Γλωσσάριo:Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ ως συντομογραφία, είναι η οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών χωρών. Η ΕΕ ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 1994, η ΕΕ είχε 12 κράτη μέλη: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Από τον Ιανουάριο του 1995, στην ΕΕ προστέθηκαν τρία κράτη μέλη: Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία.

Τον Μάιο του 2004, 10 επιπλέον χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ: η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία. Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία χώρα που προσχώρησε ήταν η Κροατία, την 1η Ιουλίου 2013.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ως εξής:

Αυστρία (AT) Εσθονία (EE) Κύπρος (CY) Πορτογαλία (PT)
Βέλγιο (BE) Λετονία (LV) Ρουμανία (RO) Βουλγαρία (BG)
Ισπανία (ES) Λιθουανία (LT) Σλοβακία (SK) Γαλλία (FR)
Ιρλανδία (IE) Λουξεμβούργο (LU) Σλοβενία (SI) Γερμανία (DE)
Ιταλία (IT) Μάλτα (MT) Σουηδία (SE) Δανία (DK)
Κάτω Χώρες (NL) Ουγγαρία (HU) Τσεχική Δημοκρατία (CZ) Ελλάδα (EL)
Κροατία (HR) Πολωνία (PL) Φινλανδία (FI)

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές έννοιες