Minskade utsläpp i Östersjön

Inom ramen för ett Eruf-finansierat projekt har man främjat metoder för att minska luftföroreningarna från fartyg på Östersjön och samtidigt ökat sjöfartsindustrins konkurrenskraft på Östersjön.

Ytterligare verktyg

 
EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte EUSBSR 4th Annual Forum, 11-12 November 2013, Vilnius ©Vladimiras Ivanovas / Inga Juodyte

" Det var ett nöje att se vilken dragningskraft BSR InnoShip-projektet hade i Östersjöregionen. Myndigheter, den akademiska världen, näringslivet och icke-statliga organisationer bidrog alla till att projektet blev så framgångsrikt. Vi ser ett bestående värde hos de partnerskap som upprättades och en ökad insikt om att innovationer som minskar utsläppsnivåerna är en kostnadseffektiv lösning för utmaningarna på området sjötransport. "

Tapani Stipa, projektledare

Östersjön är en av världens mest trafikerade sjövägar, vilket har gjort att koldioxidutsläppen ökat. Detta har i sin tur lett till både hälso- och miljörelaterade problem. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) vill se en minskning av svaveloxidutsläppen från dessa fartyg. Behovet av infrastruktur och teknik som sänker utsläppsnivåerna är därför akut för fartygsindustrin i regionen.

BSR InnoShip bildades för att ge beslutsfattare, myndigheter och viktiga aktörer inom sjöfartsindustrin de kunskaper och den bästa praxis som behövdes för att mäta effekterna av koldioxidutsläppen i Östersjön. Från länderna i Östersjöregionen och Ryssland bidrog också 21 partner och 24 associerade partner till att öka medvetenheten om de ekonomiska effekterna av sådana utsläppsreduceringar.

Handbok om bästa praxis

Ett viktigt resultat av BSR InnoShip var den ”handbok om bästa praxis” som partnerorganisationerna utarbetade. Handboken är avsedd att användas av sjöfartsindustrin och innehåller miljörelaterade och ekonomiska stödverktyg som ska hjälpa branschen att anpassa sig till de nya reglerna om minskade utsläpp inom sjöfarten i Östersjön.

Teamet skapade också en interaktiv plattform för att uppmuntra till snabb offentlig-privat informationsdelning. På den här plattformen har ett antal intressentundersökningar, investeringsundersökningar genomförda av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och andra artiklar publicerats. Dessa är tänkta att användas av sjöfartsindustrin och beslutsfattare.

Dessutom inrättades år 2013 Baltic Sea Clean Maritime Award, ett pris som syftar till att uppmuntra innovativa och miljövänliga idéer, projekt och lösningar för Östersjön. Utmärkelsen utgjorde också en perfekt plattform för att visa upp exempel på bästa praxis och var ett värdefullt verktyg för kunskapsdelning.

Under projektets gång genomfördes en miljökonsekvensbedömning och en ekonomisk analys av initiativen för ren sjöfart. Dessutom kartlades utsläppskoncentrationen, vilket hjälpte de politiska beslutsfattarna i deras beslutsprocesser.

Utbyte av bästa praxis

Rönen från BSR InnoShip belystes vid olika evenemang och workshoppar i EU. Dessutom spreds resultaten via Helsingforskonventionen (HELCOM) och andra kanaler, däribland Europeiska rymdorganisationen, Europeiska sjösäkerhetsbyrån och flera generaldirektorat vid Europeiska kommissionen.


Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness (BSR InnoShip)” var 3 621 450 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 3 110 134 EUR från Östersjöprogrammet för programperioden 2007 till 2013.


Datum för ansökan

01/02/2016