Åtgärder

EU:s gröna giv omfattar en handlingsplan som ska

  • främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi
  • återställa förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna.

I planen anges vilka investeringar som behövs och vilka finansieringsverktyg som finns. Den förklarar hur man ska säkerställa en rättvis och inkluderande omställning.

EU strävar efter att bli klimatneutralt till år 2050. Vi har föreslagit en europeiska klimatlag som gör det politiska åtagandet till en rättslig skyldighet.

Men det krävs åtgärder inom alla ekonomiska sektorer:

  • Investeringar i ny och miljövänlig teknik
  • Stöd till innovativ industri
  • Renare, billigare och hälsosammare former av privata och offentliga transporter
  • Utfasning av fossila bränslen i energisektorn
  • Energieffektivare byggnader
  • Samarbete med internationella partner för att förbättra globala miljöstandarder

EU kommer också att bidra med ekonomiskt och tekniskt stöd till de som påverkas mest av omställningen till en grön ekonomi. Stödet ska slussas via den så kallade mekanismen för rättvis omställning. Den ska bidra med minst 100 miljarder euro under 2021–2027 till de hårdast drabbade regioner.

 

Fakta och siffror

 

 

Tidslinje

 

 

Politikområden

Biologisk mångfald

Åtgärder för att skydda vårt känsliga ekosystem

Från jord till bord

Sätt att garantera en hållbarare livsmedelskedja

Hållbart jordbruk

Hållbarhet i jordbruket och på landsbygden tack vare EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Ren energi

Ren energi

En hållbar industri

Sätt att skapa hållbarare och miljövänligare produktionscykler

Byggande och renovering

Behovet av en renare byggsektor

Hållbar rörlighet

Främja hållbarare transportmedel

Eliminering av föroreningar

Åtgärder för att minska föroreningarna snabbt och effektivt

Klimat

Ett klimatneutralt EU 2050

 

Dokument