RICHTSNOEREN VOOR BEGUN-STIGDEN van Europese structuur- en investeringsfondsen en verwante EU-instrumenten

Extra tools

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Deze Richtsnoeren voor begunstigden zijn niet bedoeld als een volledig overzicht van de beschikbare EU-fondsen. Ze bouwen voort op het Gemeenschappelijk strategisch kader (Bijlage 1 van Verordening (EU) nr. 1303/2013) dat de basis legt voor betere coördinatie tussen de ESIF en andere EU-instrumenten.

Voor elke thematische doelstelling (TD) die in de ESIF-verordening is vastgelegd, geven deze richtsnoeren een overzicht van aanvullende instrumenten die op EU-niveau beschikbaar zijn, inclusief gedetailleerde informatiebronnen, voorbeelden van goede praktijken voor de combinatie van verschillende financieringsstromen en een beschrijving van relevante autoriteiten en instanties die zich bezighouden met het beheer van elk instrument.

Via de koppelingen in het document kunnen potentiële begunstigen in de wirwar van materiaal dat online beschikbaar is hun weg vinden naar de meest recente en nuttige websites en documenten. Ook kunnen potentiële begunstigen aan de hand van een online controlelijst bepalen welke financieringsbronnen voor hen het meest geschikt zijn.

More information :

Online checklist

Publications