Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)

Nová podoba vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk

#DEAP #EUDigitalEducation

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027) nastiňuje vizi Evropské komise týkající se vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního vzdělávání v Evropě. Jedná se o výzvu k posílení spolupráce na evropské úrovni s cílem:

 • poučit se z krize způsobené pandemií COVID-19, během níž se technologie používají ve vzdělávání a odborné přípravě v bezprecedentním měřítku
 • přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy digitálnímu věku

Od června do září 2020 probíhala k novému akčnímu plánu otevřená veřejná konzultace.

Nový akční plán má dvě strategické priority

1. Podpora rozvoje vysoce výkonného digitálního vzdělávacího systému

To vyžaduje:

 • infrastrukturu, připojení a digitální vybavení
 • účinné plánování a rozvoj digitálních kapacit, včetně moderního organizačního zázemí
 • digitálně kompetentní a sebevědomé pedagogy a pracovníky v oblasti vzdělávání i odborné přípravy
 • vysoce kvalitní vzdělávací obsah, uživatelsky komfortní nástroje a bezpečné platformy dodržující soukromí a etické normy

Jaké konkrétní kroky Komise provede

 • Zahájí strategický dialog s členskými státy EU, aby se mohl připravit návrh doporučení Rady ohledně faktorů, jež umožní úspěšné digitální vzdělávání (do roku 2022).
 • Navrhne doporučení Rady o online a distančním vzdělávání pro základní a střední stupeň škol. Ve středu zájmu by měl být společný celoevropský pohled na to, jak do konce roku 2021 zajistit, aby distanční, online a kombinované učení bylo efektivní, inkluzivní a atraktivní.
 • Vytvoří evropský rámec obsahu digitálního vzdělávání, který bude vycházet z evropské kulturní a tvůrčí rozmanitosti, a zahájí studii proveditelnosti týkající se případné evropské platformy ke sdílení certifikovaných online zdrojů a k propojení se stávajícími vzdělávacími platformami.
 • Bude podporovat gigabitové připojení škol, jakož i připojení ve školách, uskuteční propagační akce Connectivity4Schools k šíření povědomí o možnostech financování a bude vybízet členské státy, aby co nejlépe využívaly podpory EU k zajišťování přístupu k internetu, nákupu digitálního vybavení a e-learningových aplikací a platforem.
 • Bude podporovat plány digitální transformace na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím projektů spolupráce v rámci programu Erasmus. Bude podporovat digitální pedagogiku a u učitelů šířit odborné znalosti umožňující využívání digitálních nástrojů. Využije k tomu akademický program Erasmus Teacher Academies a spustí online nástroj pro učitele určený k sebehodnocení: SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – sebehodnocení efektivního učení prostřednictvím podpory inovativních vzdělávacích technologií) pro učitele.
 • Vypracuje etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a při učení a bude v této oblasti podporovat výzkum a inovace v rámci programu Horizont Evropa.

2. Rozvoj digitálních dovedností a kompetencí pro potřeby digitální transformace

K tomu je potřeba:

 • základních digitálních dovedností a kompetencí od raného věku
  • digitální gramotnost, včetně boje proti dezinformacím
  • vzdělávání v oblasti výpočetní techniky
  • dobrá znalost a chápání technologií náročných na data, jako je např. umělá inteligence
 • pokročilých digitálních dovedností, aby si je osvojilo co nejvíce digitálních specialistů. Při studiu digitálních technologií a na pracovních postech v digitální oblasti by měly být rovnoměrně zastoupeny také dívky a mladé ženy.

Jaké konkrétní kroky Komise provede

 • Vypracuje společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnostbojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Bude spolupracovat s občanskou společností, evropskými technologickými společnostmi a operátory, provozovateli vysílání, novináři, skupinou odborníků na mediální gramotnost, Evropským střediskem pro sledování digitálních médií, vnitrostátními orgány, rodiči, studenty a mladými lidmi.
 • Aktualizuje evropský rámec digitálních kompetencí, aby zahrnoval dovednosti související s umělou inteligencí a využíváním dat, a bude podporovat rozvoj vzdělávacích zdrojů pro oblast umělé inteligence určených školám, institucím odborného vzdělávání a přípravy a dalším poskytovatelům odborné přípravy a školitelům.
 • Zavede evropský certifikát digitálních dovedností (EDSC), který bude uznáván a akceptován orgány, zaměstnavateli a dalšími subjekty v celé Evropě.
 • Navrhne doporučení Rady k zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě. V rámci toho by se využívaly nástroje EU k investování do profesního rozvoje učitelů, sdílely osvědčené metody výuky ve vysoce kvalitních kurzech výpočetní techniky a probíhala spolupráce s průmyslem s cílem identifikovat a aktualizovat žádané dovednosti, jakmile se poptávka po nich objeví.
 • Podpoří větší účast na mezinárodní studii počítačové a informační gramotnosti (ICILS), v rámci které se na nadnárodní úrovni shromažďují data o digitálních dovednostech studentů a zavádí se cíl EU pro digitální kompetence u studentů: do roku 2030 by se podíl studentů ve věku 13–14 let s nedostatečnými výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti měl snížit pod 15 %.
 • Zaměří se na rozvoj pokročilých digitálních dovedností, například umožněním stáží v digitální oblasti i studentům a učňům z odborného vzdělávání a přípravy, a nabídne příležitosti k profesnímu rozvoji učitelů, školitelů a dalších pedagogických pracovníků.
 • Bude spolu s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) podporovat účast žen v oborech STEM (science, technology, engineering and mathematics – přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) a také koalici EU STEM při přípravě vysokoškolských osnov pro inženýrské obory a IKT, aby byly atraktivní i pro ženy (na základě přístupu „STEAM“: science, technology, engineering, arts and mathematics – přírodní vědy, technologie, inženýrství, humanitní vědy a matematika).

Proč je třeba opatření přijmout

 • Mnoho domácností s nízkými příjmy nemá přístup k počítači a kvalita širokopásmového připojení v rámci EU značně kolísá podle výše příjmu rodin (Eurostat 2019)
 • Více než 20% mladých lidí v EU nemá ani základní digitální dovednosti.
 • Podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2018 není (podle jejich vlastního ohodnocení) ani 40 % pedagogů připraveno používat digitální technologie ve výuce. V rámci EU existují samozřejmě velké rozdíly.
 • Krize způsobená pandemií COVID-19 vede k bezprecedentnímu posunu k online výuce a učení a k využívání digitálních technologií.

Výsledky veřejné konzultace (2020)

 • Téměř 60 % respondentů nevyužívalo distanční či online učení před krizí vůbec.
 • Podle 95 % dotázaných představuje krize způsobená nemocí COVID-19 bod zlomu – technologie se podle nich ve vzdělávání a odborné přípravě „zabydlí“ natrvalo.
 • Podle respondentů by měly být online vzdělávací zdroje a obsah relevantnější, interaktivnější a snáze použitelné.
 • Přes 60 % dotázaných má pocit, že si během krize zlepšilo své digitální dovednosti, a více než 50 % z nich má zájem o jejich další rozvoj.

Posílení spolupráce a výměn v oblasti digitálního vzdělávání na úrovni EU

EU může hrát aktivnější úlohu:

 • při identifikaci, sdílení a rozšiřování osvědčených postupů
 • při podpoře členských států a odvětví vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím nástrojů, rámců, pokynů, odborných technických znalostí a výzkumu
 • při posilování spolupráce mezi zúčastněnými stranami

při vzniku nového evropského centra digitálního vzdělávání k

 • propojení vnitrostátních a regionálních iniciativ a aktérů v oblasti digitálního vzdělávání
 • podpoře meziodvětvové spolupráce a nových modelů k výměně digitálního vzdělávacího obsahu a při řešení otázek, jako jsou společné normy, interoperabilita, přístupnost a zajištění kvality.

Centrum bude sloužit jako think-tank k rozvoji politiky i praxe a bude sledovat rozvoj digitálního vzdělávání v Evropě, včetně provádění nového akčního plánu digitálního vzdělávání. Centrum bude rovněž podporovat inovace a aktivní zapojení vycházející z potřeb uživatelů prostřednictvím hackathonu digitálního vzdělávání.

Dosavadní práce v oblasti digitálního vzdělávání

Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 vychází z plánu na období 2018–2020, který měl tyto prioritní oblasti:

 1. lepší využívání digitálních technologií ve výuce a při studiu
 2. rozvoj digitálních kompetencí a dovedností
 3. zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou