Polska wykorzystała szansę na rozwój, jaką dały fundusze europejskie w latach 2007-2013

Inne narzędzia

 
06/03/2019

Komisja Europejska rozliczyła z Polską wszystkie programy operacyjne z okresu 2007-2013. Programy Operacyjne były podstawą inwestycji współfinansowanych przez Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i przyczyniły się do rozwoju gospodarczo-społecznego Polski, do wzrostu zatrudnienia oraz do podniesienia konkurencyjności kraju w Europie. W ciągu tych 7 lat zrealizowanych zostało tysiące projektów, które przyczynili się do poprawy warunków życia mieszkańców Polski. Ktoś mógłby powiedzieć, że programy przeszły do historii, ale to nic bardziej mylnego. Z ich efektów korzystają i będą korzystać jeszcze przez wiele lat wszyscy polscy obywatele. 

Polska była i jest największym beneficjentem środków Polityki Spójności. W latach 2007-2013 Polska zainwestowała 67 miliardów EUR w postaci funduszy europejskich w środowisko, infrastrukturę, energię, innowacyjność, edukacje, rewitalizację, zdrowie czy kulturę. Alokacja była podzielona na 20 programów operacyjnych. Największy program krajowy ‘Infrastruktura i Środowisko’ zarządzał prawie 28,3 miliardami EUR. Pozostałe krajowe Programy wspierane ze środków polityki spójności to: ‘Innowacyjna Gospodarka’, ‘Rozwój Polskich Wschodniej’ oraz ‘Pomoc Techniczna’. Jednoczenie, ponad 16,5 miliarda EUR zostało zainwestowane przez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Kluczowe osiągniecia inwestycji płynące z Polityki Spójności w latach 2007-2013 w Polsce to:

  • 151 789 nowych miejsc pracy;
  • Wsparcie dla 2000 start-up-ów;
  • Wsparcie dla 15 000 MŚP;
  • 1 920 111 obywateli skorzystało na projektach związanych z utylizacją ścieków;
  • 144 km2 terenów zrewitalizowanych;
  • 1 472 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych;
  • 1 900 km nowych i 9 624 km wyremontowanych dróg;
  • 482 km wyremontowanych linii kolejowych;
  • Wsparcie dla 1000 projektów współpracy między ośrodkami naukowymi a biznesem;
  • 1 700 000 obywateli z dostępem do szerokopasmowego Internetu; 

Rezultaty poszczególnych Programów Operacyjnych 2007-2013:  

Obecnie Polska wdraża programy operacyjne dla Polityki Spójności na lata 2014-2020 z budżetem 86 miliardów EUR z funduszy europejskich. Główne cele inwestycji to rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, energetycznej i informacyjno-komunikacyjnej; tworzenie sprzyjającego innowacjom środowiska biznesowego; zwiększanie aktywności zawodowej w ramach udoskonalonej polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji; rozwój gospodarki przyjaznej środowisku. 

Otwarte dane dotyczące ESI funduszy

Aktualności