This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014
EU voorkomt crisis bij financiering van Erasmus

Kruimelpad

EU voorkomt crisis bij financiering van Erasmus

Huidige en toekomstige Erasmusstudenten kunnen gerust zijn: de lidstaten en het Europees Parlement hebben een voor het populaire uitwisselingsprogramma dreigende financieringscrisis afgewend en op de valreep een akkoord bereikt, waardoor de EU het tekort in de begroting voor 2012 kan aanzuiveren en er een einde komt aan de onzekerheid over de financiering voor 2013. Dankzij het akkoord kan de Commissie tijdens het academisch jaar 2013-2014 ongeveer 280 000 Erasmusstudiebeurzen toekennen.

Dankzij het akkoord komen ook andere uitwisselingsprogramma's die onder het programma Een leven lang leren vallen (Leonardo voor leerlingen, Comenius voor scholen en Grundtvig voor het volwassenenonderwijs) en die jongeren en leerkrachten de mogelijkheid geven om via een studie of een opleiding in het buitenland vaardigheden op te doen of hun carrièrevooruitzichten te verbeteren, niet in de problemen. Het begrotingsakkoord maakt ook een einde aan de onderzekerheid rond de Marie Curie-acties, die de internationale mobiliteit van onderzoekers ondersteunen.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, is tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. "Ik ben erg blij dat de lidstaten en de parlementsleden een voor de Erasmusstudenten en de andere begunstigden van onze programma's bijzonder positief akkoord hebben bereikt. Het akkoord is een duidelijk signaal dat Europa veel belang hecht aan investeringen in onderwijs en vaardigheden."

Dankzij het akkoord, dat vandaag officieel door het Europees Parlement is goedgekeurd nadat het vorige week al het groene licht van de lidstaten had gekregen, wordt het tekort van 180 miljoen euro (waarvan ongeveer 90 miljoen euro voor rekening van Erasmus) in de begroting voor 2012 van het programma Een leven lang leren aangezuiverd.

Op grond van het akkoord kan de Commissie nu de nodige financiële middelen overmaken aan de nationale agentschappen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van Erasmus in de lidstaten. De agentschappen stellen het geld op hun beurt ter beschikking van de begunstigden van het programma (onder meer de universiteiten en hogescholen van herkomst, die de maandelijkse beurzen aan de studenten uitbetalen).

De Raad en het Europees Parlement hebben ook een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2013, waarbij is voorzien in ongeveer 500 miljoen euro voor Erasmus en 1015 miljoen euro voor het programma Een leven lang leren als geheel.

Erasmus is goed voor ruim 40% van de begroting van het programma Een leven lang leren. Bijna 90% van de Erasmusbegroting wordt geïnvesteerd in de mobiliteit van studenten en leerkrachten.


Achtergrond

De begroting 2012 vertoonde voor alle EU-programma's samen een tekort van 9 miljard euro. Krachtens het vandaag gesloten akkoord stellen het Europees Parlement en de Raad 6 miljard euro extra ter beschikking voor de meest urgente uitgaven. Het resterende bedrag (2,9 miljard euro) zal in 2013 worden uitbetaald. Voor de meeste begunstigden (bijvoorbeeld Erasmusstudenten, onderzoekers en bedrijven) betekent dit dat alles wat in 2012 moest worden betaald, ook daadwerkelijk in 2012 zal worden betaald. Het resterende bedrag voor 2013 is bestemd om de kosten van projecten uit hoofde van de structuurfondsen te dekken (met name projecten waarvoor de betalingen zijn opgeschort).

Het Europees Parlement en de Raad zijn het ook eens geworden over een totale begroting van 132,8 miljard euro voor 2013, d.w.z. 5 miljard euro minder dan in het voorstel van de Commissie (dat op ramingen van de 27 lidstaten zelf was gebaseerd). De Commissie vreest dat de EU ook volgend najaar met een begrotingstekort geconfronteerd zal worden.

Het leeuwendeel van de EU-begroting is in 2013 bestemd voor steun aan de economische ontwikkeling en het concurrentievermogen van de lidstaten (35,5% van de begroting gaat naar het cohesiebeleid) en voor steun aan de landbouw (33,1% gaat naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). De financiële middelen voor Erasmus bedragen ongeveer 0,4% van de totale begroting.


Nadere informatie

Laatste bijwerking: 24/11/2014 |  Naar boven