Dosud nejrozsáhlejší balíček k povzbuzení ekonomiky

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem Next Generation EU na podporu ekonomického oživení bude historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl z rozpočtu EU financován. Celková částka ve výši 1,8 bilionu eur pomůže Evropě zotavit se z koronavirové pandemie a vyjít z ní ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Do nového dlouhodobého rozpočtu budou zapracovány výkonnější mechanismy flexibility, které zajistí schopnost reagovat na nepředvídané potřeby. Vznikne tak rozpočet dobře fungující nejen v současné situaci, ale i v případě nejistot, které přinese budoucnost.

Poslední krok v podobě přijetí příštího dlouhodobého rozpočtu EU byl učiněn 17. prosince 2020.

 

Hlavní body dohody

Více než 50 % této částky bude podporovat modernizační procesy prostřednictvím financování, např.:

microscope výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa
investment icon spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa
vaccine připravenosti, oživení a odolnosti z facility na podporu oživení a odolnosti, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví „EU pro zdraví“.

Balíček dále věnuje pozornost:

farm icon modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie
globe icon boji proti změně klimatu – 30 % finančních prostředků EU, což je historicky nejvyšší podíl, jaký kdy byl z evropského rozpočtu na tuto oblast vynaložen
2 womens icon ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů

Hlavní novinky

 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027
celkové příděly podle okruhů*

  VFR Next Generation EU CELKEM
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast 132,8 miliardy eur 10,6 miliardy eur 143,4 miliardy eur
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty 377,8 miliardy eur 721,9 miliardy eur 1 099,7 miliardy eur
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 356,4 miliardy eur 17,5 miliardy eur 373,9 miliardy eur
4. Migrace a správa hranic 22,7 miliardy eur - 22,7 miliardy eur
5. Bezpečnost a obrana 13,2 miliardy eur - 13,2 miliardy eur
6. Sousedství a svět 98,4 miliardy eur - 98,4 miliardy eur
7. Evropská veřejná správa 73,1 miliardy eur - 73,1 miliardy eur
CELKEM VFR 1 074,3 miliardy eur 750 miliard eur 1 824,3 miliardy eur

Všechny částky v miliardách EUR, ve stálých cenách roku 2018. Zdroj: Evropská komise

* Tyto částky zahrnují cílené navýšení rozpočtu deseti programů o celkovou částku 15 miliard eur oproti dohodě z 21. července 2020. Jedná se o programy Horizont Evropa, Erasmus+, „EU pro zdraví“, Fond pro integrovanou správu hranic, Práva a hodnoty, Kreativní Evropa, InvestEU, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Humanitární pomoc.

 

Next Generation EU

recovery plan

Next Generation EU je dočasný nástroj obnovy v hodnotě 750 miliard eur, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.

 • Facilita na podporu oživení a odolnosti: ústřední prvek nástroje Next Generation EU nabízející úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur, které budou k dispozici na podporu reforem a investic prováděných zeměmi EU. Cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost evropských ekonomik a společnosti a připravit je na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace. Členské státy nyní sestavují své plány na podporu oživení a odolnosti, na jejichž základě budou moci čerpat finanční prostředky v rámci této facility.
 • Pomoc na podporu oživení pro soudržnost a území Evropy – REACT-EU: Nástroj Next Generation EU rovněž zahrnuje 47,5 miliardy eur určených na REACT-EU. Jedná se novou iniciativu, která rozvíjí a rozšiřuje opatření v oblasti reakce na krize a náprav krizemi způsobených škod, prostřednictvím investiční iniciativy pro reakci na koronavirus a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus. Přispěje k hospodářskému oživení, jež bude probíhat pod vlajkou ekologické a digitální transformace a zvyšování odolnosti. Finanční prostředky budou uvolňovány na
  Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
  Evropský sociální fond (ESF)
  Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
  V období 2021–2022 jsou tyto dodatečné prostředky poskytovány z Next Generation EU, ale bylo možné je čerpat již v roce 2020 díky cílené revizi stávajícího finančního rámce.
 • Next Generation EU rovněž převede dodatečné finanční prostředky do jiných evropských programů nebo fondů, jako je Horizont 2020, InvestEU, rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci.

Rozdělení prostředků Next Generation EU

Facilita na podporu oživení a odolnosti 672,5 miliardy eur
z toho úvěry 360 miliard eur
z toho granty 312,5 miliardy eur
ReactEU 47,5 miliardy eur
Horizont Evropa 5 miliard eur
InvestEU 5,6 miliardy eur
Rozvoj venkova 7,5 miliardy eur
Fond pro spravedlivou transformaci (FST) 10 miliard eur
RescEU 1,9 miliardy eur
CELKEM 750 miliard eur

Zdroj: Závěry Evropské rady z 21. července 2020.

 

Údaje

Rozdělení prostředků nástroje Next Generation EU podle zemí EU

Rozdělení prostředků VFR podle zemí EU

Financování dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje Next Generation EU

euro coin

Dlouhodobý rozpočet EU bude i nadále financován z dobře známých zdrojů příjmů rozpočtu EU:

 • cla
 • příspěvky členských států na základě daně z přidané hodnoty (DPH)
 • příspěvky založené na hrubém národním důchodu (HND)

Kromě toho bude od 1. ledna 2021 zaveden nový vnitrostátní příspěvek z nerecyklovaných plastových obalových odpadů jako zdroj příjmů z rozpočtu EU.

 

Na financování oživení si bude Unie půjčovat na trzích, a to za výhodnějších úrokových sazeb, než jakých by dosáhla většina členských států. Částky se poté přerozdělí. Aby si Komise mohla začít půjčovat, musí všechny členské státy ratifikovat nové rozhodnutí o vlastních zdrojích v souladu se svými ústavními požadavky.

Jasný plán na vytvoření nových zdrojů příjmů, které pomohou úvěry splatit

Komise předloží do června 2021 návrhy týkající se zdrojů příjmů souvisejících s

icon with trees mechanismem kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem
digital screen digitálním poplatkem
digital screen systémem EU pro obchodování s emisemi.

Do června 2024 navrhne Komise nové zdroje příjmů, např.:

piled coins daň z finančních transakcí
investment icon finanční příspěvek související s podnikatelským sektorem
board nový společný základ daně z příjmů právnických osob

Zdroje příjmů pro rozpočet EU na období 2021–2027

Potenciální nové zdroje příjmů

Další kroky

Evropská komise bude moci začít přidělovat prostředky v rámci příštího víceletého finančního rámce od 1. ledna 2021 poté, co Evropský parlament a Rada přijmou příslušné odvětvové právní předpisy a roční rozpočet na rok 2021.

Aby mohla Komise zahájit půjčování v rámci nástroje Next Generation EU, a zajistit tak fungování tohoto nástroje, je stále zapotřebí ratifikace nového rozhodnutí o vlastních zdrojích členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky.

Komise spoléhá na závazky členských států, že v zájmu občanů budou postupovat co nejrychleji.

Příjemci

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o  tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi.

Souvislosti

Komise předložila návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU 2. května 2018. Po rámcovém návrhu bezprostředně následovaly legislativní návrhy 37 odvětvových programů (např. soudržnost, zemědělství, Erasmus, Horizont Evropa atd.). Od roku 2018 do začátku roku 2020 Komise úzce spolupracovala s rotujícími předsednictvími Rady a s Evropským parlamentem, aby jednání zdárně postupovala.

Evropská komise v reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla 27. května 2020 dočasný nástroj na podporu oživení Next Generation EU s prostředky ve výši 750 miliard eur. Dále předložila cílená navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Hlavy států a předsedové vlád EU dosáhli politické dohody o tomto balíčku 21. července 2020.

Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o tomto balíčku 10. listopadu 2020.

Členské státy EU v Evropské radě se 10. prosince 2020 dohodly, že na úrovni Rady dokončí přijetí nařízení o víceletém finančním rámci a rozhodnutí o vlastních zdrojích.

Dne 17. prosince 2020 Rada rozhodla o přijetí příštího dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027. Jednalo se o poslední krok v procesu přijímání po hlasování v Evropském parlamentu dne 16. prosince, který výraznou většinou potvrdil nařízení o VFR.

Evropský parlament a Rada dosáhly 18. prosince 2020 dohody o facilitě na podporu oživení a odolnosti, která je klíčovým nástrojem v centru iniciativy Next Generation EU.

Průběh jednání

Dokumenty

StáhnoutPDF - 584.7 KB