Úvod

young girl jumping

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít. A my máme vše potřebné k tomu, abychom toho dosáhli.

 

Máme vizi, máme plán a dohodli jsme se, že společně investujeme 806,9 miliardy* eur. 

 

Nyní nastal čas chopit se práce a učinit Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější.

 

*Tato částka je v běžných cenách. Odpovídá částce 750 miliard eur v cenách z roku 2018.

Dosud nejrozsáhlejší balíček k povzbuzení ekonomiky

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU (NGEU) na podporu ekonomického oživení bude historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl v Unii financován. S obnovou Evropy po covidové pandemii pomůže celkem 2,018 bilionu eur (v běžných cenách*). Evropa z ní vyjde ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Do nového dlouhodobého rozpočtu budou zapracovány výkonnější mechanismy flexibility, které zajistí schopnost reagovat na nepředvídané potřeby. Vznikne tak rozpočet dobře fungující nejen v současné situaci, ale i v případě nejistot, které přinese budoucnost.

Poslední krok v podobě přijetí příštího dlouhodobého rozpočtu EU byl učiněn 17. prosince 2020.

*1,8 bilionu eur v cenách z roku 2018

Víceletý finanční rámec 2021–2027 a nástroj NextGenerationEU – fakta a čísla

Hlavní body dohody

Více než 50 % této částky bude podporovat modernizační procesy prostřednictvím financování, např.:

microscope výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa
investment icon spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa
vaccine připravenosti, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost:

farm icon modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie
globe icon boji proti změně klimatu – 30 % finančních prostředků EU, což je historicky nejvyšší podíl, jaký kdy byl z evropského rozpočtu na tuto oblast vynaložen
2 womens icon ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů

Hlavní novinky

 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a NextGenerationEU, celkové příděly podle okruhů*

  VFR NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast 149,5 miliardy eur 11,5 miliardy eur
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty 426,7 miliardy eur 776,5 miliardy eur
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 401 miliard eur 18,9 miliardy eur
4. Migrace a správa hranic 25,7 miliardy eur
5. Bezpečnost a obrana 14,9 miliardy eur
6. Sousedství a svět 110,6 miliardy eur
7. Evropská veřejná správa 82,5 miliardy eur
CELKEM VFR 1 210,9 miliardy eur 806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v hodnotě více než 800 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

 • Nástroj pro oživení a odolnost: ústřední prvek nástroje NextGenerationEU nabízející úvěry a granty ve výši 723,8 miliardy eur, které budou k dispozici na podporu reforem a investic prováděných zeměmi EU. Cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost evropských ekonomik a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace. Členské státy nyní sestavují své plány na podporu oživení a odolnosti, na jejichž základě budou moci čerpat finanční prostředky v rámci tohoto nástroje.
 • Pomoc na podporu oživení pro soudržnost a území Evropy – REACT-EU: Nástroj NextGenerationEU rovněž zahrnuje 50,6 miliardy eur určených na REACT-EU. Jedná se novou iniciativu, která rozvíjí a rozšiřuje opatření v oblasti reakce na krize a náprav krizemi způsobených škod, prostřednictvím Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus. Přispěje k hospodářskému oživení, jež bude probíhat pod vlajkou ekologické a digitální transformace a zvyšování odolnosti. Finanční prostředky budou uvolňovány na:
  Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
  Evropský sociální fond (ESF)
  Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
  Tyto dodatečné prostředky budou poskytovány v letech 2021–2022.
 • Z nástroje NextGenerationEU se převedou dodatečné finanční prostředky do jiných evropských programů nebo fondů, jako je Horizont 2020, InvestEU, rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci.

Rozdělení prostředků NextGenerationEU

Nástroj pro oživení a odolnost 723,8 miliardy eur
z toho úvěry 385,8 miliardy eur
z toho granty 338 miliard eur
ReactEU 50,6 miliardy eur
Horizont Evropa 5,4 miliardy eur
InvestEU 6,1 miliardy eur
Rozvoj venkova 8,1 miliardy eur
Fond pro spravedlivou transformaci (FST) 10,9 miliardy eur
RescEU 2 miliardy eur
CELKEM 806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

 

Údaje

Rozdělení prostředků nástroje NextGenerationEU podle zemí EU

Rozdělení prostředků VFR podle zemí EU

Financování dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU

euro coin

Dlouhodobý rozpočet EU bude i nadále financován z dobře známých zdrojů příjmů rozpočtu EU:

 • cla
 • příspěvky členských států na základě daně z přidané hodnoty (DPH)
 • příspěvky založené na hrubém národním důchodu (HND)

Kromě toho bude od 1. ledna 2021 zaveden nový vnitrostátní příspěvek z nerecyklovaných plastových obalových odpadů jako zdroj příjmů z rozpočtu EU.

 

Půjčky na financování hospodářského oživení

Na financování nástroje NextGenerationEU si bude Evropská komise jménem Unie půjčovat na trzích, a to za výhodnějších úrokových sazeb, než jakých by dosáhla většina členských států. Částky se poté přerozdělí.

Evropská komise již vydává dluhopisy na financování půjček pro EU a třetí země v rámci čtyř programů, včetně až 100 miliard eur na program SURE, který je určen na podporu zaměstnanosti a zachování pracovních míst.

K získání až 800 miliard eur v běžných cenách do roku 2026 pro nástroj NextGenerationEU za co nejlepších finančních podmínek (5 % HDP EU) použije Komise diverzifikovanou strategii financování.

Jasný plán na vytvoření nových zdrojů příjmů, které pomohou úvěry splatit

V prosinci 2021 navrhla Komise tři nové zdroje příjmů do rozpočtu EU, které mají pomoci se splácením grantů v rámci nástroje NextGenerationEU a přispět k financování Sociálního fondu pro klimatická opatření, jehož cílem je zajistit, aby při přechodu na dekarbonizovanou ekonomiku nebyl nikdo opomíjen.

Emissions trading vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemi
Carbon border adjustment mechanism vlastní zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích
reallocated profits vlastní zdroj založený na přerozdělených ziscích velmi velkých nadnárodních společností

Komise bude nyní spolu s Evropským parlamentem a s členskými státy EU v Radě pracovat na tom, aby byly nové zdroje příjmů urychleně schváleny.

Další nové vlastní zdroje navhrne Komise do konce roku 2023.

Zdroje příjmů pro rozpočet EU na období 2021–2027

Nová generace vlastních zdrojů EU

Další kroky

Evropská komise začala přidělovat prostředky v rámci příštího víceletého finančního rámce (VFR) od 1. ledna 2021 poté, co Evropský parlament a Rada přijaly příslušné odvětvové právní předpisy a roční rozpočet na rok 2021.

Dne 31. května 2021 ratifikovaly všechny členské státy v souladu s jejich ústavními požadavky rozhodnutí o vlastních zdrojích. Komise proto nyní může v rámci programu NextGenerationEU financovat hospodářské oživení. Při první transakci v rámci nástroje NextGenerationEU získala Komise 15. června 2021 20 miliard eur.

Příjemci

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o  tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi

Souvislosti

Dne 2. května 2018 předložila Komise návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU. Po rámcovém návrhu bezprostředně následovaly legislativní návrhy 37 odvětvových programů (např. soudržnost, zemědělství, Erasmus, Horizont Evropa atd.). Od roku 2018 do začátku roku 2020 Komise úzce spolupracovala s rotujícími předsednictvími Rady a s Evropským parlamentem, aby jednání zdárně postupovala.

V reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla Evropská komise 27. května 2020 dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU. Dále předložila cílená navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Dne 21. července 2020 dosáhli politické dohody o tomto balíčku hlavy států a předsedové vlád EU.

Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o tomto balíčku 10. listopadu 2020.

Členské státy EU v Evropské radě se 10. prosince 2020 dohodly, že na úrovni Rady dokončí přijetí nařízení o víceletém finančním rámci a rozhodnutí o vlastních zdrojích.

Dne 17. prosince 2020 Rada rozhodla o přijetí příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027. Jednalo se o poslední krok v procesu přijímání po hlasování v Evropském parlamentu dne 16. prosince, který výraznou většinou potvrdil nařízení o VFR.

Evropský parlament a Rada dosáhly 18. prosince 2020 dohody o Nástroji pro oživení a odolnost, který je hlavní součástí iniciativy NextGenerationEU.

Průběh jednání

Dokumenty

StáhnoutPDF - 584.7 KB