It-tielet rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

L-istrateġiji makroreġjonali tal-UE (“MRS”) huma oqfsa tal-politika mibdija minn pajjiżi tal-UE u mhux tal-UE li jinsabu f’żona ġeografika definita biex jindirizzaw flimkien l-isfidi u l-opportunitajiet li għandhom komuni permezz tal-istabbiliment ta’ objettivi kondiviżi u fit-tul.

L-erba’ MRS jinvolvu 19-il pajjiż tal-UE u disa’ pajjiżi mhux tal-UE. Dawn huma:

  • l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (EUSBSR, 2009);
  • l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju (EUSDR, 2011);
  • l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku (EUSAIR, 2014); u
  • l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi (EUSALP, 2016).

Mill-2016, kif miftiehem mal-Kunsill, il-Kummissjoni ppubblikat rapport kull sentejn dwar l-implimentazzjoni tal-erba’ MRS. Dan huwa t-tielet wieħed minn dawn ir-rapporti, u jkopri l-perjodu minn nofs l-2018 sa nofs l-2020. Huwa jivvaluta s-sitwazzjoni attwali u l-progress fl-implimentazzjoni tal-MRS u jeżamina l-modi possibbli ’l quddiem. Huwa kkumplimentat minn dokument ta’ ħidma tal-persunal (SWD) li jipprovdi aktar dettalji dwar kull MRS. Iż-żewġ dokumenti huma bbażati fuq kontribuzzjonijiet mill-koordinaturi nazzjonali u tematiċi tal-MRS (“implimentaturi ewlenin tal-MRS”) u minn esperti.

Dan ir-rapport qed jiġi ppubblikat fi żmien meta l-kriżi kkawżata mill-pandemija bla preċedent tal-COVID-19 qed ikollha impatti ekonomiċi, fiskali u soċjali serji fuq is-soċjetà Ewropea. Il-Kummissjoni rreaġixxiet malajr billi pproponiet miżuri immedjati (pereżempju CRII u CRII+) u proposti estensivi għal żmien qasir sa medju, inkluż l-istrument għall-irkupru Next Generation EU. Fil-21 ta’ Lulju 2020, il-Kunsill Ewropew laħaq ftehim dwar il-Next Generation EU.

Hekk kif il-proposti ġew adottati mill-Kummissjoni, l-implimentaturi ewlenin tal-MRS ħadmu biex jidentifikaw il-mezzi xierqa għall-istrateġiji biex jgħinu lill-pajjiżi parteċipanti jirrispondu għall-kriżi. L-MRS jipprovdu qafas ta’ kooperazzjoni lest u operazzjonali biex tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar tal-azzjonijiet, l-investimenti u l-proġetti fit-territorji tagħhom. L-MRS huma transsettorjali, jinkludu lill-partijiet ikkonċernati u jinvolvu livelli differenti ta’ governanza. Dawn il-karatteristiċi kollha jistgħu jkunu ta’ importanza ewlenija fit-twettiq tal-prijoritajiet tal-UE bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Istrateġija Diġitali Ewropea, “Ekonomija għas-servizz tan-nies”  u “Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja”.

L-iskop ta’ dan ir-rapport jinqasam fi tnejn. L-ewwel nett, huwa jieħu nota tal-progress dwar l-MRS u jistabbilixxi l-aspettattivi għal aktar titjib. It-tieni nett, jesplora l-iżvilupp possibbli tal-MRS wara-l-kriżi tal-COVID-19, bil-għan li jiġi żgurat irkupru ekonomiku sostenibbli, kompetittiv u soċjalment inklużiv. F’dak ir-rigward, ir-rapport jivvaluta r-rwol tal-MRS fit-twettiq tal-prijoritajiet il-ġodda tal-UE għal futur ekoloġiku, diġitali u reżiljenti.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications