European Commission logo
ltLietuvių

Didinamas finansavimas naujajam europiniam bauhauzui – esminiam Europos žaliojo kurso katalizatoriui

  • 17 January 2023
Didinamas finansavimas naujajam europiniam bauhauzui – esminiam Europos žaliojo kurso katalizatoriui

Komisija pristato pirmąją naujojo europinio bauhauzo (NEB) pažangos ataskaitą, kurioje apžvelgiami per pirmuosius dvejus iniciatyvos metus pasiekti rezultatai ir pateikiamas NEB kelrodis – pirmoji NEB projekto vertinimo priemonė.

Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva suformavo plačią kūrybinių organizacijų ir piliečių iš visos Europos bendruomenę, kurios darbą sieja bendra vizija, apimanti tvarumo, įtraukties ir estetikos idėjas. Pagrindinė NEB veikla, be kita ko, apimanti NEB apdovanojimus, pirmąjį festivalį, NEB laboratoriją ir regioninius NEB skyrius, padeda siekti iniciatyvos tikslų ir leido sukurti pagal principą „iš apačios į viršų“ veikiantį tarpvalstybinį tinklą. Iniciatyvai iki šiol skirta daugiau kaip 100 mln. EUR europinių lėšų ir šiuo metu visoje Europoje vykdoma daug tiek mažų, tiek didelių naujojo europinio bauhauzo projektų. Komisija taip pat padidins finansavimą ir vien 2023–2024 m. skirs dar 106 mln. EUR tikslinių programos „Europos horizontas“ lėšų.

NEB judėjimas

Iniciatyva peraugo į tikrą judėjimą. Jį palaiko aktyvi ir auganti bendruomenė, kurią sudaro nariai iš visų ES valstybių narių ir kitų šalių.

NEB idėjos per 600 oficialių organizacijų partnerių, apimančių tiek ES masto tinklus, tiek vietos iniciatyvų, pasiekia milijonus piliečių. Iniciatyva suburia įvairių sluoksnių žmones ir organizacijas: meno, dizaino, kultūros ir kūrybinės industrijos atstovus, kultūros paveldo įstaigas, pedagogus, mokslininkus ir novatorius, įmones, vietos ir regionų valdžios institucijas bei piliečių iniciatyvų rengėjus.

Nuo pat pradžių naujasis europinis bauhauzas skatino ir įkvėpė vietos, regionų ir nacionalinius subjektus kurti savo NEB iniciatyvas. Siekdama suteikti skaidrią prieigą prie informacijos apie specialiai naujajam europiniam bauhauzui skirtus kvietimus teikti pasiūlymus, paramos gavėjus ir jo bendruomenės narius, Komisija sukūrė NEB duomenų suvestinę – išsamią duomenų bazę, pateikiamą interaktyviojo žemėlapio pavidalu.

NEB bendruomenė taip pat aktyviai veikia Ukrainoje. Šioje šalyje ji teikia pasiūlymų dėl laikino būsto sprendimų ir padeda planuoti ilgalaikį atstatymą. NEB laboratorija vykdo tris bandomuosius projektus (susijusius su laikinu būstu, žiediškumu ir gebėjimų stiprinimu). Ji sudarė Ukrainos savivaldybių ir jų partnerių (pvz., architektų, miestų planuotojų, studentų ir statybos bendrovių) poreikių, susijusių su trumpalaikiu ir ilgalaikiu atstatymu, sąrašą. Remiantis bandomųjų projektų rezultatais, 2023 m. pirmąjį ketvirtį ukrainiečiai galės pasinaudoti įvairiomis gebėjimų stiprinimo priemonėmis, NEB partneriais ir tarptautiniais atstatymo ekspertais.

Didelės ES investicijos pradeda duoti rezultatų

Dėl tikslinio įvairių ES programų finansavimo pradėta matyti realių NEB paskatintų pokyčių vietoje. 2022 m. buvo atrinkti ir pradėti įgyvendinti pirmieji šeši NEB pavyzdiniai projektai – didelio masto atkartojami vietos pertvarkos projektai, finansuojami pagal programą „Europos horizontas“, o 2023 m., įgyvendinant novatoriškus Europos sanglaudos politikos veiksmus, bus atrinkta dar dešimt projektų. Kartu su mažesnės apimties projektais visoje Europoje, 2021–2022 m. į NEB projektus, remiamus pagal įvairias DFP programas, investuota daugiau kaip 100 mln. EUR.

Visos valstybės narės į savo 2021–2027 m. sanglaudos politikos programas įtraukė nuorodas į naująjį europinį bauhauzą – tai leis naujojo europinio bauhauzo įkvėptiems projektams gauti Sanglaudos fondo finansavimą.

Naujas NEB kelrodis, kuriuo bus vadovaujamasi rengiant ir vertinant projektus

Šiandien Komisija taip pat pristato NEB kelrodį – vertinimo priemonę, padedančią suprasti, kiek konkretus projektas atitinka NEB požiūrį. Jame paaiškinama, ką konkrečiomis aplinkybėmis reiškia trys naujojo europinio bauhauzo vertybės: tvarumas, įtrauktis ir grožis, ir kaip jos gali būti suderintos su darbiniais principais, apimančiais dalyvavimo ir tarpdalykiškumo aspektus. Remiantis šiuo kelrodžiu, bus parengtos išsamesnės vertinimo priemonės, pradedant nuo apstatytos aplinkos.

Tolesni veiksmai

Komisija taip pat toliau sieks integruoti naująjį europinį bauhauzą į ES programas, be kita ko, pagal sanglaudos politikos pasidalijamojo valdymo principą, ir didinti iniciatyvos finansavimą. 2023 ir 2024 m. kvietimams teikti paraiškas pagal programos „Europos horizontas“ misiją ir veiksmų grupes, susijusiems su naujuoju europiniu bauhauzu, bus skirta daugiau kaip 106 mln. EUR.

2023 m. – Europos įgūdžių metais – pagrindinė NEB apdovanojimų renginio tema bus švietimas, o renginio geografinė aprėptis, be ES valstybių narių, bus išplėsta į Vakarų Balkanų šalis. Šiais metais NEB taip pat plėtos NEB akademiją ir parengs mokymus tvarios statybos, žiediškumo ir biologinių medžiagų klausimais, kad būtų paspartinta sektoriaus pertvarka.

Bus tęsiami jau vykdomi projektai, pavyzdžiui, NEB laboratorija, siekiant naująjį europinį bauhauzą susieti su visomis politikos sritimis. Be to, viena iš svarbių naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos užduočių – skatinti iniciatyvą šalyse ir regionuose, įskaitant kaimo vietoves, kuriose iki šiol su NEB susijusios veiklos vykdyta nedaug.

Dėka „Erasmus+“ iniciatyvos „DiscoverEU“ naujajam europiniam bauhauzui skirtų maršrutų jauni europiečiai netrukus turės galimybę susipažinti su nuostabiais Europos kraštovaizdžiais ir miestais ir kartu sužinoti apie naujojo europinio bauhauzo projektus.

Per dvejus metus visoje Europoje įgyvendinome daugiau kaip 100 skirtingų projektų ir pagal įvairias ES programas NEB projektams skyrėme daugiau kaip 100 milijonų eurų investicijų. Didžiuojuosi galėdama pranešti, kad pusė šių investicijų gauta įgyvendinant sanglaudos politiką. Tai tik pradžia: visos 27 valstybės narės į savo 2021–2027 m. sanglaudos programas įtraukė nuostatas dėl naujojo europinio bauhauzo. Tikimės, kad artimiausiais metais Europos regionuose ir vietos bendruomenėse padaugės NEB projektų. Sanglaudos politika ir toliau padės valstybėms narėms ir NEB projektų dalyviams siekti šio tikslo.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira - 16/01/2023

Iš šiandien mūsų pristatytos ataskaitos dėl naujojo europinio bauhauzo matyti, jog pasiekta puikių rezultatų. O 2023-aisiais laukia nauji nuotykiai. Dėka „Erasmus+“ iniciatyvos „Discover EU“ netrukus jauni europiečiai (tačiau ne tik jie) galės keliauti naujojo europinio bauhauzo maršrutais ir tiesiogiai patirti, kad naujasis europinis bauhauzas yra judėjimas, galintis keisti mūsų gyvenimą. Taip pat labai džiaugiuosi tuo, kad ypatingas dėmesys skiriamas švietimui: švietimui bus skirta speciali NEB apdovanojimų kategorija, o NEB akademija parengs ad hoc mokymus tvarumo temomis.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel - 16/01/2023

More information