Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Θαλάσσιες Υποθέσεις > Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

Αναζητήστε, επικολλήστε και δημιουργήστε τον δικό σας θαλάσσιο χάρτη. Μάθετε περισσότερα για τις θάλασσες και τις ακτές της Ευρώπης, το περιβάλλον τους, τις συναφείς ανθρώπινες δραστηριότητες και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Παραγωγή φυκών

Φύκη (Μακρο-φύκη ή φύκια)

αυτό το σύνολο δεδομένων προέρχεται α`...

Μικροφύκη

αυτό το σύνολο δεδομένων προέρχεται α`...

Υδατοκαλλιέργεια

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας

η υδατοκαλλιέργεια, γνωστή και ως aquafming, αναφέρε...

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά είδος

Ο χάρτης αυτός δείχνει την παρα...

Παραγωγή ιχθύων

Τα ψάρια με πτερύγια είναι ψάρια με bony, όπ ...

Ιχθυοκαλλιέργειες γλυκού νερού

το σύνολο δεδομένων παρέχει πληροφορί...

Παραγωγή οστρακοειδών

οι πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσ^...

Απασχόληση

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει το ακ...

Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα

Ο χάρτης αυτός δείχνει το μερί...

Απασχόληση στον δευτερογενή τομέα

Ο χάρτης αυτός δείχνει το μερί...

Απασχόληση στον τριτογενή τομέα

Ο εν λόγω χάρτης δείχνει το μερ...

Απασχόληση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ανά χώρα

Ο χάρτης αυτός δείχνει την απασ...

Πρόσβαση σε ναυτιλιακές υπηρεσίες

πληθυσμός που επηρεάζεται από &...

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), σε τρέχουσες τιμές, ανά παράκτιες/μη παράκτιες περιφέρειες

το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε τιμ&...

Δημογραφικά στοιχεία επιχειρήσεων ανά παράκτιες/μη παράκτιες περιφέρειες

Η δημογραφία των επιχειρήσεων παρέχει π...

Στοιχεία απασχόλησης παράκτιων/μη παράκτιων περιοχών

στατιστικές για τον τομέα των δραστηρι_...

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές ανά παράκτιες/μη παράκτιες περιφέρειες

η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) ορί&#...

Ενέργεια

Μέση ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη μέση τ...

Ύψος κύματος και κατεύθυνση

Ο χάρτης αυτός δείχνει το σημαν&...

Εύρος παλίρροιας

Στον εν λόγω χάρτη απεικονίζετ&#...

Ωκεάνια ενέργεια — θέσεις μονάδων παραγωγής

Η θαλάσσια ενέργεια ή η θαλάσσια ισχύς (&#...

Ωκεάνια ενέργεια — Δοκιμαστικές περιοχές

η βάση δεδομένων περιέχει πολύγωνα πο`...

Εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας

οι υπεράκτιες κατασκευές είναι η εγκα`...

Θέσεις αιολικών πάρκων (σημειακά)

οι τοποθεσίες των σημείων και το καθεσ ...

Θέσεις αιολικών πάρκων (περιοχές)

η βάση δεδομένων για τα υπεράκτια αιολ ...

Παράκτιοι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

Ο χάρτης για τις παράκτιες εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας δημιουργήθηκε το 2019. Είν...

Περιβάλλον

Παράκτια γεωλογία

Ο χάρτης αυτός δείχνει τα &...

Μεγάλα θαλάσσια οικοσυστήματα

Www.oceansatlas.org — Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται μεγάλα θαλάσσια οικοσυστήματα (ΚΜΕ) — π&...

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ανά χώρα)

Ο χάρτης αυτός δείχνει την αναλ...

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών

Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου OURCOAST για τη στήριξη και τη διασφάλισ&#...

Περιοχές Natura 2000

Το Natura 2000 είναι το βασικό μέσο για την προστ ...

Διάβρωση της ακτογραμμής

Ακτογραμμή είναι η περιοχή όπου η γη εξυ...

Συγκέντρωση χλωροφύλλης-α στο νερό - χειμώνας 2010

μονάδες: mg/m ^ 3 — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή π_...

Συγκέντρωση χλωροφύλλης-α στο νερό - άνοιξη 2010

μονάδες: mg/m ^ 3 — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή π_...

Συγκέντρωση χλωροφύλλης-α στο νερό - καλοκαίρι 2010

μονάδες: mg/m ^ 3 — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή π_...

Συγκέντρωση χλωροφύλλης-α στο νερό - φθινόπωρο 2010

μονάδες: mg/m ^ 3 — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή π_...

Ταχύτητα θαλασσίων ρευμάτων

το προϊόν εμφανίζει τα κοιτάσματα ταχύτητας ...

Παράκτια μετανάστευση — Δορυφορικά δεδομένα 2019

Ο χάρτης μετάβασης της ακτογραμμής επιτ&...

Ευρώπη

Χώρες

Ο χάρτης αυτός δείχνει τα κράτη μέλη της Ευρ...

Ονόματα υποθαλάσσιας αρωγής

National Gespatial-Intelligence Agency — Ο χάρτης αυτός δείχνει τα ονόματα των υποθαλάσσιων ελαφρύνσεων.

Ακτογραμμή

Η ακτογραμμή του ΕΟΧ για την ανάλυση δημιουργείται για λεπτομερή ανάλυση, π.χ. 1: 100.000,...

Εθνικά σύνορα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τα σύνορα των ευρωπα&...

Γραμμές γεωγραφικού καννάβου

Το γεωγραφικό δίκτυο είναι ένα φανταστ_...

Ονομασίες θαλασσών

οι ονομασίες των θαλασσών διατηρούντα_...

Αλιεία

Κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ο χάρτης αυτός δείχνει την ετήσια κατά κ^...

Διαρθρωτική κοινοτική ενίσχυση

to Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) χρηματο&#...

Ποσοστώσεις επιτρεπόμενης αλίευσης ανά χώρα και αλιευτική ζώνη

Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα ...

Αποθέματα ανά αλιευτική ζώνη

Το δ_...

Αλιεύματα ανά αλιευτική ζώνη

Ο εν λόγω χάρτης δείχνει τα συν...

Ποσοστώσεις επιτρεπόμενης αλίευσης ανά είδος

Ο χάρτης αυτός δείχνει τις αλιευτικέ...

Αλιευτικές ζώνες (FAO)

FAO — Ο χάρτης αυτός δείχνει τις διεθνείς αλιευτικές ζώνες που ορίζονται από το...

Αλιευτικές ζώνες (ICES)

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται οι διεθν&...

Αλιεύματα ανά χώρα

Στον εν λόγω χάρτη εμφαν ...

Αλιευτικοί λιμένες εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής & αναφοράς (ERS)

Ο εν λόγω χάρτης δείχνει τους αλιευτ...

Αλιευτικός στόλος — Αριθμός σκαφών ανά λιμένα

το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στ ...

Αλιευτικός στόλος — Μηχανική ισχύς ανά λιμένα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη συνολική ισχύ &#...

Αλιευτικός στόλος — Αλιευτικός όγκος ανά λιμένα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη συνολική χωρη ...

Αλιευτική προσπάθεια

τα στοιχεία που αναλύονται στη μελέτη αυτ...

Διακυβέρνηση

Διεθνείς συμβάσεις

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται ...

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τους τόπους δ&...

Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών

Ο χάρτης αυτός δείχνει τις περιφέρειες — μέ&#...

Γνωμοδοτικά συμβούλια (Υδατοκαλλιέργεια)

το σχήμα αυτό περιλαμβάνει τους τομεί`...

(Μακρο)περιφερειακές στρατηγικές και στρατηγική για τον Ατλαντικό

ο χάρτης παρουσιάζει τις μακρο...

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα στη χώρα μου 2019

Παράλληλα με την «Ευρωπαϊκή Ημέρα γ&#...

Στρωμνή

Απόρριψη βυθοκορημάτων (σημειακά)

μη ενοποιημένες, τυχαία μεικτά ιζήματ^...

Δράγες για το ντάμπινγκ των στείρων (Polygons)

Οι βυθίσεις της δράγας οφείλονται στη `...

Περιοχές απόρριψης πολεμοφοδίων

τα πολεμοφόδια είναι υλικά πολέμου: ο ο&#...

Απόρριψη αποβλήτων σε λιμένες

Η γεωβάση δεδομένων για τους κύριους λ_...

Εθελοντικοί καθαρισμοί ακτών

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας...

Περιοχές απόρριψης πολεμοφοδίων

τα πολεμοφόδια είναι υλικά πολέμου: ο ο&#...

Απορρίμματα μετάλλων — Σύνθεση στρωμνής σύμφωνα με τις κατηγορίες υλικών

Αυτή η επίσημη παρακολούθηση παρουσιάζ...

Στρωμνή του βυθού — πυκνότητα σάκων πλαστικής σακούλας (Nb. τεμάχια/km²)

Το στρώμα του χάρτη εμφανίζει την πυκνό`...

Φύση

Ποταμοί και λίμνες

Στον εν λόγω χάρτη π...

Λεκάνες απορροής ποταμών

Στον εν λόγω χάρτη π...

Μεταβολή της στάθμης της θάλασσας

Ο χάρτης αυτός δείχνει την προβ&...

Εδαφοκάλυψη

Ο χάρτης αυτός δείχνει την κάλυ ...

Σημεία γέννησης τσουνάμι

το τσουνάμι αποτελεί μια σειρά κυμάτων σ...

Ακτές που έχουν πληγεί από τσουνάμι

οι τοποθεσίες των κύριων σημείων κατά μή...

Ανωμαλίες στον πυθμένα της θάλασσας

η ανωμαλία της στάθμης της θάλασσας (mm/έτο&...

Σχετικές μεταβολές της στάθμης θάλασσας

η σχετική μεταβολή της στάθμης της θάλασ...

Μεταβολές απορροής ποταμών

των τάσεων της ροής (m³/δευτερόλεπτο) του ν&...

Παγκόσμιες θαλάσσιες λεκάνες

τα ονόματα των θαλάσσιων λεκανών του κόσ...

Δείκτης υποθαλάσσιου θορύβου

Το μητρώο κρουσμάτων παλμικού θορύβου της Ευρώπης ενσωματώνει τα

Ωκεανογραφικά μέσα

Πλωτήρες Argo

Σχέδιο φυσικού αερίου για το EMODnet του προγρ^...

Παρασυρόμενες σημαδούρες

Τα αυτόνομα συστήματα μέτρησης των σημα&...

Σύστημα μέτρησης Ferrybox

FerryBox είναι μια επιχειρησιακή μέθοδος για τ ...

Υποθαλάσσιοι ολισθητήρες (όργανα μέτρησης)

τα ανεμόπτερο ακολουθούν φυσιογνωμία, ε...

Ραντάρ υψηλής συχνότητας

Το ραντάρ υψηλής συχνότητας είναι ένας χ...

Ποτάμιοι υδρομετρικοί σταθμοί

ο σταθμός μέτρησης ρεύματος, η μονάδα μέ ...

Εξέδρες προσόρμισης

μια πρόσδεση στην ωκεανογραφία είναι μι...

Οργανισμοί και συμβούλια

Γνωμοδοτικά συμβούλια

τα γνωμοδοτικά συμβούλια είναι οργ...

Ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΤΟΔΑ)

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται ο&#...

Οργανώσεις παραγωγών

αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγ&#...

Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (άκρως μεταναστευτικά είδη)

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται οι...

Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (λιγότερο μεταναστευτικά είδη)

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται οι...

Μεταφορές

Τηλεπικοινωνιακά καλώδια — BSH Contis

ένα υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνιών...

Τηλεπικοινωνιακά καλώδια (σχηματικές διαδρομές)

ένα υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνιών...

Αγωγοί και καλώδια

Αγωγοί και καλώδια — Σταθμοί εκφόρτωσης

η βάση δεδομένων περιέχει γραμμές και ...

Μεταφορές

Καλώδια — Μάλτα

Το σύνολο δεδομένων παρουσιάζει τη θέσ...

Διαδρομές σε αγωγούς ανοικτής θάλασσας (offshore σωληναγωγοί)

ένας αγωγός ανοικτής θάλασσας (ο οποίο ...

Θαλάσσιο βυθό

Τηλεπικοινωνιακά καλώδια — διαδρομές SIGCables

οι χάρτες αυτοί απεικονίζουν τις πραγ_...

Πληθυσμός

Πληθυσμός

ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Διακανονισμ...

Τυπολογία αστικών-αγροτικών περιοχών

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζεται η τυπο ...

Πληθυσμιακή πυκνότητα

Ο εν λόγω χάρτης δείχνει την πυκνότητα τ ...

Μεταβολή του πληθυσμού

οι περιφερειακές δημογραφικ ...

Πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω

Ο χάρτης αυτός δείχνει το μερ^...

Ενεργός πληθυσμός

Ο χάρτης αυτός δείχνει το μερ^...

Ανεργία

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζο&#...

Πυκνότητα πληθυσμού από παράκτιες/μη παράκτιες περιοχές

η πυκνότητα πληθυσμού είναι ο λόγος του ( ...

Το δημογραφικό ισοζύγιο και τα ακαθάριστα ποσοστά των παράκτιων/μη παράκτιων περιοχών

αυτό περιλαμβάνει τις τελευταίες επικα&#...

Πληθυσμός την 1 Ιανουαρίου ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π&...

Γονιμότητα και θνησιμότητα — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Δομή του πληθυσμού — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Εκπαίδευση — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Συνθήκες διαβίωσης — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές `...

Πολιτισμός και τουρισμός: πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Αγορά εργασίας — Πόλεις και περισσότερες πόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Πληθυσμός ανά ιθαγένεια και χώρα γέννησης — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π...

Δορυφορικές εικόνες

Συγκέντρωση χλωροφύλλης

βιομάζα φυκών (συγκέντρωση χλωροφύλλης, Chla `...

Ανωμαλίες συγκέντρωσης χλωροφύλλης

βιομάζα φυκών (συγκέντρωση χλωροφύλλης, Chla σε mg.m-3): [...

Επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας

Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST σε μ ...

Ανωμαλίες στην επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας

Θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST σε μ ...

Διαφάνεια των υδάτων

διαφάνεια νερού (συντελεστής εξασθένησης...

Θαλάσσιο βυθό

Ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη θέση των δειγμάτ ...

Ορυκτοί πόροι βαθέων υδάτων

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη θέση των δειγμάτ ...

Ισοβαθείς καμπύλες

οι ισοϋψείς γραμμές ή ισοβαθείς (π.χ. νοητ...

Μέσο υποθαλάσσιο βάθος

το μέσο βάθος υποβρύχιου βάθους (μετρητ&#...

Βαθυμετρία και τοπογραφία

εμφανίζεται το μέσο υποθαλάσσιο βάθος (&#...

Άδειες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην ανοικτή θάλασσα

Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν πρωτογε&...

Εξόρυξη θαλάσσιων ιζημάτων

Οι τόποι εξόρυξης θαλάσσιων ιζημάτων ή...

Περιοχές βυθοκόρησης

Η βυθοκόρηση είναι μια δραστηριότητα ε...

Γεωτρήσεις για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην ανοικτή θάλασσα

η βάση δεδομένων για τις γεωτρήσεις γι ...

Υποβρύχιες κατολισθήσεις

η κατολίσθηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσ...

Εκπομπές υποβρυχίων εκροών

υποθαλάσσια ηφαίστεια και εκπομπές ρευ&...

Τεκτονικές γραμμές

η τεκτονική είναι η διαδικασία που ελέγχ...

Υποβρύχια ηφαίστεια

τα υποβρύχια ηφαίστεια είναι υποβρύχια ...

Δεξαμενές υδρογονανθράκων

Οι υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώ&#...

Υποστρώματα του θαλάσσιου πυθμένα

ο χάρτης του υποστρώματος του βυθού των ^...

Λιθολογία θαλάσσιου πυθμένα

η λιθολογία των πετρωμάτων είναι μια περ...

Στρωματογραφία θαλάσσιου πυθμένα

η στρωματογραφία είναι ένας κλάδος γεωλ...

Διαδικασίες στο θαλάσσιο πυθμένα (φυσικές, βιο-γεω-χημικές, κ.α.)

κατάρτιση της γεωλογίας (γεωλογικό υπόβ...

Ποσοστά ιζηματοαποθέσεων στο θαλάσσιο πυθμένα

Κατακάθιση είναι η τάση των αιωρούμενω&#...

Τοπία βυθισμένα

Ο βυθιζόμενος χάρτης για τα τοπία αντιπρ...

Θαλάσσια ζωή

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Αcartia) - χειμώνας

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Αcartia) - άνοιξη

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Αcartia) - καλοκαίρι

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Αcartia) - φθινόπωρο

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Calanus finmarchicus) - χειμώνας

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Calanus finmarchicus) - άνοιξη

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Calanus finmarchicus) - καλοκαίρι

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Calanus finmarchicus) - φθινόπωρο

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Viora longicornis) - χειμώνας

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Viora longicornis) - άνοιξη

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αφθονία ζωοπλαγκτόν (Viora longicornis) - καλοκαίρι

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Ζωοπλαγκτόν (emorlongicornis) αφθονία το φθινόπωρο

Το εν λόγω προϊόν αποτελείται από έναν χά...

Αριθμός ειδών και παρατηρήσεις ανά θαλάσσια περιοχή

αριθμός ειδών και παρατηρήσεων ανά θαλάσ...

Παρατηρήσεις θαλάσσιων πτηνών

Παρατηρήσεις των θαλάσσιων πτηνών που εί&...

Οικότοποι του θαλάσσιου βυθού

Κοραλλιογενεις οικότοποι

Το εν λόγω σύνολο δεδομένων παρουσιάζε...

Ενδιαιτήματα maerl

Το εν λόγω σύνολο δεδομένων παρουσιάζε...

Κατανομή Posidonia oceanica (είδος θαλάσσιου γρασιδιού)

Η Posidonia oceanica (κοινώς γνωστή ως χλόη Neptune ή μεσογεια...

Ταξινόμηση ενδιαιτημάτων κατά EUNIS 2019

Το επίπεδο αυτό είναι ένα προγνωστικό `...

Χάρτης πρόβλεψης οικοτόπων (MSFD)

το επίπεδο αυτό είναι μια προγνωστική ...

Περιγραφικά χαρακτηριστικά ενδιαιτημάτων — Βιολογικές ζώνες

το επίπεδο αυτό δείχνει τις υπολογισμ^...

Ασφάλεια

Πυκνότητα ατυχημάτων

Ο χάρτης αυτός παρέχει μια γενική εικόνα `...

Σοβαρά περιστατικά πετρελαιοκηλίδας

Ο χάρτης αυτός δείχνει τον εντοπισμό των `...

Σκάφη αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη θέση των σκαφών ...

Ολοκληρωμένα έργα θαλάσσιας επιτήρησης

Ο χάρτης αυτός δείχνει τη θέση τω...

Φάροι

Ο φάρος είναι ένας πύργος, ένα κτίριο ή ά&...

Χωροταξία

Όρια των ωκεανών και των θαλασσών

Ih.int — Στον χάρτη αυτό εμφανίζονται τα ονόματα και τα όρια των κυριότερων ωκεανών κα...

Παράκτιοι και θαλάσσιοι άτλαντες

Ο χάρτης αυτός δείχνει τις περιφέρειες ^...

Προγράμματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Ο χάρτης αυτός δείχνει την τοποθε...

Ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές

Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει τα όρια των θαλ...

Τουρισμός

Δημόσια ενυδρεία

International Aquarium Forum — Ο χάρτης αυτός δείχνει τα δημόσια ενυδρεία που περιέχει το Διεθνές Φόρο...

Ναυτικά μουσεία

Ευρωπαϊκή θαλάσσια κληρονομιά — Ο χάρτης αυτός δείχνει τα κύρια ευρωπαϊκά ...

Αριθμός κλινών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (1990-2011)

ο αριθμός των κλινών σε μια εγ_...

Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

UNESCO — Στον χάρτη αυτό παρουσιάζεται η θέση των ιδιοτήτων της παγκόσμιας κληρονο&#...

Κατάσταση των υδάτων κολύμβησης

Η γεωβάση δεδομένων σχετικά με το καθε`...

Αριθμός εγκαταστάσεων, δωματίων και κλινών από παράκτια και μη παράκτια ζώνη

Αριθμός εγκαταστάσεων, δωμα...

Διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα από παράκτιες/μη παράκτιες περιφέρειες

Διανυκτερεύσεις σε τουριστ&#...

Εμπόριο

Εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όγκος)

EUMOFA — Ο χάρτης αυτός δείχνει τον συνολικό όγκο (εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ) των εισαγωγών κ...

Εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (αξία)

EUMOFA — Ο χάρτης αυτός δείχνει τη συνολική αξία (εντός ΕΕ και εκτός ΕΕ) των εισαγωγών κα...

Τομέας μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων

EUMOFA — Ο χάρτης αυτός δείχνει την αξία παραγωγής του τομέα μεταποίησης αλιευτικών π...

Μεταφορές

Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Ο χάρτης αυτός δείχνει τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) για την ηλεκτρική ενέργε ...

Λιμένες

Στον εν λόγω χάρτη παρουσιάζονται οι ευ ...

Δρομολόγια οχηματαγωγών

Eurgeographs.org — ο χάρτης αυτός δείχνει όλες τις σημαντικές τακτικές διεθνείς πορθμειακέ...

Θαλάσσιες αρτηρίες

Ο εν λόγω χάρτης δείχνει τις ευρωπα&#...

Κίνηση επιβατών ανά λιμένα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τ&#...

Κυκλοφορία εμπορευμάτων κατά λιμένα

Ο χάρτης αυτός δείχνει τ&#...

Χάρτης πυκνότητας της θαλάσσιας κυκλοφορίας 2015

Marinetraffic.com — Τα συσσωρευμένα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις θέσεις πλοίων κα ...

Κύριοι λιμένες (διακίνηση εμπορευμάτων)

θέσεις των κύριων λιμένων της ΕΕ που δι&#...

Κύριοι λιμένες (τοποθεσίες)

Ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει τις θέσεις...

Κύριοι λιμένες (επιβάτες)

Τα δεδομένα σχετικά με την επιβατική κ^...

Κύριοι λιμένες (πλοία)

θέσεις των κύριων λιμένων της ΕΕ που δι&#...

Μεταφορές — πόλεις και μεγαλουπόλεις

Ο δείκτης προκύπτει από τις μεταβλητές π&...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (όλα)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (άλλα)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Αλιεία)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Υπηρεσία)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Βυθοκόρηση)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Ναυσιπλοϊ’ α)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Σκάφη αναψυχής)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Ταχύπλοα σκάφη)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Ρυμουλκούμενα)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (επιβατηγά)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (φορτίου)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (δεξαμενόπλοιο)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (Στρατιωτική και επιβολή του νόμου)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Πυκνότητα σκαφών 2017 (aγνωστος)

Ο χάρτης του EMODnet για την πυκνότητα σκαφών &...

Ανάλυση νερού

Συγκέντρωση αμμωνιακών στο νερό - χειμώνας 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση αμμωνιακών στο νερό - άνοιξη 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση αμμωνιακών στο νερό - καλοκαίρι 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση αμμωνιακών στο νερό - φθινόπωρο 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο νερό - χειμώνας 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο νερό - άνοιξη 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο νερό - καλοκαίρι 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στο νερό - φθινόπωρο 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση φωσφορικών στο νερό - χειμώνας 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση φωσφορικών στο νερό - άνοιξη 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση φωσφορικών στο νερό - καλοκαίρι 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση φωσφορικών στο νερό - φθινόπωρο 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση πυριτικών στο νερό - χειμώνας 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση πυριτικών στο νερό - άνοιξη 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση πυριτικών στο νερό - καλοκαίρι 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

Συγκέντρωση πυριτικών στο νερό - φθινόπωρο 2010

μονάδες: umol/l — Μέθοδος: χωρική παρεμβολή πο...

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close