Potřebnost lepší právní úpravy

V zájmu dosahování lepších výsledků Komise otevírá své politiky a tvorbu právních předpisů a naslouchá více těm, které se ovlivňují. Předpisy vytvářené podle pravidel nazývaných „better regulation“ (lepší právní úprava) se opírají o důkazy a vznikají transparentním způsobem, jehož se mohou účastnit občané a všechny zúčastněné strany (například podniky, orgány veřejné správy či experti).

Komise provádí analýzy stávajících evropských právních předpisů a hledá oblasti, které by bylo možné zlepšit. Při navrhování nových politik a právních předpisů se pak Komise zaměřuje na témata, která si skutečně zasluhují právní úpravu na úrovni EU, a dbá na to, aby nové návrhy legislativních aktů byly kvalitní.

Smyslem těchto zásad je umožnit Komisi plnit její cíle a zároveň minimalizovat náklady a administrativní zátěž. Rovněž je to reakce na výtky vznesené evropskými občany.

Naše cíle

Zlepšování právní úpravy má zajistit, aby:

  • rozhodovací proces byl otevřený a transparentní
  • občané a zúčastněné strany mohli přispět při vzniku politik a právních předpisů
  • opatření EU byla založena na důkazech a byly známy dopady
  • regulační zátěž pro podniky, občany a orgány veřejné správy byla minimální

Jaké kroky Komise podniká?

Posílení přípravných fází 

Komise posuzuje očekávané a skutečné dopady opatření v každé fázi rozhodovacího procesu. Před přijetím opatření se provádí rozsáhlé plánování a analýzy, např. před předložením nového právního předpisu, nebo při vyhodnocování toho, jak dobře právní předpisy plní svůj účel.

Sledujte aktivity Komise: plánované iniciativy, plány (roadmaps), počáteční posouzení dopadů, posouzení dopadů

Přínosnější konzultace

Komise rozšiřuje příležitosti, jak mohou jednotlivci i organizace přispět ke zkvalitnění politik a právních předpisů, a to během celého jejich životního cyklu. Občané a zainteresované strany mohou vyjádřit své názory na:

> Zobrazit všechny naplánované veřejné konzultace

Zajišťování účelnosti právních předpisů

Komise posuzuje účelnost stávajících právních předpisů a iniciuje změny těch textů, které vyžadují aktualizaci.

Zajištění kvality

K tomuto účelu Komise zřídila Výbor pro kontrolu regulace, což je nezávislá skupina úředníků Komise a externích odborníků. Jejím úkolem je kontrolovat kvalitu všech posouzení dopadů a hlavních hodnocení, na kterých závisí rozhodování EU.

Zlepšování právní úpravy Pokyny a nástroje ke zlepšování právní úpravy je soubor instrukcí určený útvarům Komise, který jim pomáhá účinně uplatňovat společné normy pro zlepšování právní úpravy, a to v každé fázi tvorby politiky a právních předpisů.

Strengthening subsidiarity and proportionality

Subsidiarity is about identifying the best level to make and implement policies. The EU should only act where it is necessary and where it delivers clear benefits over and above measures taken at national, regional or local levels. Proportionality focuses on the financial and administrative impact of proposed legislation. Any such impact must be minimised and must be commensurate with the policy objectives. For the Commission this means delivering our ambitious policies in the simplest, least costly way, and avoiding unnecessary red-tape.

On 14 November 2017 European Commission President Jean-Claude Juncker officially established the 'Task Force on Subsidiarity, Proportionality and "Doing Less More Efficiently" to make recommendations on how to better apply the principles of subsidiarity and proportionality. The Task Force handed over its final report on 10 July 2018. On 23 October 2018 the Commission set out the changes it intends to introduce to the Commission's policymaking process as a result of the Task Force recommendations. 

Communication – The Principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in EU policymaking (23 October 2018)​

Posilování spolupráce mezi institucemi EU

Politickou vůli zlepšit kvalitu tvorby právních předpisů, přezkoumávat stávající předpisy a v případě potřeby je aktualizovat sdílí 3 hlavní orgány EU: Komise, Parlament a Rada. Dohodu o zlepšování právní úpravy jejich zástupci podepsali v dubnu 2016, kdy také vstoupila v platnost.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci

Mezinárodní spolupráce v oblasti regulace

Díky vzájemnému informování a spolupráci již v počátečních fázích mohou regulační a příslušné orgány sdílet řešení podobných problémů, a přitom nemusí slevovat ze svých vlastních cílů a norem. Tím lze kromě jiného snížit náklady v podnikatelském prostředí a stimulovat spravedlivou hospodářskou soutěž napříč hranicemi.

V regulačních otázkách Komise úzce spolupracuje se svými obchodními partnery jak v rámci multilaterálního dialogu (například s OSN, OECD, Světovou bankou), tak na bilaterální úrovni.

Spolupráce v oblasti regulace je rovněž součástí dvoustranných dohod o volném obchodu, např. Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA).

Videa

Věděli jste, že tvorby politiky EU se může účastnit i široká veřejnost - tedy i vy? V následujícím videu se dozvíte jak.

podelte_se_o_svuj_nazor_cs

Dokumenty