Европейска комисия > Морско дело > Европейски морски атлас

Европейски морски атлас

Разглеждайте, съчетавайте и създавайте свои собствени морски карти. Научете повече за европейските морета и брегове, морската и крайбрежната среда, свързаните с тях човешки дейности и европейски политики.<

Производство на водорасли

Макроводорасли (водорасли)

този набор от данни произхожда от...

Микроалги

този набор от данни произхожда от...

Аквакултури

Производство на аквакултури

аквакултурите, известни също като акk...

Производство на същински риби

рибата е риба, наречена „bony“, наприм&...

Рибовъдни стопанства за сладководни риби

Наборът от данни предоставя инфо&#...

Производство на черупчести мекотели

информацията относно местополо...

Химия

Воден обект амониум 2010 през зимата

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло (амониеви радикали) 2010 през пролетта

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло (амониеви радикали) 2010 г. през лятото

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло (амониеви радикали) 2010 през есента

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло, разтворено с кислород 2010 кислород през зимата

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло, разтворено през пролетта концентрация на кислород 2010

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло, разтворено с кислород 2010 кислород през лятото

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Воден обект, разтворен кислород през есента на 2010 г.

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло фосфат 2010 г. през зимата

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло фосфат 2010 в пролет

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло фосфат 2010 г. през лятото

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Воден разтвор на фосфат 2010 през есента

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло силикат 2010 през зимата

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло силикат 2010 през пролетта

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Водно тяло силикат 2010 през лятото

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Воден обект силикат 2010 през есента

единици: кумол/л — Метод: интерпола ...

Заетост

Брутен вътрешен продукт

тази карта показва брутни...

Заетост в първичния сектор

тази карта показва дела н...

Заетост в вторичния сектор

тази карта показва дела н...

Заетост в сектора на услугите

тази карта показва, че дел&#...

Заетост в секторите на рибарството и аквакултурите по държави

тази карта показва заетос&#...

Въздействие на морското дело

население, засегнато от мо...

Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи пазарни цени от крайбрежни/некрайбрежни райони

брутният вътрешен продукт (БВП) по ...

Бизнес демография и предприятие с висок растеж от крайбрежни/некрайбрежни райони

бизнес демографията предоставя и&#...

Заетост по крайбрежни/некрайбрежни райони

статистически данни за сектора на...

Брутна добавена стойност по базисни цени от крайбрежни/некрайбрежни райони

брутната добавена стойност (БДС) сk...

Енергия

Средна скорост и посока на вятъра

тази карта показва средна ...

Височина на вълната и посока

тази карта показва значит ...

Амплитуда на приливите и отливите

тази карта показва средна ...

Океанска енергия — местоположение на проекта

морската енергия или морската ен&...

Океанска енергия — обекти за изпитване

Базата данни съдържа полигони, пр&...

Офшорни инсталации

офшорното строителство е инстал&#...

Места на вятърните централи (точки)

Местоположенията и състоянието ...

Места на ветроенергийни паркове (Polygons)

базата данни за разположените в м...

Околна среда

Големи морски екосистеми

Www.oceansatlas.org — Тази карта показва големи морски екосистеми (ВВПДУ) — региони, в ...

Защитени морски зони (по държави)

тази карта показва съотно...

Интегрирано управление на крайбрежните зони

Тази карта представя резултатите от проекта OURCOAST за подкрепа и осигуряване н ...

Зони по „Натура 2000“

„Натура 2000“ е основният инструмен ...

Брегова ерозия

Бреговата линия е зоната, в която з&#...

Водно тяло хлорофил-а 2010 през зимата

единици: mg/m ^ 3 — Метод: пространствена ...

Водно тяло хлорофил-а 2010 през пролетта

единици: mg/m ^ 3 — Метод: пространствена ...

Воден обект, хлорофил-а 2010, през лятото

единици: mg/m ^ 3 — Метод: пространствена ...

Воден обект, хлорофил-а 2010, през есента

единици: mg/m ^ 3 — Метод: пространствена ...

Скорост на морска вода

продуктът показва състоян ...

Миграция в крайбрежните райони — спътникови данни 2019

Картата за миграция на бреговата л&#...

Европа

Държави

тази карта показва държавите членки &...

Ограничителни мерки по отношение на подводите

Национална агенция „ Географа“ — тази карта показва имената на под...

Крайбрежна ивица

Бреговата линия на ЕИП за анализ е създадена за задълбочен анализ, на...

Граници по държави

тази карта показва границите на евро&...

Географски координатни линии

географската мрежа е въображаема...

Морски наименования

наименованията на моретата се под...

Риболов

Потребление на продукти от риболов и аквакултури

тази карта показва годишното потр&...

Структурна помощ на Общността

Европейският фонд за рибарство (Е&#...

Квоти по държави и риболовни зони

общият допустим улов (ОДУ) или въ...

Запаси по риболовни зони

гра&...

Улов по риболовна зона

тази карта показва общия улов на вс...

Квоти по видове

тази карта показва риболовнит ...

Риболовни зони (ФАО)

ФАО — тази карта показва международните риболовни зони, определе...

Риболовни зони (ICES)

на тази карта са показани международ...

Улов по държави

тази карта показва о ...

Риболовни пристанища, оборудвани със система за електронно отчитане (ERS)

тази карта показва риболовнит...

Риболовен флот — Брой на корабите по пристанища

Регистърът на риболовния флот на О...

Риболовен флот — мощност на двигателя в пристанищата

тази карта показва общата мощност...

Риболовен флот — тонаж от пристанища

тази карта показва общия тонаж на ...

Риболовен интензитет

Анализираните в това проучване данни

Управление

Международни конвенции

тази карта показва морските р&#...

Европейски ден на морето

тази карта показва местата за п...

Конференция на периферните морски региони

тази карта показва регионите, членув...

Консултативни съвети (аквакултури)

в тази форма са изброени областит...

Макрорегионални стратегии и стратегия за района на Атлантическия океан

тази карта представя макр&#...

Европейски ден на морето в моята страна 2019

Успоредно с „Европейския ден н&...

Настилка

Драга — изхвърляне на отпадъци (точки)

неконсолидирани, произволно сме&#...

Драгажни площадки (Polygons)

драскотините на драга са неподат&...

Изхвърлените боеприпаси (Polypons)

изхвърлените муниции са материа&#...

Отпадъци, изхвърляни в пристанищата

геобазата данни за основните при&...

Beach Clean Up Events

По случай Световния ден за &...

Изхвърлените боеприпаси

изхвърлените муниции са материа&#...

Пилер на плажа — Състав на отпадъците в зависимост от категориите на материалите

Този официален мониторинг показв&#...

Характер

Реки и езера

на тази карта са ...

Речни басейни

тази карта покаk...

Промяна на морското равнище

тази карта показва прогно ...

Земна покривка

тази карта показва земната...

Точки за произход от цунами

цунамито представлява поредица о...

Брегове, засегнати от цунами

места на основните пунктове по про&...

Аномалии в морското равнище

Аномалия на морското равнище (mm/годи...

Относителни тенденции на морското равнище

Относителното изменение на морското равнище (mm/година) показва, че височина&#...

Тенденции на оттичащите се води

тенденциите в потока (m³/секунда) на l...

Световни морски басейни

имената на морските басейни на све&...

Индикатор за подводния шум

Регистърът на събития с европейск...

Океанографски инструменти

Поплавъци към ARGO

EMODnet по физика на групата ARGO. ARGO е глобална &#...

Плаващи шамандури

автономните измервателни систем ...

Ferrybox

FerryBox е оперативен метод за непрекъсна...

Подводни глиери

При безмоторни самолети се следва...

Радар за висока честота

високочестотният радар е наземна &#...

Станции за измерване на реки

Измервател на поток, серпентина ил&...

Платформи за акостиране

швартоването в океанографията е с&#...

Организации и съвети

Консултативни съвети

консултативните съвети са ръl...

Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)

тази карта показва различните ...

Организации на производители

признати организации на прои...

Регионални организации за управление на рибарството (далекомигриращи видове)

тази карта показва регионалниm...

Регионални организации за управление на рибарството (недалекомигриращи видове)

тази карта показва регионалниm...

Население

Население

Европейската карта за сетъл...

Типология на градските и селските райони

тази карта показва типологията на...

Гъстота на населението

тази карта показва гъстотата на на...

Демографско изменение, прираст на населението

регионалната демографск...

Население на възраст 65 години и повече

тази карта показва дела н&...

Активно население

тази карта показва дела н&...

Безработица

тази карта показва равниm...

Гъстота на населението по крайбрежни/некрайбрежни райони

гъстотата на населението е съотно&#...

Демографско равновесие и проценти на суров нефт от крайбрежни/некрайбрежни райони

това включва последните актуализ ...

Население към 1 януари по възрастови групи и пол — градове и големи градове

показателят произтича от променл ...

Плодовитост и смъртност — градове и по-големи градове

показателят произтича от променл&#...

Структура на населението — градове и по-големи градове

показателят произтича от променл&#...

Образование — градове и големи градове

показателят произтича от променл ...

Условия на живот — градове и големи градове

показателят произтича от променл&#...

Култура и туризъм — градове и големи градове

показателят произтича от променл ...

Пазарът на труда — градове и големи градове

показателят произтича от променл...

Население по гражданство и държава по рождение — градове и по-големи градове

показателят произтича от променл...

Спътникови изображения

Концентрация на хлорофил

биомаса от водорасли (хлорофил, Chla в mg.m-3): Х&#...

Аномалии в концентрацията на хлорофил

биомаса от водорасли (хлорофил, Chla в mg.m-3): Хлор...

Температура на морската повърхност

Температура на морската повърхност (КНП...

Температурни аномалии на морската повърхност

Температура на морската повърхност (КНП...

Прозрачност на водата

Прозрачност на водата (коефициент нk...

Морското дъно

Геология на бреговете

тази карта показва ге&#...

Дънни утайки от морското дъно

тази карта показва местоположениет...

Дълбоководни минерални ресурси

тази карта показва местоположениет...

Профили на дълбочините под вода

контурни линии или изобати (т.е. въо&#...

Средна дълбочина под вода

средната дълбочина под вода (измеl...

Батиметрия и топография

показана е средната дълбочина под...

Активни лицензи за добив на въглеводороди в открито море

въглеводородите са основен енер&#...

Добив на морски седименти

морските зони или обектите за доб...

Зони за драгиране

драгирането представлява изкоп...

Сондажи за добив на въглеводороди в открито море

Базата данни за сондажи за добив на въглеводороди в на тази карта са показани действи...

Подводни свлачища

свлачището включва широка гама от &...

Подводни емисии на течност

подводни вулкани от вулкани и течн&...

Тектонични линии

тектониката е процес, който през вр...

Подводни вулкани

подводните вулкани са подводни це&#...

Резервоар за въглеводороди

въглеводородите са органични съе...

Субстрати на морското дъно

субстратната карта на морското дъ&#...

Бирена морска, литология

литологията на дадена скална един&#...

Стратиграфия на море

стратиграфията е част от геология&#...

Процес на събитие „море-подово отглеждане“

съставяне на геологията на европе&#...

Коефициенти на натрупване на седименти по морското дъно

Утаяването е тенденцията за частl...

Потопени пейзажи

Подножната карта на ландшафта пре...

Морски живот

Изобилието от зоопланктон (AScartia) през зимата

този продукт се състои от карта на и...

Зоопланктон („Acartia“) — провлачване през пролетта

този продукт се състои от карта на и...

Зоопланктонът („Acartia“) в летния сезон

този продукт се състои от карта на и...

Зоопланктон („Acartia“) — през есента

този продукт се състои от карта на и...

Изобилие в зоопланктон (Calanus finmarchicus)

този продукт се състои от карта на и...

Изобилието от зоопланктон (Calanus finmarchicus) през пролетта

този продукт се състои от карта на и...

Изобилие през лятото в зоопланктон (Calanus finmarchicus)

този продукт се състои от карта на и...

Изобилие през есента в зоопланктон (Calanus finmarchicus).

този продукт се състои от карта на и...

Зоопланктона (Torema longicornis) изобилна през зимата

този продукт за производство на да&...

Зоопланктона (Torema longicornis) с изобилие през пролетта

този продукт за производство на да&...

Зоопланктон (soeman longicornis) изобилна през лятото

този продукт за производство на да&...

Зоопланктона (Цякон longiciornis) през есента

този продукт за производство на да&...

Брой видове и наблюдения по морски региони

брой видове и наблюдения по морски р...

Местообитания на морското дъно

Местообитания, отглеждани за производство на храни

този набор от данни показва модел...

Maize Habitats (Местообитания)

този набор от данни показва модел...

Разпространение на Posidonia oceanica (вид морска трева)

Posidonia oceanica (обикновено известна като Neptune тр&#...

Класификация на местообитанията на EUNIS 2007—11

този пласт представлява прогноз&#...

Опростена карта на прогнозното местообитание

този пласт представлява прогноз&#...

Прогнозно картографиране на местообитанията (MSFD)

този слой представлява прогнозн&#...

Дескриптори за местообитания — биологични зони

този слой показва изчислените би&...

Сигурност

Гъстота на произшествията

тази карта дава обща представа за гm...

Големи инциденти с нефтени разливи

тази карта показва местоположение&...

Съдове за реагиране на нефтени разливи

тази карта показва местоположение&...

Проекти за интегрирано морско наблюдение

тази карта показва местопо...

Фарове

фар е кула, сграда или друг вид кон ...

Пространствено планиране

Ограничения за океаните и моретата

Iho.int — Тази карта показва имената и границите на основните световни океа...

Крайбрежни и морски атласи

тази карта показва регионите, за кl...

Проекти за морско пространствено планиране

тази карта показва местопол...

Морски региони на Европа

тази карта представя границите на м&...

Туризъм

Обществени аквариуми

Forum International Aquarium Forum — Тази карта показва обществените поръчки за аквариуми, описа...

Морски музеи

Европейско морско наследство — Тази карта показва основните евр...

Брой легла на квадратен километър

броят на местата за пресп...

ЮНЕСКО световно наследство

ЮНЕСКО — Тази карта показва разположението на обектите на световн ...

Състояние на водите за къпане

общата база данни за състоянието ...

Търговия

Търговия с продукти от риболов и аквакултури (обем)

EUMOFA — тази карта показва общия обем (в рамките на ЕС и извън ЕС) на вноса и иk...

Търговия с продукти от риболов и аквакултури (стойност)

EUMOFA — тази карта показва общата стойност (в рамките на ЕС и извън ЕС) на вно...

Сектор на преработка на рибни продукти

EUMOFA — тази карта показва производствената стойност на рибопреработва&#...

Транспорт

Електроенергийни транс-европейски мрежи

Тази карта показва трансевропейските енергийни мрежи (TEN-Е) за производство &...

Пристанища

тази карта показва европейските п...

Фериботни маршрути

Евромицин — Тази карта показва всички важни редовни международни ...

Морски магистрали

тази карта показва европейск...

Пътникопоток по пристанище

тази карта показва трафика на пътн...

Трафик на стоки по пристанище

тази карта показва общото брутно т...

Карта за гъстота на морските превози, 2015 г.

Marintraff.com — акумулираните данни за положението на корабите дават възможно...

Телекомуникационни кабели — BSH Contis

подводен комуникационен кабел е &...

Телекомуникационни кабели (схематични маршрути)

подводен комуникационен кабел е &...

Телекомуникационни кабели — подводни кабели от Orca

подводен комуникационен кабел е &...

Тръбопроводи и кабели — станции за разтоварване

Базата данни съдържа линии и точк&...

Кабели — Малта

Наборът от данни представя место&#...

Маршрути на тръбопроводите, разположени в морето

офшорният тръбопровод (известен &...

Основни пристанища (трафик на стоки)

местоположение на главните прис&#...

Основни пристанища (Locations)

тази карта включва местоположен&#...

Основни пристанища (пътникопоток)

данните за пътникопотока се докл&...

Основни пристанища (трафик на плавателни съдове)

местоположение на главните прис&#...

Транспортът — градове и големи градове

показателят произтича от променл ...

Гъстота на корабите 2017 (всички)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (други)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (Риболов)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (обслужване)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (Драгиране)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (ветроходство)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (Развлекателни плавателни съдове)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (Високоскоростни плавателни съдове)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (влекачи)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (пътнически)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (товар)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (танкер)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (Военно и наказателно правоприлагане)

Карта на плътността на плавател&...

Гъстота на корабите 2017 (неизвестен)

Карта на плътността на плавател&...

© Европейския съюз, 1995-2019 English български čeština dansk Deutsch ελληνικά español eesti suomi français Gaeilge hrvastski magyar Italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska

Select your language

Close