European Commission logo
svSvenska

Finansiering av den gröna omställningen: Investeringsplanen för den europeiska gröna given och mekanismen för rättvis omställning

  • 14 January 2020
Finansiering av den gröna omställningen: Investeringsplanen för den europeiska gröna given och mekanismen för rättvis omställning

EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Detta kommer kräva stora investeringar av både EU och medlemsstaternas offentliga och privata sektorer. I dag presenteras en investeringsplan för den gröna given – investeringsplanen för ett hållbart Europa – som ska mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel med hjälp av EU:s finansieringsinstrument, framför allt InvestEU.

EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Detta kommer kräva stora investeringar av både EU och medlemsstaternas offentliga och privata sektorer. I dag presenteras en investeringsplan för den gröna given – investeringsplanen för ett hållbart Europa – som ska mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel med hjälp av EU:s finansieringsinstrument, framför allt InvestEU. Syftet är att få fram minst 1 biljon euro för investeringar.

Alla medlemsstater, regioner och sektorer måste göra sin del men hur stor utmaningen blir för var och en av dem varierar. Vissa regioner kommer att påverkas kraftigt och måste genomgå en djupgående ekonomisk och social omvandling. Mekanismen för rättvis omställning ska ge specialanpassat ekonomiskt och praktiskt stöd för att hjälpa arbetstagare och få till stånd nödvändiga investeringar i dessa regioner.

– Det är människorna som står i centrum för den europeiska gröna given, vår vision om att EU ska vara klimatneutralt senast 2050, säger Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Omställningarna som ligger framför oss är utan motstycke. Och det fungerar bara om det sker rättvist – och om det fungerar för alla. Vi kommer att stödja de individer och de regioner som måste göra större ansträngningar vid denna omställning och se till att ingen hamnar på efterkälken. Med den gröna given följer betydande investeringsbehov som vi kommer att göra om till investeringsmöjligheter. Den plan som vi lägger fram idag, som handlar om att mobilisera minst 1 biljon euro, kommer att peka ut riktningen och frigöra en våg av gröna investeringar.

– Den nödvändiga omställningen till klimatneutralitet kommer att öka människors välbefinnande och stärka EU:s konkurrenskraft, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den gröna given. Men den kommer att kräva mer av invånare, sektorer och regioner som är mer beroende av fossila bränslen än andra. De som påverkas mest av omställningen kommer att få stöd från mekanismen för rättvis omställning, som ska göra investeringar mer attraktiva och lägga fram ett ekonomiskt och praktiskt stödpaket värt minst 100 miljarder euro. Det är ett löfte i solidaritetens och rättvisans namn.

– För att Europa ska kunna ställa om till en klimatneutral ekonomi krävs både politiskt engagemang och omfattande investeringar, tillägger Valdis Dombrovkis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor. Den gröna given visar vår beslutsamhet att tackla klimatförändringarna som vi nu backar upp med en finansieringsplan. För det första kommer vi att använda EU:s budget för att frigöra privata medel till gröna projekt över hela Europa och stötta de regioner och människor som kommer att påverkas mest av omställningen. För det andra kommer vi att skapa rätt regleringsincitament för att få gröna investeringar att blomstra. Och vi kommer sist men inte minst att hjälpa myndigheter och marknadsaktörer att hitta och utveckla sådana projekt. EU byggdes inte på en dag och detsamma gäller det gröna Europa. För att hållbarhet ska hamna i centrum för våra investeringar måste vi ändra vårt sätt att tänka. I dag tar vi ett viktigt steg i denna riktning.

Investeringsplanen för den europeiska gröna given

Investeringsplanen för den europeiska gröna given ska mobilisera EU-medel och skapa en miljö som uppmuntrar och underlättar de offentliga och privata investeringar som behövs för omställningen till en klimatneutral, grön, konkurrenskraftig och inkluderande ekonomi. Planen kompletterar övriga initiativ inom den gröna given och fokuserar på tre aspekter:

  • Finansiera: minst 1 biljon euro i hållbara investeringar ska mobiliseras under det kommande decenniet. Mer medel från EU:s budget än någonsin tidigare ska satsas på klimat- och miljöåtgärder, vilket i sin tur ska locka privata investerare och där har europeiska investeringsbanken en central roll att spela.
  • Möjliggöra: skapa incitament för att få till stånd och styra om offentliga och privata investeringar. EU ska ge investerare verktyg genom att sätta hållbar finansiering i centrum för det finansiella systemet. Dessutom ska myndigheters hållbara investeringar underlättas genom att grön budgetering och upphandling ska uppmuntras och förfarandena för att godkänna statligt stöd till regioner förenklas, förutsatt att syftet är att säkerställa en rättvis omställning.
  • Praktiskt stöd: kommissionen ska hjälpa offentliga förvaltningar och projektansvariga att planera, utforma och genomföra hållbara projekt.

Mekanismen för rättvis omställning

Mekanismen för rättvis omställning är mycket viktig för att se till att omställningen till en klimatneutral ekonomi äger rum på ett rättvist sätt och att ingen hamnar på efterkälken. Alla regioner kommer visserligen att behöva finansiering, vilket också beaktas i investeringsplanen, men mekanismen ska ge riktat stöd för att få fram minst 100 miljarder euro under perioden 2021–2027 i de regioner som kommer att påverkas mest och på så sätt lindra omställningens socioekonomiska effekter. Mekanismen ska finansiera nödvändiga investeringar för att hjälpa arbetstagare och samhällen som är beroende av värdekedjan för fossila bränslen. Stödet ges utöver det betydande bidraget från EU:s budget via alla instrument som har direkt anknytning till omställningen.

Denna mekanism för rättvis omställning ska finansieras från tre huvudkällor:

1) En fond för rättvis omställning ska få 7,5 miljarder euro i nya EU-anslag utöver kommissionens förslag till EU:s nästa långtidsbudget. För att få tillgång till sin andel av fonden måste medlemsstaterna i samråd med kommissionen ange stödberättigade territorier i särskilda territoriella omställningsplaner. De måste också förbinda sig att matcha varje euro från fonden med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden plus. De ska dessutom skjuta till nationella resurser. Sammantaget kommer detta att resultera i 30–50 miljarder euro i finansiering, vilket i sin tur kommer att mobilisera ännu mer investeringar. Bidrag från fonden ska främst ges till regioner. De ska till exempel hjälpa arbetstagare att utveckla sin kompetens för framtidens arbetsmarknad och stötta små- och medelstora företag, nystartade företag och företagsinkubatorer för att skapa nya ekonomiska möjligheter i dessa regioner. Bidragen ska också stötta investeringar i övergången till ren energi, exempelvis energieffektivitet.

2) Ett särskilt program för rättvis omställning inom ramen för InvestEU i syfte att mobilisera upp till 45 miljarder euro i investeringar. Programmet ska försöka locka privata investeringar, bl.a. i hållbar energi och transport, som gynnar dessa regioner och hjälper deras ekonomier att hitta nya tillväxtkällor. 

3) En lånefacilitet för offentlig sektor hos Europeiska investeringsbanken som backas upp med medel från EU-budgeten för att mobilisera 25–30 miljarder euro i investeringar. Den ska ge lån till offentlig sektor för bl.a. investeringar i fjärrvärmesystem och renovering av byggnader. Kommissionen ska lägga fram ett förslag om lånefaciliteten i mars 2020.

Mekanismen för rättvis omställning omfattar inte bara finansiering: kommissionen ska genom en plattform för rättvis omställning ge medlemsstater och investerare tekniskt bistånd och se till att berörda samhällen, lokala myndigheter, arbetsmarknadsparter och icke-statliga organisationer är delaktiga. Mekanismen för rättvis omställning ska ha en stark styrningsstruktur som ska utgå från de territoriella omställningsplanerna.

Läs mer

Faktablad: The European Green Deal Investment Plan and the Just Transition Mechanism explained

Fler faktablad:

Kommissionens meddelande om investeringsplanen för ett hållbart Europa

Förslag till förordning om inrättande av Fonden för rättvis omställning

Ändringar av förordningen om gemensamma bestämmelser

Den europeiska gröna given