Vyjádřete se k iniciativám Komise

V rámci programu zlepšování právní úpravy dává Komise větší prostor názorům občanů a zainteresovaných stran, aby návrhy politik a právních předpisů EU byly podloženy fakty a aby reagovaly na jejich potřeby. Zde můžete sdělit vaše názory na iniciativy Komise v důležitých fázích politického a legislativního cyklu.

Krátké video vysvětluje, jak to v praxi probíhá

Vyhledávání všech iniciativ

Zrod nové iniciativy – Plán realizace a prvotní posouzení dopadu

Nové návrhy politik a právních předpisů jsou načrtnuty v dokumentu nazývaném plán a počáteční posouzení dopadů. Tak tomu bývá i v případě hodnocení a kontroly účelnosti stávajících právních předpisů. V této fázi můžete zaslat připomínky ve lhůtě 4 týdnů.

Vyjádřete se k plánům a prvotním posouzením dopadu

Shromažďování faktů – Veřejná konzultace

V rámci veřejné konzultace máte možnost vyjádřit svůj názor na oblast působnosti nových iniciativ, jejich priority a přidanou hodnotu opatření na úrovni EU a rovněž se můžete vyjádřit k hodnocení stávajících politik a právních předpisů. Veřejné konzultace probíhají formou specifického dotazníku a  trvají 12 týdnů.

Zúčastněte se veřejných konzultací

Legislativní návrhy – Poskytnutí informací před přijetím konečné podoby předpisu

Ve chvíli, kdy Komise dokončí legislativní návrh a předloží jej Evropskému parlamentu a Radě, máte další možnost se k návrhu vyjádřit. Lhůta pro podání zpětné vazby k návrhům Komise trvá 8 týdnů. Po jejím skončení jsou všechny připomínky předány Evropskému parlamentu a Radě.

Vyjádřete se k legislativním návrhům Komise

Technické předpisy nebo aktualizace – Návrhy aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů

Právní předpisy EU, které přijaly Evropský parlament a Rady, někdy obsahují zvláštní ustanovení, díky nimž smí Komise:

  • pozměnit nebo doplnit méně podstatné prvky těchto předpisů – k tomuto účelu slouží akty v přenesené pravomoci
  • upřesnit podmínky stávajících právních předpisů, aby byly prováděny ve všech zemích Unie stejným způsobem – tato pravidla se obecně nazývají prováděcí akty.

K návrhům aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů lze podat připomínky ve lhůtě 4 týdnů.

Vyjádřete se k návrhům prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci

Zjednodušení a zlepšení stávajících právních předpisů – Snížení zátěže

Podněty ke zjednodušení a zlepšení stávajících právních předpisů, aby byly účinnější a nepředstavovaly přílišnou regulační zátěž, nám můžete zaslat kdykoli. Platforma REFIT vaše návrhy přezkoumá a zohlední je ve svých doporučeních.

Podělte se o své názory na to, jak zjednodušit právní předpisy EU

Pravidla pro zasílání zpětné vazby

K tomu, abyste mohli své připomínky odeslat, musíte mít účet u služby „EU Login“. Pokud jej ještě nemáte, klikněte na „Zaregistrovat se“ na stránkách dané iniciativy a účet si vytvořte. Můžete ale také použít váš účet na sociálních médiích.

Všechny připomínky, vyjma odpovědí v rámci veřejných konzultací, jsou okamžitě zveřejněny na této internetové stránce, takže můžete sledovat, jaké jsou reakce ostatních. Všechny příspěvky musí splňovat pravidla pro zasílání zpětné vazby, jinak mohou být odstraněny.

V zájmu transparentnosti je po všech organizacích a osobách provádějících činnost, jejímž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, požadováno, aby předtím než zašlou své připomínky, zadaly údaje o sobě do rejstříku transparentnosti EU.

Jazyková politika

V této části se Komise snaží zveřejňovat informace v co největším počtu úředních jazyků EU. Ve všech jazycích EU zde uvádíme alespoň základní informace o iniciativách, jako je jejich název a stručný popis. V některých případech jsou podrobné informace k dispozici pouze v některých jazycích nebo jen v jednom. Svou zpětnou vazbu však můžete vždy zaslat v kterémkoli úředním jazyce EU.

Dotazníky používané k veřejným konzultacím jsou vždy k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině, a často v řadě dalších jazyků EU. Dotazníky používané k veřejným konzultacím týkajícím se nových iniciativ uvedených v pracovním programu Komise jsou obvykle k dispozici v 23 úředních jazycích EU. Preferovaný jazyk si na stránce s dotazníkem můžete zvolit v horní části stránky.

Další informace o jazykové politice uplatňované na těchto stránkách.

Vyhledávání iniciativ

Iniciativy lze vyhledávat několika způsoby: podle tématu, typu, data apod. Když na některou z iniciativ kliknete, zjistíte, zda je stále možné podat k ní připomínky.

Vyhledávání všech iniciativ

Přihlásit se k odběru upozornění

Můžete dostávat e-mailem upozornění, že byla přidána nová iniciativa na téma, které vás zajímá, nebo jak se určitá iniciativa vyvíjí.
Každý den dostanete maximálně jeden e-mail a kdykoli si můžete nastavení odběru informací upravit podle vlastních preferencí.

Přihlásit se / Zaregistrovat se

Aktuální iniciativy