1. Miks need vajalikud on?

Gaasidetektorid on mõeldud selleks, et avastada potentsiaalselt ohtliku keskkonna esinemist suletud ruumides ja teid sellest hoiatada. Selline varajane hoiatamine peaks teil aitama otsustada:
Konteinerite kontrollimisel või lahtipakkimisel on eriti oluline jälgida fumigeerimiseks kasutatavaid kemikaale.

Fumigeeritud konteinerite käsitsemise kohta vt:


2. Mis liiki gaasidetektorid on kättesaadavad?

Gaasidetektoreid on saadaval kahte eri liiki.

Hapnikumõõtjad: Nendega mõõdetakse õhu hapnikusisaldust, mis peaks olema ligikaudu 20,9 % õhust. Detektorid lasevad kuuldavale helisignaali ja annavad visuaalse hoiatuse, kui hapniku tase:
Detektorid on varustatud kõrvaklapiga, mida saab kasutada mürarikastes kohtades, kauglugemist võimaldava aspiraatoriga ja vöökinnitusega.

Pidage meeles! Hapnikumõõtjad mõõdavad üksnes hapniku taset, need ei mõõda muude gaaside taset.

Personaalsed mitme gaasi detektorid: Need võimaldavad avastada ohtlikke gaase ning samal ajal jälgida õhus sisalduva hapniku taset. Need detektorid annavad hoiatuse, kui tuvastatakse:


3. Kuidas neid kasutada?

Kasutage gaasidetektoreid keskkonna kontrollimiseks nii enne suletud ruumi sisenemist kui ka seal viibimise ajal. Te ei tohi suletud ruumi siseneda, kui teie käsutuses ei ole gaasidetektorit. Kui suletud ruumis töötamise ajal kostub hoiatav helisignaal, peate te viivitamata võtma kasutusele hädaolukorras elutegevuse tagamise aparaadi (emergency life support apparatus – ELSA) ja lahkuma ruumist. ELSA-t kandes ei tohi töötamist jätkata.

Pidage meeles! Gaasidetektorid on väga spetsiifilised seadmed. Neid tohivad kasutada ainult asjakohase väljaõppe saanud isikud.4. Kuidas gaasidetektori eest hoolt kanda?

Hapnikumõõtjad

Hooldusjuhised tarnitakse koos hapnikumõõtjaga. Neid tuleks järgida väga täpselt. Mõõtja toimib tsink-süsinikpatareiga, mis peaks tagama kuni 400 tundi pidevat kasutamist. Seade annab märku patarei tühjenemisest ning niipea, kui hoiatus antakse, tuleks patarei asendada uue (sama tüüpi) patareiga.

Personaalsed mitme gaasi detektorid

Need detektorid on väga tundlikud ning tõhususe tagamiseks tuleks neid kalibreerida vastavalt tootja juhistele.
Seade tuleks saata tootjale hooldamiseks regulaarselt.
Soovitatav on hoolduspunktis säilitada viie aasta andmed tehtud hoolduse kohta.

Pidage meeles! MITTE KUNAGI ei tohi hakata vahetama patareid suletud ruumis viibimise ajal.Käesolevas osas esitatud suuniste ülesanne on meelde tuletada riske, millega mõnikord kokku puututakse kontrollimise ning proovide ja näidiste võtmise käigus, ning ohutusvahendeid, mida te peaksite kasutama, ja ettevaatusabinõusid, mida te peaksite tarvitusele võtma.
Täiendava teabe saamiseks peaksite te tutvuma õigusnormidega ja oma siseriikliku ametiasutuse suunistega.


Läbivaadatud versioonid
Versioon Kuupäev Muudatus
1.0 12.10.2012 Esimene versioon
1.1 15.07.2020 Update - text modification