Актуализирани насоки за държавите членки за третиране на грешки, оповестени в годишните контролни доклади

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Настоящият документ има за цел да предостави насоки на органите на държавите членки, а именно на ОО, като разясни основните въпроси, които те повдигат през програмния период 2007—2013 г. по отношение на третирането и оценката на грешките, установени в контекста на извършваните от тях одити на операциите. В насоките са предоставени освен това разяснения относно изчисляването на общия прогнозиран процент на грешките, съответните корективни мерки и въздействието на одитното становище на ОО, представено съгласно член 62, параграф 1, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член 61, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.

Настоящият документ е актуализирана версия на насоките на Комисията COCOF 11-0041-01-EN от 7.12.2011 г. и EFFC/87/2012 от 9.11.2012 г., съобразена с извлечените за изминалия период поуки чрез оценките на годишните контролни доклади (ГКД) за 2012, 2013 и 2014 г. Настоящите насоки консолидират в един документ разясненията, дадени на ОО от 2011 г. насам, със съответната актуализация, когато е счетено за необходимо. В приложение 3 е дадена таблица със сравнение между структурата на досегашните и на актуализираните насоки за третиране на грешки. Настоящите актуализирани насоки са основен документ за насоките за третиране на грешки през

Publications