Evropská komise > Námořní záležitosti > Evropský atlas moří

Evropský atlas moří

Prostudujte, založte a vytvořte si svou vlastní mapu moří. Další informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním prostředí, o souvisejících lidských činnostech a evropských politikách.

Tvorba řas

Makrořasy (mořské řasy)

tento soubor údajů vychází zprojektu BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jeho cílem je vytvořit spolehlivou databázi pro chara...

Mikrořasy

tento soubor údajů vychází z projektu BIOMASS (https://biobs.jrc.ec.europa.eu/page/biomass-assessment-study-jrc). Jeho cílem je vytvořit spolehlivou databázi pro...

Akvakultura

Produkce akvakultury

akvakultura, též známá jako akvakultura, se týká chovu vodních (sladkovodních nebo mořských) organismů, jako jsou ryby, měkkýši, korýši a rost...

Produkce ryb

Ryby jsou kostnaté ryby, například losos, nebo ryby z ryb, jako je žralok, zejména na rozdíl od měkkýšů a korýšů nebo...

Zemědělské podniky chovající sladkovodní ryby

Soubor údajů poskytuje informace o umístění hospodářství s chovem sladkovodních ryb v EU a v partnerských zemích, kde jsou k...

Chov měkkýšů

informace o umístění hospodářství s chovem měkkýšů poskytla společnost Euro Shell.

Chemie

Vodní útvar amonium 2010 v zimě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní tělo amonium2010 na jaře

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar amonium 2010 v létě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar amonium 2010 na podzim

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar v zimě v koncentraci rozpuštěného kyslíku 2010

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar rozpuštěný kyslík 2010 na jaře

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar rozpuštěný kyslík 2010 v létě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní útvar v koncentraci rozpuštěného kyslíku 2010 na podzim

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Hydrofosforečnan sodný 2010 v zimě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Hydrofosforečnan sodný 2010 na jaře

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Hydrofosforečnan sodný 2010 v létě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Vodní těso-fosfát 2010 na podzim

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Obsah křemičitanu vody 2010 v zimě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Křemičitan vodě 2010 na jaře

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Křemičitan vodní dikřemičitan 2010 v létě

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Křemičitan vodní dikřemičitan 2010 na podzim

jednotky: umol/l – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis)

Zaměstnanost

Hrubý domácí produkt

tato mapa vykazuje ve srovnání s celostátním průměrem hrubý domácí produkt. Národní prů...

Zaměstnanost v primárním sektoru

tato mapa ukazuje podíl zaměstnanosti v primárním sektoru na celkové zaměstnanosti v regionech ve srovn&...

Zaměstnanost v sekundárním sektoru

tato mapa ukazuje podíl zaměstnanosti v primárním sektoru na celkové zaměstnanosti v regionech ve srovn&...

Zaměstnanost v terciárním sektoru

tato mapa ukazuje podíl zaměstnanosti v terciárním sektoru na celkové zaměstnanosti v regionech ve srovn...

Zaměstnanost v odvětví rybolovu a akvakultury podle zemí

tato mapa ukazuje zaměstnanost v odvětví rybolovu a akvakultury podle členských států. (jednotka: počet ekviv...

Námořní dopad

obyvatelstvo postižené námořními činnostmi: Podíl obyvatel regionů EU žijících v oblastech námo&...

Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných tržních cenách pro pobřežní/jiné než pobřežní regiony

hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách je konečným výsledkem výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. Je definov...

Demografie podniků a podniky s vysokým růstem v pobřežních/nepobřežních regionech

Demografie podniků poskytuje informace o porodnosti, úmrtnosti a míře přežití podniků, jakož i informace o souvisejících údaj...

Zaměstnanost v pobřežních/nepobřežních regionech

statistiky pro odvětví činností v oblasti zaměstnanosti v EU, na které se vztahuje klasifikace NACE rev. 2.

Hrubá přidaná hodnota v základních cenách pro pobřežní/jiné než pobřežní regiony

hrubá přidaná hodnota (HPH) je definována jako produkce (v základních cenách) minus mezispotřeba (v kupních cenách); jde o vyrovnávac...

Energie

Průměrná rychlost a směr větru

tato mapa ukazuje průměrnou rychlost větru ve všech směrech podél pobřeží.

Výška a směr vlny

tato mapa ukazuje významnou výšku vln ve všech směrech podél pobřeží. (jednotka: metry – Rok: (2005 CZK)

Přílivová amplituda

tato mapa zobrazuje střední přílivovou amplitudu v metrech podél pobřeží. Příslušné údaje j...

Energie oceánů – umístění projektů

mořská nebo mořská energie (někdy označovaná jako energie z oceánů, energie z oceánů nebo mořská a hydrokinetická en...

Energie oceánů – zkušební místa

Databáze obsahuje polygny reprezentující zkušební stanoviště pro energii z oceánů. Je-li k dispozici, má každý polygon tyto atributy...

Zařízení na volném moři

výstavba na moři je instalace konstrukcí a zařízení v mořském prostředí, obvykle pro výrobu a přenos elektřiny, ropy...

Umístění větrných parků (body)

místa a postavení větrných elektráren na moři v evropských mořích mají tyto vlastnosti: Název, č. Počet turbín,...

Umístění větrných parků (Polygons)

databáze týkající se větrných elektráren na moři v EU byla vytvořena v roce 2014 prostřednictvím Evropské námořn...

Životní prostředí

Velké mořské ekosystémy

Www.oceansatlas.org — Tato mapa ukazuje velké mořské ekosystémy – regiony zahrnující mořské a pobřežní oblasti, od povodí řek a ústí řek až po hranice kontinentálních šelf a vnější okraj hlavních systémů stávajících oceánů...

Chráněné mořské oblasti (podle zemí)

tato mapa ukazuje poměr chráněných mořských oblastí a suchozemských oblastí pro jednotlivé evropské ...

Integrované řízení pobřežních zón

Tato mapa představuje výsledky projektu OURCOAST s cílem podpořit a zajistit výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti plánování a řízení pobřežních oblastí. (datum: (2016 CZK)

Území Natura 2000

Natura 2000 je klíčovým nástrojem k ochraně biologické rozmanitosti v Evropské unii. Jedná se o ekologickou síť chráněnýc...

Eroze pobřeží

Pobřeží je oblastí, kde se nachází pozemky, kde se nachází moře či oceán. Tato mapa představuje migraci pobřeží Evropy, pokud jde ...

Vodní tělo chlorofyl a 2010 v zimě

jednotky: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis).

Vodní úřad chlorofyl a 2010 na jaře

jednotky: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis).

Vodní úřad chlorofyl a 2010 v létě

jednotky: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis).

Vodní úřad chlorofyl a 2010 na podzim

jednotky: mg/m ^ 3 – Metoda: prostorová interpolace provedená pomocí DIVA (Data Interpollační varietic Analysis).

Rychlost mořské vody

Výrobek vykazuje aktuální pole o povrchové hladině moře v blízkosti pobřeží. Mapy současné mapy (tj. rychlost mořské vody (m/s) a směr vodn&...

Migrace pobřežních oblastí – družicová data 2019

Migrační mapa pobřeží umožňuje vizualizaci celoevropského pobřežního chování za období 2007–2017 v různých územníc...

Evropa

Země

tato mapa ukazuje členské státy Evropské unie, kandidátské a potenciální kandidátské země na členství v EU.

Název podmořského reliéfu

Národní úřad zeměpisného zpravodajství – Tato mapa uvádí názvy podmořských úlev.

Pobřeží

Pobřeží EHP pro analýzu je vytvořeno pro vysoce podrobnou analýzu, např. 1: 100.000, pro zeměpisnou Evropu. Pobřeží je hybridní produkt získaný z projektů využívajících satelitní snímky jako zdroj údajů: EUHYDRO a GSHHG. Určujícím kritériem byla nadmořsk&...

Hranice zemí

tato mapa ukazuje hranice evropských zemí. (rok: (2016 CZK)

Zeměpisné souřadnice

zeměpisná síť je fiktivní sítí tras, které na Zemi překrývají a slouží jako referenční systém. Mřížka...

Názvy na moři

názvy moří jsou udržovány a poskytují SeaDataNet.

Rybolov

Spotřeba produktů v odvětví rybolovu a akvakultury

tato mapa ukazuje roční spotřebu produktů rybolovu a akvakultury na obyvatele. (jednotka: kg na osobu za rok)

Strukturální pomoc Společenství

Evropský rybářský fond (EFR) poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám a pomáhá jim tak p&#...

Kvóty podle zemí a rybolovných oblastí

celkové přípustné odlovy (TAC) nebo rybolovná práva jsou omezení odlovu (vyjádřená v tunách nebo v tunách), která ...

Populace podle rybolovných oblastí

Graf znázorňu...

Úlovky podle rybolovné oblasti

tato mapa ukazuje celkové úlovky všech členských států EU v každé hlavní rybolovné oblasti. (jednotka: v tisících tun)

Kvóty podle druhů

tato mapa ukazuje rybolovné kvóty podle druhů. Vyberte druh z rozevírací nabídky, aby se zobrazily kvóty přidělené jednotlivým ze...

Rybolovné oblasti (FAO)

FAO — Tato mapa ukazuje mezinárodní rybolovné oblasti vymezené Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Pro statistické účely bylo mezinárodně zřízeno 27 hlavních rybolovných oblastí. Jedná se o osm hlavních vnitrozemských rybářských zón...

Rybolovné oblasti (ICES)

tato mapa ukazuje mezinárodní oblasti rybolovu vymezené Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES). (rok: (2014 CZK)

Úlovky podle zemí

tato mapa zobrazuje celkové úlovky podle členských států. (jednotka: v tisících t...

Rybářské přístavy vybavené elektronickým záznamovým systémem (ERS) &

tato mapa ukazuje rybářské přístavy ERS. Elektronický záznam a hlášení (systém ERS) se používá k zazname...

Rybářské loďstvo – počet plavidel v přístavech

Rejstřík rybářského loďstva Společenství, který je běžně označován jako „rejstřík rybářského loďstva&...

Rybářské loďstvo – výkon motoru v přístavech

tato mapa ukazuje celkový výkon motoru rybářského loďstva v členění podle přístavů. (jednotka: kW)

Rybářské loďstvo – tonáž podle přístavů

tato mapa ukazuje celkovou prostornost rybářského loďstva v členění podle přístavů. Pokud jde o obecnější informace, klikněte ...

Intenzita rybolovu

údaje analyzované v této studii tvoří přibližně 150 milionů zpráv o pozicích od rybářských plavidel EU delších než 1...

Správa

Mezinárodní úmluvy

tato mapa ukazuje přímořské regiony, na něž se vztahují mezinárodní úmluvy o ochraně mořského prostře...

Evropský námořní den

tato mapa ukazuje místa konání konference zúčastněných stran v rámci Evropského námořního dne od jejího zah...

Konference okrajových přímořských regionů

tato mapa ukazuje členské regiony Konference okrajových přímořských regionů Evropy (CPMR). CPMR usiluje o zajištění potřeb a zájmů svých ...

Poradní sbory (akvakultura)

v této podobě jsou uvedeny oblasti, na něž se vztahují regionální poradní sbory (RAC) jako polygons v atlasu moří. Byly přidán...

Makroregionální strategie a strategie pro oblast Atlantiku

tato mapa představuje makroregionální strategie a námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu. „Makroreg...

Evropský námořní den v zemi 2019

Souběžně s „Evropským námořním dnem“ se v celé Evropě koná řada akcí pořádaných v souvislosti s R...

Podestýlka

Odvolaný dumping (body)

nekonsolidované, náhodně smíšené sedimenty složené z horninových, půdních a /nebo skořepinových materiálů, které...

Skládky hlušiny (Polygons)

dravé lšilky se napadají na přirozenou, nenarušenou zeminu nebo regollitu a mohou vytvářet antropogenní formy (např. drapák hlušiny...

Municí municí (Polygons)

Multinárodní munice jsou materiály války: zbraně, zbraně astřelivo vypouštěné domoře.

Odpady vypouštěné do přístavů

Geodatabáze hlavních přístavů – Odpadní v přístavech byla vytvořena v roce 2018 společností CETMAR prostřednictvím ú...

Beach Clean Up Events

U příležitosti Světového dne úklidu 2018 se asi 60 delegací a zastoupení EU spojily s nevládními organizacemi,...

Municí municí (Polygons)

Multinárodní munice jsou materiály války: zbraně, zbraně a střelivo vypouštěné do moře.

Odpad na plážích – Složení odpadu podle kategorií materiálů

Toto úřední monitorování zobrazuje množství materiálu v moři, které je z hlediska odpadu v průběhu šetření na pláži roč...

Příroda

Řeky a jezera

tato mapa ukazuje hlavní evropské řeky a jezera. Odvodňovací sí...

Povodí

tato mapa ukazuje jednotlivá povodí, která jsou seskupena podle moře, do ...

Změny mořské hladiny

tato mapa ukazuje odhadovanou změnu hladiny moře v milimetrech do roku. Příslušné údaje jsou shromažďov...

Pokrytí půdy

tato mapa ukazuje pokryv půdy v Evropě. (rok: (2012 CZK)

Místa původu

tsunami je série vln ve vodním útvaru, která je způsobena vysídlením velkého objemu vody, zpravidla v oceánu nebo velkém jezeře. Události, ...

Pobřeží ovlivněná tsunami

umístění hlavních míst podél evropského pobřeží zasažených tsunami, jejichž původ není znám, zmapoval v rámci literatur...

Odchylky na úrovni moří

anomálie na hladině moře (mm/rok) odhaluje regionální rozsah anomální (tj. odchýlení se od normální nebo očekávané) hladiny ...

Tendence relativního hladiny moře

změna relativní hladiny moře (mm/rok) ukazuje, že výška oceánu nebo moře klesá nebo stoupá k půdě v určité pobřežn...

Trendy týkající se odtoku v říčních tocích

vývojové tendence průtoku (m³/s) říční vody do evropských moří. Odtéká voda (ve formě řek, jezer, toků) až po mo&#...

Globální mořské oblasti

názvy mořských oblastí světa.

Ukazatel hluku pod vodou

Registr evropských akcí proti hluku zahrnuje rázný protihlukový registr evropských regionálních úmluv pro mořské prostředí: OSPAR (severovýc...

Oceánografické přístroje

Plováky ARGO

Fyzikální NR sítě EMODnet of the ARGO. Program ARGO je celosvětový soubor 3,800 volných profilovacích plováků, které měří teplotu a sla...

Unášené bóje

autonomní měřicí systémy na bójí umožňují měření standardních oceánografických parametrů (teploty, slanosti, proudů...

Ferrybox

Ferrybox představuje provozní metodu pro průběžné měření fyzikálních, chemických a biologických parametrů na palubě plavidla...

Podvodní kluzák

větroně se přes vodu okrouhlují, pilouny. Kluzáky obvykle činí měření, jako je teplota, vodivost (pro výpočet slanosti), proudy, fluorescence chlorof...

Radar s vysokým kmitočtem

vysokofrekvenční radar je pozemní stanice sloužící k měření povrchové rychlosti povrchu v blízkosti pobřeží. Výsledné p...

Říční měřicí stanice

rozchody, fáborky nebo měřicí stanice jsou místem, které hydrologové nebo environmentální vědci používají ke sledování a te...

Uvazovací plošiny

kotvení v oceánografii je sbírkou zařízení, která je spojena s drátem a ukotvena na mořském dně. Je to Eueralův způsob m...

Organizace a rady

Poradní sbory

poradní sbory jsou organizace zúčastněných stran, které poskytují Komisi a státům EU doporučení v otázkách &...

Místní akční skupiny v oblasti rybolovu

tato mapa ukazuje různé místní akční skupiny v oblasti rybolovu (FLAG) mobilizované prováděním osy 4 Evropského rybář...

Organizace producentů

uznané organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury. (rok: (2013 CZK)

Regionální organizace pro řízení rybolovu (vysoce stěhovavé druhy)

tato mapa ukazuje regionální organizace pro řízení rybolovu, které řídí vysoce stěhovavé druhy, zejména tuňáky. Organiza...

Regionální organizace pro řízení rybolovu (jiné než vysoce stěhovavé druhy)

tato mapa ukazuje regionální organizace pro řízení rybolovu, které řídí populace ryb podle zeměpisné oblasti. Organizace RFMO jsou mezi...

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

European Settlement Map — Mapa Settlement Mapa (Mapa Settlement Map) představuje procentní podíl pokrytí zastavěné plochy na jednu...

Rozdělení mezi městskými a venkovskými oblastmi

tato mapa ukazuje typologii mezi městem a venkovem pro evropské regiony. Převážně městský region: na obyvatele venkova připadá méně ne...

Hustota zalidnění

tato mapa ukazuje hustotu obyvatelstva ve srovnání s celostátním průměrem. Národní průměr se rovná 100. Pokud je hodnota ukazatele niž...

Pohyb obyvatelstva

regionální demografické statistiky poskytují roční údaje o obyvatelstvu, životně důležitýc...

Počet obyvatel ve věku 65 a více let

tato mapa ukazuje podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více ve srovnání s celostátním prům...

Aktivní obyvatelstvo

tato mapa ukazuje podíl aktivního obyvatelstva v jednotlivých regionech ve srovnání s celostátním pr&#...

Nezaměstnanost

tato mapa ukazuje míru nezaměstnanosti v regionech ve srovnání s celostátním průměrem. Národn&#...

Hustota obyvatelstva v pobřežních/nepobřežních regionech

hustota obyvatel je poměr (ročního průměru) populace v regionu k oblasti (území) regionu; celková plocha (včetně vnitrozemských vod) se použ...

Demografická rovnováha a hrubé sazby v pobřežních/nepobřežních regionech

to zahrnuje poslední aktualizace (nebo revidované údaje) o celkovém počtu obyvatel, narození a úmrtích oznámených zeměmi, přičemž ...

Počet obyvatel k 1. lednu podle věkových skupin a pohlaví – měst a větších měst

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny ...

Plodnost a úmrtnost – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděn...

Struktura obyvatelstva – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděn...

Vzdělávání – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny ...

Životní podmínky – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny s cílem ...

Kultura a cestovní ruch – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny s cílem p&...

Trh práce – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny s cílem p...

Obyvatelstvo podle státního občanství a země narození – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny s cílem p...

Satelitní snímky

Koncentrace chlorofylu

biomasa řas (koncentrace chlorofylu, Cly v mg.m-3): Chlorofyl je fotosyntetický pigment běžně přítomnému ve všech druzích fytoplanktonu. Používá...

Odchylky koncentrace chlorofylu a chlorofylu

biomasa řas (koncentrace chlorofylu, Cly v mg.m-3): Chlorofyl je fotosyntetický pigment běžně přítomnému ve všech druzích fytoplanktonu. Používá se jako náhrada ...

Teplota povrchu moře

Teplota povrchu moře (SST ve stupních C): Teplota povrchu moře je teplota vody v blízkosti mořské hladiny. SST je standardní výrobek pocházející ze satelitních tepelný...

Anomálie při povrchové teplotě po moři

Teplota povrchu moře (SST vestupních C): Teplota povrchu moře je teplota vody vblízkosti mořské hladiny. SST je standardní výrobek pocházející ze satelitních tepelných sním...

Transparentnost vody

transparentnost vody (koeficient útlumu používání při 490 nm, KD490 v m-1): Koeficient difúzního útlumu KD490 měří průnik světla ve vodn...

Mořské dno

Pobřežní geologie

tato mapa ukazuje geologické modely evropského pobřeží. Údaje se skládají z segmentace...

Sedimenty z mořského dna

tato mapa ukazuje polohu vzorků sedimentů z mořského dna. (rok: 1984–1989)

Hlubokomořské nerostné suroviny

tato mapa ukazuje polohu hlubinných minerálních vzorků. (rok: 1984–1989)

Podmořská hloubka

vrstevnice nebo izobce (tj. pomyslné čáry na mapě spojující všechny body se stejnou hloubkou pod hladinou vody) jsou založeny na průměrn...

Střední hloubka vody

průměrná podmořská hloubka (měřič), která je zde uvedena s rozlišením 1/8 obloukových minut (~ 250 metru), byla založena na individ...

Hloubka dna a topografie

ukazuje se průměrná hloubka pod vodou (měřič) s rozlišením 1/16 – oblouk (~ 115 metr) a topografií pozemních nebo suchozemských pl...

Aktivní licence na těžbu uhlovodíků na moři

uhlovodíky jsou primárním zdrojem energie pro současné civilizace. Převládající používání uhlovodíků je jako hořlavý...

Extrakce mořských sedimentů

mořské sedimenty nebo souhrnné těžební lokality jsou oblasti, v nichž se z mořského dna nacházejí mořské horniny, minerál...

Oblasti bagrování pod vodou

bagrování je výkopové činnosti, které se obvykle provádějí pod vodou pod vodou, v mělkých mořích nebo ve sladký...

Vrty na moři pro těžbu uhlovodíků na moři

databáze týkající se těžby uhlovodíků na moři v EU obsahuje body představující pobřežní uhlovodíkové vrty ...

Telekomunikační kabely – trasy SIGCables

v těchto mapách se zobrazují skutečné polohy, trasy a názvy štěpných telekomunikačních telekomunikačních koncových za"...

Podmořské sesuvy půdy

náleží k sesuvům půdy, který zahrnuje širokou škálu pozemních hnutí, mezi něž patří například přepadení, hlub...

Emise podmořské kapaliny

podmořské bahnité sopky a kapalné emise nesopečného původu zmapované různými vnitrostátními a regionálními mametickými proje...

Tektonické tratě

totonika je proces, který kontroluje strukturu a vlastnosti krachu zemského povrchu a čas. Vysvětluje například rysy a těžiště zemského pov...

Podmořské sopky

podponorkové sopky jsou podvodními otvory nebo výpustkami na povrchu Země, z nichž může magma překotnout. Velký počet podpodmořských sopek ...

Rezervoár uhlovodíků

uhlovodíky jsou organické sloučeniny, které vznikají v průběhu milionů let zejména v sedimentárních povodích. Nejběžnějš...

Substráty na mořském dně

Mapa substrátu mořského dna v evropských mořských oblastech v roce 1: Stupnice pro rok 250 000 zahrnuje pět tříd substrátu z mořské...

Litologie na mořském dně

Litologie horniny skalní jednotky je popis jeho fyzikálních charakteristik, které se projevují v mezisklizni, v rukou nebo v základních vzorcích nebo v...

Stratigrafie mořského dna

stratigrafie je oblastí geologie související se studií vrstev hornin (strata) a vrstvení (stratifikace). Používá se především ve studii sediment...

Proces událostí na moři

sestrojení geologie mořského dna (skalního podloží) v evropském moři, sémanticky harmonizovaná s využitím specifikací dat INSPIRE lito...

Sazby akumulace sedimentu na mořském dně

Sedimentace je tendence suspenze usadit se z tekutiny, v níž jsou usazena, a zastaví se proti hrázi. Je to způsobeno jejich pohybem kapalinou v reakci na p...

Vodní krajina

Hydrokratickou mapu představuje geologickou chráněnou krajinu v Evropě. Jedná se o zcela nový datový produkt vytvořený ve fázi III sítě EMODnet, kter&...

Námořní život

Výskyt zooplanktonu (Akartia) v zimě

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Acartia, druhu copesku, který byl seřízen na základě Dozu „Pokračuj Plankt Rec...

Zooplankton (Akartia) a hojnost na jaře

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Acartia, druhu copesku, který byl seřízen na základě Dozu „Pokračuj Plankt Rec...

Výskyt zooplanktonu (Akaritia) v létě

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Acartia, druhu copesku, který byl seřízen na základě Dozu „Pokračuj Plankt Rec...

Zooplankton (Akartia) a hojnost na podzim

tento údaj je tvořen masterskou mapou výskytu populace Acartia, která se skládá z druhu copesku, který byl seřízen pomocí nepřetržitého Pla...

Zooplankton (Calanus finmarchicus) hojný v zimě

tento dataprodukt se skládá ze souřadnice v mřížce z Calanus finmarchicus, druhu copesku, který je shromážděn v rámci stálé v...

Výskyt zooplanktonu (Calanus finmarchicus) na jaře

tento dataprodukt se skládá ze souřadnice v mřížce z Calanus finmarchicus, druhu copesku, který je shromážděn v rámci stálé v...

Výskyt zooplanktonu (Calanus finmarchicus) v létě

tento dataprodukt se skládá ze souřadnice v mřížce z Calanus finmarchicus, druhu copesku, který je shromážděn v rámci stálé v...

Výskyt zooplanktonu (Calanus finmarchicus) na podzim

tento dataprodukt se skládá ze souřadnice v mřížce z Calanus finmarchicus, druhu copesku, který je shromážděn v rámci stálé v...

Zooplankton (Temorora longicornis) hojnost v zimě

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Temora longicornis a druhu copesku, který byl seřízen pomocí kontinuálního Plantakto...

Zooplankton (Temorora longicornis) hojnost na jaře

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Temora longicornis a druhu copesku, který byl seřízen pomocí kontinuálního Plantakto...

Zooplankton (Temorora longicornis) hojnosti v létě

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Temora longicornis a druhu copesku, který byl seřízen pomocí kontinuálního Plantakto...

Zooplankton (Temorora longicornis) hojnosti na podzim

tento údaj se skládá ze souřadnice v mřížce druhu Temora longicornis a druhu copesku, který byl seřízen pomocí kontinuálního Plantakto...

Počet druhů a pozorování podle jednotlivých mořských oblastí

počet druhů a pozorování podle jednotlivých mořských oblastí na bázi EurOBIS. (rok: (2011 CZK)

Stanoviště na mořském dně

Korární přírodní stanoviště

tento soubor údajů ukazuje modelované prostorovou distribuci korálotvorných meziplodin a maërlových lůžek ve Středozemním moři. Tyt...

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť

tento soubor údajů ukazuje modelované prostorové rozložení mamäerlových lůžek v celém Středozemním moři. Tyto biokonstrukce js...

Druh Posidonia oceanica (druh mořských řas)

Posidonia oceanica (obecně nazývána „Neptunova tráva“ nebo „středomořská“) je druh mořských řas, který je endemický p...

Klasifikace stanovišť podle EUNIS 2007–11

tato vrstva je prediktivní EUNIS, mapa stanovišť mořského dna v Evropě (rok: 2 016 EUR). Tato mapa podle potřeby sleduje systém klasifikace EUNIS ...

Zjednodušená mapa predikce

tato vrstva je prediktivní EUNIS, mapa stanovišť mořského dna v Evropě (rok: 2 016 EUR). Tato mapa se podle potřeby řídí klasifikač...

Prediktivní stanoviště (MSFD)

tato vrstva je prediktivní mapa stanovišť mořského dna v Evropě (rok: 2 016 EUR). Vrstva byla vytvořena s použitím klasifikovaných ...

Stanoviště skriptory – Biologická pásma

Tato vrstva udává vypočtené biologické zóny používané v modelu EUSEAP jako hnací síla konečného výstupu stanovišť. Bi...

Bezpečnost

Hustota nehod

tato mapa poskytuje přehled o hustotě nehod v mořích kolem Evropské unie. Faktory, jako je počasí, povaha pobřeží a hustota provozu, mají vý...

Závažné havárie v důsledku úniku ropy

tato mapa ukazuje, kde došlo k významným incidentům v souvislosti s ropnou skvrnou. (jednotka: tuny – Rok: 2007–2008)

Plavidla pro reakci na únik ropy

tato mapa ukazuje polohu plavidla a zařízení pro reakci na znečištění moří. Na mapě jsou znázorněny pouze plavidla pronajatá Evropskou...

Integrované projekty námořního dohledu

tato mapa ukazuje umístění projektů integrovaného námořního dohledu (IMS) v Evropě. Integrovaný dohled nad mo...

Majáky

maják je věž, budova nebo jiný typ struktury, který má vyzařovat světlo ze systému světelných zdrojů a čoček a slouž...

Územní plánování

Hranice oceánů a moří

Iho.int — Tato mapa zobrazuje názvy a hranice hlavních světových oceánů a moří, jak je definuje Mezinárodní hydrografická organizace. (rok: 1953 – Limity of Oceans & Seas, Special Publication No. 23.

Atlasy pobřeží a námořních atlasů

tato mapa ukazuje regiony, pro které jsou digitální atlasy pobřežních oblastí dostupné na internetu. (rok: (2014 CZK)

Projekty územního plánování námořních prostor

tato mapa ukazuje umístění projektů územního plánování námořních prostor v Evropě. Námořn&#...

Mořské regiony Evropy

tato mapa představuje hranice mořských oblastí a podoblastí Evropy uvedených v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí (č...

Cestovní ruch

Veřejné akvária

Mezinárodní fórum Aquiarium — Tato mapa ukazuje veřejné akvária, jejichž seznam uvádí Mezinárodní fórum pro akvária (IAF) pro Evropu (v roce: (2012 CZK)

Námořní muzea

Evropské námořní dědictví — mapa ukazuje hlavní evropská námořní muzea, včetně těch, která jsou uvedena v evropském námořním dědictví (EMH). (rok: (2009 CZK)

Počet lůžek na kilometr čtvereční

počet lůžek v zařízení nebo v bytě je určen počtem osob, které mohou přenocovat v po...

UNESCO – světové dědictví

UNESCO — Tato mapa ukazuje umístění nemovitostí zapsaných do seznamu světového dědictví UNESCO. Seznam světového dědictví obsahuje vlastnosti, které jsou součástí kulturního a přírodního dědictví a které Výbor pro světové dědictví pova&...

Stav vod ke koupání

zeměpisná databáze statusu pobřežních a brakických vod ke koupání v EU je založena na souboru údajů „směrnice ...

Obchod

Obchod s produkty rybolovu a akvakultury (objem)

EUMOFA — Tato mapa ukazuje celkový objem dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury (uvnitř EU a mimo EU). (jednotka: Tisíc tun – rok: (2013 CZK)

Obchod s produkty rybolovu a akvakultury (hodnota)

EUMOFA — Tato mapa udává celkovou hodnotu dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury (uvnitř EU a mimo EU). Mil. EUR – Rok: (2013 CZK)

Odvětví zpracování produktů rybolovu

EUMOFA — Tato mapa ukazuje hodnotu produkce odvětví zpracování produktů rybolovu. (jednotka: Mil. EUR – Rok: (2009 CZK)

Doprava

Elektrorozvodné sítě transevropské sítě

Tato mapa ukazuje transevropské energetické sítě (TEN-E) pro elektřinu. TEN-E jsou nedílnou součástí celkových cílů energetické politiky Evropské unie, zvyšují konkurenceschopnost trhů s elektřinou a plynem, posilují bezpečnost dodávek a chrání životní prostředí (rok: (2009 CZK)

Přístavy

tato mapa ukazuje evropské přístavy uvedené v seznamu kódů Spojených národů pro obchodní a dopravní lokality.

Trajekt

Eurogeographical s.org – Tato mapa ukazuje všechny důležité mezinárodní trajektové trasy a všechny vnitrostátní trajektové trasy s velkým významem pro propojení vnitrostátní silniční nebo železniční sítě. (rok: Května 2012)

Mořské dálnice

tato mapa ukazuje evropské námořní dálnice. Cílem námořních dálnic je podpora zelených, životaschopných, atraktivn&#...

Přeprava cestujících v přístavu

tato mapa ukazuje provoz cestujících v přístavech. (jednotka: 1000 cestujících)

Doprava zboží v přístavu

Tato mapa uvádí celkovou hrubou hmotnost * přepravovaného zboží do a z každého přístavu. (jednotka: miliony tun – * Hrubá hmotnost zbo...

Mapa hustoty námořní dopravy 2015

Internetové stránky mariinisy.com – shromážděné údaje o poloze lodí umožňují vytvoření pixelů, aby každý mohl získat představu o nejnavštěvovanějších trasách námořních tras po celém světě. (rok: 2007–2016)

Telekomunikační kabely – úřad BSH Contis

podmořský komunikační kabel je kabel stanovený na mořském dně mezi pozemními stanicemi pro přenos telekomunikačních signálů v&...

Telekomunikační kabely (schematické dráhy)

podmořský komunikační kabel je kabel stanovený na mořském dně mezi pozemními stanicemi pro přenos telekomunikačních signálů v&...

Telekomunikační kabely – podmořské kabely v podmořské oblasti Kis Orca

podmořský komunikační kabel je kabel stanovený na mořském dně mezi pozemními stanicemi pro přenos telekomunikačních signálů v&...

Potrubí a kabely – přistávací stanice

tato databáze obsahuje řádky a body představující lana a související místa vykládky. Jako stylizovaná ramen jsou znázorněny ka...

Kabely – Malta

Datový soubor představuje umístění podmořských kabelů, které pocházejí z maltských vodních zdrojů nebo tyto vody proplouvaj...

Trasy potrubí na volném moři

plynovod na moři (známý také jako námořní, podmořský nebo podmořský plynovod) je produktovodem, který se nachází na mo...

Hlavní přístavy (nákladní doprava)

umístění hlavních přístavů EU v námořní lodní dopravě. Údaje o dopravním provozu se vykazují v tisící...

Hlavní přístavy (sídla)

tato mapa zahrnuje umístění hlavních přístavů EU. Jsou výsledkem agregace a harmonizace datových souborů poskytovaných EUROSTATU pří...

Hlavní přístavy (přeprava cestujících)

osobní údaje o dopravním provozu jsou hlášeny v tisících cestujících (kromě cestujících na výletních lodích) po...

Hlavní přístavy (plavidla)

umístění hlavních přístavů EU v námořní lodní dopravě.

Doprava – města a větší města

ukazatel je odvozen z proměnných zjišťovaných Evropským statistickým systémem. A údaje o evropských městech byly shromážděny ...

Hustota plavidel 2017 (všechny)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (jiné)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Rybolov)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Služba)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Dedging)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Plachetnice)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Rekreační plavidla)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Vysokorychlostní plavidla)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Přívěsy)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (cestující)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (Náklad)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (cisternový vůz)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (vojenský)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

Hustota plavidel 2017 (neznámý)

V rámci sítě EMODnet Human Activities, což je iniciativa financovaná Evropskou komisí, vytvořila síť EMODnet v roce 2019 mapu výskytu plavidel v...

© Evropské unie, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close