Úloha

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ byla zřízena dne 14. listopadu 2017 předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem. Jejím úkolem je

  • vydávat doporučení, jak by se daly lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality
  • zjišťovat, ve kterých oblastech politiky by bylo možné úkoly předelegovat nebo je s konečnou platností předat zpět do kompetence zemí EU
  • identifikovat možnosti, jak lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření politik EU a jejich realizace

Tisková zpráva o zřízení pracovní skupiny

Pracovní metody

V období od ledna do července 2018 jednala pracovní skupina o konkrétních tématech jednou měsíčně. Zainteresované strany pak měly zasílat své připomínky k pracovním dokumentům, které byly k jednotlivým tématům vypracovány.

Pracovní postupy pracovní skupiny pro subsidiaritu

Zasedání pracovní skupiny

Termíny, pracovní dokumenty, pořady dne

Vedení a členové skupiny

Předsednictví

první místopředseda Komise Frans Timmermans – odpovědný za oblast zlepšování právní úpravy

Členové

Vnitrostátní parlamenty

  • Toomas Vitsut – předseda Výboru pro evropské záležitosti – estonský parlament (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka – předseda Stálého podvýboru pro záležitosti EU Spolkové rady – rakouský parlament
  • Kristian Vigenin – předseda Výboru pro evropské záležitosti a dohled nad evropskými fondy – Národní shromáždění Bulharské republiky

Výbor regionů

  • Karl-Heinz Lambertz – předseda Evropského výboru regionů
  • Michael Schneider – člen Evropského výboru regionů
  • François Decoster – člen Evropského výboru regionů

Tisková zpráva o jmenování členů pracovní skupiny

Vaše připomínky

Zainteresované subjekty měly možnost se k činnosti pracovní skupiny vyjádřit.

Zpráva

Svou závěrečnou zprávu předala pracovní skupina předsedovi Komise Jeanu-Claudu Junckerovi dne 10. července 2018. Obsahuje odpovědi na tři otázky, kterým se pracovní skupina měla věnovat: jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality v orgánech EU, jak lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření politik EU a jejich realizace, a zda existují oblasti politiky, za něž by odpovědnost mohly postupem času opět převzít členské státy.

Pracovní skupina dospěla k závěru, že je nezbytné přijmout nový způsob práce zohledňující subsidiaritu a proporcionalitu, aby místní i regionální orgány a vnitrostátní parlamenty mohly účinněji přispívat k tvorbě politiky EU a podílet se na přípravě nových právních předpisů. Navrhované nové pracovní metody předpokládají, že všechny úrovně státní správy budou subsidiaritu a proporcionalitu posuzovat důsledněji, a to na základě tabulkového dotazníku (v angl. model grid), který by fungoval jako kontrolní seznam zásad subsidiarity a proporcionality. Pracovní skupina dále doporučila, aby při příští revizi Smlouvy o EU byla o prodloužena doba, již mají vnitrostátní parlamenty k vyjádření svých stanovisek k návrhům právních předpisů EU, a to z 8 na 12 týdnů. V neposlední řadě pracovní skupina doporučuje, aby se všechny tři orgány dohodly na víceletém programu zaměřeném na zajištění vyváženosti práce EU v některých oblastech politiky. Cílem by bylo zaměřit se spíše na účinnější provádění stávajících právních předpisů než na zavádění nových. Zmíněné doporučení vychází z toho, že Junckerova Komise předložila mnohem cílenější pracovní programy a výroční společná prohlášení dohodnutá mezi všemi třemi orgány o prioritních tématech, jež mají být v daném roce přijata.

Zpráva pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“

Informační přehled

Tisková zpráva věnovaná závěrečné zprávě

Videozáznam – závěrečná zpráva pracovní skupiny

Další kroky

Předseda Komise Juncker na základě předložené zprávy zajistí, aby byla přijata odpovídající opatření. Evropská komise nyní připravuje sdělení o dalším posílení subsidiarity, proporcionality a o zlepšování právní úpravy v každodenní činnosti Evropské unie, jak je uvedeno v jejím pracovním programu na rok 2018. Významnou úlohu sehrají v této souvislosti dvě události. Rakouské předsednictví EU uspořádá letos v listopadu v Bregenzu konferenci o subsidiaritě, na níž bude příležitost k další diskusi o zprávě pracovní skupiny a ke zvážení, jak její doporučení uvést do praxe. Další příležitostí k diskusi o doporučeních pracovní skupiny bude evropský summit měst a regionů, který proběhne příští rok v březnu.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 314.7 KB
StáhnoutPDF - 122.1 KB
First Vice-President