Úvod

young girl jumping

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít. A my máme vše potřebné k tomu, abychom toho dosáhli.

 

Máme vizi, máme plán a dohodli jsme se, že společně investujeme 806,9 miliardy* eur. 

 

Nyní nastal čas chopit se práce a učinit Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější.

 

*Tato částka je v běžných cenách. Odpovídá částce 750 miliard eur v cenách z roku 2018.

Dosud nejrozsáhlejší balíček k povzbuzení ekonomiky

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU (NGEU) na podporu ekonomického oživení je historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl v Unii financován. S obnovou Evropy po covidové pandemii pomůže celkem 2,018 bilionu eur (v běžných cenách*). Evropa z ní vyjde ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Finanční prostředky jsou využívány k řešení nejdůležitějších výzev, kterým Evropa čelí, a k podpoře těch, kteří ji potřebují nejvíce. Po ruské agresi vůči Ukrajině byl zmobilizován rozpočet EU na poskytnutí mimořádné pomoci a podpory Ukrajině a zemím EU a na zmírnění humanitárních důsledků války.

*1,8 bilionu eur v cenách z roku 2018

Víceletý finanční rámec 2021–2027 a nástroj NextGenerationEU – fakta a čísla

Hlavní prvky balíčku

Více než 50 % dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje NextGenerationEU se podporuje modernizace, například prostřednictvím:

microscope výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa
investment icon spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa
vaccine připravenosti, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost:

farm icon modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie
globe icon boji proti změně klimatu – 30 % finančních prostředků EU, což je historicky nejvyšší podíl, jaký kdy byl z evropského rozpočtu na tuto oblast vynaložen
2 womens icon ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů

Hlavní novinky

 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a NextGenerationEU, celkové příděly podle okruhů

  VFR NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast 149,5 miliardy eur 11,5 miliardy eur
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty 426,7 miliardy eur 776,5 miliardy eur
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 401 miliard eur 18,9 miliardy eur
4. Migrace a správa hranic 25,7 miliardy eur
5. Bezpečnost a obrana 14,9 miliardy eur
6. Sousedství a svět 110,6 miliardy eur
7. Evropská veřejná správa 82,5 miliardy eur
CELKEM VFR 1 210,9 miliardy eur 806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v hodnotě více než 800 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

Ústředním prvkem NextGenerationEU je Nástroj pro oživení a odolnost – nástroj k poskytování grantů a půjček na podporu reforem a investic v členských státech EU v celkové hodnotě 723,8 miliardy eur. Chtějí-li členské státy v rámci Nástroje pro oživení a odolnost získat finanční prostředky, musejí vypracovat vlastní plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž nastíní, do čeho a jak budou prostředky investovat. Kromě toho musejí splnit příslušné milníky a cíle a před tím, než jim budou vyplaceny v rámci Nástroje pro oživení a odolnost platby, Komise posoudí, zda byl každý milník a cíl uspokojivě splněn.

Chcete-li se seznámit s plány jednotlivých členských států EU a sledovat dosud provedené platby, můžete využít interaktivní srovnávací přehled oživení a odolnosti.

Zbývající finanční prostředky z NextGenerationEU jsou členským státům EU vypláceny prostřednictvím několika programů EU: pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU), Horizont Evropa, InvestEU, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci (FST).

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu by členské státy EU mohly využít některé z těchto finančních prostředků k řešení potřeb uprchlíků přicházejících na jejich území.

Rozdělení prostředků NextGenerationEU

Nástroj pro oživení a odolnost 723,8 miliardy eur
z toho úvěry 385,8 miliardy eur
z toho granty 338 miliard eur
ReactEU 50,6 miliardy eur
Horizont Evropa 5,4 miliardy eur
InvestEU 6,1 miliardy eur
Rozvoj venkova 8,1 miliardy eur
Fond pro spravedlivou transformaci (FST) 10,9 miliardy eur
RescEU 2 miliardy eur
CELKEM 806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

 

Přidělené prostředky podle států

Rozpočet Evropské unie nikdy nebyl jen o příjmech a výdajích. Není tomu tak ani dnes. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu a společné výzvy řeší společně. Prostředky EU, například v rámci fondů soudržnosti nebo programu Horizont Evropa, směřují do všech koutů EU.

V některých oblastech politiky členské země dostávají předem stanovené částky. Přehled najdete zde.

Financování dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU

euro coin

Dlouhodobý rozpočet EU bude i nadále financován z dobře známých zdrojů příjmů rozpočtu EU:

  • cla
  • příspěvky členských států na základě daně z přidané hodnoty (DPH)
  • příspěvky založené na hrubém národním důchodu (HND)

Kromě toho bude od 1. ledna 2021 zaveden nový vnitrostátní příspěvek z nerecyklovaných plastových obalových odpadů jako zdroj příjmů z rozpočtu EU.

 

Půjčky na financování hospodářského oživení

Na financování nástroje NextGenerationEU si Evropská komise jménem Unie půjčuje na trzích, a to za výhodnějších úrokových sazeb, než jakých by dosáhla většina členských států. Částky se poté přerozdělí.

Před NextGenerationEU již Evropská komise vydala dluhopisy, například na financování úvěrů členským státům EU a třetím zemím, včetně až 100 miliard eur na program SURE na podporu zaměstnanosti a udržení lidí v práci během pandemie COVID-19.

Do roku 2026 získá Evropská unie na nástroj NextGenerationEU až 800 miliard eur v běžných cenách prostřednictvím diverzifikované strategie financování.

Úvěrová politika EU

Jasný plán na vytvoření nových zdrojů příjmů, které pomohou úvěry splatit

V interinstitucionální dohodě z prosince 2021 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že budou usilovat o nalezení dostatečných nových vlastních zdrojů na pokrytí splátek nástroje NextGenerationEU.

V prosinci 2021 proto Komise navrhla tři nové zdroje příjmů do rozpočtu EU, které mají pomoci splácet grantovou část nástroje NextGenerationEU. Tento návrh by rovněž přispěl k financování Sociálního klimatického fondu, jehož cílem je zajistit, aby při přechodu na dekarbonizovanou ekonomiku nezůstal nikdo opomenut.

Emissions trading vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemi
Carbon border adjustment mechanism vlastní zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích
reallocated profits Vlastní zdroj vytvořený přerozdělením zisků největších nadnárodních společností (na základě úsilí na úrovni OECD a G20)

Komise nyní spolu s Evropským parlamentem a s členskými státy EU v Radě pracuje na tom, aby byly nové zdroje příjmů urychleně schváleny.

Druhý balíček nových vlastních zdrojů navrhne Komise do konce roku 2023.

Zdroje příjmů pro rozpočet EU na období 2021–2027

Nová generace vlastních zdrojů EU

Příjemci

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o  tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi

Souvislosti

Dne 2. května 2018 předložila Komise návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU

V reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla Evropská komise 27. května 2020 dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU. Dále předložila cílená navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Dne 21. července 2020, tj. ani ne o dva měsíce později, dosáhli politické dohody o tomto balíčku hlavy států a předsedové vlád EU.

Ke konečnému přijetí Radou došlo 17. prosince 2020.

Průběh jednání

Novinky

Dokumenty

StáhnoutPDF - 584.7 KB