Proč Komise usiluje o zkvalitňování právní úpravy

V zájmu lepších výsledků Komise otevírá své politiky a postup tvorby právních předpisů a naslouchá více těm, kterých se týkají. Předpisy vytvářené podle pravidel nazývaných „better regulation“ (lepší právní úprava) se opírají o důkazy a vznikají transparentním způsobem, jehož se mohou účastnit občané a všechny zúčastněné strany (například podniky, orgány veřejné správy či experti).

Komise provádí analýzy stávajících evropských právních předpisů a hledá oblasti, které by bylo možné zlepšit. Při navrhování nových politik a právních předpisů se pak Komise zaměřuje na témata, která si skutečně zasluhují právní úpravu na úrovni EU, a dbá na to, aby nové návrhy legislativních aktů byly kvalitní.

Smyslem těchto zásad je umožnit Komisi plnit její cíle a zároveň minimalizovat náklady a administrativní zátěž. Rovněž je to reakce na výtky vznesené evropskými občany.

Naše cíle

Zlepšování právní úpravy má zajistit, aby:

  • rozhodovací proces byl otevřený a transparentní
  • občané a zúčastněné strany mohli přispět při vzniku politik a právních předpisů
  • opatření EU byla založena na důkazech a byly známy dopady
  • regulační zátěž pro podniky, občany a orgány veřejné správy byla minimální

Jaké kroky Komise podniká?

Posílení přípravných fází

Komise posuzuje očekávané a skutečné dopady opatření v každé fázi rozhodovacího procesu. Před přijetím opatření se provádí rozsáhlé plánování a analýzy, např. před předložením nového právního předpisu, nebo při vyhodnocování toho, jak dobře právní předpisy plní svůj účel.

Sledujte aktivity Komise: plánované iniciativy, plány (roadmaps), počáteční posouzení dopadů, posouzení dopadů

Přínosnější konzultace

Komise rozšiřuje příležitosti, jak mohou jednotlivci i organizace přispět ke zkvalitnění politik a právních předpisů, a to během celého jejich životního cyklu. Občané a zainteresované strany mohou vyjádřit své názory na:

> Zobrazit všechny naplánované veřejné konzultace

Zajišťování účelnosti právních předpisů

Komise posuzuje účelnost stávajících právních předpisů a iniciuje změny těch textů, které vyžadují aktualizaci.

Zajištění kvality

K tomuto účelu Komise zřídila Výbor pro kontrolu regulace, což je nezávislá skupina úředníků Komise a externích odborníků. Jejím úkolem je kontrolovat kvalitu všech posouzení dopadů a hlavních hodnocení, na kterých závisí rozhodování EU.

Zlepšování právní úpravy Pokyny a nástroje ke zlepšování právní úpravy je soubor instrukcí určený útvarům Komise, který jim pomáhá účinně uplatňovat společné normy pro zlepšování právní úpravy, a to v každé fázi tvorby politiky a právních předpisů.

Posílení subsidiarity a proporcionality

Subsidiarita znamená vytvářet a naplňovat jednotlivé politiky na co nejlepší úrovni. EU by měla jednat pouze tam, kde je to nutné a kde to oproti opatřením na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni přinese jednoznačné výhody. Proporcionalita se zabývá finančními a správními dopady navrhované legislativy. Ty musí být co nejmenší a přiměřené cílům dané politiky. Pro Komisi to znamená realizovat ambiciózní unijní politiku co nejjednodušeji, s co nejmenšími náklady a bez zbytečné administrativní zátěže.

Dne 14. listopadu 2017 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oficiálně zřídil pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“, která bude vydávat doporučení, jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality. Pracovní skupina předložila svou závěrečnou zprávu dne 10. července 2018. Dne 23. října 2018 Komise stanovila změny, které má v úmyslu provést v rámci procesu tvorby politik v návaznosti na doporučení pracovní skupiny. 

Sdělení – Zvýraznění role zásad subsidiarity a proporcionality (23. října 2018)

Hodnocení současného stavu

V období na přelomu let 2018 a 2019 Komise provedla hodnocení procesu zlepšování právní úpravy od roku 2015. Cílem bylo určit, co funguje dobře a co méně, a přizpůsobit tomu agendu. Byla provedena analýza souvisejících textů, názoru veřejnosti, zaměstnanců ostatních institucí EU i zaměstnanců Komise.

Jádrem tohoto hodnocení byly externí a interní konzultace. Rádi bychom všem poděkovali za příspěvky, zejména 596 jednotlivcům a organizacím, kteří se zúčastnily veřejné konzultace.

Dne 15. dubna 2019 přijal sbor komisařů sdělení Komise, které budoucí agendu programu zlepšování právní úpravy popisuje, a proběhla diskuse o jeho silných stránkách, nedostatcích a možných řešeních. K tomuto sdělení je připojen pracovní dokument útvarů Komise, který shrnuje výsledky hodnocení, zejména fakta a číselné údaje týkající se rozsáhlé konzultace.

Dne 29. dubna 2019 uspořádala Komise v Bruselu k výsledkům hodnocení celodenní konferenci.

Zlepšování právní úpravy – hodnocení a potvrzení závazku

Posilování spolupráce mezi institucemi EU

Politickou vůli zlepšit kvalitu tvorby právních předpisů, přezkoumávat stávající předpisy a v případě potřeby je aktualizovat sdílí 3 hlavní orgány EU: Komise, Parlament a Rada. Dohodu o zlepšování právní úpravy jejich zástupci podepsali v dubnu 2016, kdy také vstoupila v platnost.

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci

Mezinárodní spolupráce v oblasti regulace

Díky vzájemnému informování a spolupráci již v počátečních fázích mohou regulační a příslušné orgány sdílet řešení podobných problémů, a přitom nemusí slevovat ze svých vlastních cílů a norem. Tím lze kromě jiného snížit náklady v podnikatelském prostředí a stimulovat spravedlivou hospodářskou soutěž napříč hranicemi.

V regulačních otázkách Komise úzce spolupracuje se svými obchodními partnery jak v rámci multilaterálního dialogu (například s OSN, OECD, Světovou bankou), tak na bilaterální úrovni.

Spolupráce v oblasti regulace je rovněž součástí dvoustranných dohod o volném obchodu, např. Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou (CETA).

Videa

Věděli jste, že tvorby politiky EU se může účastnit i široká veřejnost - tedy i vy? V následujícím videu se dozvíte jak.

Víte o tom, že vznik právních předpisů, může ovlivnit každý občan EU? Následující video vám ukáže jak.

Příspěvky od občanů a zúčastněných stran pomáhají utvářet politiky EU. Jak byly konzultace s veřejností využity při tvorbě právních předpisů v mnoha oblastech se dozvíte v následující sérii videí.

Have your say cs

Dokumenty