Współpraca miast z Polski i Litwy na rzecz młodych osób zagrożonych wykluczeniem

Praca z młodymi osobami zagrożonymi wykluczeniem nigdy nie jest łatwym zadaniem. Jeszcze trudniejsze jest wspieranie takich osób w ramach działań prowadzonych w kilku krajach. Jednak jak pokazuje finansowany przez UE projekt „Teraz czas na zmiany”, realizowany w polsko-litewskim obszarze przygranicznym, dzięki ścisłej współpracy i skutecznej koordynacji wszystko może się udać.

Inne narzędzia

 
The Time is Now for Change project helped at-risk children and young adults by providing them with a social network and support. ©Time is Now for Change The Time is Now for Change project helped at-risk children and young adults by providing them with a social network and support. ©Time is Now for Change

" Nieustannie próbuj oferować pomoc. Wyniki cię zaskoczą. Zawsze jest dobry czas na zmianę! "

Sonata Dumbliauskienė, kierowniczka projektu

Miasto Olita na Litwie i miasto Ełk w Polsce mają więcej wspólnego niż samo położenie blisko granicy dzielącej oba kraje. Muszą się także mierzyć z podobnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, takimi jak wzrost bezrobocia, ubóstwo, wysoka przestępczość, bezdomność i problem narkomanii – szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Władze obu miast nie zamierzały ignorować tych problemów. Zamiast tego zdecydowały się przyjąć proaktywne, skoordynowane podejście i uruchomić projekt „Teraz czas na zmiany” – ambitną inicjatywę ukierunkowaną na udzielanie wsparcia osobom najbardziej zagrożonym wykluczeniem w regionie transgranicznym.

Streetworking nie tylko na ulicy

Jednym z kluczowych działań projektu była inicjatywa streetworkingu, czyli wspólny program socjalny, w którego realizację zaangażowały się między innymi organizacje pozarządowe, komisariaty policji, organizacje edukacyjne, biura kuratorów i ośrodki pomocy społecznej.

Ich celem było dotarcie do dzieci zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin, a także innych streetworkerów – pracowników socjalnych działających na ulicach – oraz zapewnienie tym najsłabszym grupom sieci społecznej i wsparcia, jakich potrzebują, by móc zmienić swoje życie na lepsze.

Na przykład dzięki organizacji takich wydarzeń jak zajęcia sportowe, malowanie murali czy kręcenie filmów partnerzy mogli współpracować z młodymi osobami, udzielając im wsparcia i pomocy. Młodzi uczestnicy projektu mogli także wziąć udział w tygodniowym obozie przetrwania, na którym rozwijali więzi społeczne i uczyli się podstawowych umiejętności życiowych.

Projekt powstał na bazie doświadczeń miasta Ełk, które wdrożyło taką inicjatywę jako jedno z pierwszych miast w Polsce i podzieliło się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami z litewskimi partnerami, organizując między innymi praktyczne szkolenia, podczas których eksperci z Ełku omawiali sposoby radzenia sobie z trudną młodzieżą. 

Poprawa jakości życia

W wyniku działań projektowych wiele młodych osób w obu miastach zapisało się do szkoły lub lokalnej świetlicy lub zaczęło udzielać się w swoich społecznościach jako wolontariusze – każda taka decyzja to dla nich pozytywny krok w stronę poprawy jakości swojego życia. Z kolei miasta odnotowały spadek przestępczości i liczby osób zażywających narkotyki. W projekcie wzięło udział łącznie ponad 100 młodych osób.

Jako że realizacja projektu zakończyła się sukcesem, partnerzy zaprezentowali założenia programu inicjatywy streetworkingu innym miastom jako skuteczne rozwiązanie w walce z wykluczeniem wśród osób młodych. Z kolei litewski partner projektu złożył wniosek o dodatkowe finansowanie – jeśli zostanie przyznane, działania opracowane w ramach projektu będą kontynuowane.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Teraz czas na zmiany” wyniosła 747 714 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 635 557 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Interreg V-A Litwa–Polska na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”.

Data projektu

10/07/2020