Dette websted blev arkiveret den (02/08/2012)
02/08/2012

Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Forbindelser med Europa-Parlamentet, Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og medlemsstaternes parlamenter

Europa-Parlamentet

Direktoratet er en vigtig kontaktflade mellem Parlamentet og Kommissionen.

Det gælder både under Europa-Parlamentets plenarmøder i Strasbourg og Bruxelles og møderne i parlamentsudvalgene og de organer under Parlamentet, der står for forvaltning og politisk planlægning (de politiske gruppers formandskonference, parlamentsudvalgenes formandskonference og gruppen for interinstitutionel koordinering). Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen er nedfældet i en rammeaftale pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) , der blev indgået mellem de to institutioner i maj 2005. Direktoratet følger systematisk arbejdet i samtlige parlamentsudvalg og under plenarmøderne med det dobbelte formål at give Kommissionens medlemmer og generaldirektoraterne information om drøftelsernes indhold og sikre Kommissionen en passende repræsentation under disse møder.

De holdninger, som Kommissionen forsvarer under plenarmøderne - på alle punkter, der vedrører den - og den nødvendige administrative koordinering gøres internt i Kommissionen til genstand for en politisk strømlining gennem møder på kabinetsplan, nemlig i Gruppen for Interinstitutionelle Forbindelser, hvis sekretariatsfunktioner varetages af direktoratet for så vidt angår alle spørgsmål vedrørende Europa-Parlamentet.

Direktoratet tilrettelægger endvidere den nødvendige opfølgning af de beslutninger, som Parlamentet vedtager, bistår Kommissionens formand og den næstformand, under hvem forbindelserne med Parlamentet henhører, når de møder op i Parlamentet (i plenarmøder, under formandskonferencen og i parlamentsudvalg), og sørger for, at Kommissionen repræsenteres i de grupper, der planlægger Parlamentets arbejde.

Desuden bliver alle skriftlige forespørgsler, der stilles af parlamentsmedlemmer, modtaget og registreret i direktoratet, inden de distribueres til de relevante generaldirektorater eller tilsvarende tjenestegrene. Direktoratet påser, at de besvares inden for den fastsatte frist, og sikrer sammenhæng og ensartethed i udformningen af besvarelserne. Direktoratet sikrer den nødvendige koordinering mellem tjenestegrenene på kabinetsplan for at forberede de holdninger, Kommissionen skal forsvare i Spørgetiden.

Sidens

Den Europæiske Ombudsmand & andragender

Direktoratet spiller en særlig rolle i forbindelse med forvaltningen af klager, som Ombudsmanden fremsender til Europa-Kommissionen vedrørende tilfælde af påstået dårlig forvaltning, og i forbindelse med andragender, som kommer fra Europa-Parlamentet.

Den interne procedure er fastsat i Kommissionens beslutning af 5. oktober 2005 (SEK(2005-1227/4) : hver kommissær er bemyndiget til på Kommissionens vegne at besvare klager, der vedrører hans ressortområde. Det er direktoratet, der videresender klager til den ansvarlige kommissær, og som derefter sammen med Juridisk Tjeneste, og i givet fald GD BUDG, afgiver sit samtykke til svar på vegne af formanden og den næstformand, der er ansvarlig for forbindelserne til Ombudsmanden. Kommissionen behandler alle de klager, den modtager, og bestræber sig for at efterkomme Ombudsmandens henstillinger og hans forslag til mindelige løsninger.

I henhold til artikel 194 i traktaten modtager Europa-Parlamentet andragender fra borgerne. Størstedelen af de andragender, der kan tages op til behandling, sendes videre til Kommissionen, således at borgerne får svar, eller således at et problem, der drejer sig om manglende overensstemmelse med EU-retten, løses. Sommetider kan et andragende føre til indledning af en overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat. Andragender, som er fremsendt af Europa-Parlamentet, modtages af direktoratets tjenester, der tildeler dem de forskellige generaldirektorater og sørger for, at der foretages en behørig opfølgning, både under den skriftlige fase og på møderne i parlamentsudvalget for andragender.

Sidens

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg & Regionsudvalget

Direktoratet har også ansvaret for forbindelserne med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget. Disse to rådgivende udvalg, der begge har 317 medlemmer, bistår Rådet og Kommissionen under udarbejdelsen af Fællesskabets retsakter (jf. EF-traktatens artikel 7). De høres af Rådet eller Kommissionen i de tilfælde, der er fastsat i traktaten (obligatorisk høring), eller hvis enten Rådet eller Kommissionen ønsker at indhente deres udtalelse (fakultativ høring). Endelig kan de på eget initiativ afgive udtalelse (jf. EF-traktatens artikel 260-265). I henhold til protokollerne for samarbejdet med EØSU pdf - 45 KB [45 KB] English (en) français (fr) og Regionsudvalget pdf - 63 KB [63 KB] English (en) français (fr) , der blev undertegnet i november 2005, kan Kommissionen forelægge disse udvalg særlige anmodninger om mere indgående høringer (perspektivudtalelse for Regionsudvalgets vedkommende og sonderende udtalelse for EØSU's vedkommende); det er næstformanden med ansvar for forbindelserne med de to udvalg, der fremsender anmodningen om disse former for udtalelse til udvalgene.

Direktoratet udarbejder hvert år, på grundlag af Kommissionens arbejdsprogram, en oversigt over forventede høringer og drøfter den med udvalgene. I henhold til de nye protokoller skal der tilstræbes fælles programmeringsforanstaltninger. Direktoratet følger systematisk arbejdet i de to udvalg: plenarmøder og bestyrelsesmøder, mens sektionsmøderne (EØSU) og udvalgsmøderne (Regionsudvalget) følges af de kompetente generaldirektorater for hver udtalelses vedkommende. Det sikrer Kommissionen passende repræsentation under møderne og informerer kommissærerne og tjenestegrenene om de drøftelser, der finder sted. Endelig udarbejder direktoratet, på grundlag af bidrag fra Kommissionens tjenestegrene, periodiske rapporter, der giver udvalgene information om opfølgningen af deres udtalelser. Opfølgningsdokumentet udsendes hvert kvartal for EØSU's vedkommende, og to gange om året for Regionsudvalgets vedkommende. I henhold til de nye samarbejdsprotokoller skal der anvendes særlige foranstaltninger for at informere udvalgene om opfølgningen af særligt vigtige udtalelser.

Direktoratet udsender endvidere en " resultattavle ", der viser de to udvalgs væsentligste aktiviteter.

Sidens

Medlemsstaternes parlamenter

Direktoratet er også ansvarligt for forbindelserne med medlemsstaternes parlamenter. Det har kontakt med COSAC (Konferencen af Organer med Ansvar for EF-anliggender) og konferencen af talsmænd fra parlamenterne i Den Europæiske Union. Direktoratet opretholder endvidere tætte forbindelser med eksisterende netværk af permanente repræsentanter og forbindelsesofficerer i de nationale parlamenter. Det udsender også et nyhedsbrev om de nationale parlamenter.

Yderligere oplysninger om de forskellige institutioner kan fås ved at konsultere deres internetsteder: Europa-Parlamentet, Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Sidens