Potřebnost lepší právní úpravy

V zájmu dosahování lepších výsledků Komise otevírá své politiky a tvorbu právních předpisů a naslouchá více těm, které se ovlivňují. Předpisy vytvářené podle pravidel nazývaných „better regulation“ (lepší právní úprava) se opírají o důkazy a vznikají transparentním způsobem, jehož se mohou účastnit občané a všechny zúčastněné strany (například podniky, orgány veřejné správy či experti).

Komise provádí analýzy stávajících evropských právních předpisů a hledá oblasti, které by bylo možné zlepšit. Při navrhování nových politik a právních předpisů se pak Komise zaměřuje na témata, která si skutečně zasluhují právní úpravu na úrovni EU, a dbá na to, aby nové návrhy legislativních aktů byly kvalitní.

Smyslem těchto zásad je umožnit Komisi plnit její cíle a zároveň minimalizovat náklady a administrativní zátěž. Rovněž je to reakce na výtky vznesené evropskými občany.

Naše cíle

Zlepšování právní úpravy má zajistit, aby:

  • rozhodovací proces byl otevřený a transparentní
  • občané a zúčastněné strany mohli přispět při vzniku politik a právních předpisů
  • opatření EU byla založena na důkazech a byly známy dopady
  • regulační zátěž pro podniky, občany a orgány veřejné správy byla minimální

Jaké kroky Komise podniká?

Posílení přípravných fází 

Komise posuzuje očekávané a skutečné dopady opatření v každé fázi rozhodovacího procesu. Před přijetím opatření se provádí rozsáhlé plánování a analýzy, např. před předložením nového právního předpisu, nebo při vyhodnocování toho, jak dobře právní předpisy plní svůj účel.

Sledujte aktivity Komise: plánované iniciativy, plány (roadmaps), počáteční posouzení dopadů, posouzení dopadů

Přínosnější konzultace

Komise rozšiřuje příležitosti, jak mohou jednotlivci i organizace přispět ke zkvalitnění politik a právních předpisů, a to během celého jejich životního cyklu. Občané a zainteresované strany mohou vyjádřit své názory na:

> Zobrazit všechny naplánované veřejné konzultace

Zajišťování účelnosti právních předpisů

Komise posuzuje účelnost stávajících právních předpisů a iniciuje změny těch textů, které vyžadují aktualizaci.

Zajištění kvality

K tomuto účelu Komise zřídila Výbor pro kontrolu regulace, což je nezávislá skupina úředníků Komise a externích odborníků. Jejím úkolem je kontrolovat kvalitu všech posouzení dopadů a hlavních hodnocení, na kterých závisí rozhodování EU.

Zlepšování právní úpravy Pokyny a nástroje ke zlepšování právní úpravy je soubor instrukcí určený útvarům Komise, který jim pomáhá účinně uplatňovat společné normy pro zlepšování právní úpravy, a to v každé fázi tvorby politiky a právních předpisů.

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“

Dne 14. listopadu vznikla na podnět předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“. Do 15. července 2018 má skupina předsedovi Komise předložit doporučení, jak by se daly zásady subsidiarity a proporcionality lépe uplatňovat. Jejím úkolem je vytipovat oblasti, u nichž by pravomoci mohly být přeneseny zpět na členské státy nebo by jim mohly být zcela vráceny. Dále bude hledat způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány.

Pracovní skupina zahájí činnost 1. ledna 2018. V jejím čele bude stát Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, který je odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“

Posilování spolupráce mezi institucemi EU

Politickou vůli zlepšit kvalitu tvorby právních předpisů, přezkoumávat stávající předpisy a v případě potřeby je aktualizovat sdílí 3 hlavní orgány EU: Komise, Parlament a Rada. Dohodu o zlepšování právní úpravy jejich zástupci podepsali v dubnu 2016, kdy také vstoupila v platnost.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci

Mezinárodní spolupráce v oblasti regulace

Díky vzájemnému informování a spolupráci již v počátečních fázích mohou regulační a příslušné orgány sdílet řešení podobných problémů, a přitom nemusí slevovat ze svých vlastních cílů a norem. Tím lze kromě jiného snížit náklady v podnikatelském prostředí a stimulovat spravedlivou hospodářskou soutěž napříč hranicemi.

V regulačních otázkách Komise úzce spolupracuje se svými obchodními partnery jak v rámci multilaterálního dialogu (například s OSN, OECD, Světovou bankou), tak na bilaterální úrovni.

Spolupráce v oblasti regulace je rovněž součástí dvoustranných dohod o volném obchodu, např. Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA).

Videa

Věděli jste, že tvorby politiky EU se může účastnit i široká veřejnost - tedy i vy? V následujícím videu se dozvíte jak.

podelte_se_o_svuj_nazor_cs

Video Description

Dokumenty

StáhnoutPDF - 121 KB
StáhnoutPDF - 115.6 KB