Statistics Explained

Słownik:Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej, zwana również Radą Ministrów (lub po prostu Radą, z łaciny Consilium), jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej (UE). Nie należy jednak mylić tego organu z Radą Europejską (regularne spotkania szefów państw lub rządów UE), czy też z Radą Europy (organizacja, do której należy 47 państw, większość z Europy). Rada, która posiada uprawnienia wykonawcze i ustawodawcze składa się z 28 ministrów krajowych, po jednym z każdego państwa członkowskiego.

Specyficzny skład Rady jest uzależniony od rodzaju rozpatrywanej sprawy. Np., ministrów finansów dyskutuje na temat polityki gospodarczej, z kolei ministrowie rolnictwa omawiają teamty związane z polityką rolną. Przewodnictwo w Radzie, odpowiedzialne za organizację i przewodniczenie wszystkim spotkaniom na szczeblu ministerialnym, zmienia się co sześć miesięcy i jest pełnione przez rządy państw członkowskich.

Powiązane koncepcje