Γλωσσάριo:Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE)

Η Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, NACE ως συντομογραφία, είναι η ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο όρος NACE προέρχεται από το γαλλικό Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Από το 1970, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκδόσεις της NACE.

Η NACE είναι μία ταξινόμηση με ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο, που παρέχει το πλαίσιο για τη συλλογή και παρουσίαση μεγάλου φάσματος στατιστικών στοιχείων, κατά οικονομική δραστηριότητα, στους τομείς των οικονομικών στατιστικών (π.χ. παραγωγή, απασχόληση και εθνικοί λογαριασμοί) αλλά και σε άλλους στατιστικούς τομείς που αναπτύσσονται εντός του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).

Η τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της ταξινόμησης, η NACE αναθ.2, εγκρίθηκε στα τέλη του 2006 και η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2007. Το πρώτο έτος αναφοράς, για στατιστικές που είναι συμβατές με την NACE αναθ. 2, είναι το 2008. Εφεξής, η NACE αναθ.2 εφαρμόζεται συστηματικά σε όλους τους συναφείς στατιστικούς τομείς.

Προηγούμενες εκδόσεις της NACE είναι:

  • NACE αναθ. 1, η πρώτη αναθεώρηση της αρχικής NACE (1970),
  • NACE αναθ. 1.1, μία ελάσσων αναθεώρηση της NACE αναθ. 1,
  • NACE αναθ. 2.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές έννοιες

Στατιστικά Στοιχεία