Europos Komisija > Jūrų reikalai > Europos jūrų atlasas

Europos jūrų atlasas

Naršyti, sujungti ir sukurti savo jūrų žemėlapį. Daugiau sužinokite apie Europos jūras ir pakrantes, jų aplinką, susijusią žmonių veiklą ir Europos politiką.

Dumblių auginimas

Makrodumbliai (jūriniai vandens augalai)

šis duomenų rinkinys yra iš BIOMASĖS projekto (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jos tikslas – sukurti patikimą duomenų bazę, k...

Mikrodumbliai

šis duomenų rinkinys yra iš BIOMASĖS projekto (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jos tikslas – sukurti patikimą duomenų bazę, k...

Akvakultūra

Akvakultūros produkcija

akvakultūra, dar vadinama akrobidavimu, yra susijusi su vandens (gėlojo arba sūraus vandens) organizmais kontroliuojamomis sąlygomis kaip žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir augalai, skirti ž...

Pelekinių žuvų produkcija

pelekinės žuvys, pvz., lašiša, arba kremzlinės žuvys, pvz., rykliai, ypač priešingai nei kiautuotieji vėžiagyviai arba vandens gyvūnai, yra ž...

Gėlavandenių žuvų ūkiai

Duomenų rinkinyje pateikiama informacija apie ES ir šalių partnerių gėlavandenių žuvų ūkius, kuriuose turima duomenų. ES valstybės narės priva...

Vėžiagyvių auginimas

informaciją apie moliuskų auginimo vietas pateikė „EuroShell“.

Chemija

Vandens telkinys 2010 m. žiemą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 m. pavasarį

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 m. vasarą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys amoniaką 2010 m. rudenį

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 žiemą ištirpusio deguonies koncentracija

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 m. pavasarį, ištirpusio deguonies koncentracija

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys vasarą ištirpusio deguonies koncentracija 2010

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys, rudenį ištirpęs deguonies koncentraciją 2010

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 fosfatas žiemą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

2010 m. pavasarį esantis vandens telkinys, fosfatas

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinių fosfatas 2010 m. vasarą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys phosphate 2010 (rudenį)

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinio silikatui 2010 žiemą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinys 2010 m. pavasarį

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinio silikatas 2010 vasarą

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Vandens telkinio silikatui 2010 m. rudenį

vienetai: umolis/l – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė)

Užimtumas

Bendrasis vidaus produktas

šiame žemėlapyje parodytas bendrasis vidaus produktas, palyginti su nacionaliniu vidurkiu. Nacionalinis vidurkis lygus 100. Kai rodiklio vert...

Užimtumas pirminiame sektoriuje

šiame žemėlapyje parodoma pirminio sektoriaus užimtumo dalis bendrame užimtumo regionuose, palyginti su šalies vidurkiu. Nac...

Užimtumas antrinėje rinkoje

šiame žemėlapyje parodoma pirminio sektoriaus užimtumo dalis bendrame užimtumo regionuose, palyginti su šalies vidurkiu. Nac...

Užimtumas paslaugų sektoriuje

šiame žemėlapyje pavaizduota, kokią bendro užimtumo užimtumo regionuose dalį sudaro tretinio sektoriaus užimtumas,...

Užimtumas žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose pagal šalis

šis žemėlapis rodo užimtumą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose pagal valstybes nares. (vienetas dirbanči...

Poveikis jūrų transportui

jūrų veiklos poveikis gyventojams: Jūrų paslaugų zonose gyvenančių ES regionų gyventojų skaičiaus dalis. Jū...

Bendrasis vidaus produktas (BVP) esamomis rinkos kainomis pakrantės (ne pakrantės) regionuose

bendrasis vidaus produktas (BVP) rinkos kainomis yra galutinis gamintojų rezidentų gamybos veiklos rezultatas. Ji apibrėžiama kaip visų pagamintų prekių ir paslaugų ve...

Verslo demografija ir didelės augimo įmonės (pakrantės ir (arba) ne pakrančių regionai)

verslo demografijoje pateikiama informacija apie įmonių gimimus, mirties atvejus ir išgyvenimo rodiklius, taip pat informacija apie susijusius užimtumo duomenis. Dvi pagrindinės u&...

Užimtumas pakrančių ir (arba) ne pakrančių regionuose

ES užimtumo sektoriaus statistika, NACE 2 red.

Bendroji pridėtinė vertė pagal pakrantės ir (arba) ne pakrantės regionų bazinėmis kainomis

bendroji pridėtinė vertė (BPV) apibrėžiama kaip produkcija (bazinėmis kainomis), atėmus tarpinį vartojimą (pirkėjų kainomis); tai yra nacionalinių ...

Energetikos

Vidutinis vėjo greitis ir kryptis

šis žemėlapis rodo vidutinį vėjo greitį visomis kryptimis pakrantėje.

Bangų aukštis ir kryptis

šiame žemėlapyje rodomas kontrolinis bangų aukštis visomis kryptimis palei pakrantę. (vienetas metrai – Metai: 2005)

Potvynių amplitudė

žemėlapyje pavaizduota vidutinė potvynio amplitudė metrais palei pakrantę. Atitinkami – 100 km ilgio ir 50–100 km ...

Vandenynų energija. projekto vykdymo vietos

jūrų energija arba jūrų energija (kartais vadinama vandenynų energija, vandenynų energija ar jūrų ir hidrokinetine energija) – tai vandenynų bangų...

Vandenynų energija. bandymo vietos

duomenų bazėje yra daugiakampių, pažymėtų „Ocean Energy“ bandymų aikštelėmis. Jei įmanoma, kiekvienas daugiakampis turi šiuos pož...

Pakrantės įrenginiai

jūros statyba – tai jūros aplinkoje esančių statinių ir įrenginių, paprastai skirtų elektros energijos, naftos, dujų ir kitų išteklių g...

Vėjo jėgainių parkai (punktai)

Europos jūrų vėjo jėgainių parkų vietoms ir statusui Europos jūrų vandenyse būdingi šie požymiai: Pavadinimas, jėgainių skaičius, b...

Vėjo jėgainių parkai (poligonai)

Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo (EMODnet) 2014 m. buvo sukurta ES jūros vėjo jėgainių parkų duomenų bazė. Tai yra duomenų rinkini...

Aplinka

Didelės jūrų ekosistemos

Www.oceansatlas.org. šiame žemėlapyje pateikiamos didelės jūrų ekosistemos (labai mažos, mažosios ir vidutinės) – regionai, kurie apima vandenynų ir pakrančių teritorijas, nuo upių baseinų ir upių žiotis iki jūros link jūros zonų ribų, ir išoriniai pagrindinių vandenyno srovių sistem...

Saugomos jūrų teritorijos (pagal šalis)

žemėlapyje parodytas saugomų jūrų teritorijų ir sausumos teritorijos santykis kiekvienoje Europos šalyje. (vienetas (%)

Integruotas pakrančių zonos tvarkymas

Šiame žemėlapyje pateikiami OURCOAST projekto rezultatai remiant ir užtikrinant keitimąsi patirtimi ir geriausia patirtimi, susijusia su pakrančių planavimu ir valdymu. (data: 2016)

Natura 2000 teritorijos

„Natura 2000“ – pagrindinė Europos Sąjungos biologinės įvairovės apsaugos priemonė. Tai ekologinis saugomų teritorijų tinklas, sukurtas siekian...

Pakrančių erozija

Kranto linija – tai zona, kurioje žemė ir jūra, arba vandenynas. Šis žemėlapis atspindi Europos pakrančių migraciją dėl šių požymi%...

Hidrochlorofilas – 2010 (žiemą)

vienetai: mg/m ^ 3 – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė).

Vandens telkinys (chlorofilas 2010) pavasarį

vienetai: mg/m ^ 3 – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė).

Vandens telkinio chlorofilas 2010 – vasarą

vienetai: mg/m ^ 3 – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė).

Vandens telkinys (chlorofilas a 2010) rudenį

vienetai: mg/m ^ 3 – Metodas: erdvinė interpoliacija, pagaminta naudojant DIVA (Duomenų perdavimo variacijų analizė).

Jūros vandens greitis

Produktas rodo, kad jūros paviršiaus srovės greičio laukai yra netoli kranto. Srovės žemėlapiai (t. y. jūros vandens greitis (m/s) ir krypties jūros vandens greitis (laipsniais)) matuoj...

None

Pakrančių migracija – 2019 m. palydoviniai duomenys

Jūros kranto linijos perėjimo žemėlapyje galima vizualizuoti 2007–2017 m. visos Europos pakrančių elgesį skirtingais erdviniais mastais. Žemėlapyje pateikiama ...

Europa

Šalis

šiame žemėlapyje pavaizduota Europos Sąjungos valstybės narės, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės tapti ES narėmis.

Povandeninio pagalbos įrenginio (povandeninis) pavadinimas

Nacionalinė Geospati-al-Intelligence Agency — Šiame žemėlapyje pateikiami povandeninių aparatų pavadinimai.

Kranto linija

Analizei EEE pakrantė sukuriama siekiant atlikti išsamią analizę, pvz., 1: 100.000, dėl geografinės Europos. Pakrantė yra hibridinis produktas, gaunamas iš projektų, gautų iš palydovų, naudojant kaip duomenų šaltinį: EUHYDRO ir GSHHG. Apibrėžti kriterijai buvo altitudės lygis = 0 iš EUDEM. Už „EUDEMR...

Šalių sienos

šiame žemėlapyje pavaizduota Europos šalių sienos. (metai: 2016)

Geografinės tinklelio linijos

geografinis tinklas – tai įsivaizduojamas linijų, uždengiančių Žemę, tinklas, naudojamas kaip atskaitos sistema. Tinklas, taip pat paskatinimas, sudarytas iš pl...

Jūrų pavadinimai

Jūrų pavadinimai yra saugomi ir pateikiami „SeaDataNet“ tinkle.

Žuvininkystės

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų suvartojimas

šis žemėlapis rodo metinį žuvininkystės ir akvakultūros produktų suvartojimą vienam gyventojui. (vienetas kg vienam gyventojui per metus)

Bendrijos struktūrinė pagalba

iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) skiriama lėšų žuvininkystės pramonei ir pakrančių bendruomenėms siekiant joms padėti prisitaikyti pri...

Kvotos pagal šalis ir žvejybos zonas

bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), arba žvejybos galimybės, – tai laimikio apribojimai (išreikšti tonomis arba skaičiais), nustatyti daugum...

Ištekliai pagal žvejybos zonas

diagramoje parodyta ve...

Sužvejotų žuvų kiekis pagal žvejybos zonas

šiame žemėlapyje parodytas visų ES valstybių narių bendras sužvejotų žuvų kiekis kiekvienoje pagrindinėje žvejybos zonoje. (vienetas (tūkst. to...

Kvotos pagal rūšis

šiame žemėlapyje pateikiamos žvejybos kvotos pagal rūšis. Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite rūšį pagal Tarybos reglamentus (ES...

Žvejybos zonos (FAO)

FAO. šiame žemėlapyje parodytos Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) apibrėžtos tarptautinės žvejybos zonos. Statistikos tikslais tarptautiniu mastu iki šiol nustatytos 27 pagrindinės žvejybos zonos. Tai aštuonios pagrindinės vidaus vandenų žvejybos zonos, apimančios ž...

Žvejybos zonos (ICES)

šiame žemėlapyje parodytos tarptautinės žvejybos zonos, kurias apibrėžė Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). (metai: 2014)

Sužvejotų žuvų kiekiai pagal šalis

šiame žemėlapyje parodytas bendras kiekvienos valstybės narės sužvejotas kiekis. (vienetas (t...

Žvejybos uostai su elektroninio duomenų registravimo & sistema (ERS)

šis žemėlapis rodo ERS žvejybos uostus. Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistema (ERS) naudojama žuvininkystės duomenims (laimikiui, i&...

Žvejybos laivynas. laivų skaičius pagal uostus

Bendrijos žvejybos laivyno registras, paprastai vadinamas laivyno registru, yra esminė bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimo ir stebėsenos priemonė. Laivyno registr...

Žvejybos laivynas. variklių galia uostuose

šiame žemėlapyje parodyta bendra žvejybos laivyno variklio galia pagal uostus. (vienetas kW)

Žvejybos laivynas, laivo tonažas

šiame žemėlapyje parodytas bendras žvejybos laivyno tonažas. Spustelėkite „Port“, kuriame pateikiama daugiau bendro pobūdžio informacijos apie tai. (viene...

Žvejybos intensyvumas

Šiame tyrime analizuoti duomenys sudaro maždaug 150 mln. pozicijų iš daugiau kaip 15 m ilgio ES žvejybos laivų, veikiančių FAO 27, 34 ir 37 rajonuose (nuo 2014 m. rugsė...

Valdymas

Tarptautinės konvencijos

šiame žemėlapyje nurodomi jūrų regionai, kuriems taikomos tarptautinės jūrų aplinkos apsaugos konvencijos. (metai: 2010)

Europos jūrų diena

šiame žemėlapyje parodytos metinės Europos jūrų dienos suinteresuotųjų šalių konferencijos, nuo jos veikimo pradžios 2008 m., skirt...

Periferinių jūrų regionų konferencija

šiame žemėlapyje pavaizduoti Periferinių pajūrio regionų konferencijos (CPMR) nariai. Periferinių pajūrio regionų konferencija (CPMR) siekia užtikrinti savo narių region&...

Patariamosios tarybos (Akvakultūra)

ši forma apima sritis, kurias apima regioninės patariamosios tarybos (RPT), kaip daugiakampiai, kaip matyti iš jūrų atlaso. Įtrauktos Juodosios jūros, akvakultūr...

Makroregioninės strategijos ir Atlanto strategija

šiame žemėlapyje pateikiamos makroregioninės strategijos ir Atlanto vandenyno zonai skirta jūrų strategija. Makroregioninė s...

Europos jūrų diena mano šalyje 2019 m

Greta Europos jūrų dienos, visoje Europoje organizuojami įvairūs su „Europos jūrų diena“ susiję renginiai. Dėl to daugeliui Europos reg...

Pakratai

Dragomis vykdomas bergždas („Points“)

nekonsoliduotas, atsitiktinai atsitiktinai sumaišytos nuosėdos, sudarytos iš uolienų, dirvožemio ir (arba) kriauklių medžiagų, išgautų ir nusėdusi...

Draga dress kasykla (poligonai)

dragomis auginamos žemėmis laikomos nenatūralios natūralios, netrikdomos dirvožemio arba regolio dirvožemio formos ir jos gali būti antropogeninės kilmės (p...

Šaudmenys dempingo kainomis (poligonai)

Šaudmenys dempingo kaina – tai karo medžiagos: į jūrą išleidžiami ginklai, ginklai ir šaudmenys.

Atliekos, išleidžiamos į uostus

geoduomenų bazė „Pagrindiniai uostai. atliekos uostuose“ buvo sukurta 2018 m. pagal CETMAR, naudojant Eurostato interneto puslapyje pateiktus 2013 m. uostų duomenis (http://e...

Beach Clean Up Events

2018 m. Pasaulinę valymo dieną buvo apie 60 ES delegacijų ir atstovybių su NVO, ambasadomis, mokyklomis ir savanorių tinklais, kad vis...

Šaudmenys dempingo kainomis

Šaudmenys dempingo kaina – tai karo medžiagos: į jūrą išleidžiami ginklai, ginklai ir šaudmenys.

Paplūdimio Litter – šiukšlių sudėtis pagal medžiagų kategorijas

Vykdant šią oficialią stebėseną stebimos jūrų taršos šiukšlėmis kategorijos, išreikštos procentais per metus kiekvienam paplūdimiui atliek...

Gamta

Upės ir ežerai

šiame žemėlapyje parodytos pagrindinės Europos upės ir ežerai. Drena...

Upių baseinai

šiame žemėlapyje pateikiami įvairūs upių baseinai, suskirstyti pagal...

Jūros lygio pokytis

šiame žemėlapyje parodytas prognozuojamas jūros lygio pokytis milimetrais pagal metus. Atitinkami duomenys renkami apie 237 plūdurus, es...

Žemės danga

šiame žemėlapyje pavaizduota žemės danga Europoje. (metai: 2012)

Cunamiai.

cunamis – tai vandens telkinio bangų seka, kurią sukėlė didelis vandens tūris, paprastai vandenynuose arba dideliame ežere. Nuo cunamio nukentėję įvykiai, pvz...

Cunamiai, kuriems turi įtakos cunamiai.

Pagrindinių vietų Europos pakrantėse, kuriose yra kilę cunamiai, kurių kilmė nežinoma, vietų, kartografuotų pagal įvairius nacionalinius ir regioninius kartogra...

Jūros lygio anomalijos

jūros lygio anomalija (metai/metai) rodo regioninį anomalų mastą (t. y. nukrypsta nuo to, kas yra įprasta arba numatoma) vandens lygį pakrantės jūrose tam tikrą...

Santykinio jūros lygio tendencijos

santykinis jūros lygio pokytis (mm/m) rodo, kad vandenyno ar jūros aukštis mažėja arba didėja, palyginti su konkrečia žeme konkrečioje pakrantės vietoje. Kitai...

Upės nuotėkio tendencijos

Upių vandens srauto į Europos jūras kitimo tendencijos. Nuotėkis – jūros ir vandenynų sausumos (upių, ežerų, upelių) judėjimas.

Pasauliniai jūrų baseinai

Pasaulio jūrų baseinų pavadinimai.

Povandeninio triukšmo indikatorius

Europos impulsinio triukšmo įvykių registre integruojami Impulsinio triukšmo registrai Europos jūrų regioninėse konvencijose: OSPAR (Šiaurės rytų Atlantas), HE...

Okeanografinės priemonės

ARGO plūdės

„EMODver Physics“, BP iš ARGO. ARGO yra pasaulinė 3,800 laisvai dreifuojančių plūdžių sistema, pagal kurią matuojama vandenyno viršutinio 2 000...

Dreifuojantys plūdurai

Ant plūdurų autonominės matavimo sistemos leidžia išmatuoti standartinius okeanografinius parametrus (temperatūra, druskingumas, srovės) ir, kai kuriais atvejais, kitus parame...

Ferrybox

„FerryBox“ yra veiklos metodas, skirtas nuolat matuoti fizinių, cheminių ir biologinių parametrų laive galimybes. „FerryBox“ yra tęstinės kelionės sra...

Povandeninis sklandytuvas

skraidydami vandeniu, skraidydami nuvykite į apačią ir pjūvį. Sklandytuvais paprastai atliekami tokie matavimai, kaip temperatūra, savitasis laidis (skaičiuojant druskingum&#...

Aukštadažnio radaras

aukšto dažnio radaras – tai sausumos stotis, naudojama paviršiaus srovės greičio laukams, esantiems prie kranto, matuoti. Iš gautų paviršiaus plotų susidaro d...

Upių matavimo stotys

oro srauto matuoklis, baidjuosčių ar matavimo stotis yra vieta hidrologų arba aplinkos srities mokslininkų reikmėms stebėti ir tikrinti vandens telkinius. Vandens lygio pavir#...

Švartavimosi platformos

švartavimas okeanografijos metu – tai prietaisų rinkinys, prijungtas prie jūros dugno. Tai yra „Eulerian“ būdas matuoti vandenynų sroves, nes švartavimas nejuda ...

Organizacijos ir tarybos

Patariamosios tarybos

Patariamosios tarybos — tai suinteresuotųjų šalių vadovaujamos organizacijos, kurios Komisijai ir ES šalims teikia rekomendacijas žuvininkystės...

Žuvininkystės vietos veiklos grupės (ŽVVG)

šiame žemėlapyje parodytos įvairios žuvininkystės vietos veiklos grupės (ŽVVG), kurios buvo sutelktos įgyvendinant Europos žuvininkyst&#...

Gamintojų organizacijos

pripažintos gamintojų organizacijos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje. (metai: 2013)

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (toli migruojančios rūšys)

žemėlapyje parodytos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO), kurios valdo toli migruojančias rūšis, daugiausia tunus. RŽVO &#...

Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (toli migruojančios rūšys)

šiame žemėlapyje pateikiamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, kurios valdo žuvų išteklius pagal geografines teritorijas. RŽVO...

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius

Europos atsiskaitymų planas yra užstatytos teritorijos ploto vienam erdviniam vienetui procentinė dalis. (vienetas % – 2014 m.) Tai yra erdvinių...

Miesto ir kaimo vietovių tipologija

šiame žemėlapyje pavaizduota miesto ir kaimo vietovių tipologija Europos regionuose. Daugiausia miesto regionas: kaimo gyventojai sudaro mažiau nei 20 % visų gyventojų...

Gyventojų tankis

šis žemėlapis rodo gyventojų tankumą, palyginti su nacionaliniu vidurkiu. Nacionalinis vidurkis lygus 100. Kai rodiklio vertė yra mažesnė nei 100, regiono vertė y...

Gyventojų skaičiaus pokytis

regionų demografinė statistika teikia metinius duomenis apie gyventojus, gyvybiškai svarbius įvykius (gyvų gimusių kūdik...

65 metų ir vyresni gyventojai

šiame žemėlapyje pavaizduota 65 m. ir vyresnių gyventojų dalis, palyginti su šalies vidurkiu. Nacionalinis vidurkis l...

Aktyvi tiriamoji visuma

žemėlapyje parodyta aktyvių gyventojų dalis pagal regionus, palyginti su šalies vidurkiu. Nacionalinis vidurkis lygus 100. Kai ...

Nedarbas

šiame žemėlapyje matyti nedarbo lygis regionuose, palyginti su nacionaliniu vidurkiu. Nacionalinis vidurkis lygus 100. Kai rodiklio vert...

Gyventojų tankumas pakrantės ir (arba) ne pakrančių regionuose

gyventojų tankis – regiono (žemės) teritorijoje esančio (metinio vidutinio) gyventojų skaičiaus santykis; bendras plotas (įskaitant vidaus vandenis) naudojamas tuo atve...

Demografinis balansas ir apytikslės normos pakrantės ir (arba) pakrančių regionuose

tai, be kita ko, yra naujausi duomenys (arba patikslinti duomenys) apie bendrą gyventojų skaičių, gimimų skaičių ir mirties atvejus, apie kuriuos pranešė šalys,...

Gyventojų skaičius sausio 1 d. pagal amžiaus grupes ir lytį – miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Gimstamumas ir mirtingumas – miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miest%...

Gyventojų struktūra. miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miest%...

Švietimas: miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Gyvenimo sąlygos. miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miest%...

Kultūra ir turizmas – miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Darbo rinka – miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Gyventojai pagal pilietybę ir gimimo šalį. miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Palydovinės nuotraukos

Chlorofilo koncentracija

dumblių biomasė (chlorofilo koncentracija, mg/mg/3): Chlorofilas – tai fotosintetinis pigmentas, paprastai esantis visose fitoplanktono rūšyse. Jis naudojamas kaip fitoplanktono biomasės r...

Chlorofilo koncentracijos anomalijos

dumblių biomasė (chlorofilo koncentracija, mg/mg/3): Chlorofilas – tai fotosintetinis pigmentas, paprastai esantis visose fitoplanktono rūšyse. Jis naudojamas kaip fitoplanktono biomasės rodiklis. Chlorofilo ko...

Jūros paviršiaus temperatūra

jūros paviršiaus temperatūra (SST, laipsniais C): Jūros paviršiaus temperatūra – arti jūros paviršiaus esančio vandens temperatūra. SST yra standartinis produktas iš palydovini%...

Jūros paviršiaus temperatūros anomalijos

jūros paviršiaus temperatūra (SST, laipsniais C): Jūros paviršiaus temperatūra – arti jūros paviršiaus esančio vandens temperatūra. SST yra standartinis produktas iš palydovini%...

Vandens skaidrumas

vandens skaidrumas (Difuzijų silpninimo koeficientas – 490 nm, KD490 – m-1): Difuzinio silpninimo koeficientas KD490 matuoja šviesos prasiskverbimą į vandens storymę, kai bangų ...

Jūros dugnas

Pakrančių geologija

šiame žemėlapyje pavaizduoti Europos kranto linijos geologiniai modeliai. Duomenis sudaro „EUROSIN“ lini...

Dugno nuosėdos

šiame žemėlapyje pavaizduota jūros dugno nuosėdų mėginių vieta. (metai: 1984–1989 M.)

Giliavandeniai mineraliniai ištekliai

šiame žemėlapyje pavaizduota, kur yra giliavandeniai mineraliniai mėginiai. (metai: 1984–1989 M.)

Povandeninio gylio kontūrai

izolinijos arba izobos (t. y. įsivaizduojamos linijos, esančios žemėlapyje, jungiančiame visus taškus, kurių gylis yra toks pats žemiau vandens paviršiaus) ...

Vidutinis povandeninis gylis

vidutinis povandeninis gylis (skaitiklis), čia parodytas 1/8 kampo minute (~ 250 m), buvo pagrįstas batimetriniais tyrimais ir sudėtiniais skaitmeninio reljefo duomenimis/modeliais (KDTM...

Batimetrija ir topografija

nurodytas vidutinis povandeninis gylis (metras), kurio skyra – 1/16 kampo minutė (~ 115 m), taip pat žemės ar sausumos teritorijos topografija (skaitiklis). Pirmasis grindžiam...

Aktyvios su angliavandenilių gavyba jūroje susijusios licencijos

angliavandeniliai yra pagrindinis dabartinių civilizacijų energijos šaltinis. Vyraujantis angliavandenilių naudojimas yra degiojo kuro šaltinis. Aktyvios angliavandenilių ...

Jūrinių nuosėdų ekstrahavimas

jūros dugno nuosėdos arba nerūdinių medžiagų gavybos vietos – tai vietovės, kuriose jūros dugne susidaro jūros uolienos, mineralinės dalelės...

Dugno gilinimo darbai

dugno gilinimas yra kasimo veikla, kuri paprastai vykdoma po vandeniu, sekliose jūrose arba gėluose vandenyse, siekiant surinkti dugno nuosėdas ir plėsti dugno nuosėdas.

Angliavandenilių gavybos atviroje jūroje gręžiniai

Į ES atviroje jūroje esančių angliavandenilių gavybos gręžinių duomenų bazę yra įtraukti punktai, kuriuose yra įvairios būsenos (aktyvios...

Telekomunikacijų kabeliai. SIPGKabejų maršrutai

šiuose žemėlapiuose parodytos faktinės SIGCybrik fibrs Cables oro linijų vietos, maršrutai ir pavadinimai.

Nuošliaužos dėl povandeninių nuošliaužų

nuošliauža apima platų antžeminį judėjimą, pavyzdžiui, uolienų nuolaužas, gilus šlaitų gedimas ir seklių nuolaužos. Nuošliaužos t...

Su povandeniniais laivais susijęs išmetamųjų teršalų kiekis

įvairūs nacionaliniai ir regioniniai kartografiniai projektai, taip pat literatūroje pateikiami įvairių nacionalinių ir regioninių žemėlapių sudarymo projekt&#...

Tektoninės linijos

tectonija – procesas, kurio metu per tam tikrą laiką kontroliuojama, kaip kinta Žemės skriejiko struktūra ir savybės. Pavyzdžiui, jame paaiškinamos Žemės...

Povandeniniai ugnikalniai

povandeninis vulkanizavimas – tai povandeninis arba įtrūkis Žemės paviršiuje, kuriame gali kilti magma. Daug povandeninių vulkanų yra šalia tektoninio judėjim...

Angliavandenilių talpykla

angliavandeniliai – tai organiniai junginiai, kurių susikaupia per milijonus metų daugiausia iš nuosėdinių baseinų. Labiausiai paplitusių angliavandenilių rū&...

Jūros dugno substratai

Europos jūrų teritorijų jūros dugno substrato žemėlapis 1: 250 000 skalė apima penkias jūros dugno substrato klases: Remiantis pakeistu Folko trikampiu (dumblo ir sm...

Jūros dugno litologija

Roko vieneto litologija apibūdina jo fizines savybes, matomas iš lauko, ranka ar kertinių mėginių, arba, esant žemai temperatūrai, mikroskopijai, pvz., spalvai, tekstūrai...

Jūros dugno stratigrafija

stratigrafija yra „stratigrafija“ (stratifikacija), susijusi su uolienų sluoksnių (stratifikacija) ir sluoksniavimo (stratifikacija) tyrimu. Jis pirmiausia naudojamas nuosėdinių...

Jūros dugno įvykio procesas

Europos jūrų dugno geologijos (pamatinės uolienos) rinkinys, semantika, suderintas naudojantis INSPIRE duomenų specifikacijomis litologijai, amžiui, įvykio aplinkai, įvykio pr...

Dugno nuosėdų kaupimosi greitis

Sedimentacija yra tendencija, kai dalelės suspenduojamos, kad nusėstų nuo skysčio, į kurį jie nušviečiami, ir atplaukia į užtvarą. Taip yra dėl j...

Paskendinti kraštovaizdžiai

Povandeninio kraštovaizdžio žemėlapis rodo Europoje žinomus paslėptus kraštovaizdžius. Tai visiškai naujas duomenų produktas, sukurtas EMODnet III etape ir i...

Jūrų gyvybės draudimas

Zooplanktonas (Acartia) gausumas žiemą

šis duomenų produktas – tai „Akaritia“ gausumo žemėlapis, kuriame gausu kopoaičių, surinktų taikant nuolatinio „Planton Rece“ metodą (tolia...

Zooplanktonas (Akaria) pavasarį

šis duomenų produktas – tai „Akaritia“ gausumo žemėlapis, kuriame gausu kopoaičių, surinktų taikant nuolatinio „Planton Rece“ metodą (tolia...

Zooplanktonas (Akaria) Vasarą.

šis duomenų produktas – tai „Akaritia“ gausumo žemėlapis, kuriame gausu kopoaičių, surinktų taikant nuolatinio „Planton Rece“ metodą (tolia...

Zooplanktonas (Akaria). rudenį

šis duomenų produktas – tai „Akaritia“ gausumo žemėlapis, kuriame gausu kombinacijų, surinktų taikant nuolatinio „Planton Rechording“ (CPR). Šio...

Zooplanktonas (Calanus finmarchicus), gausumas žiemą

šis duomenų produktas sudarytas iš Calanus finmarchicus rūšių tinklelio koordinačių tinklelio, kurį sudaro kartu su nuolatinio „Planton Rece“ (SPR) suri...

Zooplanktonas (Calanus finmarchicus) gausumas pavasarį

šis duomenų produktas sudarytas iš Calanus finmarchicus rūšių tinklelio koordinačių tinklelio, kurį sudaro kartu su nuolatinio „Planton Rece“ (SPR) suri...

Zooplanktonas (Calanus finmarchicus) gausumas vasarą

šis duomenų produktas sudarytas iš Calanus finmarchicus rūšių tinklelio koordinačių tinklelio, kurį sudaro kartu su nuolatinio „Planton Rece“ (SPR) suri...

Zooplanktonas (Calanus finmarchicus) gausumas rudenį

šis duomenų produktas sudarytas iš Calanus finmarchicus rūšių tinklelio koordinačių tinklelio, kurį sudaro kartu su nuolatinio „Planton Rece“ (SPR) suri...

Zooplanktonas (oremera lonornis), gausumas žiemą

šis duomenų produktas sudarytas iš tinklelio su tinkleliu koordinačių tinklelio, kuriame surakintas longornis rūšis, kurios kopolės rūšys buvo surinktos kartu ...

Pavasarį gauta zooplanktonė (oremera lonornis)

šis duomenų produktas sudarytas iš tinklelio su tinkleliu koordinačių tinklelio, kuriame surakintas longornis rūšis, kurios kopolės rūšys buvo surinktos kartu ...

Vasarą gausi zooplanktonas (temorpha lonornis)

šis duomenų produktas sudarytas iš tinklelio su tinkleliu koordinačių tinklelio, kuriame surakintas longornis rūšis, kurios kopolės rūšys buvo surinktos kartu ...

Zooplanktonas (oremera lonornis) gausumas rudenį

šis duomenų produktas sudarytas iš tinklelio su tinkleliu koordinačių tinklelio, kuriame surakintas longornis rūšis, kurios kopolės rūšys buvo surinktos kartu ...

Rūšių skaičius ir pastabos vienam jūrų regionui

pagal EurORIS grindžiamą jūrų regiono rūšių skaičių ir stebėjimų duomenis pagal jūrų regioną. (metai: 2011)

Jūros dugno buveinės

Koraligeniniai buveinių tipai pagal Buveinių direktyvą

Iš šio duomenų rinkinio matyti modeliuojamas koraligenių ir Mäerl lovų pasiskirstymas pagal erdvinį pasiskirstymą Viduržemio jūroje. Šios biologin&...

„maerl Buveinės“

Iš šio duomenų rinkinio matyti Viduržemio jūros mäerlo dugno modeliuojamo erdvinio pasiskirstymo modeliuojamas erdvinis pasiskirstymas. Šios biologinės konstrukci...

Posidonia oceanica paplitimas (jūrų žolių sąžalynai)

Posidonia oceanica (paprastai vadinama Neptune žolė arba Viduržemio jūros dumbliai) yra jūrų žolių rūšis, būdinga Viduržemio jūrai. Ji s...

ES tinklų ir informacijos saugumo tinklas (EUNIS) 2007–11 m.

šis lygis yra prognozuojantis ES jūrų dugno buveinių žemėlapis, skirtas Europos jūroms (Metai: 2 016 EUR). Žemėlapis atitinka ES tinklų ir in...

Supaprastintas prognozuojamasis buveinių žemėlapis

šis lygis yra prognozuojantis ES jūrų dugno buveinių žemėlapis, skirtas Europos jūroms (Metai: 2 016 EUR). Žemėlapis atitinka ES TIS 2007–11...

Prognozuojamasis buveinių žemėlapis (MSFD)

šis lygmuo yra prognozuojamasis Europos jūrų dugno buveinių žemėlapis (Metai: 2 016 EUR). Sluoksnis sukurtas naudojant įslaptintus buveinių deskriptori...

Buveinių zondai. biologinės zonos

šis lygis rodo ES SEAMAP modelyje naudojamas apskaičiuotas biologines zonas, skatinančias galutinę buveinių būklę. Biologinės zonos apskaičiuojamos naudojan...

Saugumas

Nelaimingų atsitikimų tankis

Šiame žemėlapyje apžvelgiamas eismo įvykių tankumas Europos Sąjungos jūrose. Tokie veiksniai kaip oras, pakrantės pobūdis ir eismo intensyvumas daro didelį pove...

Didelio masto naftos išsiliejimo nelaimės

šiame žemėlapyje pavaizduota didelių naftos išsiliejimo įvykių vieta. (vienetas tonos – Metai: 2007–2008 M.)

Reagavimo į naftos išsiliejimą indai

šiame žemėlapyje pavaizduota laivų reagavimo į jūrą laivų ir įrenginių vieta. Žemėlapyje pateikiami tik EJSA frachtuojami laivai (t. y. Europos laiva...

Integruoti jūrų stebėjimo projektai

žemėlapyje parodyta, kur yra integruotos jūrų stebėjimo (angl. IMS) projektai Europoje. Integruoto jūrų stebėjimo tikslas ̵...

Švyturiai

švyturys – bokštas, pastatas arba kitoks konstrukcijos tipas, skirtas šviesos diodų (lempų ir lęšių sistemos) šviesai ir navigacijos pagalbai jūr...

Teritorijų planavimas

Vandenynų ir jūrų ribos

Iho.int. šiame žemėlapyje nurodomi pagrindinių pasaulio vandenynų ir jūrų pavadinimai ir ribos, kaip apibrėžta Tarptautinės hidrografijos organizacijos. (metai: 1953 – Vandenynų & jūrų ribos, Specialusis leidinys Nr. 23)

Pakrančių ir jūrų atlasai

Šiame žemėlapyje pateikiami regionai, kuriuose galima rasti skaitmeninius pakrančių atlasus. (metai: 2014)

Jūrų erdvės planavimo projektai

šiame žemėlapyje pavaizduota Europos jūrų erdvės planavimo (JEP) projektų vieta. Jūrų erdvės planavimas susijęs su p...

Europos jūrų regionai

šiame žemėlapyje pateikiamos jūrų regionų ir Europos subregionų ribos, išvardytos Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (4 straipsnis). (atnaujinta: Gruodži...

Turizmas

Viešieji akvariumai

Tarptautinis akvariumų forumas. šiame žemėlapyje pavaizduoti Europos tarptautinių akvariumų forumo (IAF) viešieji akvariumai. (metais: 2012)

Jūrų muziejai

Europos jūrų paveldas. šiame žemėlapyje pateikiami pagrindiniai Europos jūrų muziejai, įskaitant tuos, kurie įtraukti į Europos jūrų paveldo sąrašą (EMH). (metai: 2009)

Lovų skaičius viename kvadratiniame kilometre

Miegamųjų vietų skaičius įmonėje ar būste nustatomas pagal asmenų, kurie gali nakvoti įmonėje (gyvenamosi...

UNESCO pasaulio paveldas

UNESCO. šiame žemėlapyje pavaizduota UNESCO pasaulio paveldo objektų vietovė. Į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos savybės, kurios yra kultūros ir gamtos paveldo dalis, ir Pasaulio paveldo komitetas mano, kad jie turi išskirtinę visuotinę vertę (metais — 2017)

Maudyklų būklė

geoduomenų bazė apie pajūrio ir pereinamojo laikotarpio maudyklų vandens kokybę ES grindžiama „Maudyklų vandens direktyva. maudyklų vandens būklė...

Prekyba

Prekyba žuvininkystės ir akvakultūros produktais (apimtis)

EUMOFA — šis žemėlapis rodo bendrą žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo ir eksporto apimtį (ES vidaus ir ne ES). (vienetas Tūkst. tonų – Metai: 2013)

Prekyba žuvininkystės ir akvakultūros produktais (vertė)

EUMOFA — šis žemėlapis parodo bendrą žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo ir eksporto vertę (ES viduje ir už jos ribų). Milijonas eurų. metai: 2013)

Žuvininkystės produktų perdirbimo sektorius

EUMOFA — šiame žemėlapyje pavaizduota žuvininkystės produktų perdirbimo sektoriaus produkcijos vertė. (vienetas Milijonas eurų. metai: 2009)

Transporto

Elektros energijos transeuropiniai tinklai

Šiame žemėlapyje pateikiami transeuropiniai elektros energijos tinklai (TEN-E). Transeuropiniai tinklai yra neatskiriama bendrų Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų dalis, didina konkurencingumą elektros energijos ir dujų rinkose, didina tiekimo saugumą ir saugo aplinką (Metai: 2009)

Uostai

šiame žemėlapyje rodomi Europos uostai, išvardyti Jungtinių Tautų prekybos ir transporto kodų sąraše.

Keltų maršrutai

Eurogeografiniai s.org. šiame žemėlapyje nurodomi visi svarbūs reguliarūs tarptautiniai keltų maršrutai ir visi nacionaliniai keltų maršrutai, labai svarbūs sujungiant nacionalinį kelių ir geležinkelių tinklą. (metai: 2012 m. gegužės mėn.)

Jūrų greitkeliai

šiame žemėlapyje pavaizduoti Europos jūrų greitkeliai. Jūrų greitkeliais siekiama skatinti aplinką tausojančias, perspektyvias, patraukl...

Keleivių srautas pagal uostus

šiame žemėlapyje parodytas keleivių srautas pagal uostus. (vienetas 1000 keleivių)

Krovinių gabenimas uoste

Šiame žemėlapyje parodomas visas į kiekvieną uostą ir iš jo išvežamų prekių svoris *. (vienetas mln. tonų – * Prekių bendroji masė, ...

Jūrų eismo intensyvumo žemėlapis 2015

marinetras.com „. sukaupti duomenys apie laivo buvimo vietą leidžia sukurti takus, kad būtų galima susidaryti vaizdą apie visame pasaulyje labiausiai keliaujančius jūros kelius. (metai: 2007–2016 M.)

Telekomunikacijų kabeliai. BSH Contis

Povandeninis ryšių kabelis – tai ant jūros dugno esantis kabelis, skirtas sausumoje esantiems ir telekomunikacijos signalams perduoti tarp vandenynų ir jūros ruož%...

Telekomunikacijų kabeliai (scheminiai maršrutai)

Povandeninis ryšių kabelis – tai ant jūros dugno esantis kabelis, skirtas sausumoje esantiems ir telekomunikacijos signalams perduoti tarp vandenynų ir jūros ruož%...

Telekomunikacijų kabeliai – Kis Orkos povandeniniai kabeliai

Povandeninis ryšių kabelis – tai ant jūros dugno esantis kabelis, skirtas sausumoje esantiems ir telekomunikacijos signalams perduoti tarp vandenynų ir jūros ruož%...

Vamzdynai ir kabeliai. tūpimo stotys

duomenų bazėje yra linijų ir taškų, atitinkančių kabelius ir susijusius tūpimo taškus. Kabeliais galima naudotis kaip stilizuotais kanalais, nes daugeliu at...

Kabeliai. Malta

Duomenų rinkinyje pateikiama povandeninių kabelių, kurie yra kilę iš Maltos vandenų arba jie vedami per Maltos vandenis, vieta.

Jūros vamzdynų maršrutai

vamzdynas jūroje (dar vadinamas povandeniniu jūros, povandeniniu ar povandeniniu vamzdynu) – vamzdynas, pastatytas ant jūros dugno arba žemiau jo viduje. Kai kuriais atvejais ...

Pagrindiniai uostai (prekių gabenimas)

Pagrindiniai ES uostai, kuriuose vyksta laivų eismas. Duomenys apie krovinių srautą teikiami tūkstančiais tonų krovinio ir nurodymų.

Pagrindiniai uostai (Localations)

šis žemėlapis apima ES pagrindinių uostų vietas. Apibendrinti ir suderinti duomenų rinkiniai, kuriuos Eurostatui teikia ES valstybių narių ir Norvegijos uostai.

Pagrindiniai uostai (keleivių vežimas)

keleivių srauto duomenys teikiami tūkstančiais keleivių (išskyrus kruizinio laivo keleivius) pagal kryptį ir eismo tipą.

Pagrindiniai uostai (laivų eismas)

Pagrindiniai ES uostai, kuriuose vyksta laivų eismas.

Transportas – miestai ir didesni miestai

rodiklis gaunamas iš Europos statistikos sistemos surinktų kintamųjų. Ir duomenys apie Europos miestus buvo surinkti siekiant pagerinti miesto gyvenimo kokybę: remia Europos miestų...

Laivų tankis 2017 (visi)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (kita)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Žvejybos)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Tarnyba)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Dugno gilinimas)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Plaukia)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Pramoginių laivų)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Greitaeigis laivas)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (Priekabos)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (keleivio)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (kroviniai)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (tanklaivis)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (karinis)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

Laivų tankis 2017 (nežinoma)

EMODnet laivų tankio žemėlapį 2019 m. sukūrė Cogea, vykdydamas EMODnet žmogaus veiklos programą; šią iniciatyvą finansavo ES Komisija. &...

© Europos Sąjunga, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close