība uz jūrām un oke...

Pasaules jūras baseini

Pasaules jūras baseinu nosaukumus.

Zemūdens trokšņu indikators

Eiropas “impulsīvo” trokšņa pasākumu reģistrs apvieno Eiropas jūras reģionālo konvenciju sistēmas “Impulsi”: OSPAR (Ziemeļaustrumu Atlan...

Okeanogrāfiskie instrumenti

ARGO pludiņi

ARTE fizika DB of the ARGO. ARGO ir globāla 3,800 brīvi dreifējošu profilu veidošanas pludiņi, kas mēra okeāna augšējās 2 000 m temperatūra...

Stopojas bojas

autonomas mērīšanas sistēmas ļauj mērīt standarta okeanogrāfijas parametrus (temperatūru, sāļumu, strāvas) un dažos gadījumos arī citu...

Ferrybox

FerryBox ir operatīva metode, lai pastāvīgi mērītu fiziskos, ķīmiskos un bioloģiskos parametrus uz kuģa iespējas. FerryBox ir plūsmas sistēma, kas uz...

Zemūdens planētāji

planieri lido uz leju, zāģzobaiņu līdzīga profila pa ūdeni. Planieri parasti veic, piemēram, temperatūru, elektrovadītspēju (lai aprēķinātu s...

Augstfrekvences radari

augstfrekvences radari ir zemes stacija, ko izmanto, lai mērītu piezemes straumes ātruma laukus netālu no krasta. Iegūtie zemes gabali nodrošina daudz lielāku izšķi...

Upju gabarīta stacijas

straumes mērinstruments, virtenes vai mērstacija ir vieta, ko izmanto hidrologi vai vides zinātnieki, lai uzraudzītu un pārbaudītu virszemes ūdenstilpes. Ūdens līm...

Pietauvošanās platformas

okeāna pietauvošana okeanogrāfijā ir ierīču kopums, kas ir savienota ar stiepli un nostiprināta pie jūras gultnes. Tas ir eulerijas veids okeāna straumju mēr&#...

Organizācijas un padomes

Konsultatīvās padomes

konsultatīvās padomes ir ieinteresēto personu vadītas organizācijas, kas Komisijai un ES dalībvalstīm sniedz ieteikumus par zivsaimniecības p&#...

Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas (ZVRG)

šajā kartē parādītas dažādas zivsaimniecības vietējās rīcības grupas (ZVRG), kas ir mobilizētas, īstenojot Eiropas Z...

Ražotāju organizācijas

atzītas ražotāju organizācijas zvejniecības un akvakultūras nozarē. (gads: (PIEM. 2013)

Reģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas (tālu migrējošas sugas)

šajā kartē norādītas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO), kas pārvalda tālu migrējošo sug...

Reģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas (ne tālu migrējošas sugas)

šajā kartē norādītas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO), kas pārvalda zivju krājumus pēc ...

Transports

Telekomunikāciju kabeļi — BSH Contis

zemūdens sakaru kabelis ir jūras gultnē uzstādīts kabelis starp sauszemes stacijām, kas pārraida telekomunikāciju signālus okeāna un jūras posmos....

Telekomunikāciju kabeļi (shematiski maršruti)

zemūdens sakaru kabelis ir jūras gultnē uzstādīts kabelis starp sauszemes stacijām, kas pārraida telekomunikāciju signālus okeāna un jūras posmos....

Cauruļvadi un kabeļi

Cauruļvadi un kabeļi - izkraušanas stacijas

Datu bāzē ir līnijas un punkti, kas norāda kabeļus un saistītos izkraušanas punktus. Kabeļi ir stilizēti pa stilizētiem ceļiem, jo lielākaj...

Transports

Kabeļi — Malta

datu kopa norāda uz zemūdens kabeļu atrašanās vietu, kuru izcelsme ir maltiešu ūdeņos vai kuras šķērso Maltas ūdeņi.

Jūras cauruļvadu maršruti

cauruļvads atklātā jūrā (pazīstams arī kā jūras, zemūdens vai zemūdens cauruļvads) ir cauruļvads, kas novietots uz jūras gultnes va...

Jūras dibens

Telekomunikāciju kabeļi — (SIGcables) maršruti

šajā kartē attēlotas SIGcables zemūdens telekomunikāciju iekārtu faktiskās atrašanās vietas, maršruti un nosaukumi.

Iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaits

Eiropas norēķinu karte veido procentuālo daļu no apbūvētās platības uz telpisko vienību. (vienība: % no 2014. gada). t&#...

Pilsētu-lauku tipoloģija

šajā kartē ir parādīta pilsētu un lauku tipoloģija Eiropas reģioniem. Galvenokārt pilsētreģions: lauku iedzīvotāji veido mazāk nekā...

Iedzīvotāju blīvums

šajā kartē redzams iedzīvotāju blīvums salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju. Valsts vidējais rādītājs ir vienāds a...

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

Reģionālā demogrāfiskā statistika sniedz ikgadējus datus par iedzīvotājiem, vitāli svarīgiem notikumiem (dzīvi dzimušajiem un nāves gadījumiem), reģionu kopējās un zemes platības un demogrāfiskos rādītājus NUTS šajā kartē redzama 65 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju daļa salīdzinājumā ar valsts vidējo rā...

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

šajā kartē ir atspoguļota aktīvo iedzīvotāju daļa katrā reģionā salīdzinājumā ar v...

Bezdarbs

šajā kartē attēlots bezdarba līmenis reģionos salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju. Val...

Iedzīvotāju blīvums piekrastes/nepiekrastes reģionos

iedzīvotāju blīvums ir reģiona (gada vidējā) iedzīvotāju skaita attiecība pret reģiona (zemes) platību; ja zemes platība nav pieejama, izmanto kop...

Iedzīvotāju un citu piekrastes reģionu demogrāfiskais līdzsvars un koplikmes

tas ietver jaunākos datus (vai pārskatītos datus) par kopējo iedzīvotāju skaitu, dzimstību un nāves gadījumiem, par ko ziņojušas valstis, savukārt s&#...

Iedzīvotāju skaits 1. janvāris pēc vecuma grupām un dzimuma — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot pi...

Auglība un mirstība — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot ...

Iedzīvotāju struktūra — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot ...

Izglītība — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot pi...

Dzīves apstākļi — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot ...

Kultūra un tūrisms — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot pi...

Darba tirgus — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot p...

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot p...

Satelītattēli

Hlorofila koncentrācija

aļģu biomasa (hlorofila koncentrācija, Chla mg mm-3): Hlorofils ir fotosintētisks pigments, kas bieži sastopams visās fitoplanktona sugās. To izmanto kā fitoplanktona biomasu. Hlo...

Hlorofila koncentrācijas anomālijas

aļģu biomasa (hlorofila koncentrācija, Chla mg mm-3): Hlorofils ir fotosintētisks pigments, kas bieži sastopams visās fitoplanktona sugās. To izmanto kā fitoplanktona biomasu. Hlorofila koncentrāc...

Jūras virsmas temperatūra

jūras virsmas temperatūra (SST grādos C): Jūras virsmas temperatūra ir ūdens temperatūra tuvu jūras virsmai. SST ir standarta ražojums no satelītiem, kas atrodas uz satelītiem, un optisk...

Virsmas temperatūras anomālijas attiecībā uz jūras virsmas temperatūru

jūras virsmas temperatūra (SST grādos C): Jūras virsmas temperatūra ir ūdens temperatūra tuvu jūras virsmai. SST ir standarta ražojums no satelītiem, kas atrodas uz satelītiem, un optisk...

Ūdens resursu pārredzamība

ūdens caurredzamība (Diffizmantošanas samazināšanas koeficients pie 490 nm, KD490, izteikts m-1): Izkliedētā vājināšanas koeficients KD490 mēra gaismas iekļ...

Jūras dibens

Jūras gultnes nosēdumi

šajā kartē redzama jūras gultnes nosēdumu paraugu atrašanās vieta. (gads: PAMATPROGRAMMA, 1984–1989).

Dziļjūras izrakteņu resursi

šajā kartē redzama dziļjūras izrakteņu paraugu atrašanās vieta. (gads: PAMATPROGRAMMA, 1984–1989).

Zemūdens dziļuma kontūras.

kontūrlīnijas vai laukumi (t. i., iedomātas līnijas kartē, kas savieno visus punktus ar vienu un to pašu dziļumu zem ūdens virsmas) nosaka, pamatojoties uz vid&#...

Vidējais zemūdens dziļums

vidējais zemūdens dziļums (skaitītājs), kas norādīts ar 1/8 loka minūtes izšķirtspēju (~ 250 metri), tika balstīts uz atsevišķiem batime...

Batimetrija un topogrāfija

attēlotais ir vidējais zemūdens dziļums (metros) ar izšķirtspēju 1/16 — loka minūtē (~ 115 metri), kā arī zemes vai sauszemes teritoriju topogr&#...

Aktīvās atkrastes ogļūdeņražu ieguves atļaujas

ogļūdeņraži ir primārās enerģijas avots pašreizējām civilizācijām. Ogļūdeņražu dominējošais lietojums ir degvie...

Jūras nosēdumu ekstrakcija

jūras sedimenti vai agregēti ieguves objekti ir apgabali, kuros jūras ieži, minerālu daļiņas vai kristāli, kas ņemti no jūras gultnes, ir jūras ap...

Bagarēšanas zonas

bagarēšana ir rakšanas darbi, kas parasti notiek zem ūdens, seklās jūras vai saldūdens vietās, lai savāktu grunts nosēdumus, un paplašinās.

Ogļūdeņražu ieguves urbumi atkrastē

Datubāzē par ogļūdeņražu ieguves urbumiem jūrā ES atrodas punkti, kas pārstāv ogļūdeņražu urbumus ar dažādu statusu (akt&#...

Zemūdeņu nogruvumi

zemes nogruvums ir saistīts ar plašu zemes kustību loku, piemēram, klinšu nolīšanu, dziļu nogāžu bojāšanu un seklu atkritumu plūsmu. Zemes nogru...

Zemūdens šķidrumu emisijas

zemūdenes vulkānu izvirdumi un nevulkāniskas izcelsmes plūstošas emisijas, kas kartētas dažādos valsts un reģionālos kartēšanas projektos un atgū...

Tektoniskas līnijas

tehnoloģiskā attīstība ir process, kurā tiek kontrolēta Zemes krāšļu struktūra un īpašības, kā arī tās attīstība laika ...

Zemūdens vulkāniem,

zemūdens vulkānu izvirdumi, no kuriem mama var uzliesmot Zemes virsmā, ir zemūdens vulkānu izvirdumi. Liels skaits zemūdens vulkānu atrodas netālu no tektoniskās pl...

Ogļūdeņraža rezervuārs

ogļūdeņraži ir organiski savienojumi, kas veidojas vairāku miljonu gadu laikā galvenokārt nogulumiežu baseinos. Parastākie ogļūdeņražu veidi ir ...

Jūras gultnes substrāti

jūras gultnes substrāta karte Eiropas jūras rajonos 1.: 250 000 skalā ietilpst piecas jūras gultnes substrāta kategorijas: Četras substrāta klases nosaka, pamatojot...

Jūras litoloģija

Iežu vienības litoloģija ir to fizikālo īpašību apraksts, kas redzamas pie ražas, no rokas vai pamatparaugiem vai ar maza palielinājuma mikroskopiju, piemēram, ...

Jūras gultnes stratigrāfija

stratiagrāfiska ģeoloģiska daļa ir ar iežu slāņiem (strata) un ar slāņošanos (stratifikācija) saistītiem pētījumiem. Tā galvenokā...

Jūras dibena notikumu process

Eiropas jūru ģeoloģiskā (pamatieža) apkopošana, semantiski saskaņota, izmantojot INSPIRE datu specifikācijas litoloģijai, vecumam, notikumu videi un notikumu gaitai.

Jūras gultnes nogulumu uzkrāšanās likmes

Sedimentācija daļiņām ir tendence suspendēties suspensijā, lai izkļūtu no šķidruma, kurā tās ir saķēdētas, un nonāk pie barje...

Zemūdens ainavas

Ar zemūdens ainavu karti ir attēlotas Eiropā esošās ģeoloģiskas ainavas, kas ir raksturīgas ģeoloģiskajām ainavām. Tas ir pilnīgi jauns datu prod...

Jūras dzīve

Zooplanktona (Acartia) sastopamība ziemā

šis datacuis sastāv no koordinātu tīklā attēlotas Acartia sugas sastopamības kartes, kas ir savāktas kopā ar Nepārtraukto Plockton Reserver (CPR). “Kope&...

Lielais zooplanktons (Acartia) kopā ar citām zivīm pavasarī

šis datacuis sastāv no koordinātu tīklā attēlotas Acartia sugas sastopamības kartes, kas ir savāktas kopā ar Nepārtraukto Plockton Reserver (CPR). “Kope&...

Pasaules vasaras zooplanktons (Acartia)

šis datacuis sastāv no koordinātu tīklā attēlotas Acartia sugas sastopamības kartes, kas ir savāktas kopā ar Nepārtraukto Plockton Reserver (CPR). “Kope&...

Vidusjūras zooplanktons (Acartia), rudens

šis datacuis sastāv no koordinātu tīklā attēlotas Acartia sugas sastopamības kartes, kas ir savāktas kopā ar Nepārtrauktņu Reseržu (CPR). “Kope...

Zooplanktona (Calanus finmarchicus) skaitliskums ziemā

šis dataprodukts sastāv no tā, ka Calanus finmarchicus sugas sastopamības karte sastāv no copomchicus sugas, kas ir savākta kopā ar Nepārtrauktantonas Reseržu (CPR)...

Zooplanktons (Calanus finmarchicus) sastopamība pavasarī

šis dataprodukts sastāv no tā, ka Calanus finmarchicus sugas sastopamības karte sastāv no copomchicus sugas, kas ir savākta kopā ar Nepārtrauktantonas Reseržu (CPR)...

Zooplanktona (Calanus finmarchicus) skaitliskums vasarā

šis dataprodukts sastāv no tā, ka Calanus finmarchicus sugas sastopamības karte sastāv no copomchicus sugas, kas ir savākta kopā ar Nepārtrauktantonas Reseržu (CPR)...

Zooplanktona (Calanus finmarchicus) skaitliskums rudenī

šis dataprodukts sastāv no tā, ka Calanus finmarchicus sugas sastopamības karte sastāv no copomchicus sugas, kas ir savākta kopā ar Nepārtrauktantonas Reseržu (CPR)...

Zooplanktons (Temora longicornis) pārpilnība

šis datacuis sastāv no Temora longicornis a longicornis sugām, kas ir savāktas kopā ar Nepārtrauktņu Reseržu (CPR). “Kopeļa” ir zooplanktona veids, garn...

Zooplanktona (Temora longicornis) skaitliskums pavasarī

šis datacuis sastāv no Temora longicornis a longicornis sugām, kas ir savāktas kopā ar Nepārtrauktņu Reseržu (CPR). “Kopeļa” ir zooplanktona veids, garn...

Zooplanktona (Temora longicornis) skaitliskums vasarā

šis datacuis sastāv no Temora longicornis a longicornis sugām, kas ir savāktas kopā ar Nepārtrauktņu Reseržu (CPR). “Kopeļa” ir zooplanktona veids, garn...

Zooplanktona (Temora longicornis) skaitliskums rudenī

šis datacuis sastāv no Temora longicornis a longicornis sugām, kas ir savāktas kopā ar Nepārtrauktņu Reseržu (CPR). “Kopeļa” ir zooplanktona veids, garn...

Sugu un novērojumu skaits katrā jūras reģionā

Sugu un novērojumu skaits katrā jūras reģionā, pamatojoties uz EurOBIS. (gads: (PIEM. 2011)

Jūras putnu novērojumi

Jūras putnu novērojumi, kas pieejami EurOBIS datubāzē. Starptautiskā Bioģeogrāfiskās informācijas sistēmas (OBIS) Eiropas mezglu publicē datus par jūras sug...

Jūras gultnes biotopi

Bioģeocenozes

šajā datu kopā ir sniegts modelēts audiovizuālo priekškultūru un mäerl gultu telpiskais sadalījums pa Vidusjūru. Šīs biobūves ir tipiska...

Bāzeļu dzīvotnes

šajā datu kopā ir sniegts modelēts mäerl gultu telpiskais sadalījums pa Vidusjūru. Šīs biobūves ir tipiskas Vidusjūras zemūdens jūras &#...

Posidonia oceanica izdalīšana (jūraszāļu sugas)

Posidonia oceanica (pazīstams kā Neptune zāle vai Vidusjūras plakanzāle) ir jūraszāļu suga, kas ir endēmiska Vidusjūrā. Tā veido plašas ...

Dzīvotņu klasifikācija ES TID 2019

šis līmenis ir prognozējošs EUNIS jūras gultnes biotopu plāns Eiropas jūrām (Gads: 2019). Karte attiecīgos gadījumos ievēro EUNIS 2019 klasifik...

Prognostiskā biotopu karte (MSFD)

šis līmenis ir prognozējošs jūras gultnes biotopu plāns Eiropas jūrām (Gads: 2016). Lai noteiktu galīgo dzīvotni, ir izveidots slānis, kurā i...

Bioģeocenozes — bioloģiskās zonas

šis slānis parāda aprēķinātās bioloģiskās zonas, ko izmanto EUSEADGP modelī, lai vadītu galīgo biotopu. Bioloģiskās zonas aprē...

Drošība

Ceļu satiksmes negadījumu blīvums

šajā kartē sniegts pārskats par nelaimes gadījumu blīvumu jūrās ap Eiropas Savienību. Tādi faktori kā laikapstākļi, piekrastes un satiksmes blīv...

Galvenie naftas noplūdes gadījumi

šajā kartē redzama svarīgāko naftas noplūdes gadījumu atrašanās vieta. (vienība: tonnas — gads: PAMATPROGRAMMA, 2007–2008).

Reaģēšanas kuģi naftas noplūdes gadījumā

šajā kartē attēlota jūras piesārņojuma kuģu un kuģu aprīkojuma atrašanās vieta. Kartē redzami tikai EMSA fraktētie kuģi (t. i., Eiropa...

Integrētie jūrniecības uzraudzības projekti

šajā kartē attēlota integrētā jūras uzraudzības (IMS) projektu atrašanās vieta Eiropā. Iestādēm, kam i...

Bākas

bāka ir tornis, ēka vai cita veida būve, kas konstruēta tā, lai izstarotu gaismu no lukturu un lēcu sistēmas un kalpotu kā navigācijas atbalsts jūras p...

Telpiskā plānošana

Okeānu un jūru robežas

Karū.int — Šajā kartē attēloti pasaules nozīmīgāko okeānu un jūru nosaukumi un robežas, kā noteikusi Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija. (gads: 1953 — Okeāna okeānu robežas, īpaša publikācija Nr. 23)

Piekrastes un jūras atlanti

šajā kartē attēloti reģioni, kuriem digitālie piekrastes atlanti pieejami internetā. (gads: (PIEM. 2014)

Jūras telpiskās plānošanas projekti

šajā kartē redzama jūras telpiskās plānošanas (JTP) projektu atrašanās vieta Eiropā. Jūras telpiskā plāno&...

Eiropas jūras reģioni

šajā kartē attēlotas jūras reģionu un Eiropas apakšreģionu robežas, kas minētas Jūras stratēģijas pamatdirektīvā (4. pants). (atjaunināj...

Tūrisms

Akvāriji

Starptautiskais akvārija forums — šajā kartē attēloti publiskie akvāriji, ko Eiropai ir uzskaitījis starptautiskais akvārija forums (IAF). (gads: (PIEM. 2012)

Jūras muzeji

Eiropas jūrniecības kultūras mantojuma karte. šajā kartē redzami galvenie Eiropas jūras muzeji, tostarp Eiropas jūras mantojuma sarakstā (EMH) minētie muzeji. (gads: (PIEM. 2009)

Gultu skaits uz kvadrātkilometru (1990-2011)

Gultasvietu skaitu uzņēmumā vai mājoklī nosaka to personu skaits, kas var palikt uz nakti uzņēmumā, kas atrodas uz&...

UNESCO pasaules mantojums

UNESCO — šī karte attēlo UNESCO pasaules mantojuma objektu atrašanās vietu. Pasaules mantojuma sarakstā ietilpst īpašumi, kas ir kultūras un dabas mantojuma daļa un ko Pasaules kultūras mantojuma komiteja uzskata par tādiem, kam ir vispārēja vērtība. (gads: (PIEM. 2017)

Peldvietu ūdens stāvoklis

ģeogrāfisko datu bāzi par piekrastes un pārejas ūdeņu peldūdeņu kategorijām ES nosaka, pamatojoties uz Eiropas Ūdens tematiskā centra izstrād...

To uzņēmumu, guļamvietu un gultasvietu skaits, ko veic piekrastes un ārpus piekrastes zonas

To uzņēmumu, guļamvietu un gultasvietu skaits, ko veic piekrastes un ārpus piekrastes zonas (from 2012 onwards). Tūristu izmitināšanas uzņēmumos pavadīto nakšu skaits piekrastes/nepiekrastes reģionos (no 2012. gada).

Tirdzniecība

Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecība (apjoms)

EUMOFA — Šajā kartē parādīts zvejniecības un akvakultūras produktu importa un eksporta kopējais apjoms (ES iekšienē un ārpus ES). (vienība: Tūkstoši tonnu gadā — (PIEM. 2013)

Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecība (vērtība)

EUMOFA — Šī karte parāda zvejniecības un akvakultūras produktu importa un eksporta kopējo vērtību (ES iekšienē un ārpus ES). (vienība: Miljoni EUR — gads: (PIEM. 2013)

Zivsaimniecības produktu pārstrādes nozare

EUMOFA — Šī karte parāda zvejas produktu pārstrādes nozares produkcijas vērtību. (vienība: Miljoni EUR — gads: (PIEM. 2009)

Transports

Elektroenerģijas aprite Eiropas tīklos

Šajā kartē redzami Eiropas enerģētikas tīkli (TEN-E). TEN-E ir neatņemama daļa no Eiropas Savienības vispārējiem enerģētikas politikas mērķiem, palielinot konkurētspēju elektroenerģijas un gāzes tirgū, pastiprinot piegādes drošību un aizsargājot vidi (gads: (PIEM. 2009)

Ostas

šajā kartē parādītas Eiropas ostas, kas uzskaitītas Apvienoto Nāciju Organizācijas tirdzniecības un transporta vietu kodu sarakstā.

Prāmju maršruti

eurogeographical s.org” — šī karte parāda visus svarīgos regulāros starptautiskos prāmju satiksmes maršrutus un visus valsts prāmju maršrutus, kuriem ir liela nozīme valsts autoceļu vai dzelzceļa tīkla savienošanā. (gads: 2012. gada maijs)

Jūras maģistrāles

kartē ir attēlotas Eiropas jūras maģistrāles. Jūras maģistrāļu mērķis ir veicināt videi draudzīgus, dzīvotsp...

Pasažieru pārvadājumi pa ostām

šajā kartē attēlota pasažieru plūsma pa ostu. (vienība: 1000 pasažieri)

Preču satiksme pa ostām

šajā kartē attēlota preču kopējā bruto masa *, ko transportē uz katru ostu un no t...

Jūras satiksmes blīvuma karte 2015

Kuģu atrašanās vietās savāktie marinetraffic.com dati ļauj izveidot blīvuma kartes, lai ikviens varētu gūt priekšstatu par visapceļīgākajiem jūras ceļiem visā pasaulē. (gads: PAMATPROGRAMMA, 2007–2016).

Galvenās ostas (preču satiksme)

ES galveno ostu atrašanās vietas, kurās ir jūras kuģu satiksme. Preču plūsmu datus ziņo tūkstošos tonnu pēc kravas veida un virziena.

Galvenās ostas (vietas)

šī karte ietver ES galveno ostu atrašanās vietas. Datu kopu apkopošanas un saskaņošanas rezultāti, kas sniegti EUROSTAT ar ES dalībvalstu un Norvēģ...

Galvenās ostas (pasažieru plūsma)

pasažieru dati par pasažieru plūsmu tiek sniegti tūkstošos pasažieru (izņemot kruīza pasažierus) pa virzienu un satiksmes veidu.

Galvenās ostas (kuģu satiksme)

ES galveno ostu atrašanās vietas, kurās ir jūras kuģu satiksme.

Transports — pilsētas un pilsētas

rādītāju iegūst no mainīgajiem lielumiem, ko iekasējusi Eiropas Statistikas sistēma. Un dati par Eiropas pilsētām tika vākti, lai palīdzētu uzlabot pi...

Kuģu blīvums 2017 (visi)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (citi)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Zvejniecība)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Pakalpojums)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Bagarēšana)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Burāšana)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Atpūtas laivas)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Ātrgaitas kuģis)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (Piekabes)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (pasažieru)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (krava)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (tankkuģis)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (militārais)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Kuģu blīvums 2017 (nav zināms)

Ar EMODnet “Human Activities” starpniecību 2019. gadā Cogea izveidoja EMODnet — ES Komisijas finansētu iniciatīvu. Kartes balstās uz AIS datiem, ko ieg...

Ūdens analīze

Ūdenstilpe amonija 2010 ziemā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdenstilpe amonijammoni2010 pavasarī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdenstilpe amonija 2010 vasarā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Rudenī — ūdenstilpe amonijam.2010.

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija 2010 ziemā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija 2010 pavasarī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija 2010 vasarā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

2010. gada rudenī izšķīdušā skābekļa koncentrācija ūdenī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa fosfāts 2010 ziemā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa fosfāts 2010 pavasarī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa fosfāts 2010 vasarā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa fosfāts 2010 rudenī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa silikāts 2010 ziemā

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa silikāts 2010. gada pavasarī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa silikāts, vasarā 2010

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

Ūdens ķermeņa silikāts, 2010 rudenī

vienības: umol/l — metode: ar DIVA veidoto telpisko interpolāciju (datu mijiedarbības analīze)

© Eiropas Savienība, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close