Αντιμετώπιση της φτώχειας

Ποιοι κινδυνεύουν από τη φτώχεια και ποια μέτρα λαμβάνονται

Είναι πιθανό να βιώσουμε όλοι τη φτώχεια κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες, ωστόσο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο , για παράδειγμα οικογένειες με παιδιά –ιδιαιτέρως οι μεγάλες και μονογονεϊκές οικογένειες - ηλικιωμένοι, ανάπηροι και μετανάστες. Σε όλες τις κατηγορίες, οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς από τους άντρες.

Ο τρόπος με τον οποίο η φτώχεια επηρεάζει τους ανθρώπους είναι σύνθετος και αλληλένδετος με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκτός από τα γνωστά προβλήματα όπως είναι οι ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και η έλλειψη στέγασης, πολίτες οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν:

 • Κακή υγεία και περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
 • Περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση, κατάρτιση και δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο
 • Οικονομικό αποκλεισμό και υπερβολικά χρέη
 • Περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία όπως για παράδειγμα στο διαδίκτυο

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά καθώς και άλλα σχετικά, η ΕΕ προσφέρει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα καταφέρουν να αναπτύξουν δικές τους προτεραιότητες και στρατηγικές. Το πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Στην εξάλειψη της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας
 • Στη διευκόλυνση πρόσβασης σε απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Στην καταπολέμηση διακρίσεων και αντιμετώπιση σχετικές με την ισότητα των φύλων και την ηλικία πτυχές.
 • Στην καταπολέμηση οικονομικού αποκλεισμού και υπερβολικών χρεών
 • Στην καταπολέμηση των ανεπαρκών συνθηκών στέγασης και του στεγαστικού αποκλεισμού
 • Στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τη φτώχεια στην ΕΕ en
Βασικοί δείκτες ανά χώρα PDF en

Παιδική φτώχεια

Περίπου 19 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ βιώνουν τη φτώχεια.. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε φτωχές οικογένειες είναι πιο πιθανόν να παραμείνουν παγιδευμένα στη φτώχεια για την υπόλοιπη ζωή τους. Ισχύει το ίδιο και για τα δικά τους παιδιά.

Τα παιδιά τα οποία βιώνουν τη φτώχεια αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα σχετικά με αυτή, όπως: ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης, περιορισμένες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και έλλειψη καλών τροφίμων και ενδυμάτων.

Το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τοποθέτησε την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ. Έτσι, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες μεθόδους πρόληψης και εξάλειψης της παιδικής φτώχειας. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας

Έλλειψη στέγης

Η πρόσβαση στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όλοι τους έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, χιλιάδες Ευρωπαίοι δεν έχουν δική τους στέγη.

Οι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν άστεγοι για πολλούς λόγους: Μπορεί να έχασαν τη δουλειά τους ή απλά να δραπέτευσαν από την ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι που ζουν στο δρόμο αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να νοσήσουν από ψυχικές ασθένειες ή να εθιστούν στα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Οι άστεγοι αποτελούν μια από τις πιο αποκλεισμένες και ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Εκτός από την έλλειψη στέγασης, η στέρηση στέγασης ή η υπερβολική αύξηση του κόστους στέγασης στον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό.

Στο επίκεντρο της Ευρωπαικής Στρατηγικής Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης , βρίσκονται απόπειρες πρόληψης και αντιμετώπισης της έλλειψης στέγασης και του στεγαστικού αποκλεισμού, οι οποίες στοχεύουν να συντονίσουν τις ενέργειες των κρατών μελών και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών.

Προχωρούν οι εργασίες για την εύρεση κοινών ορισμών για την έλλειψη στέγασης και την εύρεση δείκτες. Μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα μέσα για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγασης και του στεγαστικού αποκλεισμού αν αποκτήσουμε περισσότερη γνώση για αυτό το θέμα και το ευρύτερο πλαίσιό του. Αυτά τα μέσα πρέπει να υποστηρίξουν την ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη της στην παραγωγή πιο αποτελεσματικών μέτρων για την υποστήριξη των αστέγων.

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας

Ευπαθείς ομάδες

Ορισμένες κοινωνικές ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για παράδειγμα οι οικογένειες με παιδιά - ειδικά οι μεγάλες και οι μονογονεϊκές οικογένειες - οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και οι μετανάστες.

Οι ευπαθείς αυτές ομάδες αντιμετωπίζουν συχνά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και να βιώσουν οικονομικό αποκλεισμό σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες.

Η ΕΕ επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα γιατί αυτές οι ομάδες πλήττονται συχνά από τη φτώχεια και πώς με ποιο τρόπο θα ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία. Για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος είναι απαραίτητο να υπάρχουν κοινοί στόχοι και δείκτες. Τα μέτρα τα οποία έλαβε η ΕΕ ποικίλουν τόσο όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των ομάδων με τους εξής τρόπους:

 • Υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων στην αγορά εργασίας
 • Προωθώντας την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες
 • Θεσπίζοντας μέτρα για ίση μεταχείριση καταπολεμώντας τις διακρίσεις

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας

Οικονομικός αποκλεισμός

Σήμερα, πολλοί Ευρωπαίοι και ειδικά όσοι βιώνουν τη φτώχεια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως λογαριασμό καταθέσεων και λογαριασμό συναλλαγών. Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες να διασφαλίσουν τις αποταμιεύσεις , τις πιστωτικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληρωμών τους.

Η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι σημαντική για την οικονομική και κοινωνική ένταξη των πολιτών στην κοινωνία. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες δεν μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό και αυτό τους οδηγεί σε περαιτέρω οικονομικό αποκλεισμό. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, η ΕΕ συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δύο δημόσιες διαβουλεύσεις προσπάθησε να διατυπώσει κανόνες οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι οι περισσότεροι πολίτες έχουν πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό:

 • Οικονομική ενσωμάτωση en fr de
 • Δανείζω και δανείζομαι υπεύθυνα en fr de

Τα μέτρα εστιάζουν στην υποστήριξη των υπηρεσιών συμβουλών για θέματα οφειλών καθώς επίσης και σε προγράμματα πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας

Αγορά εργασίας για όλους

Η απασχόληση ποιότητας αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα εξόδου από τη φτώχεια και προαγωγής της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το πρόβλημα με τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της – όπως τιςμονογονεϊκές οικογένειες, τους μετανάστες, τους ηλικιωμένους, τους νέους, άτομα με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και τα άτομα με αναπηρίες -– είναι ότι έχουν τις μικρότερες συνήθως πιθανότητες να βρουν ασφαλή και μόνιμη απασχόληση . Επιπλέον, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα, είναι η πιο ευπαθής ομάδα. Η ΕΕ διαθέτει ένα σύνολο μέσων χρηματοδότησης και πολιτικών αποσκοπώντας στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών για τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, για παράδειγμα, επικεντρώνεται στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καθώς και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχουν χρηματοδότηση σε εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστήριξη στο χώρο εργασίας προκειμένου να βοηθήσουν ευπαθή άτομα στην εύρεση και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Ενεργός ενσωμάτωση

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ΕΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πολιτικές ενεργούς ενσωμάτωσης. Η ενεργός ενσωμάτωση επικεντρώνεται στην εύρεση εργασίας για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει πρακτική υποστήριξη για όσους δεν μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ώστε να έχουν αξιοπρεπή ζωή.

Η ενεργή ενσωμάτωση επικεντρώνεται σε τρεις κοινές αρχές:

 • Παροχή επαρκούς ενίσχυσης εισοδήματος προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παροχή βοήθειας σε αυτούς που μπορούν να εργαστούν ώστε να βρουν εργασία και να τη διατηρήσουν, στα πλαίσια μιας αγοράς εργασίας που δεν κάνει διακρίσεις
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως παροχή στέγασης, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής φροντίδας

Η ΕΕ θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ενεργούς ενσωμάτωσης, συντονίζοντας τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βοηθώντας τα κράτη μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας